2
Loꞌo ꞌwan ni, ndiꞌin chaꞌ kulaa yaꞌ wan nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa nten wan: ja kwiñi lyoꞌo wan ꞌin taꞌa wan, ja xuꞌwi tukwa chaꞌ tiye wan, ja xitukwi tiꞌ wan ꞌin ska nan nu nsuꞌwi ꞌin taꞌa nten wan, ja chkwiꞌ wan kwentu ꞌin taꞌa nten wan. Ñaꞌan tiꞌ ska kuwiꞌ kuneꞌ nu tka ngula ti, ngwañaꞌan lka wan chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ nu ngwa xkanꞌ ti msñi wan chaꞌ ꞌin Ni. Taꞌa ti ngatiꞌ kuwiꞌ kuneꞌ chaꞌ ngiteꞌ ꞌa tiꞌ; si ja katiꞌ taꞌa ti, ja kaluu ꞌa yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, suꞌwe la si lye kuꞌni wan tñan chaꞌ kuꞌni xaꞌan la wan chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ñaꞌan tiꞌ styiꞌ, ngwañaꞌan lka chaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan. Ngiꞌni ran chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ ka tyoꞌo laa wan ꞌin chaꞌ kuxi. Wa yiꞌo biyaꞌ wan chinꞌ styiꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ nchka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Xꞌnaan ñaꞌan Ni ꞌñaan.
Krixtu lka ñaꞌan tiꞌ ska kee nu nsuꞌwi kiyaꞌ naꞌan
Ti kwiꞌ Krixtu nu nka Xꞌnaan ni, ñaꞌan tiꞌ ska kee nu nsuꞌwi kiyaꞌ naꞌan, ngwañaꞌan lka yu, ni siya luꞌu ykwiꞌ yu. Ndukwin nten chalyuu nu nchka tiꞌ kwiñan naꞌan chaꞌ ja suꞌwe kee kanꞌ; ja ka kuꞌni neꞌ tñan suꞌwe loꞌo ran, ndukwin neꞌ. Loꞌo ti kwiꞌ Jesús lka nu wa ngulo suwi Ndiose ꞌin chaꞌ ka tñan ꞌin Ni, chaꞌ tyukwa yu nde seꞌen ndukwa kiyaꞌ chaꞌ, nchga chaꞌ nu ndiꞌin ꞌin Ndiose.
Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ sten suꞌwe tiye wan chaꞌ ꞌin Krixtu kanꞌ, chaꞌ loꞌo wan ka wan ñaꞌan tiꞌ tyuu chaꞌ tyaꞌ ska naꞌan ꞌin Ndiose, ni siya ñaꞌan luꞌu ti wan. Bra kanꞌ xñi Ndiose tyuu kanꞌ, chaꞌ kwiñan Ni ska naꞌan nu kti ꞌa chaꞌ ꞌin Ni. Ti kwiꞌ ti chaꞌ, nchga wan lka wan ñaꞌan tiꞌ sti joꞌo nu luwi ꞌa kasiya ꞌin, chaꞌ ka ꞌwan xtya wan lomstan tloo Ndiose seꞌen ndukwa Ni nde niꞌ kwan chunꞌ Jesucristo; lomstan kanꞌ lka wan, ti ykwiꞌ ti wan, si chañi chaꞌ tyukwi ti tiye wan nchka tiꞌ wan tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni. Nde ñaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi ꞌin Ndiose:
Ñaꞌan wan ꞌaan. Wa ngulo suwiǐn ꞌin ska nten nu ndloo ꞌa chaꞌ ꞌin, ñaꞌan tiꞌ ska kee tnun nu kaꞌan ꞌa nsuꞌwi lyo, ndukwin Ni.
Xtyaǎn ꞌin yu kanꞌ, chaꞌ ka yu kee nu nsuꞌwi kiyaꞌ naꞌan ꞌñaǎn nde kichen Sión.
Loꞌo nchga nten nu xñi chaꞌ nu chkwiꞌ yu kanꞌ, ka suꞌwe tiye neꞌ bra kanꞌ; chañi ꞌa nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ yu kanꞌ.
Ngwañaꞌan lka chaꞌ nu ndukwa lo kityi kanꞌ.
Loꞌo ꞌwan ni, ndloo ꞌa kee kanꞌ chaꞌ ꞌwan, ꞌwan nu msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose; kuxi ꞌa chaꞌ ka ꞌin nten nu ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti. Nde ñaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi chaꞌ ꞌin kee kanꞌ:
Wa mxkwan yu nu nñan naꞌan kee tnun kanꞌ ti kulo, chaꞌ ja suꞌwe ñaꞌan kee kanꞌ, nxkeꞌ tiꞌ yu;
loꞌo ni, wa mjwi tñan nu kuꞌni kee kanꞌ, chaꞌ nduun ran seꞌen tnun la nchka chabiyaꞌ ꞌin Ndiose.
Nde ñaꞌan ndukwa xka chaꞌ nu nchkwiꞌ ꞌin kee kanꞌ xka seꞌen lo kityi:
Tyukwa kee kanꞌ kiyaꞌ nten, tlyuu neꞌ tuwiin seꞌen ndijyan neꞌ bra nu tyukwa kee kiyaꞌ neꞌ.
Ngwañaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi kanꞌ. Wa mlyuu neꞌ tuwiin chaꞌ ja mdukwa ꞌa neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose. Yꞌni Ndiose ngwañaꞌan chaꞌ ja ka tyaꞌan neꞌ tuwiin nu ñi ꞌin Ni si ja xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose.
Nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose
ꞌWan ni, wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan chaꞌ ka wan ska ta nten nu ngiꞌni tnun ꞌin Ni. Lka wan ñaꞌan tiꞌ ska ta sti joꞌo nu chaꞌ ꞌin Ndiose nu nka ndloo siyaꞌ ti; ñaꞌan tiꞌ ska ta nten luwi, ngwañaꞌan lka wan, chaꞌ ka kuꞌni tnun wan ꞌin Ndiose nchga tsan. Nchkwiꞌ Ni loꞌo wan: “Nten ꞌñaǎn lka wan” ndukwin Ni. Kanꞌ chaꞌ nchka ꞌa tiꞌ Ni chaꞌ chkwiꞌ wan loꞌo nchga nten nchga chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni Ndiose loꞌo wan; wa ngulaa Ni ꞌwan ꞌin chalyuu kuxi seꞌen tla ꞌa, chaꞌ kaja chalyuu kwi ꞌwan nu xaa ꞌa chaꞌ ꞌin Ndiose. 10 Wa lka wan nten ꞌin Ndiose ni, ni siya ja mdiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni siyaꞌ ti nu ngwa sꞌni la. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa nchka biyaꞌ tiꞌ wan ni, chaꞌ nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌwan, ni siya ti ngwa sꞌni la ja ngwa biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti.
Ndiꞌian lo chalyuu chaꞌ kuꞌnian nchga tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian
11 ꞌWan taꞌa suꞌwe ndiꞌian, ndiꞌin chaꞌ tyiꞌian nde seꞌen ndiꞌin Ndiose nu ndyaa nde loo la, kanꞌ chaꞌ suꞌwe si tyiꞌian lo chalyuu sa ñaꞌan si lkaan nten nu mdoꞌo tijyuꞌ nu ja nsuꞌwi naꞌan tyi nde re. Lye ꞌa chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni, chaꞌ ja kuꞌni wan ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi nu jñan tiye wan chaꞌ kuꞌni wan; ja tukwa wan chaꞌ kuxi kanꞌ, loꞌo ngwañaꞌan ja ka ꞌin ran kuꞌni ñuꞌun ran ꞌwan. 12 Xkwiꞌ chaꞌ nu ñi kuꞌni wan sikwa; xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan tloo nten, nten nu ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti, chaꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ nten suꞌwe lka wan. Nu ni, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ kuxi ꞌa nten lka wan, kanꞌ chaꞌ suꞌwe la si xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan chaꞌ ñaꞌan nten kanꞌ ꞌwan; bra kanꞌ kiꞌya neꞌ kanꞌ kwenta chaꞌ chañi chaꞌ lka wan nten suꞌwe. Loꞌo nten kanꞌ kuꞌni tnun ꞌin Ndiose tsan nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten bra kanꞌ.
13 Chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ nchga nu nka ndloo, ni siya ree nu nka ndloo la tyukwi ñaꞌaan nasiyun re, 14 ni siya neꞌ gobernador nu nka tñan ꞌin ree kanꞌ. Nu nka gobernador ni, nda yu nu tiꞌí ꞌin nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi, loꞌo ngiꞌni tnun yu ꞌin nchga nten nu ngiꞌni chaꞌ suꞌwe. 15 Nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni wan xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe, chaꞌ ja ka chkwiꞌ nten chaꞌ kuxi ꞌwan bra kanꞌ; ni siya nten nu ja nchka tiꞌ ka biyaꞌ tiꞌ, ni siya nten nu ja jlyo tiꞌ siyaꞌ ti; ja ska yaꞌ kaja ñaꞌan xtya neꞌ kanꞌ kiꞌya ꞌwan bra kanꞌ. 16 Nten nu ndiꞌin suꞌwe ti lka wan ni, kanꞌ chaꞌ suꞌwe si tukwa wan chaꞌ ꞌin nu nka ndloo ꞌwan lo chalyuu; msu ꞌin Ndiose lka wan ni, kanꞌ chaꞌ suꞌwe la si kuꞌni wan tñan nu ꞌin Ndiose sikwa, chaꞌ ka ñaꞌan xka ta nten chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni. 17 Suꞌwe si tukwa wan chaꞌ nu chkwiꞌ nchga nten. Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ti ka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Krixtu, chaꞌ taꞌa wan lka neꞌ kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ kutsen wan chinꞌ ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuwe tiꞌ wan ꞌin ree nu nka ndloo siyaꞌ ti lo chalyuu.
Sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni msu loꞌo xꞌnan yu
18 ꞌWan nu lka wan msu ꞌin nten ni, tukwa suꞌwe wan tñan nu ndlo xꞌnan wan, ni siya nduwe tiꞌ xꞌnan wan ꞌwan chunꞌ suꞌwe nka tiye yu ñaꞌan yu ꞌwan, ni siya ja nduwe ꞌa tiꞌ yu ꞌwan chunꞌ xaꞌan tiye yu. 19 Suꞌwe ꞌa ngiꞌni ska msu nu lka nten ꞌin Ndiose, bra nu ndalo ꞌa yu ꞌin xꞌnan yu, ni siya chen ꞌa ñaꞌan ngiꞌni xꞌnan yu loꞌo yu, ni siya ska chaꞌ nchka ti tiꞌ xꞌnan yu, ta nu tiꞌí ꞌin yu. 20 Loꞌo bra nu jwiꞌin xꞌnan msu kanꞌ ꞌin yu siꞌya ska chaꞌ kuxi nu yꞌni yu, ndiꞌin chaꞌ talo msu kanꞌ tyijin yu nu tiꞌí. Loꞌo chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ni, suꞌwe ꞌa ngiꞌni ska msu nu talo ꞌa ꞌin xꞌnan yu bra nu ta xꞌnan yu nu tiꞌí ꞌin yu chaꞌ nchka ti tiꞌ xꞌnan yu, ni siya suꞌwe ꞌa ndukwa msu kanꞌ tñan ndlo xꞌnan yu. 21 Ti bra nu ngulo suwi Ni ꞌwan, ti bra kanꞌ jlyo tiꞌ Ni chaꞌ ngwañaꞌan ta nten nu tiꞌí ꞌwan, sa ñaꞌan nu mda neꞌ nu tiꞌí ꞌin Krixtu ti kulo la chaꞌ ꞌwan. Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Krixtu, chaꞌ kwaꞌu Ni ꞌwan sa ñaꞌan ka talo wan bra nu ta neꞌ nu tiꞌí ꞌwan. 22 Ja ska kiꞌya mdiꞌin ꞌin Krixtu, ja ska chaꞌ kwiñi ykwiꞌ yu; 23 ni siya kuxi ꞌa ykwiꞌ nten loꞌo yu, ja ska ꞌa chaꞌ tlá mxkwen yu ꞌin neꞌ; mda ꞌa neꞌ nu tiꞌí ꞌin yu, loꞌo ja msinꞌ tiꞌ yu ꞌin neꞌ bra kanꞌ. Ska ti loꞌo Ndiose Sti yu ykwiꞌ yu chaꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ loꞌo yu, chaꞌ ska ti Ndiose lka nu ñi ꞌa ngiꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nten. 24 Ti kwiꞌ Krixtu ngwiꞌya yu nchga yuweꞌ nu ndiꞌin ꞌñaan. Ska yaꞌ ti mstya neꞌ ꞌin yu lo wsi chaꞌ kuꞌni tyii kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan taꞌaan, chaꞌ tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi. Kanꞌ chaꞌ ka tyiꞌian lo chalyuu ni chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ ngwañaꞌan xlyaan kuꞌnian nchga chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Xꞌnaan chaꞌ kuꞌnian. Chunꞌ nu tiꞌí nu mdijin Krixtu, kanꞌ chaꞌ tyii nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan, sa ñaꞌan nu nchkaa ska seꞌen nu tiꞌí ꞌñaan. 25 Loꞌo ni, ja ndaꞌan yuꞌwi ꞌa wan, sa ñaꞌan ndaꞌan slyaꞌ nu mnaꞌ yuꞌwi; nan wa mxitukwi wan ndijyan wan seꞌen ndiꞌin Xꞌnan wan nu ñaꞌansiin kasiya ꞌwan.