4
ꞌWan nu lka wan xꞌnan msu, nchga chaꞌ nu nchka ꞌwan loꞌo msu ꞌwan, ñi ti kuꞌni wan, suꞌwe ti kuꞌni wan loꞌo neꞌ kanꞌ. Tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ loꞌo wan, ndiya xka nu tnun la nchkwiꞌ ke ꞌwan, kanꞌ nu ndukwa seꞌen tlyu ꞌa la seꞌen ndiꞌin Ndiose.
Nchga wan, ja ndiꞌin chaꞌ ka ndaja tiꞌ wan, nchga tsan chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose. Ndii ti tiꞌ wan tyiꞌin wan bra nu chkwiꞌ wan loꞌo Ni. Kwiꞌ ngwañaꞌan, tya wan xuꞌwe ꞌin Ni bra nu chkwiꞌ wan loꞌo Ni. Ti kwiꞌ bra kanꞌ jñan wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwa chaꞌ kaja la jwersa ꞌwa, chaꞌ ti chkwiꞌ la ba chaꞌ suꞌwe ꞌin Krixtu loꞌo nchga nten, chaꞌ kunan neꞌ chaꞌ kanꞌ ni siya ja mjwi ñaꞌan kunan neꞌ chaꞌ kanꞌ ti sꞌni la; chunꞌ chaꞌ lye ꞌa ykwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo nten, kanꞌ chaꞌ nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan ni. Chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose sikwa, chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌñaǎn chaꞌ ti chkwiǐnꞌ ñi laǎn nchga chaꞌ kanꞌ, sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ chkwiǐnꞌ.
Chaꞌ tiya ti tiꞌ tyiꞌin wan seꞌen ndiꞌin xka ta nten nu ja ya xñi chaꞌ ꞌin Jesucristo; ja kuꞌni wan chaꞌ mnaꞌ seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ nchga bra nu ta neꞌ tyempu chaꞌ chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ, bra kanꞌ suꞌwe ti chkwiꞌ wan chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo neꞌ. Bra nu chkwiꞌ wan loꞌo nten, suꞌwe ti chkwiꞌ wan sa ñaꞌan yaꞌ nu kunan suꞌwe neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ wan; suꞌwe si suꞌwe ti xkwen wan ꞌin nchga nten.
Chaꞌ nu ykwiꞌ Palyu xa wa tyii ti kityi re
Yu Tíquico taꞌaan ni, katsaꞌ yu ꞌwan nchga chaꞌ nu nchka ꞌñaǎn nde re. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌin yu kanꞌ, ti kwiꞌ taꞌa ngiꞌni ba tñan ꞌin Xꞌnaan lka yu; nchga tsan ngiꞌni yu tñan kanꞌ, loꞌo ja nchka ndaja tiꞌ yu. Kanꞌ chaꞌ msuꞌwaǎn ꞌin yu ndijyan yu seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ ka suꞌwe ka tiye wan xiyaꞌ bra nu ñaꞌan wan ꞌin yu; nchka tiǎnꞌ chaꞌ katsaꞌ yu ꞌwan sa ñaꞌan nan nu nchka ꞌwa seꞌen ndiꞌin ba nde re. Suꞌwa ti ndijyan yu loꞌo Onésimo taꞌa kichen tyi wan; ndiya ꞌa tiꞌ ba ꞌin Ne kanꞌ, chaꞌ ja nchka ndaja tiꞌ yu nchkwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Xꞌnaan. Taꞌa tyukwaa neꞌ kanꞌ, katsaꞌ neꞌ ꞌwan sa ñaꞌan nan nu nchka nde seꞌen ndiꞌin bare.
10 Aristarco taꞌa nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan, loꞌo yu nchka tiꞌ yu chkwiꞌ suꞌwe yu loꞌo wan; ti kwiꞌ taꞌa chaꞌ nchkwiꞌ Marku taꞌa Bernabé. Ti ngwa xkanꞌ wa msuꞌwaǎn ska chaꞌ ndyaa seꞌen ndiꞌin wan chaꞌ ꞌin Marku kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ti chkwiꞌ wan loꞌo yu bra nu kala yu seꞌen ndiꞌin wan. 11 Kwiꞌ ngwañaꞌan Jesús Justo, nchka tiꞌ yu chkwiꞌ suꞌwe yu loꞌo wan. Tyun neꞌ judío wa msñi chaꞌ ꞌin Krixtu nu ngwa xkanꞌ; loꞌo ni, xnan ti neꞌ kanꞌ, Aristarco loꞌo Marku loꞌo Justo, sa kanꞌ ti neꞌ nu mslyaa mdaꞌan loꞌoǔn seꞌen mdaꞌaǎn ykwiǐnꞌ loꞌo xka ta nten sa ñaꞌan ka chaꞌ ꞌin neꞌ bra nu ka Ndiose ndloo la niꞌ kasiya ꞌin nten. Loꞌo lye ꞌa mdayaꞌ neꞌ kanꞌ ꞌñaǎn. 12 Loꞌo Epafras taꞌa kichen tyi wan, nchka tiꞌ yu chkwiꞌ suꞌwe yu loꞌo wan; suꞌwa ti ndaꞌan yu tñan ꞌin Jesucristo loꞌo ba. Nchga tsan njñan ꞌa yu chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan, njñan yu chabiyaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ja kulaa yaꞌ wan chaꞌ ꞌin Ni siyaꞌ ti. Nde lka chaꞌ nu nchka tiꞌ yu, chaꞌ tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan nan lka nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌni wan lo chalyuu. 13 Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ lye ꞌa yꞌni yu tñan chaꞌ tayaꞌ yu ꞌwan, loꞌo ꞌin neꞌ kichen Laodicea, loꞌo ꞌin neꞌ kichen Hierápolis taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu. 14 Loꞌo Luka taꞌa suꞌwe nsuꞌwiǐn nu nka doctor, loꞌo Dema, nchkwiꞌ suꞌwe yu loꞌo wan.
15 Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ti chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu nde kichen Laodicea, loꞌo ꞌin Ninfas loꞌo nchga taꞌaan nu ndyoꞌ tiꞌin seꞌen ndiꞌin neꞌ kula kanꞌ. 16 Chkwiꞌ wan lo kityi re kulo ndukwa, loꞌo kanꞌ suꞌwa wan kityi re tsaa nde seꞌen ndiꞌin neꞌ Laodicea taꞌa ngiꞌni tnuan ꞌin Ndiose. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌin ꞌa chaꞌ chkwiꞌ wan lo xka kityi nu msuꞌwaǎn ndyaa seꞌen ndiꞌin neꞌ Laodicea kanꞌ. 17 Nde lka chaꞌ nu chkwiꞌ wan loꞌo Arquipo taꞌaan: “Wa nda ykwiꞌ Xꞌnaan ska tñan nu kuꞌnii chaꞌ ꞌin Ni” nchkwin wan ꞌin yu, “kanꞌ chaꞌ ni, suꞌwe ti kuꞌnii tñan kanꞌ, chaꞌ tsaa toꞌo suꞌwe ran”.
18 Xa wa mdyii kityi re, nde lka ska chaꞌ nu ndaꞌaǎn loꞌo yaǎnꞌ ykwiǐnꞌ: Palyu lkaǎn, naꞌ lkaǎn nu msuꞌwaǎn chaꞌ suꞌwe re nu kan seꞌen ndiꞌin wan; tyuꞌwi tiꞌ wan ꞌñaǎn chaꞌ nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan ni. Loꞌo ngwañaꞌan, ti kuꞌni la Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo wan tyukwi tyempu nde loo la. Ngwañaꞌan ka sikwa.