3
Nde ñaꞌan ka bra nu tyaan Xꞌnaan xiyaꞌ
ꞌWan taꞌa suꞌwe nsuꞌwian, wa ngwaꞌaǎn xka kityi ndyaa seꞌen ndiꞌin wan ti ngwa xkanꞌ la. Ni ndaꞌaǎn kityi re, chaꞌ ka tyaa yuꞌwi tiꞌ wan nchga chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo taꞌa tyukwaa kityi, chaꞌ ngwañaꞌan ka tyaꞌan suꞌwe chaꞌ tiye wan nchga bra. Ndiꞌin chaꞌ taꞌa ti tyaa yuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose nu wa ykwiꞌ neꞌ loꞌo nten nu ngwa sꞌni, loꞌo nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ ti kwiꞌ Xꞌnaan nu ngulaa ꞌñaan. Wa ngulo suwi Ni ꞌwa chaꞌ kwaꞌu ba chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌwan, kanꞌ chaꞌ suꞌwe si tukwa wan nchga chaꞌ nu wa ynan wan bra nu ngwaꞌu ba ꞌwan.
Ti kulo ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ xa wa tiya tsan nu tyii chalyuu, bra kanꞌ tyoꞌo tukwa nten nu xtyi lyoꞌo ꞌa ꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose. Kuꞌni neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ neꞌ kuꞌni neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ. Bra kanꞌ nde ñaꞌan nchkwin neꞌ kanꞌ ꞌwan: “¿Ñaꞌan bra kan Krixtu sikwa a? ¿Ni chaꞌ ti ndiꞌin taa ꞌa wan ꞌin yu chaꞌ tyaan yu a? Wa mdijin ꞌa bra kanꞌ, chaꞌ wa ngujwi nchga neꞌ kula ꞌñaan, loꞌo ngwañaꞌan, wa kulaan ꞌaan ni. Ñaꞌan ti ndiꞌin chalyuu re, sa ñaꞌan nu ndiꞌin ran ti bra mdyisnan ran ti kulo.” Ngwañaꞌan nchkwin neꞌ kwiñi kanꞌ, chaꞌ ja nchka tiꞌ neꞌ tyaa yuꞌwi tiꞌ neꞌ tñan nu wa yꞌni Ndiose. Nu ngwa ti kulo ja mdiꞌin chalyuu siyaꞌ ti, bra kanꞌ kwiꞌ Ndiose ykwiꞌ ska chaꞌ, loꞌo bra ti ngwiñan Ni nchga nan nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan. Loꞌo tyiꞌa ti ngwiñan Ni tyukwi ñaꞌaan chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan jluꞌwe la lo tyiꞌa mdoꞌo yuu wtyi lo chalyuu ti kulo. Chunꞌ ndiꞌin la, kwiꞌ loꞌo tyiꞌa ti yꞌni tyii Ni chalyuu kanꞌ bra nu ngwiꞌya tyoo tlyaa. Bra kanꞌ xiyaꞌ ngulo Ndiose tñan chaꞌ ñaꞌan ti kanun nchga nan nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan, ñaꞌan ti kanun nchga lo nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, xa wa tiya tsan nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nan loꞌo kiiꞌ. Bra kanꞌ tyii nchga nan kanꞌ skin ran, kwiꞌ ngwañaꞌan tyii chaꞌ ꞌin nchga nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose.
ꞌWan taꞌa suꞌwe nsuꞌwian, suꞌwe la si kuwe tiꞌ wan chaꞌ ñaꞌan tiꞌ ska tsan ti, ngwañaꞌan lka ska mi yijan chaꞌ ꞌin Ndiose; loꞌo ndiya yaꞌ ñaꞌan tiꞌ ska mi yijan, kwiꞌ ngwañaꞌan lka ska tsan chaꞌ ꞌin Ni. Siꞌi nan tiyaꞌ ꞌa tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni Ni tñan nu ndukwin Ni chaꞌ kuꞌni Ni nu ndyaa nde loo la; lka chaꞌ ndiꞌin ta ꞌa Ni ꞌñaan nten chalyuu, chaꞌ ja nchka tiꞌ Ni chaꞌ tnaꞌ Ni ni siya ska ti nten. Nchka la tiꞌ Ni chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuxi ꞌin neꞌ; loꞌo bra kanꞌ ka jyuꞌu tiꞌ neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ, kulaa yaꞌ neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ bra kanꞌ. Ngwañaꞌan ka ꞌin neꞌ, nchka tiꞌ Ndiose.
10 Chañi chaꞌ tiya ska tsan bra nu tyaan Xꞌnaan xiyaꞌ, ni siya ja jlyo tianꞌ ni tsan ka kanꞌ. Sa ñaꞌan lka si kan ska nu kuꞌni kunan naꞌan tyian bra nu ja ndii tianꞌ, ngwañaꞌan ka tsan kanꞌ. Ngwa ti ñaꞌan katin nchga nan nu nsuꞌwi niꞌ kwan, lye ꞌa kanen chaꞌ kanꞌ, tyii nchga nan kanꞌ skin ran ska yaꞌ ti. Ngwañaꞌan tyukwi ñaꞌaan chalyuu ni, tyii ran siyaꞌ ti bra kanꞌ. 11 Tyii nchga nan bra nu tiya tsan kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ꞌwan ni, ¿ni sa ñaꞌan tyiꞌin wan lo chalyuu sikwa? Ndiꞌin chaꞌ ka wan nten nu luwi kasiya ꞌin, chaꞌ ka wan nten nu ngwa suꞌwe kasiya ꞌwan chaꞌ ꞌin Ndiose. 12 Kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ka wan, laja nu ti ji tiya tsan nu tyaan Ndiose, chaꞌ ngwañaꞌan ka ꞌwan tayaꞌ wan ꞌin Ndiose loꞌo tñan ꞌin Ni lo chalyuu re. Tsan kanꞌ skin tyukwi ñaꞌaan niꞌ kwan, kwiꞌ ngwañaꞌan tyii nchga nan nu nsuꞌwi niꞌ kwan kalaa ran lo kiiꞌ tnun kanꞌ; tyii nchga chaꞌ siyaꞌ ti bra kanꞌ. Loꞌo kwii kulasiin, loꞌo kwichaa, loꞌo koꞌ, loꞌo nchga nan, tyii ran kalaa ran. 13 Xiyaꞌ kwiñan Ni xka chalyuu kwi, kwiꞌ ngwañaꞌan xiyaꞌ kwiñan Ni nchga lo nan nu nsuꞌwi niꞌ kwan; kwiñan Ni ska chalyuu nu suꞌwe ꞌa, seꞌen xkwiꞌ suꞌwe ti kuꞌni neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ bra kanꞌ. Ngwañaꞌan ndukwin Ni chaꞌ ka; loꞌo jlyo tianꞌ chaꞌ ngwañaꞌan ka kanꞌ, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ nu ñi nchkwiꞌ Ndiose. Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin taan ꞌin Ni ñaꞌan bra ka chaꞌ kanꞌ sikwa.
14 ꞌWan taꞌa suꞌwe nsuꞌwian, ndiꞌin ta wan ꞌin chaꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ti, xkwiꞌ chaꞌ luwi ti loꞌo taꞌa nten wan, chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan bra nu ñaꞌan Ndiose ꞌwan. 15 Tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ ndalo ꞌa Ndiose ꞌñaan, wa nda ꞌa Ni tyempu ꞌñaan chaꞌ tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi. Kwiꞌ ngwañaꞌan Palyu taꞌaan ni, ti kwiꞌ taꞌa chaꞌ ngwaꞌan yu lo kityi; taꞌa suꞌwe nsuꞌwian lka yu kanꞌ, loꞌo suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ kityi nu ngwaꞌan yu ngala seꞌen ndiꞌin wan. Ndiose lka nu ngwaꞌu ꞌin yu nchga chaꞌ suꞌwe nu ngwaꞌan yu lo kityi kanꞌ. 16 Tyun kityi ngwaꞌan Palyu kanꞌ, ska ti biyaꞌ nchkwiꞌ taꞌa kityi kanꞌ, chaꞌ ꞌin Ndiose nu nchkwianꞌ ni. Ndiya chinꞌ chaꞌ nu ngwaꞌan Palyu kanꞌ nu tukwi chinꞌ chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tianꞌ ꞌin ran; kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiya nten nu lye ꞌa nduꞌu chaꞌ kwiñi loꞌo kityi kanꞌ, chaꞌ ja nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Ja yꞌni xaꞌan suꞌwe neꞌ kanꞌ, chaꞌ ja ya ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ ja ska kityi ꞌin Ndiose nduꞌu ñi neꞌ kanꞌ ꞌin ran. Kanꞌ chaꞌ tyii chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti siꞌya chaꞌ kwiñi nu nduꞌu neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ.
17 ꞌWan taꞌa suꞌwe nsuꞌwian ni, wa ngwaꞌaǎn nchga chaꞌ re chaꞌ ndii ti tiꞌ wan, chaꞌ ja ta wan chabiyaꞌ ꞌin neꞌ kwiñi kanꞌ chaꞌ kwaꞌu neꞌ xka chaꞌ ꞌwan. Chañi lka chaꞌ nu yꞌni xaꞌan wan ti kulo, loꞌo ni, ja suꞌwe si tukwa wan chaꞌ kwiñi nu nduꞌu neꞌ kanꞌ; ja suꞌwe kulaa yaꞌ wan ꞌin chaꞌ nu ñi ꞌin Jesús bra kanꞌ. 18 Suꞌwe la si kuꞌni xaꞌan la wan chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, nu wa ngulaa ꞌñaan; bra kanꞌ ka tyiꞌin suꞌwe la niꞌ kasiya ꞌwan chaꞌ ꞌin Xꞌnaan. ¡Kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose lo chalyuu, loꞌo ngwañaꞌan, ja tsaa tii ꞌa tsan nu kuꞌniin tnuan ꞌin Ni nde seꞌen ndiꞌin Ni! Ngwañaꞌan ka sikwa.