2
Chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌo wan ni, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ lye ꞌa ngiꞌniǐn tñan chaꞌ ꞌwan, loꞌo chaꞌ ꞌin neꞌ kichen Laodicea, loꞌo chaꞌ ꞌin tyun ꞌa nten, ni siya ti ji xuꞌwi lyo neꞌ ꞌñaǎn. Kanꞌ chaꞌ ngiꞌniǐn tñan, chaꞌ ka tukwi la tiye neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ suꞌwa ka tiye neꞌ loꞌo xka ta taꞌa neꞌ. Bra kanꞌ ja kutsen neꞌ bra nu chkwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ suꞌwe ꞌa nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ re. Ngwañaꞌan tyija lyo chaꞌ ꞌin neꞌ, chaꞌ kwiꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu nchkwiꞌ chaꞌ re, ti kwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose nu ja ya ka biyaꞌ tiꞌ nten nu ngwa sꞌni. Chunꞌ chaꞌ nu msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ la seꞌen ndukwa kiyaꞌ nchga chaꞌ nu nka tiye Ndiose, ni siya nchga chaꞌ nu ndiꞌya ke Ni chaꞌ kuꞌni Ni lo chalyuu. Nchka ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ja tukwin kwiñi lyoꞌo ꞌwan, ni siya xkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ngwañaꞌan. Ni siya ja ndiꞌiǐn ꞌaǎn loꞌo wan ni, taꞌa ti ndyuꞌwi tiǎnꞌ ꞌwan. Suꞌwe ꞌa ngwa tiyeěn bra nu ynaǎn chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Krixtu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni, chaꞌ suꞌwe ti ndiꞌin wan loꞌo nchga taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose.
Nan wa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo chaꞌ ka Ni Xꞌnan wan, kanꞌ chaꞌ kiꞌya wan kwenta chaꞌ suꞌwa ka tiye wan loꞌo Ni nchga tsan bra nu tyiꞌin wan lo chalyuu. Ngwañaꞌan xñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan nchga seꞌen ndukwa kiyaꞌ chaꞌ kanꞌ; chaꞌ Jesús ni, kanꞌ lka kiyaꞌ nchga chaꞌ nu wa msñian, ti kwiꞌ chaꞌ nu ngwaꞌu neꞌ ꞌwan nu ngwa bra kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, nchga tsan tya wan xuꞌwe ꞌin Krixtu bra kanꞌ.
Wa nkwan neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Krixtu
Kiꞌya suꞌwe wan kwenta sikwa, chaꞌ ja tukwin ka ꞌin kwiñi lyoꞌo ꞌwan loꞌo ya ñaꞌan ti chaꞌ kwiñi nu chkwiꞌ nten loꞌo wan, ni siya sa ꞌa chkwiꞌ neꞌ kanꞌ. Siꞌi Krixtu nu ngulo tñan ꞌin neꞌ kanꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ ngwañaꞌan, kwentu lka kanꞌ; chaꞌ kwiñi nu nchkwiꞌ nten chalyuu ti, kanꞌ lka chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ, ni siya nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin ska joꞌo, ni siya nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin ska kwiꞌin nu nsuꞌwi lo chalyuu.
Krixtu ni, suꞌwa ñaꞌan nchka tiꞌ Ndiose Stian, ngwañaꞌan ngwa Krixtu bra nu yan yu lo chalyuu. 10 Ti kwiꞌ Krixtu nka ndloo la ꞌin nchga nu lka xꞌnaan, loꞌo ꞌin nchga kwiꞌin nu nka ndloo; loꞌo ꞌwan ni, chunꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin Ndiose loꞌo wan, chaꞌ ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu. 11 Kwiꞌ ngwañaꞌan, chabiyaꞌ ꞌin Krixtu wa nkwan wan; loꞌo siꞌi chaꞌ msiꞌyu lo kijin wan bra nu nkwan wan sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío loꞌo sñiꞌ, ti kwiꞌ Krixtu nkwan ꞌwan bra nu wa yꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndiꞌin ꞌwan chaꞌ lka wan nten chalyuu. 12 Bra nu mdukwatya wan ni, ñaꞌan tiꞌ si wa ngutsiꞌ wan niꞌ kwaa loꞌo Krixtu, ngwañaꞌan ngwa wan; loꞌo kanꞌ ñaꞌan tiꞌ si wa ndyuꞌu wan suꞌwa ti loꞌo Krixtu xiyaꞌ, ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ndiose lka nu yꞌni chaꞌ ndyuꞌu wan, chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni. 13 Ñaꞌan tiꞌ si wa ngujwi wan, ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ ꞌwan, chaꞌ nu mdiꞌin ꞌa kiꞌya ꞌwan loꞌo Ndiose. Kanꞌ chaꞌ ja mjwi ñaꞌan nu lkwan Ndiose ꞌwan bra kanꞌ, chaꞌ ja mdiꞌin chaꞌ ꞌwan siyaꞌ ti loꞌo Ni nu ngwa bra kanꞌ. Loꞌo ni, wa yꞌni Ni chaꞌ ndyuꞌu wan xiyaꞌ sa ñaꞌan nu ndyuꞌu Krixtu. Wa yꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaan ꞌin nchga kiꞌya nu ndukwian ꞌin Ni. 14 Wa yꞌni tyii Ni ꞌin yuweꞌ nu nganun chuanꞌ chaꞌ ꞌin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan. Ti ngwa sꞌni wa nganun yuweꞌ kanꞌ chuanꞌ, chaꞌ ndukwa nchga tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian chaꞌ ꞌin Ndiose lo kityi kula kanꞌ. Loꞌo ni, ti bra nu mjiꞌin kaꞌan neꞌ ꞌin Krixtu lo wsi, ti bra kanꞌ wa yꞌni tyii Ni kiꞌya kanꞌ ꞌñaan siyaꞌ ti. 15 Ti kwiꞌ lo wsi kanꞌ wa mdijin lyo Krixtu ꞌin nchga nu nka ndloo la ꞌin chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu, loꞌo ꞌin nchga kwiꞌin kuxi nu nka ndloo la ꞌñaan nten chalyuu. Xa wa yꞌni tlyu Ndiose ꞌin Krixtu chunꞌ mdijin lyo yu ꞌin nchga xꞌnan chaꞌ kuxi kanꞌ, bra kanꞌ ndyaa loꞌo Krixtu ꞌin xꞌnan chaꞌ kuxi kanꞌ laja nten kaꞌan, nu sa tlyu ti ndoꞌo tuwiin chaꞌ ñaꞌan kwiꞌya nchga nten chaꞌ wa mdijin lyo Krixtu ꞌin nchga xꞌnan chaꞌ kuxi.
Suꞌwe ꞌa lka nchga chaꞌ suꞌwe nu nda Ndiose
16 Ja ta wan chabiyaꞌ chaꞌ kulo xka nten tñan ꞌwan sikwa, nan lka nu ku wan, nan lka nu koꞌo wan chaꞌ kuꞌni kti wan ꞌin Ndiose. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja suꞌwe si kulo neꞌ tñan ꞌwan ni tsan kuꞌni wan taꞌa; ni siya taꞌa nu nxitñaanꞌ nu ndyukwi snuꞌ tsan, ni siya taꞌa chaꞌ koꞌ kuneꞌ, ni siya xka la taꞌa nu ngiꞌni neꞌ ska niꞌ yijan ti, ja ndiꞌin chaꞌ tukwa wan chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. 17 Sꞌni la xkwiꞌ taꞌa kanꞌ ngiꞌni nten lo chalyuu, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ nchga chaꞌ nu ngwa tiꞌ Ndiose chkwiꞌ loꞌo neꞌ nu ngwa bra kanꞌ; loꞌo ni, wa yan ykwiꞌ Krixtu lo chalyuu, kanꞌ chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ tukwaan chaꞌ kula kanꞌ. Wa naꞌaan ꞌin Krixtu, kanꞌ lka nu chañi ka. 18 Ja kuwe tiꞌ wan ꞌin ya ñaꞌan ti nten nu kuꞌni siyeꞌ loꞌo wan, neꞌ nu kti la ngiꞌni, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ, chaꞌ ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin ska angajle nde niꞌ kwan; siꞌi ꞌin Ndiose ykwiꞌ ngiꞌni tnun neꞌ kanꞌ. Nten nu ngiꞌni ngwañaꞌan, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ Ndiose ngwaꞌu xka chaꞌ nu suꞌwe la ꞌin neꞌ. Lye ꞌa ngiꞌni siyeꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ, ni siya ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ kanꞌ ngwañaꞌan, chaꞌ ñaꞌan ti ndiꞌin chaꞌ kuxi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ; 19 loꞌo ja ndukwa ꞌa neꞌ kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ Krixtu nu nka ndloo la ꞌñaan. Krixtu nduun loo la ꞌin nchga ta nten nu ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose nchga seꞌen; kanꞌ chaꞌ suꞌwa ꞌa chaꞌ ꞌñaan loꞌo xka la taꞌa ntean, kanꞌ chaꞌ suꞌwe la ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose, chaꞌ kaꞌan la tñan ngiꞌni Krixtu niꞌ kasiya ꞌin nten ꞌin Ni, sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka.
20 ꞌWan ni, wa mxnun wan ꞌin xka la joꞌo nu ngwa xꞌnan wan nu ngwa sꞌni la, wa mxnun wan ꞌin nchga chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ nten chalyuu. Ti bra nu ngujwi Krixtu lo wsi chaꞌ kuꞌni tyii ꞌin nchga chaꞌ kuxi kanꞌ, ti bra kanꞌ wa mxnun wan chaꞌ kuxi kanꞌ. Ja ndiꞌin chaꞌ ti kuꞌni wan sa ñaꞌan nu ngiꞌni xka ta nten chalyuu; ja ndiꞌin chaꞌ tukwa wan xka ta tñan nu ndlo neꞌ ꞌwan, 21 bra nu chkwiꞌ neꞌ chaꞌ re: “Kti ꞌa nan kwa. Ja kalaꞌ wan ꞌin ran, ja ku wan ꞌin ran” chkwiꞌ neꞌ. 22 Loꞌo nchga nan kanꞌ, tsaa tii ran; yaꞌ nu ngwa kastu ran, ja ñaꞌaan ꞌaan ꞌin ran bra kanꞌ. Bra nu chkwiꞌ neꞌ ngwañaꞌan, ska tñan nu ngiꞌni nten chalyuu ti lka kanꞌ. 23 Suꞌwe ꞌa ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ, mskeꞌ tianꞌ nu ngwa sꞌni. Mdatsaa ꞌa chaꞌ kanꞌ ꞌñaan chaꞌ kuꞌni tnuan ꞌin joꞌo kanꞌ; yꞌni chaꞌ kanꞌ chaꞌ kti ꞌa mdiꞌian, loꞌo mdaan nu tiꞌí ꞌñaan tyukwi ñaꞌaan. Chañi chaꞌ ngwañaꞌan yꞌni chaꞌ kula kanꞌ; loꞌo siꞌi ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ka, chaꞌ ka tiin chaꞌ kuxi nu mdiya ꞌa tianꞌ nu ngwa sꞌni la.