Xa wa tyii ti chalyuu re
1
Ytsaꞌ Jesucristo ꞌin Xuwa sa ñaꞌan chaꞌ tnun ka lo chalyuu re nde loo la
Nde ndaꞌaǎn ska chaꞌ nu ngwaꞌu Jesucristo ꞌñaǎn. Xuwa lkaǎn. Ska chaꞌ nu ngwa kutsiꞌ ti nu ngwa ti sꞌni lka chaꞌ nu ndaꞌaǎn re. Ti kulo ytsaꞌ Ndiose chaꞌ kanꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ kwaꞌu Ni ꞌin nten ꞌin Ni sa ñaꞌan chaꞌ tnun nu wa ndijyan chaꞌ ka lo chalyuu re bra kanꞌ. Loꞌo Jesús, wa ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌñaǎn bra nu msuꞌwa Ni ska angajle ꞌin Ni nu mdoꞌo nde niꞌ kwan yan lo chalyuu seꞌen ndiꞌiǐn re, chunꞌ ngiꞌniǐn tñan ꞌin Ni. Nde kwaꞌaǎn lo kityi re nchga chaꞌ tnun nu wa naꞌaǎn ykwiǐnꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, ñi ꞌa nchkwiǐnꞌ loꞌo nten chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ Ndiose chkwiꞌ Ni loꞌo nten, ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe nu wa ykwiꞌ Jesús loꞌo nten.
Suꞌwe ꞌa ka tiye wan, bra nu chkwiꞌ wan lo kityi re, bra nu kunan wan chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi re, nchga chaꞌ nu ka lo chalyuu re chunꞌ ndiꞌin la; bra nu kuꞌnian nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi re, suꞌwe ꞌa ka tiyean bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ndla ti ka nchga chaꞌ nu ngwaꞌaǎn re.
Ndaꞌan Xuwa lo kityi re chaꞌ nu tsaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo kati kichen
Naꞌ lkaǎn Xuwa nu nsuꞌwaǎn kityi re chaꞌ tsaa ran taꞌa kati kichen nde Asia, seꞌen ndiꞌin kati ta nten nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo. Ndaǎn kasiya chaꞌ tsaa la seꞌen ndiꞌin wan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose Stian, kwiꞌ ngwañaꞌan chabiyaꞌ ꞌin Tyiꞌi Ni, kwiꞌ ngwañaꞌan chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo. Nde ndiya chaꞌ nu nka tiyeěn, chaꞌ ti kaꞌan la ti chaꞌ suꞌwe kuꞌni Ndiose loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan. Nu ngwa ti kulo la ti luꞌu Ndiose, luꞌu Ni sa bra ni, loꞌo ngwañaꞌan ti luꞌu Ni nchga tyempu nu ndyaa nde loo la. Ndiꞌin Tyiꞌi Ndiose tloo Ni ti kwiꞌ seꞌen tnun la ti seꞌen ndukwa Ni, kanꞌ lka kati kwiꞌin luwi nu nda Tyiꞌi Ni ndijyan lo chalyuu. Suꞌwe ꞌa ykwiꞌ Jesucristo chaꞌ ꞌin Ndiose Sti yu sa yaꞌ nu mdiya bra nu yjwi nten ꞌin yu bra kanꞌ. Bra wa ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ xa wa ngujwi yu, kanꞌ naꞌan nten chaꞌ tnun ꞌa tñan nu ngiꞌni yu bra kanꞌ. Loꞌo ni, lka Jesucristo ndloo la ti tyukwi ñaꞌaan chalyuu, chaꞌ lka yu ke nchga nu nka xꞌnan chalyuu. Suꞌwe ꞌa nka tiye Jesús loꞌoan, kanꞌ chaꞌ ngujwi yu lo wsi; wa ngalu tnen yu chaꞌ kulaa yu ꞌñaan, chaꞌ katin nchga kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan. Wa yꞌni Jesús chaꞌ kaan ska lo nten nu ndloo ꞌa chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kuꞌnian tñan nu nchka tiꞌ Ndiose Sti Jesús chaꞌ kuꞌnian. Loꞌo ngwañaꞌan, nka tiye ba chaꞌ ¡nchga tyempu nu ndyaa nde loo la, ja tyii chaꞌ kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose, chunꞌ nchga chaꞌ nu nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni siyaꞌ ti! Kwiꞌ ngwañaꞌan ka sikwa.
¡Xñi wan kwenta! Ti tyaan Jesucristo lo chalyuu re xiyaꞌ ska lo koo ngaten. Ñaꞌan nchga nten ꞌin Ni bra kanꞌ; loꞌo nten nu tiꞌí ꞌa tiꞌ ꞌin Ni xa nu yan Ni lo chalyuu, loꞌo nten nu yojoꞌ chkwan cha yaꞌ Ni siꞌ Ni, loꞌo neꞌ kanꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin Ni xiyaꞌ bra kanꞌ. Loꞌo lye ꞌa xiꞌya yija nten tyukwi ñaꞌaan chalyuu chaꞌ xiꞌin tiꞌ neꞌ bra nu tyaan Jesús xiyaꞌ, chaꞌ wa jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ ndukwi neꞌ kiꞌya. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka chaꞌ kanꞌ sikwa.
“Ñaꞌan tiꞌ letra A, ykwiǐnꞌ ndiꞌiǐn bra wa mdyisnan nchga chaꞌ; ñaꞌan tiꞌ letra Z, ykwiǐnꞌ ndiꞌiǐn bra nu tsaa tii nchga chaꞌ” ndukwin Xꞌnaan nu nchka ꞌin nchga chaꞌ. Nu ngwa ti kulo la ti luꞌu Ndiose, luꞌu Ni sa bra ni, kwiꞌ ngwañaꞌan ti luꞌu Ni nchga tyempu nu ndyaa nde loo la.
Naꞌan Xuwa seꞌen nka Krixtu tlyu seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan.
Naꞌ lkaǎn Xuwa, lkaǎn taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Jesús. Ti kwiꞌ ñaꞌan nchka ꞌwan, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka ꞌñaǎn, chunꞌ suꞌwa ndijian nu tiꞌí chaꞌ ꞌin Jesús; wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ Krixtu nka ndloo la ꞌñaan ni, kanꞌ chaꞌ ndaloan nchga chaꞌ nu nchka ꞌñaan. Nde lka chaꞌ nu ngwa ꞌñaǎn xa wa mdiꞌiǐn lo yuu seꞌen naan Patmos, ska chinꞌ ti yuu wtyi nu ndiya jluꞌwe tyiꞌa tujoꞌo. La kanꞌ yiꞌaǎn niꞌ ñaꞌan chkwan, chunꞌ nu ja ntseěn chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten; nchkwiǐnꞌ nchga chaꞌ suꞌwe nu wa ykwiꞌ Jesús loꞌoǔn. 10 Tsan kulo ꞌin smnan, kanꞌ tsan ꞌin nu nka Xꞌnaan bra kanꞌ, mgii tiǎnꞌ chaꞌ mbiꞌya Tyiꞌi Ndiose chuǔnꞌ siyaꞌ ti; ja ngwa ꞌa kuꞌniǐn xka la chaꞌ bra kanꞌ. Loꞌo ynaǎn ñaꞌan tiꞌ si ykwiꞌ ska nten loꞌoǔn nde chuǔnꞌ seꞌen ndiꞌiǐn bra kanꞌ; kwen ynen ykwiꞌ neꞌ, ñaꞌan tiꞌ nganen ndaꞌa nten kuwi chkwan. 11 Nde ndiya chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌoǔn:
―Kwaꞌaan lyaa nchga chaꞌ nu katsaǎnꞌ ꞌiin ni; nchga chaꞌ nu ñaꞌaan ni, kwaꞌaan lyaa ꞌin ran lo kityi bra ti ―ndukwin Ni bra kanꞌ―. Loꞌo suꞌwaa lyaa kityi re chaꞌ tsaa ran seꞌen ndiꞌin kati ta nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo bra kanꞌ. Suꞌwaa lyaa kityi re chaꞌ tsaa kichen tyi neꞌ la lo yuu ꞌin Asia, ti kwiꞌ kichen nu chkwiǐnꞌ loꞌoo ni: kichen Efeso, loꞌo kichen Esmirna, loꞌo kichen Pérgamo, loꞌo kichen Tiatira, loꞌo kichen Sardis, loꞌo kichen Filadelfia, loꞌo kichen Laodicea bra kanꞌ.
12 Bra ti mxinaꞌaǎn nde chuǔnꞌ chaꞌ naꞌaǎn ti ka nu ykwiꞌ loꞌoǔn bra kanꞌ. Loꞌo naꞌaǎn chaꞌ nduun kati kandlyeru chkwan oro bra kanꞌ. 13 Jluꞌwe kandlyeru kanꞌ naꞌaǎn chaꞌ nduun ska nu suꞌwa ñaꞌan loꞌo nten; ñaꞌan tiꞌ ykwiꞌ slaǎn tiǎn, ngwañaꞌan ñaꞌan yu kula nu nduun kanꞌ. Tukwin ꞌa teꞌ nchkuꞌ Ni; ndiya teꞌ tukwin kanꞌ la lo xñi kiyaꞌ Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan, wa nchkanꞌ ska sintya oro lo tiye Ni. 14 Lye ꞌa ngaten ke Ni, ñaꞌan tiꞌ ngaten kichanꞌ slyaꞌ nu luwi, ñaꞌan tiꞌ kwaaꞌ ngaten, ngwañaꞌan ngaten kichanꞌ ke Ni. Lye ꞌa xaa kiloo Ni, sa ñaꞌan lka xa nu lye ꞌa nchkin ska kiiꞌ ska seꞌen nu tla yta. 15 Xaa ꞌa kiyaꞌ Ni, ñaꞌan tiꞌ chkwan katsi nu xaa ꞌa, nu wa yaa lo kiiꞌ chaꞌ msuwi neꞌ ꞌin ran bra kanꞌ. Bra nu nchkwiꞌ Ni, sa ñaꞌan nganen ska chku tnun seꞌen kwan ꞌa nduun tyiꞌa, ngwañaꞌan nnen tyiꞌi Ni xa nchkwiꞌ Ni bra kanꞌ. 16 Lo yaꞌ Ni laꞌa seꞌen kwin, kanꞌ ndukwi kati kwii kulasiin, ñaꞌan tiꞌ nchga kwii kulasiin nu ndukwi niꞌ kwan; tuꞌwa Ni ndyoꞌo ska xtyi nu cha ꞌa taꞌa tyukwaa laꞌa ran. Lye ꞌa xaa tloo Ni, sa ñaꞌan xaa kwichaa bra nu ndiꞌya kwan.
17 Bra nu naꞌaǎn ꞌin Ni, mlyuǔn lyuu tloo Ni siyaꞌ ti bra kanꞌ; wa mdsoꞌo ꞌñaǎn ñaꞌan tiꞌ neꞌ ngujwi, chunꞌ nu ytseěn ꞌaǎn. Kanꞌ mstya Ni yaꞌ Ni laꞌa seꞌen kwin chuǔnꞌ, loꞌo nde ndiya chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌoǔn:
―Ja kutseen ―ndukwin Ni―. Ykwiǐnꞌ ndiꞌiǐn ti bra nu mdyisnan chalyuu, loꞌo ti kwiǐnꞌ ndiꞌiǐn bra nu tsaa tii chalyuu bra kanꞌ. 18 Naꞌ lkaǎn Ndiose ykwiꞌ ―ndukwin Ni―. Wa ngujwiǐn ska yaꞌ bra kanꞌ, loꞌo wa ndyuꞌuǔn xiyaꞌ, loꞌo ni, ja tyii ꞌa chaꞌ luꞌuǔn. Naꞌ kuloǔn tñan ñaꞌan bra nu kaja nten, kwiꞌ ngwañaꞌan, naꞌ kuloǔn tñan la nde seꞌen tyaa kasiya ꞌin neꞌ. 19 Kwaꞌaan lyaa nchga chaꞌ nu tka naꞌaan re, nchga chaꞌ nu ñaꞌaan re ni, kwiꞌ ngwañaꞌan nchga chaꞌ nu ka lo chalyuu re nu ndyaa nde loo la, chaꞌ tsaa kityi re nchga kichen seꞌen ndiꞌin nten ꞌñaǎn bra kanꞌ. 20 Nde ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ nu tka naꞌaan ni, chaꞌ ꞌin kati kwii kulasiin nu ndukwi niꞌ kwan nu naꞌaan chaꞌ ndukwi lo yaǎnꞌ laꞌa seꞌen kwin, loꞌo chaꞌ ꞌin kati kandlyeru oro kanꞌ, ti kwiꞌ chaꞌ nu ja ya ka biyaꞌ tiiꞌ; kati kwii kulasiin kanꞌ, kanꞌ lka kati nten nu nduun chaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ chkwiꞌ loꞌo kati ta nten ꞌin Jesucristo, ska ta nten kanꞌ skaa kichen bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan kati kandlyeru oro ni, kanꞌ lka kati ta nten kanꞌ.