Kityi xuwe nu ngwaꞌan Xuwa kulo ndukwa la, nu ndyaa seꞌen ndiꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo
1
Jesucristo lka nu nda xka chalyuu kwi ꞌin nten
Wa lka ndiꞌin Jesús loꞌo Ndiose Sti yu bra nu mdyisnan chalyuu ti kulo; ti kwiꞌ Ni lka nu nchkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin, seꞌen ndaꞌan ba lo kityi ti ka nu lka Jesucristo. Wa jlyo suꞌwe tiꞌ ba chaꞌ kanꞌ, chaꞌ wa naꞌan suꞌwe ba ꞌin yu loꞌo kiloo ba, chaꞌ suꞌwa mdaꞌan ba loꞌo yu; wa yuꞌwi lyo ba ꞌin yu loꞌo wa mꞌni kaꞌan yaꞌ ba ꞌin ykwiꞌ yu. Nchkwiꞌ ba loꞌo wan chaꞌ Jesucristo lka nu nda xka chalyuu kwi ꞌin nten. Ngula Jesucristo lo chalyuu seꞌen ndiꞌin ba, wa naꞌan ba ꞌin yu; kanꞌ lka chaꞌ nu ngitsaꞌ ba ꞌwan ni, chaꞌ chañi ꞌa lka chaꞌ kanꞌ. Nduꞌu ba ꞌwan sa ñaꞌan lka chaꞌ tyukwi tyempu luꞌu Jesucristo, chaꞌ ti kulo ndiꞌin yu loꞌo Ndiose Stian; loꞌo nduꞌu ba ꞌwan sa ñaꞌan ngwa chaꞌ naꞌan ba ꞌin yu lo chalyuu re. Loꞌo ni, kwaꞌu ba ꞌwan nchga chaꞌ nu wa naꞌan ba, kwaꞌu ba nchga chaꞌ nu wa ynan ba. Chañi lka chaꞌ suꞌwa ti ka kasiya ꞌñaan loꞌo Ndiose Stian, ngwañaꞌan loꞌo Jesucristo ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni. Loꞌo ni, nchka tiꞌ ba chaꞌ suꞌwa ti ka tiye wan loꞌo ba; kanꞌ chaꞌ ndaꞌan ba kityi re, chaꞌ nchga tsan suꞌwe ꞌa ka tiyean.
Xkwiꞌ luwi ꞌa kasiya ꞌin Ndiose
Nde kwaꞌu ba ꞌwan chaꞌ nu wa ngwaꞌu Jesucristo ꞌwa: Ñaꞌan tiꞌ ska xaa ndyuwi, ngwañaꞌan lka Ndiose; xkwiꞌ luwi ꞌa kasiya ꞌin Ni, chaꞌ niꞌ kasiya ꞌin Ndiose ja ndiꞌin seꞌen tla, ja ndiꞌin chaꞌ kuxi siyaꞌ ti. Chaꞌ kwiñi lka si chkwianꞌ chaꞌ suꞌwa ka tiyean loꞌo Ndiose, loꞌo ñaꞌan ti ndiya tianꞌ chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan; ñaꞌan ti tla ꞌa niꞌ kasiya ꞌñaan bra kanꞌ, chaꞌ ja suꞌwe ngiꞌnian. Si luwi kasiya ꞌñaan sa ñaꞌan luwi kasiya ꞌin Ndiose, kuꞌnian xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe bra kanꞌ; suꞌwa ka tiyean loꞌo taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ. Loꞌo kuꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan, chunꞌ wa ngalu tnen Jesús Sñiꞌ Ndiose bra nu ngujwi yu lo wsi.
Bra nu chkwianꞌ chaꞌ ja ndiꞌin kiꞌya ꞌñaan siyaꞌ ti, nan kwiñi lyoꞌoan ꞌñaan ti ykwiinꞌ tian bra kanꞌ, chaꞌ ja nchka chkwianꞌ chaꞌ nu ñi. Loꞌo ni, ka tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaan ꞌin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan, bra nu katsaanꞌ ñian ꞌin Ni chaꞌ ndukwian kiꞌya. Suꞌwe ꞌa kuꞌni Ni loꞌoan bra kanꞌ; loꞌo kuꞌni tyii Ni nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌñaan, chunꞌ ngujwi Jesús lo wsi. 10 Sa ñaꞌan ka si chkwianꞌ chaꞌ kwiñi ꞌa Ndiose, ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ si chkwianꞌ chaꞌ ja ndukwian kiꞌya siyaꞌ ti; ja yten suꞌwe chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, si ti nchkwianꞌ ngwañaꞌan.