Kityi nu ngwaꞌan Tyu ndyaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin tijyuꞌ
1
Kwiꞌ Tyu lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin taꞌa wan nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, ꞌwan nu ndiꞌin tijyuꞌ. Ndiya wan nu ngala wan lo yuu ꞌin Ponto; loꞌo ti ndiya la taꞌa wan nu ngala nde lo yuu ꞌin Galacia, loꞌo ndiya wan lo yuu ꞌin Capadocia, ndiya wan lo yuu ꞌin Asia, ndiya wan lo yuu ꞌin Bitinia; lye ꞌa nganen yuꞌwi wan lo chalyuu. Tñan nu nda Jesucristo ꞌñaǎn ni, kanꞌ lka chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ni loꞌo nchga nten nu ndiꞌin kichen tijyuꞌ. Ti kulo, ngwa jlyo tiꞌ Ndiose Stian nchga chaꞌ nu ka nu ndyaa nde loo la, kanꞌ chaꞌ ngulo suwi Ni ꞌwan. Loꞌo ni, ngiꞌni Tyiꞌi Ni tñan chaꞌ kanun luwi kasiya ꞌwan, chaꞌ tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesucristo; kwiꞌ nu wa ngujwi lo wsi siꞌya wan, ngalu tnen yu chaꞌ kaja ñaꞌan ka luwi niꞌ kasiya ꞌwan. Loꞌo ni, nchka tiǎnꞌ chaꞌ ti kuꞌni Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, kwiꞌ ngwañaꞌan ti kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan nchga bra.
Ndiꞌin taan chaꞌ kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan
Kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose, ti kwiꞌ nu lka Sti Jesucristo nu nka Xꞌnaan. Nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ yꞌni kwi Ni kasiya ꞌñaan; loꞌo ni, nsuꞌwi chalyuu kwi ꞌñaan, chunꞌ chaꞌ ndyuꞌu Jesucristo xiyaꞌ xa wa ngujwi yu. Loꞌo ni, ndiꞌin taan ꞌaan chaꞌ kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan, chaꞌ wa ngulaa Jesús ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi. Ja ska ꞌa nan nu nsuꞌwi lo chalyuu ka kuꞌni ñuꞌun chaꞌ kwi nu wa mjwi ꞌñaan ni; ja ska ꞌa nten ka kuꞌni ñuꞌun siyaꞌ ti chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌñaan nde seꞌen ndiꞌin Ndiose xa wa mdyii chalyuu re, ja ndiya ꞌa nan nu ka kuꞌni kuxi ꞌin chaꞌ kanꞌ. Wa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ngiꞌni Ni kwan ꞌwan ni, ñaꞌansiin Ni ꞌwan. Loꞌo ja tukwin nsuꞌwi nu ngula la jwersa ꞌin, ja tukwin ka tyijin lyo ꞌin Ndiose. Ja ta Ni chabiyaꞌ chaꞌ tyukwa wan chaꞌ kuxi, loꞌo bra kanꞌ kulaa Ni ꞌwan xa wa tyii chalyuu re, chaꞌ wa ndyaa Ni kuꞌni xuꞌwe Ni seꞌen tyiꞌin wan nde seꞌen ndiꞌin Ndiose Sti yu.
Kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa ka tiye wan ni, ni siya ndiya yaꞌ xiꞌin tiꞌ wan chunꞌ nchga lo chaꞌ tiꞌí nu ndijin wan; ja kuwe tiꞌ wan, chinꞌ ti bra ka xiꞌin tiꞌ wan. Ndijin wan nu tiꞌí ngwañaꞌan, chunꞌ chaꞌ nu ñaꞌan biyaꞌ Ni ꞌwan, si chañi chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Ni. Jlyo tiꞌ wan chaꞌ kaꞌan ꞌa ndyuꞌwi lyo chkwan oro; ñaꞌan biyaꞌ nten ꞌin oro lo kiiꞌ chaꞌ kala ran, chaꞌ ñaꞌan neꞌ si chañi chaꞌ xkwiꞌ oro lka ran. Nde loo la wñuꞌun chkwan oro, tyii chaꞌ ꞌin ran, ni siya kaꞌan ꞌa tñan yꞌni neꞌ chaꞌ tyuwi ran ti kulo. Loꞌo chaꞌ nu ꞌin Jesús nu wa msñi wan ni, ndloo la chaꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Ni siya kaꞌan ꞌa chkwan oro kaja ꞌñaan, ja suꞌwa ran siyaꞌ ti loꞌo ykwiꞌ Jesús. Xa wa mdyii ndalo wan ꞌin nchga chaꞌ tiꞌí nu ndijin wan, chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Ni, bra kanꞌ tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌwan bra nu tyoꞌo tukwa Jesucristo tyaan Ni xiyaꞌ; ta Ni ska seꞌen suꞌwe seꞌen tyiꞌin wan loꞌo Ndiose Sti Ni, laja xaa nu luwi ꞌa nde seꞌen ndiꞌin Ni.
Lye ꞌa nsuꞌwi tiye wan ꞌin Jesús, ni siya ja ya ñaꞌan wan ꞌin Ni; ni siya ni, ti ji ñaꞌan wan ꞌin Ni, wa ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan ꞌin Ni chaꞌ luꞌu Ni. Chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan ni chunꞌ Jesús; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ka tyii chkwiꞌ wan nchga chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi tiye wan chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo xka ta nten. Wa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni ni, kanꞌ chaꞌ ka jlyo tiꞌ wan chaꞌ chañi kulaa Ni ꞌwan xa wa mdyii chalyuu.
10 Ayman nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni, ytsaꞌ ꞌa neꞌ chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ suꞌwe nu kuꞌni Ndiose chunꞌ ndiꞌin la, chaꞌ kulaa Ni ꞌin nten chalyuu ꞌin chaꞌ kuxi; xkwiꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ykwiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ, ni siya ja ngwa biyaꞌ suꞌwe tiꞌ neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ kanꞌ, sa ñaꞌan chaꞌ nu kuꞌni Ndiose chunꞌ ndiꞌin la, sa ñaꞌan bra nu kuꞌni Ni chaꞌ kanꞌ. 11 Tyiꞌi Krixtu ngwaꞌu nchga chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ, sa ñaꞌan nu ka ꞌin Krixtu nde loo la, sa ñaꞌan nu tiꞌí ndiꞌin chaꞌ tyijin yu lo chalyuu, sa ñaꞌan chaꞌ suꞌwe nu tlyu ꞌa ka ꞌin yu bra nu tyaa yu nde seꞌen ndiꞌin Ndiose Sti yu xiyaꞌ. Ti ngwa sꞌni kanꞌ mnaan ꞌa ayman kanꞌ, sa ñaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ ti ka nu ka Krixtu kanꞌ, ni tsan tiyan yu lo chalyuu. 12 Loꞌo ja ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ bra kanꞌ; ska ti chaꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ, chaꞌ siꞌi ykwiꞌ neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan ka chaꞌ kanꞌ nu ndyaa nde loo la. ꞌWan ni, nu ndijyan chalyuu chunꞌ ndiꞌin la ꞌin ayman kanꞌ, nchka biyaꞌ tiꞌ wan ni, chaꞌ wa ynan wan nchga chaꞌ tnun nu yꞌni Jesucristo. Wa ytsaꞌ ñi ba chaꞌ kanꞌ ꞌwan; chabiyaꞌ ꞌin Tyiꞌi Ndiose ngwaꞌu ba chaꞌ kanꞌ ꞌwan, chaꞌ wa nda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni mdiyan niꞌ kasiya ꞌwa lo chalyuu re. Kwiꞌ ngwañaꞌan nchga angajle nu ndiꞌin seꞌen ndiꞌin Ndiose, nchka ꞌa tiꞌ ka biyaꞌ tiꞌ sa ñaꞌan ngwa nchga chaꞌ ꞌin Krixtu xa nu yan Ni lo chalyuu.
Nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka luwi kasiya ꞌñaan nchga tsan nu ti ndiꞌian lo chalyuu
13 Kanꞌ chaꞌ kuwe chinꞌ tiꞌ wan, chaꞌ tiya ti tiꞌ wan tyiꞌin wan lo chalyuu, chaꞌ nchga tsan tyiꞌin ta wan ꞌin chaꞌ suꞌwe tnun nu kuꞌni Ni loꞌo wan bra nu kulaa ji Ni ꞌwan; ngwañaꞌan ka bra nu tyoꞌo tukwa Jesucristo tyaan Ni xiyaꞌ. 14 Tukwa suꞌwe wan chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose, chaꞌ ka wan sñiꞌ nu suꞌwe ꞌa ngiꞌni; ja kuꞌni wan ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ wan, sa ñaꞌan nu yꞌni wan ti sꞌni, xa nu ja ya ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni Ndiose. 15 Xkwiꞌ luwi siyaꞌ ti lka Ndiose, xkwiꞌ ñi ꞌa tñan nu ngiꞌni Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan, lka Ni nu nka Xꞌnaan. Kanꞌ chaꞌ nchka tiꞌ Ni chaꞌ xkwiꞌ luwi ꞌa ka kasiya ꞌwan, loꞌo xkwiꞌ chaꞌ nu ñi kuꞌni wan. 16 Kanꞌ chaꞌ ndukwa chaꞌ re lo kityi ꞌin Ndiose: “Kuꞌni wan chaꞌ ka luwi kasiya ꞌwan nchga bra, chaꞌ xkwiꞌ luwi ꞌa lkaǎn siyaꞌ ti” ndukwin Ndiose.
17 Xkwiꞌ ñi ti ngiꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nten, sa ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ suꞌwe nu yꞌni skaa nten, sa ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kuxi nu yꞌni skaa nten xa nu mdiꞌin neꞌ lo chalyuu. Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kutsen wan chinꞌ bra nu chkwiꞌ wan “Sti ba” loꞌo Ndiose. Ndiꞌin chaꞌ tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose Stian nchga tsan nu tyiꞌin wan lo chalyuu, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan chaꞌ ꞌin Ni. 18 Wa mdoꞌo laa wan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu mdiꞌin ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuwe tiꞌ wan ꞌin nchga tñan nu mxnun ayman kula ꞌñaan ti ngwa sꞌni chaꞌ kuꞌnian. Ngulo ayman tñan kanꞌ ꞌñaan, ni siya jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ ja kaja ñaꞌan tyoꞌo laan ꞌin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan ni siya tukwaan nchga chaꞌ kanꞌ. Wa mda Ndiose liyaꞌ chaꞌ tyoꞌoan seꞌen luwi; loꞌo siꞌi tñi plata lka chaꞌ kanꞌ, siꞌi tñi oro lka nu mda Ni, chaꞌ si tñi lka ran ni, wñuꞌun ran ni siya lo chalyuu ni ti. 19 Bra nu ngujwi Krixtu lo wsi, ngalu tnen yu, bra kanꞌ mda yu liyaꞌ loo kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan, chaꞌ ngwa Krixtu ñaꞌan tiꞌ ska lomstan nu luꞌu nu suꞌwe ꞌa, nu luwi ꞌa siyaꞌ ti; loꞌo tnen Krixtu, kanꞌ lka liyaꞌ nu mstya Ni chaꞌ kulaa Ni ꞌñaan.
20 Ti kulo bra nu ja ya kwiñan Ndiose chalyuu, wa jlyo tiꞌ Ni chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌni Krixtu tñan tnun kanꞌ; loꞌo kanꞌ mdiꞌin ta Ni ñaꞌan bra ka chaꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ yan Krixtu, yꞌni yu tñan tnun kanꞌ, chaꞌ ꞌñaan, chaꞌ kaja chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌñaan. 21 Chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu, kanꞌ chaꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan ꞌin Ndiose, chaꞌ wa yꞌni Ni chaꞌ ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ xa wa ngujwi yu. Loꞌo bra kanꞌ mda Ndiose ska seꞌen suꞌwe seꞌen tyiꞌin Krixtu, nde seꞌen tlyu seꞌen ndukwa ykwiꞌ Ni. Yꞌni Krixtu tñan nu tnun kanꞌ, chaꞌ ka xñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, loꞌo kanꞌ ka jlyo tiꞌ wan chaꞌ ka nchga chaꞌ nu ndukwin Ni chaꞌ ka chunꞌ ndiꞌin la.
22 Loꞌo ni, chaꞌ wa ndayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌwan, wa ndukwa wan chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan, kanꞌ chaꞌ nchka luwi kasiya ꞌwan; loꞌo ni, ka suꞌwe tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa nten wan. Tyukwi ti tiye wan ka suꞌwe tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa wan sikwa. 23 Wa ngula wan xiyaꞌ ni, loꞌo siꞌi sa ñaꞌan nu ndlyaan ꞌin jyaꞌaan, chaꞌ bra kanꞌ ndiꞌin chaꞌ kajaan. Nan wa ngwa kwi kasiya ꞌwan chunꞌ chaꞌ nu ynan wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌo wan; kwiꞌ Ndiose nu nchga bra luꞌu, nu ja ndiꞌin chaꞌ kaja siyaꞌ ti. 24 Kwiꞌ ngwañaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose re:
Ñaꞌan tiꞌ kixinꞌ, ngwañaꞌan lka nten chalyuu.
Loꞌo nchga nan nu suꞌwe ñaꞌan nu nsuꞌwi ꞌin nten, lka ran ñaꞌan tiꞌ ska keé nu nsuꞌwi niꞌ kixinꞌ ti; nganaan kixinꞌ kanꞌ, bra kanꞌ tsaa tii keé kanꞌ, kityi ran siyaꞌ ti.
Kwiꞌ ngwañaꞌan lka nten loꞌo nchga chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ lo chalyuu, suꞌwa ti tyii chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo nchga chaꞌ suꞌwe ꞌin neꞌ.
25 Loꞌo skaa chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose ni, kanun chaꞌ kanꞌ nchga bra, ja tsaa tii chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti.
Ngwañaꞌan ndukwin kityi kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan chaꞌ suꞌwe nu ꞌin Ndiose nu ngwaꞌu ba ꞌwan, ja wñuꞌun chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti.