2
Nten nu nduꞌu chaꞌ kwiñi
Wa yuꞌwi chinꞌ yu kwiñi nu mdiꞌin laja neꞌ Israel nu ngwa sꞌni; chaꞌ ꞌin Ndiose nchkwiꞌ ba, ndukwin yu kwiñi kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ti kan la nten kwiñi seꞌen ndiꞌin wan ni; mnan ti kwaꞌu yu kwiñi kanꞌ ꞌwan nchga chaꞌ nu kiꞌya ke ykwiꞌ ti yu. Loꞌo chkwiꞌ yu kwiñi kanꞌ, chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nchkwiꞌ yu. Si kunan wan chaꞌ nu chkwiꞌ yu kanꞌ, bra kanꞌ tyisnan tyiꞌin wsuun wan loꞌo taꞌa wan sa ñaꞌan yaꞌ nu suꞌwe taꞌa wan. Bra kanꞌ ka wan tukwa ta wan siꞌya chaꞌ kwiñi kanꞌ. Tnun ꞌa tñan nu yꞌni Xꞌnaan chaꞌ kulaa ꞌñaan taꞌaan loꞌo ꞌin yu kwiñi kanꞌ, ni siya ja nchka ꞌa tiꞌ yu kwiñi kanꞌ chaꞌ ka Ndiose Xꞌnan yu; ja siyaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌin yu kanꞌ loꞌo Ndiose, kanꞌ chaꞌ ndla ti tyii chaꞌ ꞌin yu kwiñi kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, tukwa tyun neꞌ taꞌaan chaꞌ nu nchkwiꞌ yu kwiñi kanꞌ; loꞌo ndiya neꞌ taꞌaan nu kuꞌni chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa neꞌ bra kanꞌ, sa ñaꞌan chaꞌ nu kwaꞌu yu kwiñi kanꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ. Ja suꞌwe ngwañaꞌan. Kanꞌ chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi chkwiꞌ nten ꞌñaan bra kanꞌ, nten kichen nu ja siyaꞌ msñi chaꞌ ꞌin Ndiose. Kwiꞌ ngwañaꞌan, nxitukwi ꞌa tiꞌ yu kwiñi kanꞌ ꞌin nan nu nsuꞌwi ꞌwan; nchka ꞌa tiꞌ yu tyijin lyo yu ꞌwan, kanꞌ chaꞌ sa ti chkwiꞌ yu chaꞌ kwiñi loꞌo wan. Ndiꞌin chaꞌ ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin yu kwiñi kanꞌ, chaꞌ wa sꞌni ykwiꞌ Ni chaꞌ kuxi ꞌa kuꞌni neꞌ ngwañaꞌan. Siꞌi nan lajaꞌ Ndiose; jlyo tiꞌ Ni sa ñaꞌan ngiꞌni yu kwiñi kanꞌ, kanꞌ chaꞌ kuꞌni tyii Ni ꞌin yu ndla ti.
Nu ngwa sꞌni, ja yꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin angajle ꞌin Ni nu ja mslyaa tukwa tñan ꞌin Ni; msuꞌwa Ni ꞌin angajle kanꞌ yaꞌ kuneꞌ xaꞌan kanꞌ, ndyaa angajle kanꞌ nde lo jwlyaa, nde seꞌen tla ꞌa siyaꞌ ti. Nde kwa, ndiꞌin nchkanꞌ angajle kanꞌ loꞌo karenan, chaꞌ kanun nde kwa sa ñaꞌan bra tiya tsan chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten chalyuu, loꞌo ꞌin angajle kanꞌ. Nchga nten chalyuu nu ngwa ti sꞌni, nu ja mdukwa ꞌin Ndiose, ja yꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ; yꞌni Ni chaꞌ ngwiꞌya tyoo tlyaa, sa ñaꞌan nu wa ytsaꞌ Ni ꞌin neꞌ kanꞌ chaꞌ ka. Wa ytsaꞌ ayman Noé chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nchga nten, loꞌo ja ynan neꞌ kanꞌ. Ngujwi nchga neꞌ kanꞌ bra kanꞌ; ska ti Noé kanꞌ loꞌo taꞌa kati nten ꞌin yu, ngulaa Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, chunꞌ nu ynan neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ. Ti kwiꞌ ti chaꞌ, ngwa kuxi ꞌin neꞌ kichen Sodoma loꞌo ꞌin neꞌ kichen Gomorra, chaꞌ kuxi ꞌa yꞌni neꞌ kanꞌ; siyaꞌ ti yꞌni tyii Ni taꞌa tyukwaa kichen kanꞌ. Xa wa mdyii mkin kichen kanꞌ, jii loꞌo nsuwiꞌ ti nganun seꞌen mdiꞌin kichen kanꞌ nu ngwa xkanꞌ. Ngwañaꞌan yꞌni Ndiose nu ngwa bra kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten nu ndiya tiꞌ kuꞌni nchga lo chaꞌ kuxi, ni siya ni ti, ni siya chunꞌ ndiꞌin la, chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin neꞌ kanꞌ bra nu wa tyii ti chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Ska ti ayman Lot, ngulaa Ni ꞌin yu chaꞌ mdoꞌo yu kichen Sodoma kanꞌ; kanꞌ chaꞌ ska ti yu kula Lot kanꞌ ja ngujwi yu bra nu mdyii chaꞌ ꞌin kichen Sodoma kanꞌ. Nten suꞌwe ngwa Lot; kanꞌ chaꞌ mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiye yu, lye ꞌa ngwa xiꞌin tiꞌ yu, chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ chen ñaꞌan, nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni nchga nten kichen kanꞌ. Suꞌwe tiye Lot kanꞌ, nchga tsan lye ꞌa yuwe tiꞌ yu chaꞌ naꞌan yu nchga chaꞌ kuxi kanꞌ; kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiye yu bra nu ynan yu chaꞌ chen ñaꞌan nu ykwiꞌ nten kichen kanꞌ. Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ nchka ꞌin Xꞌnaan kulaa ꞌin nten nu suꞌwe kasiya ꞌin, chaꞌ ja tyijin lyo chaꞌ kuxi ꞌin neꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, jlyo tiꞌ Ni ti ka lka nu ta Ni nu tiꞌí ꞌin bra nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten. Wa jlyo tiꞌ Ni ti ka nu ndiꞌin chaꞌ kuxi tiye.
10 Loꞌo nten nu xkwiꞌ chaꞌ chen ñaꞌan ngiꞌni, lye la ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ja ndukwa neꞌ kanꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ nu nka ndloo ꞌin neꞌ; ja nduwe tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ siyeꞌ ꞌa neꞌ. Ja ntsen neꞌ kanꞌ, ni siya chkwiꞌ lyoꞌo neꞌ ꞌin angajle ꞌin Ndiose. 11 Angajle kanꞌ, ngula la tiꞌ, nchka la ꞌin ke nten chalyuu; loꞌo ja ykwiꞌ angajle kanꞌ chaꞌ kuxi ꞌin nten chalyuu, ja mstya kiꞌya ꞌin yu kwiñi kanꞌ tloo Xꞌnaan.
12 Ñaꞌan tiꞌ ꞌni nu nsuꞌwi niꞌ kixinꞌ nu ja nduwe tiꞌ, ngwañaꞌan lka nten kwiñi kanꞌ, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ chen ñaꞌan nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin nchga chaꞌ nu ja nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ. Nxñian ꞌin ꞌni tlá nu nsuꞌwi niꞌ kixinꞌ, ndujwian ꞌin iꞌ bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan neꞌ kwiñi kanꞌ, ngiꞌni ñuꞌun neꞌ ꞌin nchga lo nan suꞌwe ni siya ja nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ. Loꞌo tyii chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti nde loo la; 13 tyijin neꞌ kanꞌ nu tiꞌí sa ñaꞌan nu tiꞌí nu nda ykwiꞌ neꞌ ꞌin xka ta nten. Tsan loꞌo tla ngiꞌni neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ, chaꞌ ja nchka ndaja tiꞌ neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ; ja nchka jyuꞌu tiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti, ni siya kuxi ꞌa tñan nu ngiꞌni neꞌ. Sa ñaꞌan si chañi chaꞌ taꞌaan lka neꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwa ti ndyoꞌ tiꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo wan bra nu ngiꞌni tnun wan taꞌa.
14 Xkwiꞌ chaꞌ kuxi ndaꞌan tiye neꞌ kwiñi kanꞌ bra nu ñaꞌan neꞌ ꞌin ska nu kunaꞌan, chaꞌ ja tyii chaꞌ xitukwi tiꞌ neꞌ ꞌin nu kunaꞌan chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo. Kwiꞌ ngwañaꞌan, bra ti kwaꞌu neꞌ kanꞌ chaꞌ kuxi ꞌin xka ta nten nu ja ya ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo. Wa yꞌni xaꞌan ꞌa neꞌ kwiñi kanꞌ nchga lo chaꞌ kuxi, kanꞌ chaꞌ lye ꞌa nxitukwi tiꞌ neꞌ ska nan; loꞌo ja ngalaꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Wa lka ngulo Ndiose yuweꞌ ꞌin neꞌ kwiñi kanꞌ. 15 Wa mdoꞌo tsuꞌ neꞌ kanꞌ tuwiin nu tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose, loꞌo xka tuwiin msñi neꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, mnaꞌ ꞌa kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ti kwiꞌ tuwiin seꞌen mdaꞌan ayman Balaam sñiꞌ Beor ndaꞌan neꞌ kanꞌ ni. Balaam kanꞌ, lye ꞌa mxitukwi tiꞌ yu ꞌin tñi, kanꞌ chaꞌ yꞌni yu chaꞌ kuxi, chaꞌ kaja la tñi ꞌin yu, ngwa tiꞌ yu. 16 Chaꞌ ꞌin Ndiose ykwiꞌ Balaam kanꞌ nu ngwa sꞌni; kanꞌ chaꞌ yꞌni Ni chaꞌ ykwiꞌ buru ꞌin yu loꞌo yu kanꞌ, chaꞌ xitsen iꞌ ꞌin yu kanꞌ, chaꞌ ja kuꞌni ꞌa yu chaꞌ kuxi kanꞌ.
17 Ñaꞌan tiꞌ ska niꞌ chku tiyu nu wtyi siyaꞌ ti, seꞌen nu ja nsuꞌwi tyiꞌa, ngwañaꞌan lka neꞌ kanꞌ. Ñaꞌan tiꞌ ska koo ngaten ti, nu nxnan ꞌa lo kwiꞌin ti, nu ja nda chaꞌ kiꞌya tyoo; nan ndaꞌan ti ran niꞌ kwan, ngwañaꞌan lka neꞌ kanꞌ. Yu kwiñi kanꞌ, ja ndiꞌin chaꞌ suꞌwe tiye neꞌ siyaꞌ ti, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tsaa neꞌ kanꞌ seꞌen tla ꞌa; nde kwa wa mñan Ndiose ska seꞌen nu kuxi ꞌa ñaꞌan, seꞌen tsaa neꞌ nu ngiꞌni ngwañaꞌan. 18 Jlyo ꞌa tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ chaꞌ chkwiꞌ loꞌo nten sa ñaꞌan ka kwiñi lyoꞌo neꞌ kanꞌ ꞌin nten nu tka msñi ti chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo. Nchka ꞌa tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ chaꞌ loꞌo nten kanꞌ kuꞌni chaꞌ chen ñaꞌan. Sa ñaꞌan yꞌni neꞌ chaꞌ kuxi ti kulo, bra nu ja ya kunan neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ kuꞌni neꞌ xiyaꞌ. 19 Nchkwiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ loꞌo xka ta nten chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ tukwa neꞌ nchga tñan nu ngulo Ndiose ꞌin nten, chaꞌ wa mdoꞌo laa neꞌ ꞌin chaꞌ kanꞌ, ndukwin neꞌ kwiñi kanꞌ; loꞌo ja ya ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ, chaꞌ ykwiꞌ neꞌ lka neꞌ msu ꞌin ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ. Nchga nten nu ta chabiyaꞌ ꞌin ska chaꞌ kuxi chaꞌ tyijin lyo ꞌin, wa nda neꞌ chabiyaꞌ ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ chaꞌ ka xꞌnan neꞌ bra kanꞌ. 20 Kuxi la ka ꞌin nten nu wa ngulaa yaꞌ ꞌin chaꞌ kuxi ska yaꞌ, loꞌo bra kanꞌ ta neꞌ chabiyaꞌ ꞌin chaꞌ kuxi chaꞌ tyijin lyo ꞌin neꞌ xiyaꞌ; wa mdoꞌo laa neꞌ kanꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu nu ngwa sꞌni la, ngiꞌni xaꞌan neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, ti kwiꞌ Ni nu wa ngulaa ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi. 21 Suꞌwe la si ja yꞌni xaꞌan neꞌ siyaꞌ ti tuwiin nu ñi seꞌen tsaan nde seꞌen ndiꞌin Ndiose; ja suꞌwe chaꞌ ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ, loꞌo bra ti mdoꞌo tsuꞌ neꞌ tuwiin nu ñi kanꞌ. Ja ndukwa ꞌa neꞌ kanꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ Krixtu loꞌoan bra kanꞌ. 22 Bra nu ñaꞌaan ꞌin nten nu wa ngulaa yaꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu, bra kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ nu ñi ꞌa ndyoꞌo chaꞌ re: “Ska xneꞌ nu ndukwen nan yku iꞌ, bra ti tsaa iꞌ ku iꞌ nan nu wa ykwen iꞌ xiyaꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ska kuweꞌ tyeꞌ ni, bra wa yta iꞌ chku, bra ti tsaa sti iꞌ lo yuu kutsuuꞌ xiyaꞌ.”