Kityi nu ngwaꞌan Palyu ndyaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Colosas
1
Palyu lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re. Ndiose ngulo tñan ꞌñaǎn, kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo neꞌ xka kichen nu tijyuꞌ la. Suꞌwa ndiꞌin ba nde re loꞌo Timu taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu. Msuꞌwaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan nde kichen Colosas kwa, ꞌwan nu wa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose, ꞌwan nu lka wan taꞌaan chaꞌ wa msñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Krixtu.
Nde lka chaꞌ nchka tiǎnꞌ, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan seꞌen ndiꞌin wan nde kwa.
Nchkwiꞌ Palyu loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ
Bra nu nchkwiꞌ ba loꞌo Ndiose Sti Jesucristo nu nka Xꞌnaan chaꞌ ꞌwan, taꞌa ti ndya ba xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan. Wa ynan ba chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo, kwiꞌ ngwañaꞌan nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nchga neꞌ taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose. Ti kulo, bra nu ynan wan chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose nu chañi lka, chaꞌ kanꞌ lka nu kulaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi, bra kanꞌ ngwa biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ti nsuꞌwi xka chaꞌ nu tnun la nu kaja ꞌñaan nde loo la, bra nu kalaan la seꞌen ndiꞌin Ndiose. La kanꞌ ndiꞌin chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ꞌwan. Wa ndijyan nganen la chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesús kanꞌ tyukwi ñaꞌaan chalyuu, loꞌo ngwañaꞌan nchka suꞌwe kasiya ꞌin nten bra nu nganan neꞌ chaꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa bra nu ynan wan chaꞌ kanꞌ ti kulo; ti bra kanꞌ ynan wan chaꞌ ngiꞌni ꞌa Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo nten, bra kanꞌ ngwa biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ chañi ꞌa lka chaꞌ kanꞌ. Wa ynan wan chaꞌ kanꞌ bra nu ngwaꞌu Epafras ꞌwan; suꞌwe ꞌa ngiꞌni yu kanꞌ tñan ꞌin Krixtu loꞌo ba. Jlyo tiꞌ ba chaꞌ suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo neꞌ nchga seꞌen ndaꞌan yu chaꞌ ꞌwa. Ti kwiꞌ yu kanꞌ lka nu ytsaꞌ ꞌwa chaꞌ nu ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin xka ta nten.
Kanꞌ chaꞌ taꞌa ti nchkwiꞌ ba loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌwan; ti bra nu ynan ba chaꞌ wa msñi wan chaꞌ kanꞌ, njñan ba xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ta Ni chabiyaꞌ chaꞌ ka biyaꞌ ji tiꞌ wan nchga tñan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌni wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan njñan ba ꞌin Ni chaꞌ ka tyaꞌan suꞌwe chaꞌ tiye wan, chaꞌ ka kiꞌya suꞌwe wan kwenta chabiyaꞌ ꞌin Tyiꞌi Ndiose. 10 Kanꞌ chaꞌ nchga tsan nu ndiꞌin wan lo chalyuu ka kuꞌni wan tñan, ti kwiꞌ tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni wan; ka kuꞌni wan nchga lo tñan nu suꞌwe chaꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ, ka ka biyaꞌ la tiꞌ wan sa ñaꞌan ndiꞌin nchga chaꞌ ꞌin Ni. 11 Tnun ꞌa tñan ngiꞌni Ndiose nde seꞌen tlyu la seꞌen ndiꞌin Ni; kanꞌ chaꞌ njñaǎn ꞌin Ni chaꞌ ta Ni ti kwiꞌ jwersa kanꞌ ꞌwan, chaꞌ ka ngula la tiꞌ wan niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ talo wan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu tyukwa wan. 12 Loꞌo tya wan xuꞌwe ꞌin Ndiose Sti wan nu nda chabiyaꞌ chaꞌ kaja chaꞌ suꞌwe ꞌwan, ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin seꞌen ndiꞌin Ndiose chaꞌ kaja ꞌin nten, bra nu kala neꞌ seꞌen ndukwa Ndiose nu xaa ꞌa. 13 Nan wa ngulaa Ni ꞌñaan, wa yꞌni tyii Ni chalyuu tla seꞌen mdaꞌaan sꞌni, loꞌo ni, wa ngwaꞌu Ni xka tuwiin ꞌñaan nu tsaan chalyuu kwi seꞌen nka Krixtu ndloo la ꞌñaan. Sñiꞌ Ndiose lka Krixtu, loꞌo ndiya ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌin yu; 14 chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu wa mdoꞌo laan ꞌin nchga chaꞌ kuxi, chunꞌ Krixtu wa yꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaan ꞌin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan loꞌo Ni.
Suꞌwe ti ndiꞌian loꞌo Ndiose chunꞌ nu ngujwi Krixtu lo wsi
15 Ja nchka ꞌñaan ñaꞌaan ꞌin Ndiose siyaꞌ ti; bra nu yan Krixtu Sñiꞌ Ndiose lo chalyuu, bra kanꞌ mjwi chabiyaꞌ ꞌñaan ñaꞌaan ꞌin Ndiose. Ti kwiꞌ Krixtu kanꞌ lka nu mdiꞌin ti kulo la loꞌo Ndiose, loꞌo kwiꞌ Ni lka Ni ndloo ꞌin nchga lo nan nu ngwiñan Ni lo chalyuu. 16 Suꞌwa mdiꞌin Krixtu loꞌo Ndiose Sti Ni bra nu mdyisnan ndyaꞌ chalyuu, ni siya ndyaꞌ tyukwi ñaꞌaan niꞌ kwan, ni siya ndyaꞌ tyukwi ñaꞌaan lo chalyuu. Wa ngwiñan Ni nchga nan nu nchka ñaꞌaan lo chalyuu; loꞌo ngwiñan Ni nchga nan nu ja nchka ñaꞌaan, ñaꞌan tiꞌ nchga kwiꞌin nu nka ndloo nde niꞌ kwan; kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ngwiñan Ni nchga xꞌnan nu kulo tñan ꞌin nten, ni siya lo chalyuu, ni siya nde niꞌ kwan. Loꞌo Krixtu kanꞌ ndyaꞌ nchga lo nan sikwa; ti kwiꞌ ti chaꞌ wa ndyaꞌ ran chaꞌ ka kuꞌni tnuun ꞌin Ni. 17 Wa lka ndiꞌin Krixtu bra nu ti ji tyaꞌ chalyuu, loꞌo ngwañaꞌan nchga tsan ngiꞌni Ni tñan chaꞌ tyiꞌin suꞌwe ti nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu. 18 Ti kwiꞌ Ni lka Ni ndloo ꞌin nchga ta nten nu ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose sa tlyu ti, ti kwiꞌ Ni nda Ni chalyuu ꞌin neꞌ kanꞌ. Ti kwiꞌ Krixtu lka nu kulo ndukwa la ndyuꞌu xiyaꞌ bra nu ngujwi yu, chaꞌ bra kanꞌ ka ꞌin Ni tyukwa Ni seꞌen lka Ni ndloo la ꞌin nchga nan. 19 Wa ndukwin Ndiose chaꞌ ka Sñiꞌ sa ñaꞌan nu lka ykwiꞌ Ni, 20 chaꞌ ngwañaꞌan ngwa tiꞌ Ni kuꞌni Ni, chaꞌ xiyaꞌ ka Ni ndloo ꞌin tyukwi ñaꞌaan chalyuu chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu. Suꞌwe ti ndiꞌian loꞌo Ndiose chaꞌ nu wa ngujwi Krixtu lo wsi chaꞌ katin kiꞌya ꞌñaan; ngwañaꞌan yꞌni Krixtu chaꞌ xiyaꞌ tyiꞌin tyukwi ñaꞌaan chalyuu chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya nde lo chalyuu, ni siya nde niꞌ kwan.
21 Nu ngwa sꞌni la, tijyuꞌ ꞌa mdaꞌan wan ꞌin Ndiose; taꞌa wsuun Ndiose ngwa wan bra kanꞌ siꞌya chaꞌ kuxi nu mdaꞌan chaꞌ tiye wan, siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌni wan. Loꞌo ni, wa yꞌni Ni chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi wan ꞌin Ndiose, 22 chunꞌ chaꞌ nu mdijin tyukwi ñaꞌaan Krixtu Sñiꞌ Ni nu tiꞌí bra nu yjwi neꞌ ꞌin yu lo wsi. Ngwañaꞌan yꞌni Ni ti bra kanꞌ chaꞌ ka wan nten ꞌin Ndiose, chaꞌ nu ja tyiꞌin ꞌa yuweꞌ ꞌwan siyaꞌ ti. Kanꞌ chaꞌ ja tyiꞌin ꞌa kiꞌya ꞌwan tloo Ni, bra nu tyaan Ni tyaan yꞌya Ni ꞌñaan chaꞌ tsaa loꞌo Ni ꞌñaan nde seꞌen ndiꞌin Ni. 23 Ñaꞌan ti ndloo ꞌa chaꞌ ꞌwan chaꞌ lye la kanun tsaa chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ Krixtu lka seꞌen ndukwa kiyaꞌ nchga chaꞌ kanꞌ. Ja ta wan chabiyaꞌ chaꞌ kwiñi lyoꞌo nten ꞌwan. Si xñi wan chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ, ja ka ꞌa tyaꞌan chaꞌ tiye wan ꞌin chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌwan nde loo la, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ynan wan ti kulo. Chunꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Krixtu kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ndaꞌan nten tyukwi ñaꞌaan chalyuu nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ loꞌo xka ta nten. Loꞌo ngwañaꞌan naꞌ, Palyu, ndaꞌaǎn ꞌaǎn lo tñan kanꞌ.
Ngiꞌni Palyu tñan chaꞌ ꞌin nten nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose nchga kichen
24 Suꞌwe nxkeꞌ tiǎnꞌ ni siya wa mdijiǐn chinꞌ nu tiꞌí chaꞌ ꞌwan; suꞌwe nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ ndijiǐn nu tiꞌí chaꞌ ka suꞌwe chaꞌ ꞌin nchga ta nten nu msñi chaꞌ ꞌin Krixtu nchga kichen. Loꞌo Krixtu ni, mdijin ꞌa Ni nu tiꞌí lo chalyuu chaꞌ ꞌñaan, chaꞌ kaan nten ꞌin ykwiꞌ Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan naꞌ, ndijiǐn nu tiꞌí, chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan taꞌaan loꞌo ykwiꞌ Krixtu bra nu mdijian nu tiꞌí lo chalyuu re chaꞌ wa ytean chaꞌ ꞌin Krixtu. 25 Ndiose lka nu wa nda tñan re ꞌñaǎn, chaꞌ kaǎn tñan ꞌin nchga wan nu wa msñi wan chaꞌ ꞌin Ni nchga kichen, chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan. Loꞌo ti ndiꞌin la chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo xka ta nten sa ñaꞌan nu tyii kunan neꞌ chaꞌ re. 26 Tyukwi tyempu nu ngwa sꞌni, ja ngwa ka biyaꞌ tiꞌ nten chaꞌ re; wa mdiꞌin nchkunꞌ chaꞌ re ꞌin neꞌ. Loꞌo ni, wa ngwaꞌu Ndiose chaꞌ re ꞌin nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ni. 27 Ska chaꞌ tnun nu suꞌwe ꞌa lka chaꞌ re, ska chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kunan nchga lo nten chalyuu lka chaꞌ ꞌin Ndiose re; ja mjwi chabiyaꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nten chaꞌ re nu ngwa sꞌni. Nde lka chaꞌ nu ja ya kunan nten: Ka tyiꞌin Krixtu loꞌoan lo chalyuu, ni siya ni ti; loꞌo ngwañaꞌan chunꞌ ndiꞌin la ka tyiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose la seꞌen tlyu nu xaa ꞌa seꞌen ndiꞌin Ni.
28 Kanꞌ chaꞌ lye ꞌa nchkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo nchga nten; suꞌwe ti, tiyaꞌ ti nduꞌu ba chaꞌ re ꞌin neꞌ, lye ꞌa nchkwiꞌ ba loꞌo neꞌ chaꞌ ja kuꞌni ꞌa neꞌ chaꞌ kuxi. Nchka ꞌa tiꞌ ba chaꞌ ka suꞌwe ꞌa ka tiye nchga nten tloo Krixtu bra nu kala neꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose. 29 Kanꞌ chaꞌ lye ꞌa ngiꞌniǐn tñan; ngula ꞌa tñan ngiꞌniǐn, loꞌo ngwañaꞌan tlyu ꞌa jwersa nda ykwiꞌ Krixtu ꞌñaǎn chaꞌ xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaǎn, chaꞌ taloǔn kuꞌniǐn tñan re.