Kityi nu ngwaꞌan Palyu ndyaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Tesalónica
1
Palyu lkaǎn. Loꞌo Silvano loꞌo Timu ndiꞌin loꞌoǔn nde re. Ndaꞌan ba kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, nchga ta wan neꞌ kichen Tesalónica nu suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose Stian, loꞌo Jesucristo nu nka Xꞌnaan. Nchka ꞌa tiꞌ ba chaꞌ ti kuꞌni Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan.
Suꞌwe ꞌa msñi neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose
Nchga bra nu nchkwiꞌ ba loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌwan, ndya ba xuꞌwe ꞌin Ni bra kanꞌ. Ndyuꞌwi tiꞌ ba chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni wan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa wan, chaꞌ wa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo. Ndalo ꞌa wan chaꞌ jlyo tiꞌ wan chaꞌ ndukwa Jesucristo nu nka Xꞌnaan kwiꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose Stian; kanꞌ chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan, ni siya ndyijin ꞌa wan nu tiꞌí. Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌwan. ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, jlyo tiꞌ ba chaꞌ wa ngulo suwi Ni ꞌwan, chaꞌ msñi wan chaꞌ suꞌwe nu ykwiꞌ ba loꞌo wan, ti kwiꞌ chaꞌ tnun nu ytsaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌwa chaꞌ chkwiꞌ ba loꞌo wan; Tyiꞌi Ni yꞌni tñan bra nu ykwiꞌ ba loꞌo wan, kanꞌ chaꞌ msñi wan chaꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, jlyo tiꞌ wan sa ñaꞌan tñan yꞌni ba bra nu mdiꞌin ba seꞌen ndiꞌin wan.
Kanꞌ chaꞌ ni, ngiꞌni wan ti kwiꞌ tñan nu ngiꞌni ba, taꞌa tñan nu ngiꞌni Xꞌnaan. Wa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya tiꞌí ꞌa tiꞌ nten ñaꞌan neꞌ ꞌwan; loꞌo ni, suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiye wan chabiyaꞌ ꞌin Tyiꞌi Ndiose. Loꞌo wa naꞌan xka ta nten ꞌin Jesucristo sa ñaꞌan tñan ngiꞌni wan; kanꞌ chaꞌ ni, ngiꞌni neꞌ kanꞌ taꞌa tñan nu ngiꞌni wan, ni siya neꞌ Macedonia taꞌa msñian chaꞌ ꞌin nu nka Xꞌnaan, ni siya nchga neꞌ Acaya nu msñi chaꞌ kanꞌ. Wa ynen chaꞌ ꞌin Xꞌnaan nchga kichen chunꞌ ꞌwan. Siꞌi ska ti neꞌ Macedonia, loꞌo siꞌi ska ti neꞌ Acaya, ni siya nchga nten ꞌin Jesucristo tyukwi ñaꞌaan chalyuu, wa ynan neꞌ chaꞌ kanꞌ; ja ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ ba loꞌo neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌwan, chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose; wa jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ. Ti kwiꞌ neꞌ kanꞌ ytsaꞌ neꞌ ꞌwa sa ñaꞌan ngwa bra nu mdiyan ba seꞌen ndiꞌin wan ti kulo, chaꞌ bra kanꞌ ngulaa yaꞌ wan ꞌin nchga joꞌo nu nsuꞌwi ꞌwan nu ngwa xkanꞌ, chaꞌ kuꞌni wan tñan ꞌin Ndiose nu luꞌu, nu ska ti Ndiose nu chañi nka. 10 Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ ni, ndiꞌin ta ꞌa wan ñaꞌan bra nu kan Jesús nu ska ti Sñiꞌ Ndiose, nu ndiꞌin chaꞌ tyoꞌo seꞌen ndiꞌin Ndiose chaꞌ kan lo chalyuu xiyaꞌ. Ti kwiꞌ Jesús nu ngujwi ska yaꞌ, loꞌo bra kanꞌ yꞌni Ndiose Sti yu chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ, kanꞌ lka nu ndlaa ꞌñaan chaꞌ ja ta Ndiose nu tiꞌí ꞌñaan, chaꞌ ja kasinꞌ tiꞌ Ni ꞌñaan bra nu tiya tsan nu kan Ni xiyaꞌ.