4
Kuꞌnian sa ñaꞌan tñan nu nchka ꞌñaan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose
Bra nu ndyuꞌwi tiꞌ wan sa ñaꞌan mdijin Krixtu nu tiꞌí lo chalyuu, bra kanꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan chaꞌ talo wan bra nu tyijin wan nu tiꞌí; sa ñaꞌan nu mdalo Krixtu, kwiꞌ ngwañaꞌan ka talo wan bra nu tyijin wan nu tiꞌí. Loꞌo ja ka tyijin lyo chaꞌ kuxi ꞌwan si loꞌo wan tyijin wan nu tiꞌí ngwañaꞌan. Loꞌo bra kanꞌ chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ nten chalyuu, ja ka ꞌa chaꞌ kanꞌ ndloo ꞌwan tyukwi nu ti ndiꞌin wan lo chalyuu; xkwiꞌ tñan nu ndiya tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni wan, kanꞌ lka tñan nu kuꞌni wan ni, chaꞌ ska ti Ndiose ka ndloo ꞌwan ni. Tyempu nu wa mdijin wan, wa yꞌni wan nchga chaꞌ kuxi sa ñaꞌan nu ndiya tiꞌ nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose siyaꞌ ti. Yaꞌ la sa kwa ti chaꞌ kuxi kuꞌni wan; kanꞌ chaꞌ ni, ja kuꞌni ꞌa wan chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa nten wan, ja kuꞌni ꞌa wan ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi nu mdiya tiꞌ wan nu ngwa sꞌni; ja ndiꞌin chaꞌ ka kuꞌwi wan, ja tyijin ta ku wan, loꞌo koꞌo wan, sa ñaꞌan nu ngiꞌni nten nu ja nduwe tiꞌ bra nu ndiꞌin neꞌ ska taꞌa; ja kuꞌni tnun wan ꞌin nkwin joꞌo, chaꞌ chen ꞌa ñaꞌan chaꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Yꞌni ꞌa wan chaꞌ kuxi kanꞌ nu ngwa sꞌni kanꞌ; loꞌo ni, ti kwiꞌ nten nu ngwa taꞌa suꞌwe nsuꞌwi wan ti sꞌni kanꞌ, nduwe ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ ja xlyaa ꞌa wan kuꞌni wan nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni wan bra kanꞌ. Ja nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ, ni chaꞌ lka ja ngiꞌni ꞌa wan ngwañaꞌan ni, kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ kwentu ꞌwan. Ja kuwe tiꞌ wan, ja kaja chaꞌ chkwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌni neꞌ chalyuu. Loꞌo ndla ti tiya tsan nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten, ni siya ayman, ni siya nten nu ti ndiꞌin lo chalyuu. Kwiꞌ ngwañaꞌan ayman nu wa ngujwi sꞌni kanꞌ, nu wa ynan chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo, nten chalyuu ti ngwa neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ngujwi neꞌ, sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ kaja nchga nten; loꞌo kuꞌni Tyiꞌi Ndiose chaꞌ tyuꞌu neꞌ kanꞌ xiyaꞌ, chaꞌ kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ wa msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús.
Wa tyii ti chaꞌ ꞌin nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu; kanꞌ chaꞌ suꞌwe la si kuꞌni wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, chaꞌ tiya ti tiꞌ tyiꞌin wan lo chalyuu chaꞌ ka kuꞌni wan chaꞌ suꞌwe, chaꞌ taꞌa ti ka chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose. Tñan nu ndloo ꞌa chaꞌ kuꞌni wan ni, ndiꞌin chaꞌ xkwiꞌ ka suꞌwe ka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa nten wan. Si ngwañaꞌan nka tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌaan, bra kanꞌ kuꞌnian chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin taꞌaan bra nu ndiya chaꞌ kuxi nu yꞌni taꞌaan loꞌoan. Ta wan naꞌan tyi wan tyiꞌin taꞌa nten wan, loꞌo ta wan nan ku neꞌ bra nu tiyan neꞌ seꞌen ndiꞌin wan; ja chkwiꞌ wan chaꞌ tiꞌí ꞌin taꞌa wan chunꞌ mdiyan neꞌ seꞌen ndiꞌin wan. 10 Xuꞌwe ti mda Ndiose sa ñaꞌan kuꞌni skaa wan ska tñan suꞌwe, taꞌa wan nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús. Sa ñaꞌan nu mdayaꞌ Ni ꞌñaan chaꞌ chka tꞌnan tianꞌ ꞌin taꞌa ntean, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin neꞌ xa nu kuꞌnian tñan nu nda Ni chaꞌ kuꞌnian kwenta skaan. 11 Kwaꞌu wan chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nten, si kanꞌ lka tñan nu wa nda Ni ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan; kwaꞌu wan nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ Ni chkwiꞌ Ni loꞌo neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, tayaꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan loꞌo tyukwi jwersa nu nda Ni ꞌwan, si kanꞌ lka tñan nu wa nda Ni ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan. Bra nu ñaꞌan nten chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni wan, bra kanꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo. Loꞌo bra kanꞌ ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kuꞌni tnun nten ꞌin Krixtu kanꞌ, chaꞌ Krixtu lka ndloo siyaꞌ ti. Ngwañaꞌan ka sikwa.
Nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo ndiꞌin chaꞌ tyijin neꞌ nu tiꞌí
12 ꞌWan taꞌa suꞌwe ndiꞌian, ni siya lye ꞌa tiꞌí tiꞌ nten ꞌwan, ñaꞌan tiꞌ si nsuꞌwi wan nchkin wan lo kiiꞌ, ja kuwe ꞌa tiꞌ wan; ja suꞌwe si tyaꞌan ꞌa chaꞌ tiye wan bra kanꞌ, ñaꞌan tiꞌ si nu ja ndiꞌin chaꞌ tyijin wan nu tiꞌí, nxkeꞌ tiꞌ wan. Ngwa ti ñaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ Ndiose si chañi chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni, o ta si chaꞌ kwiñi kanꞌ. 13 Tyaa yuꞌwi tiꞌ wan sa ñaꞌan nu tiꞌí tiꞌ nten ꞌin Krixtu, loꞌo bra kanꞌ ka suꞌwe tiye wan chaꞌ ngwañaꞌan tiꞌí tiꞌ nten ꞌwan ni. Tnun ꞌa nchka Krixtu kwenta ꞌin Ndiose, loꞌo lye ꞌa xuꞌwi xaa ꞌin Ni bra nu kan Krixtu xiyaꞌ chunꞌ ndiꞌin la; bra kanꞌ ka suꞌwe la tiye wan. 14 Bra nu chkwiꞌ nten chaꞌ tiꞌí ꞌwan chunꞌ nu lka wan nten ꞌin Krixtu, ka suꞌwe tiye wan chaꞌ ndiꞌin Tyiꞌi Ndiose loꞌo wan, kwiꞌ ngwañaꞌan tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe ndiꞌin ꞌin Ndiose. Nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ kuxi ꞌin Ndiose; ꞌwan ni, suꞌwe ꞌa ngiꞌni tnun wan ꞌin Ni. 15 Ja suꞌwe siyaꞌ ti si kuꞌni wan chaꞌ kuxi. Ndiꞌin ꞌa chaꞌ tyijin nten nu tiꞌí xa wa yꞌni neꞌ chaꞌ kuxi; bra wa yjwi neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ, bra wa yꞌni neꞌ kunan nan nu nsuꞌwi ꞌin taꞌa nten neꞌ, xa wa yꞌni neꞌ xka lo chaꞌ kuxi nu ja nsuꞌwi chabiyaꞌ kuꞌni neꞌ, xa nu nxuun neꞌ loꞌo neꞌ nu nka ndloo, ñi ꞌa si tyijin neꞌ kanꞌ nu tiꞌí. 16 ꞌWan ni, ja ndiꞌin chaꞌ ka jyuꞌu tiꞌ wan si ta neꞌ nu tiꞌí ꞌwan chaꞌ lka wan nten ꞌin Jesucristo; kuꞌni tnun wan ꞌin Ndiose chaꞌ ngwañaꞌan nchka ꞌwan bra kanꞌ.
17 Wa ndiya bra chaꞌ tyisnan Ndiose kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten; kulo tyisnan Ni loꞌo nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ni; kanꞌ chaꞌ si tyijian chinꞌ nu tiꞌí ni, bra nu tka mdyisnan ti nchka biyaꞌ ꞌin nten, kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ tnun la chaꞌ ka bra nu ta Ni nu tiꞌí ꞌin nten kuxi chunꞌ ndiꞌin la. Bra kanꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin nten nu ja xlyaa tukwa chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose. 18 Tukwi ꞌa chaꞌ tyoꞌo laa nten nu ngiꞌni chaꞌ suꞌwe ti; nten xaꞌan ni, kwiꞌ nten nu ndiꞌin chaꞌ kuxi ꞌin, tyii chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. 19 Ndijin wan chinꞌ nu tiꞌí ni chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. Wa jlyo tiꞌ Ni chaꞌ kanꞌ, loꞌo ja kulaa yaꞌ Ni ꞌñaan si ngwañaꞌan. Ndiꞌin chaꞌ ti kuꞌnian xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe, chaꞌ ñaꞌan ti xñian chaꞌ ꞌin Ndiose nu mñan nchga lo nan, ni siya tyijian nu tiꞌí; chañi chaꞌ ñaꞌansiin Ni ꞌñaan bra kanꞌ.