2
Chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesús loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni nde kichen Efeso
Nde ndiya chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesús bra kanꞌ:
―Kwaꞌaan lyaa chaꞌ re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten nu nduꞌu chaꞌ ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌñaǎn nde kichen Efeso. “Nde ndiya chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan, ti kwiǐnꞌ nu ndukwi kati kwii kulasiin kanꞌ yaǎnꞌ, ti kwiǐnꞌ nu nduun jluꞌwe la kati kandlyeru oro kanꞌ. Wa jlyo tiǎnꞌ nchga tñan nu ngiꞌni wan” ndukwin Jesús. “Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ndalo ꞌa wan, ni siya ndijin ꞌa wan nu tiꞌí chunꞌ nxuun ꞌa wan loꞌo neꞌ xaꞌan” ndukwin Ni. “Kwiꞌ ngwañaꞌan, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ja nda wan tyempu siyaꞌ ti ꞌin nten nu kuxi ngiꞌni. Wa naꞌan biyaꞌ wan ꞌin nten nu nchkwiꞌ chaꞌ naꞌ nguloǔn tñan ꞌin neꞌ chaꞌ ndijyan neꞌ seꞌen ndiꞌin wan, ni siya ja siyaꞌ nguloǔn tñan ꞌin neꞌ kanꞌ ngwañaꞌan; wa ndyija lyo chaꞌ ꞌwan chaꞌ kwiñi neꞌ kanꞌ” ndukwin Ni. “Kwiꞌ ngwañaꞌan, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ja nchka ndaja tiꞌ wan; ni siya ndijin ꞌa wan nu tiꞌí, ja ngulaa yaꞌ wan chaꞌ ꞌñaǎn. Ni siya ngwañaꞌan, ti ndiya ska kiꞌya nu xtyaǎn ꞌwan” ndukwin Jesús, “chaꞌ ja suꞌwe nka tiye wan loꞌoǔn, chaꞌ ja ngiꞌni ꞌa wan sa ñaꞌan nka tiye wan ti kulo. Kanꞌ chaꞌ ni, tyaa yuꞌwi lya tiꞌ wan sa ñaꞌan nu yꞌni wan bra nu msñi wan chaꞌ ꞌñaǎn ti kulo, bra nu suꞌwe ꞌa ngwa tiye wan loꞌoǔn; loꞌo ni, ti kuꞌni wan ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe kanꞌ xiyaꞌ. Loꞌo si ja kulaa yaꞌ wan chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌwan ni, kaǎn chaꞌ kuloǔn ꞌin kandlyeru ꞌwan nde seꞌen ndukwa ran bra kanꞌ, tyaꞌaǎn loꞌoǔn ꞌin ran bra kanꞌ” ndukwin Ni. “Loꞌo ndiya ska tñan suꞌwe nu ngiꞌni wan nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ” ndukwin Ni, “chaꞌ ja ndiya tiꞌ wan siyaꞌ ti chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ nicolaítas. Kwiꞌ ngwañaꞌan naꞌ, ja ndiya tiǎnꞌ tñan nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni skaa kichen, si xlyaa wan kunan wan: Suꞌwe ti kuꞌniǐn loꞌo nchga nten nu tyijin lyo ꞌin kuneꞌ xaꞌan sa yaꞌ nu tyii chalyuu ꞌin neꞌ; kaja chalyuu kwi nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin neꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan taǎn chabiyaꞌ ku neꞌ nan nu ndyoꞌo loo yka suꞌwe, kwiꞌ yka kwiñii nu nduun jluꞌwe yuu suꞌwe seꞌen ndiꞌin Ndiose” ndukwin Jesús.
Chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesús loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni nde kichen Esmirna
’Loꞌo ngwañaꞌan kwaꞌaan lyaa chaꞌ re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten nu nduꞌu chaꞌ ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌñaǎn nde kichen Esmirna, “Nde ñaꞌan nchkwiǐnꞌ loꞌo wan: Ykwiǐnꞌ ndiꞌiǐn xa wa mdyisnan nchga chaꞌ, ykwiǐnꞌ ndiꞌiǐn bra nu tsaa tii nchga chaꞌ; chañi chaꞌ ngujwiǐn, loꞌo wa ndyuꞌuǔn xiyaꞌ. Jlyo tiǎnꞌ nchga chaꞌ nu ngiꞌni wan” ndukwin Ni. “Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ tiꞌí ꞌa tiꞌ nten ꞌwan, chaꞌ tiꞌi ꞌa wan chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya ñi la nchkwianꞌ chaꞌ ndyuꞌwi lyo ꞌa wan chaꞌ ꞌñaǎn” ndukwin Ni. “Loꞌo ngwañaꞌan, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ kuxi ꞌa nchkwiꞌ nten ꞌwan. Nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ sñiꞌ Ndiose lka ykwiꞌ neꞌ; loꞌo ska chaꞌ kwiñi nu ngiꞌni ti neꞌ lka chaꞌ kanꞌ, chaꞌ suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo Satanás” ndukwin Ni. 10 “Ja kutsen wan ꞌin nu tiꞌí nu tyijin wan nde loo la, ni siya kuneꞌ xaꞌan kuꞌni chaꞌ tyun wan tsaa wan niꞌ ñaꞌan chkwan bra kanꞌ. Nchka tiꞌ yu ñaꞌan biyaꞌ yu ꞌwan si ti xñi la wan chaꞌ ꞌñaǎn. Tii tsan ta yu nu tiꞌí ꞌwan bra kanꞌ” ndukwin Ni. “Kanꞌ chaꞌ tyukwi ti tiye wan xñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose Stiǐn, ni siya kaja wan, loꞌo ja tyii ꞌa chalyuu nu taǎn ꞌwan nde loo la bra kanꞌ. 11 Kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni skaa kichen, si xlyaa wan kunan wan: Suꞌwe ti kuꞌniǐn loꞌo nchga nten nu tyijin lyo ꞌin kuneꞌ xaꞌan tyukwi bra nu xuꞌwi neꞌ chalyuu; ja ska ka ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti tsan nu kulo Ndiose tñan ꞌin nten kuxi nu ndiꞌin lo kiiꞌ jwlyaa chaꞌ tyaa neꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan tla” ndukwin Jesús.
Chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesús loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni nde kichen Pérgamo
12 ’Loꞌo ngwañaꞌan, kwaꞌaan lyaa chaꞌ re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten nu nduꞌu chaꞌ ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌñaǎn nde kichen Pérgamo. “Nde ndiya chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan” ndukwin Jesús, “naꞌ nu ndiya xtyi ꞌñaǎn nu cha ꞌa taꞌa tyukwaa laꞌa tuꞌwa ran. 13 Wa jlyo tiǎnꞌ nchga chaꞌ nu ngiꞌni wan” ndukwin Ni. “Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ Satanás lka ndloo seꞌen ndiꞌin wan; ni siya ngwañaꞌan, ti suꞌwe ꞌa nxñi wan chaꞌ ꞌñaǎn” ndukwin Ni. “Ja ya kulaa yaꞌ wan chaꞌ ꞌñaǎn; ti ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan ꞌñaǎn, ni siya kuxi ꞌa ngwa tyempu nu yjwi neꞌ ꞌin ayman Antipas bra kanꞌ. Ja ytsen ayman kanꞌ, suꞌwe ꞌa ykwiꞌ yu chaꞌ ꞌñaǎn nde kichen tyi wan seꞌen nu lka Satanás ndloo. 14 Ni siya ngwañaꞌan, ti ndiya kiꞌya nu xtyaǎn ꞌwan” ndukwin Jesús, “chaꞌ ndiya chinꞌ neꞌ taꞌa ndyoꞌ tiꞌin wan kichen Pérgamo kwa, nu ja nchka tiꞌ neꞌ kulaa yaꞌ neꞌ chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, ti kwiꞌ chaꞌ kuxi nu ngwaꞌu ayman Balaam ꞌin nten nu ngwa sꞌni. Wa ykwiꞌ ayman kanꞌ loꞌo ayman Balac nu ngwa bra kanꞌ, chaꞌ kwaꞌu yu chaꞌ kuxi ꞌin neꞌ Israel; ngwaꞌu yu chaꞌ ku neꞌ lomstan nu wa mstya neꞌ tloo nkwin joꞌo ꞌin xka ta nten nu ja nnan chaꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti, ti kwiꞌ ti chaꞌ ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo neꞌ kunaꞌan. 15 Loꞌo ndiya neꞌ taꞌa ndyoꞌ tiꞌin wan nu ja xlyaa kulaa yaꞌ ꞌin xka la chaꞌ kuxi nu nduꞌu neꞌ nicolaítas kanꞌ. Ja ndiya tiǎnꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ siyaꞌ ti” ndukwin Jesús. 16 “Kanꞌ chaꞌ ni, kulaa yaꞌ wan nchga chaꞌ kuxi kanꞌ” ndukwin Ni. “Si ja xlyaa wan kuꞌni wan ngwañaꞌan, ndla ti kaǎn seꞌen ndiꞌin wan chaꞌ kusuǔn loꞌo wan loꞌo xtyi cha nu nsuꞌwi tuꞌwaǎn” ndukwin Ni. 17 “Kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni skaa kichen, si xlyaa wan kunan wan: Suꞌwe ti kuꞌniǐn loꞌo nchga nten nu tyijin lyo ꞌin kuneꞌ xaꞌan tyukwi bra nu xuꞌwi neꞌ chalyuu; ka kalaꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ, ku neꞌ chaꞌ suꞌwe nu wa mxoǔnꞌ tiꞌiǐn chaꞌ kaja ꞌin neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, taǎn ska kee xuwe nu ngaten ꞌa ñaꞌan, nu ndukwa nin ska nten chunꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ suꞌwe nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌin neꞌ; xka nin nu ja ya kunan nten, kanꞌ nu ndukwa chunꞌ kee kanꞌ. Loꞌo ja kaja chabiyaꞌ ꞌin xka ta nten xuꞌwi lyo nin kanꞌ; wa lka ti nten nu kaja nin kanꞌ ꞌin, kanꞌ nu kaja chabiyaꞌ chaꞌ xuꞌwi lyo ꞌin ran” ndukwin Jesús.
Chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesús loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni nde kichen Tiatira
18 ’Loꞌo ngwañaꞌan, kwaꞌaan lyaa chaꞌ re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten nu nduꞌu chaꞌ ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌñaǎn nde kichen Tiatira, “Nde ndiya chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan, skaǎn tiǎn nu lkaǎn Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, naꞌ nu ndiꞌin xaa kiloǔn, ñaꞌan tiꞌ bra nu lye ꞌa nduun kiiꞌ seꞌen tla; naꞌ nu nduwi ꞌa ñaꞌan kiyaǎnꞌ, ñaꞌan tiꞌ ska chkwan katsi nu ngwa xaa chaꞌ wa msuwi neꞌ chunꞌ ran. 19 Wa jlyo tiǎnꞌ nchga chaꞌ nu ngiꞌni wan” ndukwin Jesús. “Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan loꞌo nchga yu taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌoǔn, chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi wan chaꞌ ꞌñaǎn; jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ndayaꞌ ꞌa wan ꞌin nten nu lyiji ꞌa nan nu tyijin yuꞌwi ꞌin, kwiꞌ ngwañaꞌan ndalo ꞌa wan bra nu tiꞌí tiꞌ nten ꞌwan. Loꞌo ni, suꞌwe la ngiꞌni wan, siꞌi sa ñaꞌan nu yꞌni wan nu ngwa sꞌni” ndukwin Ni. 20 “Ni siya ngwañaꞌan ti ndiya kiꞌya nu xtyaǎn ꞌwan” ndukwin Jesús, “chaꞌ nda wan chabiyaꞌ ꞌin nu kunaꞌan Jezabel kwa chaꞌ kwiñi lyoꞌo ꞌin taꞌa nten wan. Nchkwiꞌ nu kunaꞌan kwa chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nchkwiꞌ, loꞌo ndatsaa ꞌa ꞌin nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaǎn; ndatsaa ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo xka kunaꞌan nu ja lka kwilyoꞌo neꞌ, loꞌo nduꞌu ꞌin neꞌ chaꞌ ku neꞌ lomstan nu ndukwa tloo nkwin joꞌo ꞌin neꞌ” ndukwin Ni. 21 “Wa sꞌni mdiꞌiǐn tiǎn ꞌin nu kunaꞌan kwa, ñaꞌan bra nu kulaa yaꞌ chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin; loꞌo ja xlyaa nu kunaꞌan kwa kulaa yaꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ. 22 Kanꞌ chaꞌ ni, taǎn nu tiꞌí ꞌin nu kunaꞌan kwa” ndukwin Ni. “Suꞌwa tyijin nu kunaꞌan kwa nu tiꞌí loꞌo nchga nten nu chen ꞌa ñaꞌan ngiꞌni loꞌo, loꞌo ka tiꞌí ꞌa neꞌ bra kanꞌ. Ngwañaꞌan kuꞌniǐn loꞌo neꞌ kanꞌ, chunꞌ nu ja mjyuꞌu tiꞌ neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ, kwiꞌ ja ngulaa yaꞌ neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ; 23 kwiꞌ ngwañaꞌan, kujwiǐn ꞌin nchga nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin nu kunaꞌan kwa” ndukwin Ni. “Loꞌo bra kanꞌ taꞌa nten ꞌin Jesucristo nde nchga kichen ni, ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ wa jlyo tiǎnꞌ nchga chaꞌ nu ndaꞌan tiye nten chalyuu bra kanꞌ. Loꞌo ka biyaꞌ tiꞌ nchga wan chaꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni wan chaꞌ kuxi bra nu mdiyan wan lo chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan taǎn nu tiꞌí ꞌwan” ndukwin Jesús. 24 “Chkwiǐnꞌ la chinꞌ loꞌo wan taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌñaǎn, nu nganun wan nde Tiatira, ꞌwan nu ja msñi wan chaꞌ kuxi nu nduꞌu nu kunaꞌan kuxi kwa. Ja jlyo tiꞌ wan kuꞌni wan chaꞌ kuxi nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ ska chaꞌ tukwi ꞌa nu ndiꞌin ꞌin Satanás lka chaꞌ kuxi kanꞌ. Suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan sikwa. Ja taǎn xka tñan nu kuꞌni wan” ndukwin Ni, 25 “ni siya ska ti chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan, chaꞌ ti kanun suꞌwe chaꞌ niꞌ kasiya ꞌwan, nchga chaꞌ nu wa ynan wan ti ngwa xkanꞌ; kanun chaꞌ kanꞌ sa ñaꞌan bra nu tyaǎn xiyaꞌ” ndukwin Ni. 26 “Suꞌwe ti kuꞌniǐn loꞌo nchga nten nu ka ꞌin tyijin lyo ꞌin kuneꞌ xaꞌan, nten nu talo nchga tñan nu nka tiyeěn chaꞌ kuꞌni neꞌ sa ñaꞌan bra nu xuꞌwi neꞌ chalyuu” ndukwin Ni. “Suꞌwa ti tyukwa neꞌ kanꞌ loꞌoǔn, chaꞌ ka ba ndloo ꞌin nchga nten chalyuu bra kanꞌ, 27 chaꞌ wa mda Ndiose Stiǐn chabiyaꞌ chaꞌ kaǎn ndloo la. Kwiꞌ ngwañaꞌan, tnun ꞌa chabiyaꞌ ta Ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ, bra nu ka neꞌ ndloo ꞌin nten bra kanꞌ, loꞌo lye ꞌa ta neꞌ nu tiꞌí ꞌin nten nu ja xlyaa kunan chaꞌ ꞌin Ni. 28 Loꞌo taǎn ska xaa nu xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ ñaꞌan tiꞌ ska kwii kulasiin tnun nu ndukwa bra nu wa kiꞌya ti xaa” ndukwin Ni. 29 “Kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo taꞌa nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni skaa kichen, si xlyaa wan kunan wan” ndukwin Jesús.