3
ꞌWan ni, wa mjwi xka chalyuu kwi ꞌwan chunꞌ wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu; kanꞌ chaꞌ sikwa, lye tyaꞌan chaꞌ tiye wan nchga chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin ꞌin Krixtu, chaꞌ ndukwa Krixtu laꞌa seꞌen kwin ꞌin Ndiose. Ndiꞌin chaꞌ kanun tsaa chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌwan, loꞌo ja ndiꞌin chaꞌ kalaꞌ tiꞌ wan loꞌo nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu. Loꞌo ni, ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ ꞌwan loꞌo chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu; wa ndiꞌin suꞌwe chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu. Xka chalyuu kwi nu mjwi ꞌwan chunꞌ Krixtu ni, kanꞌ lka chaꞌ nu ndloo la ꞌwan. Suꞌwa ti tyituun wan loꞌo Krixtu tsan kanꞌ, bra nu tyoꞌo tukwa Ni tyaan Ni xiyaꞌ; bra kanꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu bra nu ka tlyu la chaꞌ ꞌin Ni, nde seꞌen ndiꞌin Ndiose Sti Ni.
Wa mxnun tiꞌin neꞌ chalyuu kula ꞌin neꞌ chaꞌ kaja xka chalyuu kwi ꞌin neꞌ
Kuꞌni tyii wan nchga chaꞌ kuxi nu ndiya ꞌa tiꞌ wan sikwa: ja kuꞌni wan chaꞌ kuxi loꞌo kwilyoꞌo xka nten, ja kuꞌni wan chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa nten wan, ja xitukwi tiꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan, kuꞌni tyii wan nchga lo chaꞌ kuxi nu ndaꞌan ꞌa chaꞌ tiye wan chaꞌ kuꞌni wan, ja xitukwi tiꞌ wan skaa chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin nten chalyuu. Ska nan nu nxitukwi tianꞌ ni, suꞌwa ti lka chaꞌ kuxi kanꞌ ñaꞌan tiꞌ si kuꞌni tnuan ꞌin ska nkwin joꞌo. Msinꞌ ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌin nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi ngwañaꞌan. Ti kwiꞌ taꞌa chaꞌ kuxi kanꞌ yꞌni wan nchga seꞌen mdiꞌin wan nu ngwa sꞌni la, loꞌo ni, ndiꞌin chaꞌ kulaa yaꞌ wan nchga chaꞌ kuxi kanꞌ; ni siya taꞌa ti msinꞌ ꞌa tiꞌ wan nu ngwa sꞌni, ni siya liyeꞌ tiꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan nu ngwa bra kanꞌ, ja kuꞌni ꞌa wan ngwañaꞌan ni. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja chkwiꞌ ꞌa wan kwentu ꞌin taꞌa nten wan, ja chkwiꞌ wan chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa nten wan. Ja chkwiꞌ wan chaꞌ kwiñi loꞌo taꞌa wan; nan wa ngulaa tiꞌin wan chalyuu kula ꞌwan, kwiꞌ ngwañaꞌan wa ngulaa yaꞌ wan nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni wan ti sꞌni, 10 loꞌo ni, wa mjwi xka chalyuu kwi ꞌwan. Xka lo nten lka wan ni; wa mxaꞌan Ndiose nchga chaꞌ nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌwan ni, chaꞌ ka wan sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ndiose, laja nu ngiꞌni xaꞌan ji wan nchga chaꞌ nu ndiꞌin ꞌin Ni. 11 Kanꞌ chaꞌ ni, ja ndloo ꞌa chaꞌ ꞌñaan loꞌo taꞌaan, ni siya ti kwiꞌ neꞌ judío lkaan, ni siya siꞌi neꞌ judío lka wan; ja nꞌni chaꞌ ꞌñaan ni siya wa nkwaan, ni siya ja ya lkwaan; ja nꞌni chaꞌ ꞌñaan ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ tujoꞌo lkaan, ni siya lye ꞌa nsuꞌwian niꞌ kixinꞌ, ni siya neꞌ nu ndiꞌin suꞌwe ti lkaan, ni siya msu nu msiꞌi nten ti lka wan chaꞌ kuꞌni wan tñan ꞌin nten xuꞌwe ti. Ja ndloo ꞌa chaꞌ kanꞌ ꞌñaan ni, chaꞌ ska ti Krixtu lka nu ndloo la ꞌñaan. Loꞌo ndiꞌin Krixtu loꞌo nchga nten ꞌin Ni, sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ neꞌ, loꞌo nchga seꞌen ndiꞌin neꞌ.
12 Nten ꞌin Ndiose lka wan sikwa; nan wa ngulo suwi Ni ꞌwan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌwan. Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin xka ta nten; suꞌwe ti kuꞌni wan loꞌo neꞌ, ja kuꞌni siyeꞌ wan loꞌo neꞌ; tiyaꞌ ti chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ, kuꞌni ꞌa wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ. 13 Talo wan ꞌin xka ta nten taꞌa wan sikwa, loꞌo kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ si ndiꞌin kiꞌya ꞌin neꞌ loꞌo wan. Sa ñaꞌan nu ngiꞌni Xꞌnaan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌwan, ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin taꞌa nten wan. 14 Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa ka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nchga la taꞌa wan, chaꞌ ngwañaꞌan ka suꞌwa ꞌa chaꞌ ꞌwan loꞌo neꞌ bra kanꞌ. 15 Tiin ti tyiꞌin kasiya ꞌwan sikwa, chaꞌ Ndiose nka ndloo ꞌwan; wa ngulo suwi Ni ꞌwan, loꞌo ꞌin xka la nten taꞌa wan, chaꞌ ka wan ska ta ti nten chaꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo ngwañaꞌan, suꞌwe si nchga bra tya wan xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌin nchga lo nan.
16 Ndiꞌin chaꞌ kanun tyukwi chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌwan. Suꞌwe ꞌa ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ suꞌwe ti kwaꞌu wan chaꞌ kanꞌ ꞌin taꞌa wan sa ñaꞌan yaꞌ nu kunan suꞌwe nchga nten. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kula tuꞌwa wan nchga lo kantu nu nsuꞌwi ꞌin Ndiose, ni siya salmos nu ndukwa lo kityi ti sꞌni, ni siya ya ñaꞌan ti kantu nu kiꞌya ke wan nu chkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose; kula tuꞌwa wan kantu chaꞌ kunan Ndiose, chunꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin Ni. 17 Nchga tñan nu nchka tiꞌ wan kuꞌni wan, nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ wan chkwiꞌ wan loꞌo nten, chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan kuꞌni wan ꞌin ran sikwa. Loꞌo ngwañaꞌan, ti kwiꞌ bra kanꞌ tya wan xuꞌwe ꞌin Ndiose Stian chaꞌ ꞌin Jesús.
Chaꞌ suꞌwe nu kuꞌnian bra nu ka Krixtu ndloo ꞌñaan
18 ꞌWan neꞌ kunaꞌan, tukwa wan chaꞌ nchkwiꞌ kwilyoꞌo wan. Ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuꞌni wan ngwañaꞌan, chaꞌ wa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu nu nka Xꞌnaan. 19 ꞌWan yu kiꞌyu, ndiꞌin ꞌa chaꞌ ka suꞌwe tiye wan ñaꞌan wan ꞌin kwilyoꞌo wan; ja kuꞌni tlá wan ꞌin kwilyoꞌo wan. 20 ꞌWan neꞌ kuneꞌ, tukwa wan tñan nu kulo neꞌ kula ꞌwan, chaꞌ ndiya ꞌa tiꞌ Xꞌnaan bra nu ngiꞌni wan ngwañaꞌan. 21 ꞌWan, neꞌ kula nu nsuꞌwi sñiꞌ wan, ja suꞌwa wan chaꞌ msinꞌ tiꞌ ꞌin sñiꞌ wan, chaꞌ ja ka ndaja tiꞌ sñiꞌ wan chaꞌ ꞌwan. 22 ꞌWan, msu nu ngiꞌni tñan ꞌin nten xuꞌwe ti, tukwa wan nchga tñan nu kulo xꞌnan wan ꞌwan lo chalyuu. Siꞌi bra nu nduun ti xꞌnan wan chaꞌ nsñi yu kwenta ꞌwan kuꞌni wan ngwañaꞌan, chaꞌ kanun suꞌwe chaꞌ ꞌwan loꞌo neꞌ; tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan tñan kanꞌ, chunꞌ nchga bra nduwe tiꞌ wan ꞌin Ndiose nu nka Xꞌnaan. 23 Nchga tñan nu kuꞌni wan, luwi ꞌa tñan kuꞌni wan bra kanꞌ. Nde ñaꞌan tyaꞌan chaꞌ tiye wan, sa ñaꞌan lka si ngiꞌni wan tñan ꞌin Ndiose nu nka Xꞌnaan, siꞌi tñan ꞌin nten chalyuu ti. 24 Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ nu nka Xꞌnaan ndiya chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌin skaa wan bra wa tyii ti chaꞌ. Loꞌo Krixtu lka Xꞌnan wan nu chañi ka; chaꞌ ꞌin Krixtu lka tñan nu ngiꞌni wan. 25 Loꞌo ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi; suꞌwa ti ngiꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten, ni siya nten nu tnun nchka, ni siya nten xuwe ti.