Nde mdaꞌa tukwa kityi xuwe nu ngwaꞌan Xuwa
1
Bra nu chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean
Ti kwiꞌ yu kula Xuwa lkaǎn. Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ ꞌiin loꞌo chaꞌ ꞌin sñiiꞌ, neꞌ kula, chaꞌ tsaa kityi re seꞌen ndiꞌin wan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan chaꞌ ka wan nten ꞌin Ni. Chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌwan; ni siꞌiǐn skaǎn tiǎn, loꞌo nten nu ndiꞌin nchga kichen nu nnan chaꞌ nu ñi ꞌin Jesús, suꞌwe ꞌa nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌwan. Wa nganun suꞌwe chaꞌ nu ñi kanꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan, loꞌo ngwañaꞌan ja tsaa tii ꞌa chaꞌ nu wa ynaan kanꞌ; kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌwan. Ndiose nu lka Stian, kwiꞌ ngwañaꞌan Jesucristo ska ti nu lka Sñiꞌ Ni, tayaꞌ Ni ꞌwan. Loꞌo nchka tiǎnꞌ chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ni kaꞌan la chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ ñaꞌan ti chka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌwan, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan; ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ kuꞌni Ni loꞌo wan, chunꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, chaꞌ ñi ꞌa lka chaꞌ nu nduꞌu Ni ꞌñaan.
Suꞌwe ꞌa ngwa tiyeěn bra nu ynaǎn chaꞌ ñaꞌan ti ndukwa suꞌwe neꞌ taꞌa wan nchga chaꞌ nu ñi nu wa ytsaꞌ Ndiose Stian ꞌñaan; kanꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌoo, neꞌ kula, loꞌo nchga neꞌ taꞌa wan, chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean. Siꞌi ska chaꞌ nu ja ya chkwiꞌ Ni loꞌoan lka kanꞌ, ska chaꞌ nu wa ynaan bra nu msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo lka kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ tukwaan nchga tñan nu ndlo Ndiose ꞌñaan. Bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, wa ynan wan chaꞌ ndiꞌin chaꞌ suꞌwe ti ka tiye wan loꞌo taꞌa nten wan. Kanꞌ chaꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian ni
Neꞌ kwiñi nu nxuun loꞌo ꞌin Krixtu
Nsuꞌwi ꞌa nten nu nchkwiꞌ chaꞌ chaꞌ kwiñi lka chaꞌ ngwa Jesús nten xa nu yan yu lo chalyuu. Tyukwi ñaꞌaan lo chalyuu ndaꞌan nten nu nchkwiꞌ chaꞌ kwiñi kanꞌ; nñi lyoꞌo neꞌ kanꞌ ꞌin taꞌa ntean, kwiꞌ nu nxuun loꞌo ꞌin Krixtu lka neꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ, chaꞌ tiya ti tiꞌ tyiꞌin wan lo chalyuu, chaꞌ ja kjlyaa tiꞌ wan ngwa ti ñaꞌan nchga chaꞌ nu wa ynan wan bra nu mdiꞌin ba seꞌen ndiꞌin wan. Bra kanꞌ kaja nchga chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose ta Ni ꞌwan bra nu tyii chalyuu.
Nchga nten nu sten yuꞌwi loꞌo xka chaꞌ, ja ka tyiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose siyaꞌ ti. Nxkeꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ti ndiꞌin kaꞌan la tñan chaꞌ kuꞌnian, xa wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Krixtu. ¡Chaꞌ kwiñi lka kanꞌ! Si chañi chaꞌ msñian chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌñaan, bra kanꞌ suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose, ngwañaꞌan loꞌo ykwiꞌ nu lka ska ti Sñiꞌ Ni. 10 Kanꞌ chaꞌ ni, si tiyan nten seꞌen ndiꞌin wan nu ja chkwiꞌ ti kwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesús kanꞌ loꞌo wan, ja ta wan seꞌen tyiꞌin neꞌ kanꞌ, kwiꞌ ja chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ kanꞌ. 11 Si nu chkwianꞌ loꞌo nten kanꞌ, sa ñaꞌan lka si ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo neꞌ kanꞌ, loꞌo chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ, ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ.
Chaꞌ nu ngwaꞌan Xuwa xa wa tyii ti kityi
12 Ti ndiꞌin ꞌa chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan, loꞌo suꞌwe la ni siya ja loꞌo chaꞌ kanꞌ kwaꞌaǎn lo kityi re. Chunꞌ ndiꞌin la nchka tiǎnꞌ kaǎn seꞌen ndiꞌin wan, loꞌo bra kanꞌ ka chkwiǐnꞌ chaꞌ kanꞌ loꞌo wan; bra kanꞌ chañi ka chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌaan.
13 Loꞌo ngwañaꞌan, nchga neꞌ taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu nde re, ti kwiꞌ neꞌ nu wa ngulo suwi Ndiose ꞌin, loꞌo neꞌ kanꞌ nchka tiꞌ neꞌ ta neꞌ kasiya ꞌwan. Ngwañaꞌan ka sikwa.