5
Chaꞌ nu nchkwiꞌ Tyu loꞌo nten taꞌa msñi yu chaꞌ ꞌin Jesucristo
Ska yu kula nu nka ndloo lkaǎn, loꞌo ni, nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌo wan yu kula taꞌaan. Loꞌoǔn, wa naꞌaǎn ꞌin Krixtu bra nu mda neꞌ nu tiꞌí ꞌin yu, kanꞌ chaꞌ jlyo tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwa ti tyiꞌian taꞌaan nde seꞌen ndiꞌin Ndiose, chaꞌ ñaꞌaan chaꞌ tnun nu ka nde kwa bra kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ ñaꞌansiin suꞌwe wan ꞌin taꞌa wan, ska ta taꞌa wan nu ndiꞌin ska kichen seꞌen lka wan ndloo ꞌin neꞌ. Sa ñaꞌan ngiꞌni slyaꞌ, ngwañaꞌan ngiꞌni neꞌ kanꞌ; ñaꞌan tiꞌ nten nu ñaꞌansiin ꞌin slyaꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan lkaan, yu kula taꞌaan. Ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin taꞌaan chaꞌ kanun tsaa chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan tñan kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian; ja ndiꞌin chaꞌ tatsaa taꞌa wan ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan tñan kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja suꞌwe si kaꞌan ꞌa liyaꞌ xñi wan ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni wan tñan kanꞌ, suꞌwe la si tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan tñan kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Ja lka wan xꞌnan taꞌa wan, kanꞌ chaꞌ suꞌwe ti kuꞌni wan seꞌen ndiꞌin neꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ xka ta taꞌa wan sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ lo chalyuu. Loꞌo bra nu tyaan Xꞌnaan nu nka ndloo la ti, ta Ni nu suꞌwe nu kaja ꞌwan bra kanꞌ. Ja tsaa tii ꞌa siyaꞌ ti nu suꞌwe nu ta Ni ꞌñaan taꞌaan nu lkaan tñan chaꞌ ñaꞌansiin ꞌin ska ta nten ꞌin Ni; siꞌi ñaꞌan tiꞌ liyaꞌ nu kaja ꞌñaan xa wa yꞌnian ska tñan lo chalyuu, kanꞌ nu bra ti tyii chaꞌ ꞌin ran.
Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan yu kuneꞌ, chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌo wan. Tukwa wan nchga chaꞌ nu chkwiꞌ yu kula nu nka ndloo ꞌwan. Loꞌo ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ tayaꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan; ja suꞌwe si kuꞌni siyeꞌ wan loꞌo neꞌ kanꞌ. Nde ndiya ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose:
Ñaꞌan tiꞌí Ndiose ꞌin nten nu ngiꞌni siyeꞌ loꞌo taꞌa nten, loꞌo tayaꞌ ꞌa Ni ꞌin nten nu ja nchkwiꞌ chaꞌ tnun loꞌo taꞌa nten.
Kanꞌ chaꞌ tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose nu nka ndloo la ti, chaꞌ ja kuꞌni siyeꞌ wan loꞌo taꞌa nten wan; wa jlyo tiꞌ Ndiose ni tsan lka nu kuꞌni Ni chaꞌ ka tnun la chaꞌ ꞌwan. Katsaꞌ wan ꞌin Ndiose nchga chaꞌ nu ndaꞌan tiye wan, loꞌo bra kanꞌ kuꞌni Ni chaꞌ ja kuwe ꞌa tiꞌ wan ꞌin chaꞌ kanꞌ. Chañi ꞌa chaꞌ nduwe ꞌa tiꞌ Ni ꞌwan.
¡Chaꞌ tiya ti tiꞌ wan tyiꞌin wan lo chalyuu! Ja kajaꞌ wan, chaꞌ ykwiꞌ kuneꞌ xaꞌan lka nu nxuun loꞌo wan, ngwañaꞌan kwiꞌ seꞌen ꞌa nduun yu kanꞌ seꞌen ndiꞌin wan. Ñaꞌan tiꞌ ska kwichi nu tlá ꞌa nu ndaꞌan naan ꞌin ska nten chaꞌ ku, kwiꞌ ngwañaꞌan sa ti ndaꞌan kuneꞌ xaꞌan kanꞌ tyukwi ñaꞌaan chalyuu. Xñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan; bra kanꞌ ja ndiꞌin chaꞌ ta wan chabiyaꞌ tyijin lyo kuneꞌ xaꞌan ꞌwan. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka jlyo tianꞌ chaꞌ ska ti biyaꞌ ndijin taꞌaan nu tiꞌí tyukwi ñaꞌaan chalyuu. 10 Chinꞌ ti tsan ti tyijin wan nu tiꞌí ni. Xa wa mdyii tsan nu tyijin wan nu tiꞌí, bra kanꞌ kuꞌni Ndiose chaꞌ ka suꞌwe wan, kuꞌni Ni chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan xiyaꞌ; ta Ni jwersa ꞌwan, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni Ni loꞌoan. Chabiyaꞌ ꞌin Krixtu wa ngulo suwi Ni ꞌñaan chaꞌ ka tyiꞌian nde seꞌen tnun seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Ni. 11 Loꞌo ja tsaa tii ꞌa tsan nu kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose nde kwa bra kanꞌ, chaꞌ nka Ni ndloo la ti. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka sikwa.
Mdyii ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ
12 Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi Silvano taꞌaan chaꞌ ꞌin Xꞌnaan; yu kanꞌ lka nu lye ꞌa mdayaꞌ ꞌñaǎn chaꞌ ngwaꞌan ba kityi xuwe re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan. Loꞌo ni, nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ chañi chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ndiose loꞌoan. Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa si loꞌo wan tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ, sa ñaꞌan lka chaꞌ nu ndayaꞌ Ni ꞌñaan nchga tsan.
13 Tyukwi ska ta nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin nde Babilonia re nchka tiꞌ neꞌ chkwiꞌ suꞌwe ti neꞌ loꞌo wan. Taꞌaan lka neꞌ kanꞌ, chaꞌ loꞌo ngulo suwi Ndiose ꞌin neꞌ chaꞌ ka neꞌ kanꞌ nten ꞌin Ni. “Suꞌwe ti tyiꞌin wan” ndukwin Marku ꞌwan, kwiꞌ Marku nu lka ñaꞌan tiꞌ ska sñiěnꞌ. 14 Chkwiꞌ suꞌwe wan loꞌo nchga taꞌa wan; xñi wan ynin taꞌa wan tyukwi ti tiye wan, chaꞌ chañi suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌaan.
Ti kwiꞌ Ni kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin kasiya ꞌin nchga wan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu.