5
Ska chaꞌ nu nchkwiꞌ Santiago loꞌo yu kuliyaꞌ
Loꞌo ni, ¡kunan suꞌwe wan ska chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan, ꞌwan yu kuliyaꞌ! Suꞌwe la si xiꞌya wan ni, kwiꞌ kunaan wan ni, chaꞌ ꞌin chaꞌ tiꞌí nu ndiꞌin chaꞌ tyukwa wan chunꞌ ndiꞌin la, chaꞌ wa mdyii chaꞌ kuliyaꞌ ꞌwan ngwa ti ñaꞌan. Wa mdyii mnuꞌun nchga teꞌ wjñun ꞌwan, chaꞌ wa yku kwisunꞌ ꞌin ran. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa msñi kwiyaꞌ chunꞌ nchga chkwan oro ꞌwan, nchga chkwan plata ꞌwan. Bra nu ñaꞌan nten sa ñaꞌan nchka ꞌin yuꞌwa ꞌwan, bra kanꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ kwiꞌ ngwañaꞌan wa tyii ti chaꞌ ꞌin taꞌa kuliyaꞌ wan; sa ñaꞌan nu mnuꞌun chkwan oro loꞌo chkwan plata nu nsuꞌwi wan, ngwañaꞌan wa skin ji ti wan lo kiiꞌ, tyii chaꞌ ꞌwan bra kanꞌ. Kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe wa ndyukwan wan nu ngwa sꞌni, chaꞌ kunanjoꞌo ꞌwan lo chalyuu, loꞌo bra ti tyii nchga nan nu nsuꞌwi chalyuu. Ja nda wan siyaꞌ msu nu ngiꞌni tñan ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ni, kunan suꞌwe wan chinꞌ kiꞌya nu njñan msu kanꞌ ꞌwan; nde seꞌen ndiꞌin Ndiose nu nka Xꞌnan nchga chalyuu, sa la kwa wa ynan Ni chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu wa yꞌni kwa ꞌwan. Xkwiꞌ suꞌwe ꞌa seꞌen ndiꞌin wan lo chalyuu; mdiꞌin wan ñaꞌan tiꞌ kuta taan, chaꞌ xkwiꞌ ndaꞌan naan wan nchga chaꞌ suꞌwe nu kalaꞌ tiꞌ wan loꞌo. Loꞌo ni, wa ndla ti tiya tsan nu kaja wan, chaꞌ bra kanꞌ kuꞌni biyaꞌ Ndiose ꞌwan. Bra nu ti ndiꞌin wan lo chalyuu nxtya wan kiꞌya ꞌin yu tiꞌi nu ja ska chaꞌ kuxi yꞌni; ndujwi wan ꞌin neꞌ, ni siya ja ndyiji ñaꞌan lyaa neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ.
Chan taloan tyiꞌin taan chaꞌ xkwen Ni ska chaꞌ suꞌwe nu wa mjñaan ꞌin Ni
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, chan talo wan chaꞌ ndiꞌin ta wan ꞌin Xꞌnaan, sa ñaꞌan bra kan Ni lo chalyuu xiyaꞌ. Ñaꞌan tiꞌ jyan nu yta ska nten, ndiꞌin ta ꞌa neꞌ sa ñaꞌan bra tyoꞌo tya loo ran, kwiꞌ nu ndloo ꞌa ꞌin neꞌ chaꞌ kaja ꞌin neꞌ; ndiꞌin ta neꞌ sa ñaꞌan bra kiꞌya tyoo, ni siya tyoo nu kiꞌya ndla la, ni siya tyoo nu kiꞌya chunꞌ ndiꞌin la. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan ni, ndiꞌin chaꞌ talo wan chan; kuꞌni ngula tiye wan, chaꞌ ja kulaa yaꞌ wan ꞌin Ndiose, chaꞌ wa ndla ti kan Xꞌnaan lo chalyuu xiyaꞌ. ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose, ja chkwiꞌ wan chaꞌ tiꞌí ꞌin taꞌa nten wan, chaꞌ ja xtya Ni kiꞌya ꞌwan bra kanꞌ. Wa tiyan ti Wse nu nka ndloo nde seꞌen ndiꞌian. 10 ꞌWan neꞌ taꞌaan, tyuꞌwi tiꞌ wan sa ñaꞌan ngwa ꞌin ayman kula ꞌwan nu ykwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni; chan ndalo ayman kanꞌ, ni siya lye ꞌa mdijin neꞌ nu tiꞌí. 11 Ndukwian chaꞌ suꞌwe ꞌa ngwa tiye ayman kanꞌ, chaꞌ wa mdalo ꞌa neꞌ bra nu mda nten nu tiꞌí ꞌin neꞌ bra kanꞌ. Wa ynan wan sa ñaꞌan ngwa chaꞌ chan ꞌa mdalo ayman Job, xa nu kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi ndyukwa yu. Loꞌo xa wa mdyii chaꞌ kanꞌ, ndya Ni nchga chaꞌ suꞌwe ꞌin yu kula kanꞌ xiyaꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, xkwiꞌ nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaan, xkwiꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan.
12 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose, nde ndiya ska tñan nu ja suꞌwe kuꞌnian siyaꞌ ti. Ja siꞌya wan ꞌin Ndiose si ja chkwiꞌ wan ska chaꞌ nu ñi bra nu chkwiꞌ wan loꞌo xka nten; ja chkwiꞌ wan “Chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ndiꞌin seꞌen tlyu niꞌ kwan”. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja chkwiꞌ wan “Chabiyaꞌ ꞌin ndiose nu nsuꞌwi lo chalyuu”. Ja kulo naan wan ska nan siyaꞌ ti, chaꞌ skanꞌ ska chaꞌ ꞌwan loꞌo nten. Sa kanꞌ ti chaꞌ chkwiꞌ wan loꞌo nten: “Kuꞌniǐn” nchkwin wan, si ka kuꞌni wan tñan kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan “Ja kuꞌniǐn” nchkwin wan, si ja ka kuꞌni wan tñan kanꞌ. Ja kaja ñaꞌan xtya Ndiose kiꞌya ꞌwan bra kanꞌ.
13 Bra nu lye ꞌa ndijin ska wan nu tiꞌí, chunꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, suꞌwe si chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose bra kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, si ndiya ska wan nu suꞌwe ꞌa nka tiye, suꞌwe ꞌa si kula tuꞌwa wan ska kantu ꞌin Ndiose bra kanꞌ. 14 Bra nu nskwa ska taꞌa wan tiꞌí, bra kanꞌ suꞌwe xiꞌya naan wan ꞌin neꞌ kula taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kan neꞌ kuꞌni neꞌ joꞌó ꞌin nu tiꞌí kanꞌ. Loꞌo kanꞌ jñan neꞌ kanꞌ chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ chkaa nu tiꞌí kanꞌ; loꞌo bra kanꞌ slu neꞌ sete rmiyu chunꞌ yu tiꞌí kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Xꞌnaan. 15 Chkaa nu tiꞌí kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ nu wa ykwiꞌ wan loꞌo Ndiose. Ti ta Ni chalyuu ꞌin nu tiꞌí kanꞌ xiyaꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin yu nchga kiꞌya nu ndukwi yu. 16 Kanꞌ chaꞌ sikwa, katsaꞌ wan kiꞌya ꞌwan ꞌin taꞌa wan xa nu ndiꞌin kiꞌya ꞌwan, jñan wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ taꞌa wan loꞌo Ndiose, chaꞌ ka suꞌwe wan tyukwi ñaꞌaan wan xiyaꞌ. Kaꞌan ꞌa tñan ka ꞌin ska nten nu luwi kasiya ꞌin loꞌo Ndiose, bra nu jñan yu ska xuꞌwe ꞌin Ni. 17 Nten chalyuu ti ngwa ayman Elías; sa ñaꞌan nu lkaan nten chalyuu, ngwañaꞌan ngwa yu nten. Wa mdiya ska yaꞌ nu tꞌnan ꞌa ykwiꞌ yu loꞌo Ndiose chaꞌ ja kiꞌya tyoo lo chalyuu kanꞌ; loꞌo kanꞌ chunꞌ snan yijan jluꞌwe ja ngwiꞌya ꞌa tyoo bra kanꞌ. 18 Bra nu ykwiꞌ yu loꞌo Ndiose xiyaꞌ, bra kanꞌ xiyaꞌ ngwiꞌya tyoo suꞌwe ti; loꞌo kanꞌ ngwa suꞌwe nchga nan kwiñii ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
19 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, bra nu ndiya ska neꞌ taꞌa wan nu wa xiꞌin chunꞌ ti yu nchga chaꞌ suꞌwe nu ꞌin Jesús, suꞌwe ꞌa ka si ndiya ska wan nu ka chkwiꞌ suꞌwe wan loꞌo yu, chaꞌ xñi yu chaꞌ ꞌin Ndiose xiyaꞌ. 20 Si ndiya ska wan nu ka chkwiꞌ loꞌo taꞌa nten yu chaꞌ ja kuꞌni ꞌa neꞌ chaꞌ kuxi, chaꞌ ka kwaꞌu wan chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ xiyaꞌ, suꞌwe ꞌa tñan kuꞌni yu bra kanꞌ; ka kulaa yu ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ja kanaꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kaja ñaꞌan nu kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ ꞌin nchga kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ kanꞌ.