Kityi nu ngwaꞌan Juda
1
Juda naǎn, ti kwiꞌ taꞌa Santiago lkaǎn; ndaꞌaǎn lo tñan ꞌin Jesucristo. Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nchga wan nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ nchkwiꞌ Ndiose Stian, chunꞌ wa ngulo suwi Ni ꞌwan. Ndiose lka nu yꞌni luwi kasiya ꞌwan, loꞌo ñaꞌan ti ngiꞌni Ni kwenta ꞌwan ni, chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo. Nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ka tyiꞌin tiin ti niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ jlyo tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌwan. Ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka ꞌwan nchga tsan.
Ndiya nten nu nduꞌu chaꞌ kwiñi ꞌin taꞌa nten neꞌ
ꞌWan neꞌ taꞌa suꞌwe nsuꞌwiǐn nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, ngwa ꞌa tiǎnꞌ kwaꞌaǎn ska kityi chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, ska kityi nu chkwiꞌ ꞌin chaꞌ tnun nu yꞌni Jesús chaꞌ ka tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi; loꞌo ja ngwa kwaꞌaǎn ꞌin ran bra ti. Loꞌo ni, ndiꞌin chaꞌ kwaꞌaǎn xka kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ taǎn chaꞌ tiya re ꞌwan. Ndiꞌin chaꞌ xuun wan loꞌo nchga neꞌ kwiñi nu ndiꞌin nde kwa, chaꞌ ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ñi nu wa ngwaꞌu Ndiose nu nka Xꞌnaan ꞌñaan, taꞌaan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo. Ja siyaꞌ xñi wan chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ wa yten chinꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ laja taꞌa wan, ni siya ja suꞌwa chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan loꞌo neꞌ kanꞌ. Wa sꞌni ꞌa ndukwa chaꞌ lo kityi ꞌin Ndiose seꞌen nchkwiꞌ chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin neꞌ kuxi kanꞌ. Ja siyaꞌ ynan neꞌ kanꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose, loꞌo ja nduwe tiꞌ neꞌ kanꞌ si suꞌwe nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌin nten chalyuu. Ndukwin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ja nꞌni chaꞌ ni siya kuꞌni neꞌ chaꞌ chen ñaꞌan, ni siya kuꞌni neꞌ nchga loo chaꞌ kuxi. Ndukwin neꞌ chaꞌ si suꞌwe nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, ja ta Ni nu tiꞌí ꞌñaan bra kanꞌ, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ. Kwiñi ꞌa neꞌ kanꞌ, siꞌi Jesucristo nka xꞌnan neꞌ kanꞌ. Loꞌo nan ni, ska ti Jesucristo nka Xꞌnaan, ska ti Ndiose lka nu chañi chaꞌ nduun loo la ꞌñaan.
Wa jlyo tiꞌ wan nchga chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni, loꞌo ni, katsaǎnꞌ chinꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌwan xiyaꞌ. Wa ngulaa Xꞌnaan ꞌin ayman kula ꞌin neꞌ Israel, bra nu mdiꞌin neꞌ presu la lo yuu ꞌin Egipto; loꞌo chunꞌ ndiꞌin la yjwi Ndiose ꞌin nchga ayman kanꞌ nu ja ynan chaꞌ nu ykwiꞌ Ni. Loꞌo ngwañaꞌan, tyaa yuꞌwi tiꞌ wan ꞌin angajle nu ja mslyaa tukwa tñan nu ngulo Ni ꞌin nu ngwa sꞌni, kanꞌ chaꞌ mxnun tiꞌin angajle kanꞌ naꞌan tyi seꞌen ndiꞌin Ndiose. Loꞌo ni, ndiꞌin nchkanꞌ angajle kuxi kanꞌ loꞌo karenan; seꞌen tla siyaꞌ ti ndiꞌin angajle kuxi kanꞌ, chaꞌ presu ꞌin Ndiose lka ni. Ndiꞌin chaꞌ kata angajle kanꞌ sa ñaꞌan bra nu kuꞌni biyaꞌ Ndiose ꞌin nchga nten. Kwiꞌ ngwañaꞌan, tyaa yuꞌwi tiꞌ wan ꞌin kichen Sodoma loꞌo kichen Gomorra loꞌo xka la kichen nu ndiꞌin kwiꞌ seꞌen ti; sa ñaꞌan nu yꞌni angajle kanꞌ chaꞌ kuxi, kwiꞌ ngwañaꞌan kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi yꞌni ayman nu mdiꞌin kichen kanꞌ, loꞌo chen ñaꞌan yꞌni neꞌ loꞌo taꞌa kiꞌyu neꞌ. Wa yjwi Ndiose nchga neꞌ kichen kanꞌ loꞌo kiiꞌ tnun nu msuꞌwa Ni bra kanꞌ. Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten nchga chaꞌ tnun nu ka ꞌin Ndiose kuꞌni; kwiꞌ ngwañaꞌan, loꞌo ska kiiꞌ tnun nu ja ka ꞌa tyuwiꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi.
Loꞌo neꞌ kwiñi kanꞌ ni, sa ñaꞌan chaꞌ kuxi nu yꞌni ayman kanꞌ, ngwañaꞌan lka chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ, chunꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ sla ti neꞌ kanꞌ. Xaꞌan ꞌa tiye neꞌ kanꞌ, chen ꞌa ñaꞌan ngiꞌni neꞌ; loꞌo ja ndukwa neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu nka ndloo la. Loꞌo nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ chen ñaꞌan ꞌin angajle nu ndiꞌin nde niꞌ kwan. Loꞌo siꞌi ngwañaꞌan yꞌni Kee nu nka ndloo ꞌin angajle; bra nu msuun Kee kanꞌ loꞌo kuneꞌ xaꞌan chaꞌ ꞌin jyoꞌo Moisés, ja ska chaꞌ kuxi ykwiꞌ yu loꞌo kuneꞌ xaꞌan kanꞌ. Sa nde ti chaꞌ ykwiꞌ yu loꞌo: “Ykwiꞌ Xꞌnaan ta nu tiꞌí ꞌiin” ndukwin Kee ꞌin kuneꞌ xaꞌan kanꞌ bra kanꞌ. 10 Nchkwiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ chaꞌ kuxi ꞌin nchga chaꞌ ꞌin Jesús, ni siya ja siyaꞌ nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ; ngiꞌni ñuꞌun neꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ, chaꞌ ngiꞌni neꞌ sa ñaꞌan ngiꞌni ꞌni nu ja nduwe tiꞌ.
11 ¡Tꞌnan ꞌa neꞌ kwiñi kanꞌ! Wa msñi neꞌ tuwiin kuxi nu ngwaꞌu ayman Caín ꞌin nten; wa mdoꞌo tsuꞌ neꞌ tuwiin nu suꞌwe la, chaꞌ kaja tñi ꞌin neꞌ, sa ñaꞌan yꞌni ayman Balaam bra nu msñi yu liyaꞌ loo chaꞌ kuxi nu yꞌni yu nu ngwa sꞌni. Ndiꞌin chaꞌ kaja neꞌ kwiñi kanꞌ siyaꞌ ti, sa ñaꞌan nu ngujwi ayman Coré bra nu lye ꞌa msuun yu loꞌo Xꞌnaan. 12 Ni siya kuxi ꞌa ngiꞌni neꞌ kwiñi kanꞌ, ja nchka jyuꞌu tiꞌ neꞌ siyaꞌ ti chaꞌ ndiꞌin neꞌ loꞌo wan bra nu ndyoꞌ tiꞌin wan chaꞌ ku siin wan loꞌo taꞌa wan chaꞌ ꞌin Jesucristo. Kaꞌan ꞌa nchku neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, kaꞌan ꞌa ndiꞌyo neꞌ, chaꞌ sa kanꞌ ti chaꞌ nchka tiꞌ neꞌ ndaꞌan neꞌ seꞌen ndiꞌin wan; ja nduwe tiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Sa ñaꞌan ngiꞌni ska xꞌnan slyaꞌ nu ja ñaꞌansiin suꞌwe ꞌin slyaꞌ ꞌin, ngwañaꞌan ngiꞌni neꞌ kanꞌ; ñaꞌan tiꞌ koo nu ndyoꞌo tukwa ngwa ti ñaꞌan, ni siya ja kiꞌya tyoo, ngwañaꞌan lka neꞌ kwiñi kanꞌ; ñaꞌan tiꞌ ska yka kwiñii nu ja ndyoꞌo ꞌa nan lo ran siyaꞌ ti, ngwañaꞌan lka neꞌ kanꞌ. Ska yka nu wa wtyi, ndiꞌin chaꞌ skaan ꞌin ran, xkwaan ꞌin ran lo mti, chaꞌ ja yuꞌwi ꞌa jwersa ꞌin ran tyuꞌu ran; wa mdyii chaꞌ ꞌin ran siyaꞌ ti. 13 Ñaꞌan tiꞌ kulooꞌ tujoꞌo, ngatsa kulooꞌ ndlo tukwa ran ꞌin ngoꞌ tuꞌwa tyiꞌa, ngwañaꞌan lka chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ; ñaꞌan tiꞌ kwii kulasiin nu ndukwi nde niꞌ kwan nu mnaꞌ tuwiin ꞌin ran, msnan ndyaa xka tuwiin, ngwañaꞌan lka neꞌ kwiñi kanꞌ. Wa yꞌni xuꞌwe Ndiose ska seꞌen nu tla yta siyaꞌ ti seꞌen tyaa neꞌ kwiñi kanꞌ.
14 Wa sꞌni ꞌa ykwiꞌ ayman Enoc sa ñaꞌan ka ꞌin neꞌ kwiñi nu kuꞌni ngwañaꞌan. Wa mdaꞌa kati ta nten yan lo chalyuu chunꞌ ndiꞌin la ꞌin ayman Adán, loꞌo kanꞌ ngula Enoc, chaꞌ chkwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni. Nde ñaꞌan ykwiꞌ Enoc kanꞌ: “Wa naꞌaǎn ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan, chaꞌ ndijyan Ni loꞌo tyun ꞌa mi angajle, 15 chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten. Bra kanꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin nchga neꞌ kuxi chunꞌ chaꞌ kuxi nu wa yꞌni neꞌ, chaꞌ chen ñaꞌan ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose.” Ngwañaꞌan ykwiꞌ ayman Enoc kanꞌ. 16 Loꞌo neꞌ kwiñi kanꞌ, xkwiꞌ chen ñaꞌan nka tiye neꞌ kanꞌ ndiꞌin neꞌ lo chalyuu; ja ska nan ndiya tiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti, chaꞌ kuxi nchkwiꞌ neꞌ ꞌin nchga chaꞌ. Xkwiꞌ ndiya la tiꞌ neꞌ kanꞌ nchga loo chaꞌ kuxi nu ndaꞌan chaꞌ tiye neꞌ. Siyeꞌ ꞌa neꞌ kanꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, xkwiꞌ suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin nten si xlyaa nten tayaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo ska chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ.
Tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo
17 ꞌWan neꞌ taꞌa suꞌwe nsuꞌwiǐn nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, ndiꞌin chaꞌ tyaa yuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ nu wa ykwiꞌ nten loꞌoan, ti kwiꞌ nten nu wa yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan ti kulo. 18 “Tyoꞌo tukwa chinꞌ neꞌ kwiñi xa wa tyii ti chalyuu” ndukwin neꞌ kanꞌ ꞌñaan. “Xtyi lyoꞌo neꞌ kwiñi kanꞌ ꞌin nchga chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin ꞌin Ndiose, loꞌo kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ neꞌ” ndukwin neꞌ kanꞌ ꞌñaan. 19 Kuꞌni neꞌ kwiñi kanꞌ chaꞌ ja suꞌwa tyaꞌan chaꞌ tiye wan loꞌo taꞌa wan. Ndiya ꞌa tiꞌ neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu, chaꞌ ja siyaꞌ nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ.
20 ꞌWan neꞌ taꞌa suꞌwe nsuꞌwiǐn, xka ñaꞌan kuꞌni wan; ndiꞌin chaꞌ tayaꞌ wan ꞌin taꞌa wan chaꞌ nchga wan ka talo wan kuꞌni wan tñan ꞌin Ndiose lo chalyuu. Ka talo wan chunꞌ wa msñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Ni. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ta Tyiꞌi Ni jwersa ꞌwan chaꞌ ka chkwiꞌ wan loꞌo Ni. 21 Kanꞌ chaꞌ sikwa, xñi wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan; kiꞌya wan kwenta sa ñaꞌan nu kuꞌni wan lo chalyuu, chaꞌ wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌwan. Kata wan sa ñaꞌan bra nu tiya tsan nu ta Jesucristo nu nka Xꞌnaan chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan, chaꞌ lye ꞌa nchka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaan.
22 Chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin nchga neꞌ taꞌa wan nu ja ya xñi suꞌwe chaꞌ ꞌin Jesucristo, kwaꞌu suꞌwe la wan ꞌin neꞌ kanꞌ. 23 Kulaa wan ꞌin nten nu wa skin ti lo kiiꞌ ꞌin kuneꞌ xaꞌan, kulaa wan ꞌin neꞌ kanꞌ yaꞌ kuneꞌ xaꞌan. Ñaꞌan ti chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin neꞌ nu xkwiꞌ chaꞌ kuxi ngiꞌni; ñaꞌan ti tayaꞌ wan ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe la tiꞌ neꞌ chaꞌ nu ñi ꞌin Ndiose, ni siya kutsen wan chinꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ, sa ñaꞌan lka si wa jwakii ti chaꞌ kuxi kanꞌ ꞌwan.
Ngiꞌni tnun Juda ꞌin Ndiose
24-25 Ska ti Ndiose nsuꞌwi lo chalyuu. Loꞌo kulaa Ni ꞌñaan chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan; ska ti Ndiose nchka ꞌin Ni xñi Ni kwenta ꞌñaan, bra nu ndaꞌaan tuwiin suꞌwe nu ngwaꞌu Ni ꞌñaan. Tayaꞌ Ni ꞌñaan chaꞌ ja tyijin snan kiyaanꞌ, chaꞌ ja tyoꞌo tsuanꞌ tuꞌwa tuwiin kanꞌ, sa ñaꞌan bra nu kalaan suꞌwe ti seꞌen luwi ꞌa xaa, seꞌen ndiꞌin Ndiose. Luwi siyaꞌ ti ka kasiya ꞌñaan bra nu wa ngalaan seꞌen ndiꞌin Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa ka tiyean bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ni, kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose nu ndukwa seꞌen tlyu la nde niꞌ kwan, chaꞌ ska ti Ndiose nsuꞌwi nu tlyu ꞌa lka; ska ti Ndiose lka ndloo la ꞌin nchga loo nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan ska ti Ndiose nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni nchga loo chaꞌ tnun siyaꞌ ti. Luꞌu Ndiose ti bra nu ja ya tyaꞌ chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan ti luꞌu Ni sa bra ni; loꞌo ja tsaa tii ꞌa chaꞌ luꞌu Ni nde loo la. Ngwañaꞌan ka sikwa.