Mdaꞌa snan kityi xuwe nu ngwaꞌan Xuwa
1
Suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ Xuwa chaꞌ ꞌin Gayu
Ti kwiꞌ yu kula Xuwa lkaǎn. Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌiin, Gayu; wa ndyaa ñaꞌan tiiꞌ nchga chaꞌ nu ndiꞌin ꞌin Jesucristo, kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn nchkwiǐnꞌ loꞌoo.
Suꞌwe ꞌa nten lka nuꞌwin, Gayu. Nchkwiǐnꞌ loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌiin chaꞌ suꞌwe ti ka tyiꞌin tiyee, chaꞌ ka ngula tiiꞌ niꞌ kasiya ꞌiin. Wa jlyo tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa msñii chaꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo ni, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn chaꞌ wa ngala chinꞌ neꞌ taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu nu mdoꞌo seꞌen ndiꞌin wan mdiyan neꞌ nde re. Ndukwin neꞌ chaꞌ ñaꞌan ti ndukwaa suꞌwee nchga chaꞌ nu ñi nu wa ngwaꞌu Jesús ꞌñaan, chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌnii nchga tsan. Ska ti chaꞌ mdaꞌan tiyeěn chaꞌ ꞌiin nu ngwa xkanꞌ, si chañi chaꞌ ti ndukwaa chaꞌ nu ñi nu wa ytsaꞌ Jesús ꞌñaan, chaꞌ kuneeꞌ laa ke naꞌ; loꞌo suꞌwe ꞌa ngwa tiyeěn xa wa ynaǎn chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌnii.
Nuꞌwin Gayu, nduwe ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ nchga bra suꞌwe ꞌa ndayaaꞌ ꞌin neꞌ taꞌaan, ni siya lka neꞌ nten xka kichen. Wa ykwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo nchga neꞌ taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesús nde kichen re, wa ytsaꞌ neꞌ ꞌwa sa ñaꞌan nu suꞌwe nka tiyee ñaꞌaan ꞌin neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌnii chaꞌ suꞌwe ti tayaaꞌ la ꞌin neꞌ kanꞌ tuwiin seꞌen tsaa neꞌ; sa ñaꞌan lka si tayaaꞌ ꞌin Ndiose, ngwañaꞌan kuꞌnii. Tñan ꞌin Krixtu ndaꞌan neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ tijyuꞌ. Loꞌo ja ska tñi xlyaa neꞌ xñi neꞌ ꞌin xka ta nten nu ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Krixtu siyaꞌ ti, chaꞌ kunanjoꞌo ꞌin neꞌ tuwiin; kanꞌ chaꞌ nan ni, taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo neꞌ kanꞌ bra nu snean chaꞌ nu ñi nu wa ngwaꞌu Krixtu ꞌñaan nde kichen seꞌen tijyuꞌ la.
Kuxi ꞌa tñan ngiꞌni Diótrefes
Ja sꞌni lye ngwaꞌaǎn ska kityi nu ndyaa seꞌen ndiꞌin nchga ta taꞌa wan nten ꞌin Jesucristo, ꞌwan nu ndyoꞌ tiꞌin wan sa tlyu ti la kwa; loꞌo ja xlyaa Diótrefes kunan chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan, chaꞌ nxkeꞌ tiꞌ yu kanꞌ chaꞌ nka yu xꞌnan wan. 10 Bra nu tiyaǎn seꞌen ndiꞌin wan, bra kanꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan chaꞌ ꞌin nchga tñan nu ngiꞌni yu kanꞌ, chaꞌ chen ꞌa ñaꞌan nchkwiꞌ yu chaꞌ ꞌware; nchkwiꞌ yu kanꞌ ya ñaꞌan ti chaꞌ kwiñi loꞌo nten. Siꞌi sa kanꞌ ti chaꞌ kuxi ngiꞌni yu, loꞌo ja xlyaa ꞌa yu ta yu seꞌen tyiꞌin neꞌ taꞌa ndaꞌan ba tñan bra nu ndiya neꞌ kichen tyi wan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja nda ꞌa yu chabiyaꞌ ꞌin taꞌa wan chaꞌ ta wan seꞌen tyiꞌin neꞌ, ni siya ngwa tiꞌ wan ta wan seꞌen tyiꞌin neꞌ nu ngwa xkanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, ngwa tiꞌ yu kulo yu ꞌin taꞌa ndaꞌan ba tñan kanꞌ, chaꞌ ja tyiꞌin ꞌa neꞌ suꞌwa loꞌo wan.
11 Nuꞌwin Gayu, ja sten yuꞌwii loꞌo chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu; suꞌwe la si tsaa ñaꞌan tiiꞌ chaꞌ nchkwiꞌ nchga nten nu ngiꞌni tñan suꞌwe. Nchga nten nu xkwiꞌ ndaꞌan naan sa ñaꞌan chaꞌ suꞌwe nu tayaꞌ ꞌin xka la nten, ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose; nchga nten nu xkwiꞌ ndaꞌan naan chaꞌ kuxi nu kuꞌni, ja siyaꞌ tyiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose.
Suꞌwe la ngiꞌni Demetrio
12 Suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ nchga nten chaꞌ ꞌin Demetrio. Loꞌo nan, xa nu ñaꞌaan ꞌin yu, nchka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni yu loꞌo nchga nten. Ngwañaꞌan bare, nchkwiꞌ ba loꞌo wan ni, chaꞌ chañi ꞌa chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ ꞌin yu chaꞌ suꞌwe ꞌa tiye yu. Wa jlyo suꞌwe tiꞌ wan chaꞌ nchkwiꞌ ba chaꞌ nu ñi loꞌo wan.
Chaꞌ nu ngwaꞌan Xuwa xa wa tyii ti kityi
13 Ti nsuꞌwi ꞌa chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌoo. Suꞌwe la ja kwaꞌaǎn chaꞌ kanꞌ lo kityi re ni, nxkeꞌ tiǎnꞌ. 14 Suꞌwe la si bra ti kaǎn seꞌen ndiꞌiin, chaꞌ ykwiǐnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌoo.
15 Tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌiin sikwa, chaꞌ Ndiose ndayaꞌ Ni ꞌiin. Nchga neꞌ taꞌa suꞌwe wan nu ndiꞌin seꞌen ndiꞌin bare, nchka tiꞌ neꞌ ta neꞌ kasiya ꞌiin xa nu ndaꞌaǎn kityi re; ngwañaꞌan nuꞌwin, chkwiiꞌ suꞌwe loꞌo nchga neꞌ taꞌa suꞌwe nsuꞌwi ba nu ndiꞌin nde kwa.