Xka kityi nu ngwaꞌan Tyu, nu ndyaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin tijyuꞌ
1
Tyu Simón lkaǎn; ngiꞌniǐn tñan ꞌin Jesucristo, chaꞌ wa ngulo suwi Ni ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Krixtu loꞌo neꞌ tyun kichen tijyuꞌ. Loꞌo ni, ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose, ti kwiꞌ sa ñaꞌan chaꞌ nu msñian taꞌaan. Xkwiꞌ chaꞌ nu ñi ngiꞌni Ndiose Xꞌnaan, ti kwiꞌ Jesucristo nu ngulaa ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi lka Ni; kanꞌ chaꞌ suꞌwa ti lkaan taꞌaan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, suꞌwe ꞌa nchka ꞌñaan taꞌaan chunꞌ wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ni.
Wa nchka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan; kanꞌ chaꞌ nchka tiǎnꞌ chaꞌ ti kuꞌni Ni chaꞌ suꞌwe loꞌo wan nchga tsan, chaꞌ ti kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan nchga bra.
Sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ ka ska nten ꞌin Jesucristo
Wa nda Ndiose chabiyaꞌ ꞌñaan chaꞌ kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan; kwiꞌ ngwañaꞌan, wa nda Ni chabiyaꞌ ꞌñaan chaꞌ tyiꞌian lo chalyuu sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ tyiꞌin nten ꞌin Ni; kanꞌ lka chaꞌ nu nchka ꞌñaan ni, chaꞌ ndayaꞌ Ni ꞌñaan. Wa ngulo suwi Ni ꞌñaan, wa nda Ni chabiyaꞌ ꞌñaan chaꞌ xuꞌwi lyoan ꞌin Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ngwa biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ja nsuꞌwi ꞌa xka nu tnun la chaꞌ ꞌin, ja nsuꞌwi ꞌa xka nu nchka la ꞌin. Tlyu ꞌa nka Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni nchga lo tñan. Wa jlyo tianꞌ chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ nu ñi lka chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌin taan chaꞌ kaja chaꞌ xuꞌwe tnun ꞌñaan, nu wa ytsaꞌ Ni ꞌñaan chaꞌ kaja ꞌñaan. Wa ngulaa Ni ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan, chaꞌ ja tyijin lyo chaꞌ kuxi kanꞌ ꞌñaan; nchga chaꞌ kuxi nu ndiya ꞌa tianꞌ, kanꞌ lka nu yꞌni ñuꞌun ꞌñaan seꞌen ndiꞌian lo chalyuu. Loꞌo ni, ngiꞌni Ni chaꞌ xlyaan kuꞌnian nchga lo chaꞌ suꞌwe, sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌnian. Kanꞌ chaꞌ tyukwi ti tiye wan, loꞌo tyukwi jwersa ꞌwan, kuꞌni wan xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kanꞌ, chaꞌ katsaꞌ wan ꞌin xka ta nten chaꞌ chañi chaꞌ wa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ la tiꞌ wan nchga chaꞌ, sa ñaꞌan chaꞌ nu ndiya la tiꞌ Ndiose. Ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ la tiꞌ wan sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose; bra kanꞌ ka kuꞌni suꞌwe wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, chaꞌ ja tyijin lyo ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi ꞌwan. Si ka kuꞌni suꞌwe wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, bra kanꞌ talo ꞌa wan ni siya ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuxi seꞌen ndiꞌin wan. Si ndalo ꞌa wan ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ, bra kanꞌ ka tyiꞌin wan sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ tyiꞌin wan lo chalyuu. Si ngwañaꞌan nchka tiꞌ wan tyiꞌin wan lo chalyuu, bra kanꞌ ndiꞌin chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan; ndiꞌin chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nchga nten.
Bra nu kuꞌni wan nchga lo tñan kanꞌ tyukwi tyempu nu ndiꞌin wan lo chalyuu, bra kanꞌ ka biyaꞌ la tiꞌ wan sa ñaꞌan ndiꞌin nchga chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan. Ja ka ndaja tiꞌ wan sikwa, chaꞌ suꞌwe ꞌa kunanjoꞌo wan ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Bra nu ja kuꞌni wan chaꞌ kanꞌ, loꞌo ja ndiꞌin suꞌwe wan bra kanꞌ, wa lka wan ñaꞌan tiꞌ ska nu kwityiinꞌ nu ndukunꞌ kiloo, ti ykwiꞌ ti. Ja nchka tiꞌ yu kwityiinꞌ kanꞌ tyuꞌwi tiꞌ yu sa ñaꞌan nu yꞌni luwi Ndiose kasiya ꞌin yu, bra nu yꞌni tyii Ni chaꞌ kuxi nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌin yu. 10 Kanꞌ chaꞌ ti kuꞌni la wan nchga chaꞌ suꞌwe kanꞌ, sa ñaꞌan chaꞌ ngwaꞌaǎn lo kityi ti kulo; kwiꞌ ngwañaꞌan, tyuꞌwi la tiꞌ wan chaꞌ wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan, chaꞌ ka wan nten ꞌin Ni. Loꞌo bra kanꞌ ja ndiꞌin chaꞌ kanaꞌ kasiya ꞌwan, si ngwañaꞌan kuꞌni wan nchga lo chaꞌ suꞌwe kanꞌ. 11 Kanꞌ ka tyaꞌan suꞌwe la wan tuwiin ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Jesucristo, Xꞌnaan nu nka ndloo la ꞌwan, ti kwiꞌ lka nu ngulaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi. Loꞌo ja tsaa tii ꞌa tsan chaꞌ ka Ni ndloo la. Bra kanꞌ suꞌwe ti stean seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan.
12 Ti tyun yaꞌ nka tiyeěn chkwiǐnꞌ loꞌo wan chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ nu ñi ꞌin Ndiose, ni siya wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ wa msñi suꞌwe wan nchga chaꞌ nu ngwaꞌaǎn lo kityi. 13 Laja nu ti luꞌuǔn, kuꞌniǐn chaꞌ ja kjlyaa tiꞌ wan chaꞌ nu ñi kanꞌ. Suꞌwe la si kuꞌniǐn ngwañaꞌan, nxkeꞌ tiǎnꞌ, 14 chaꞌ ndii tiǎnꞌ chaꞌ wa tyii ti chaꞌ ꞌñaǎn lo chalyuu; wa ytsaꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan ꞌñaǎn chaꞌ wa ndla ti kajaǎn. 15 Kanꞌ chaꞌ kuꞌniǐn chaꞌ kanun chaꞌ kanꞌ loꞌo wan, chaꞌ ka tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin ꞌin Jesucristo nchga tsan, ni siya wa ngujwiǐn.
Nten nu wa naꞌan chaꞌ tnun ꞌa nu ndiꞌin ꞌin Jesucristo
16 Siꞌi kwentu, siꞌi chaꞌ ngwiꞌya ke ti ba lka chaꞌ nu ykwiꞌ ba loꞌo wan, bra nu ytsaꞌ ba ꞌwan chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ ka ꞌin Xꞌnaan Jesucristo bra nu tyaan Ni xiyaꞌ. Ykwiꞌ bare wa naꞌan ba ꞌin Jesús chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ ndiꞌin ꞌin yu. 17 Wa yꞌni tnun Ndiose Sti Jesús ꞌin yu, loꞌo ndyuwi ꞌa tyukwi ñaꞌaan Jesús loꞌo xaa ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Ni siya ja naꞌan ba ꞌin Ndiose nu nka ndloo ꞌin nchga xꞌnan chalyuu, jlyo tiꞌ ba chaꞌ mdiꞌin Ni kwiꞌ seꞌen ti tsan kanꞌ, chaꞌ bra kanꞌ ynan ba chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo nten: “Nu nde lka Sñiěnꞌ nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌin yu” ndukwin Ni. 18 Ykwiꞌ bare wa ynan ba chaꞌ nu ykwiꞌ Tyiꞌi Ni nu mdoꞌo nde niꞌ kwan, chaꞌ loꞌo bare mdiꞌin ba lo kiꞌya kanꞌ nu ngwa tsan kanꞌ.
19 Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ñi ꞌa lka nchga chaꞌ nu ykwiꞌ ayman nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni. Suꞌwe la si tukwaan chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ñaꞌan tiꞌ ska xaa luwi nu suꞌwe ꞌa njyiꞌin la seꞌen tla ꞌa, kwiꞌ ngwañaꞌan lka chaꞌ ꞌin Jesús kanꞌ. Kwaꞌu xaa kanꞌ tuwiin suꞌwe seꞌen tsaan bra wa kiꞌya ti xaa xa wa mdiya tsan kanꞌ. Bra kanꞌ tyoꞌo tukwa ska kwi kulasiin tnun ñaꞌan tiꞌ nu ndyukwa xa wa kiꞌya ti xaa; kanꞌ lka ñaꞌan tiꞌ Krixtu, chaꞌ nda yu xaa nu xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan. 20 Ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ja tukwin ka ꞌin kwaꞌu chaꞌ ꞌin ti ykwiꞌ ti ꞌin nten, sa ñaꞌan nu ndyoꞌo ska chaꞌ nu ngwaꞌan ayman ꞌñaan lo kityi ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni. Ska ti si tayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌin neꞌ chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ neꞌ, bra kanꞌ ka kwaꞌu neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin xka ta nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. 21 Nchga nten nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni, ja ykwiꞌ neꞌ ya ñaꞌan ti chaꞌ nu ndiya ti tiꞌ neꞌ, bra nu ykwiꞌ neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ni; xkwiꞌ chaꞌ nu ngwaꞌu Tyiꞌi ykwiꞌ Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, kanꞌ lka chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ni.