2
Ngulaa Krixtu ꞌñaan xuꞌwe ti, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan
Wa nda Ndiose xka chalyuu ꞌwan chaꞌ wa ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ. Nu ngwa sꞌni la, sa ñaꞌan ngwa si wa mdyii chalyuu ꞌwan siyaꞌ ti, ngwañaꞌan ngwa ꞌwan siꞌya kiꞌya nu mdiꞌin ꞌwan loꞌo Ndiose, chaꞌ ja mdukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌo wan siyaꞌ ti. Nu ngwa bra kanꞌ, loꞌo wan yꞌni wan nchga chaꞌ kuxi nu ngiꞌni nten chalyuu; mdukwa ꞌa wan tñan nu ngulo kuneꞌ xaꞌan nu nka ndloo la ꞌin nchga kwiꞌin kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu, ti kwiꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ lka nu ndatsaa ꞌin nten chalyuu chaꞌ ja kunan neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose. Nchgaan ni, chañi chaꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ chaꞌ kuxi, kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌnian nu ngwa ti sꞌni; yꞌnian nchga chaꞌ kuxi nu mjñan kasiya ꞌñaan. Tñan nu ngwa tianꞌ kuꞌnian, ti ykwiinꞌ tian, xkwiꞌ tñan kanꞌ yꞌnian bra kanꞌ; nchga chaꞌ kuxi nu yan kean ti ykwiinꞌ tian, yꞌnian chaꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ mdiꞌin chaꞌ ta Ndiose nu tiꞌí ꞌñaan, chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ Ni siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌnian; loꞌo suꞌwa ti ta Ndiose nu tiꞌí ꞌñaan loꞌo nchga nten chalyuu bra kanꞌ.
Loꞌo ni, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ nda Ndiose xka chalyuu ꞌñaan, chaꞌ wa ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ. Wa mdyii chalyuu ꞌñaan, mskeꞌ tianꞌ nu ngwa sꞌni kanꞌ, chaꞌ ja mdukwaan ꞌaan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan; loꞌo ni, chaꞌ nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ wa mdoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi, wa yꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndukwian. Wa kanaꞌ ti kasiya ꞌñaan sꞌni, loꞌo bra kanꞌ ngulaa Ni ꞌñaan, chaꞌ wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesús. Sa ñaꞌan nu yꞌni Ndiose bra nu mda Ni Tyiꞌi Ni ngala niꞌ kasiya ꞌin Jesucristo xiyaꞌ, chaꞌ ndyuꞌu yu xa nu ngujwi yu, ti kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Ni loꞌoan, chaꞌ mdoꞌo laan ꞌin nchga chaꞌ kuxi. Nchka tiꞌ Ni chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesús, ni siya lo chalyuu re, ni siya la xka chalyuu nu suꞌwe la nde niꞌ kwan seꞌen lka Ndiose ndloo la. Ska yaꞌ ti yꞌni Ni nchga chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten nu kan lo chalyuu chunꞌ ndiꞌin la, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌin nten chalyuu. Chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Jesucristo ñaꞌan Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kuꞌni Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌoan; wa ndoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi, chaꞌ nchka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌñaan bra nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Krixtu. Siꞌi ska tñan nu ngiꞌnian ti ykwiinꞌ tian lka kanꞌ, ska chaꞌ suꞌwe nu nda Ndiose ꞌñaan lka kanꞌ. Ja ka chkwiꞌ siyeꞌ wan loꞌo xka ta nten sikwa, siꞌi ꞌwan nu yꞌni wan chaꞌ tnun kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan nchka ꞌwan ni. 10 Ndiose ngwiñan Ni ꞌñaan taꞌaan, kwiꞌ Ni yꞌni suꞌwa Ni chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo; loꞌo ni, nchka tiꞌ Ni chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ti kuꞌnian xa nu tyiꞌian lo chalyuu, chaꞌ wa lka nda Ni ska tñan suꞌwe nu ka kuꞌnian kwenta skaan lo chalyuu re.
Yꞌni Jesús chaꞌ ska ti nten lkaan taꞌaan
11 ꞌWan neꞌ Efeso, taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, tyaa yuꞌwi tiꞌ wan sa ñaꞌan ngwa wan ti sꞌni; xka loo nten ngwa wan bra kanꞌ, xka kichen tijyuꞌ la ngula wan, siyaꞌ ti ja suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo neꞌ judío taꞌa bare nu ngwa bra kanꞌ. Nchkwiꞌ neꞌ judío ꞌwan chaꞌ lka wan nten nu ja nkwan; loꞌo ykwiꞌ neꞌ judío ni, wa nkwan neꞌ, ndukwin neꞌ. Nu nkwan neꞌ kanꞌ ni, kanꞌ lka ska señan, ska biyaꞌ seꞌen msiꞌyu kijin nu kiꞌyu sñiꞌ neꞌ judío. 12 Nten nu ndiꞌin xka chalyuu lka wan, kanꞌ chaꞌ ja ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo neꞌ judío, neꞌ nu wa ngulo suwi Ndiose ꞌin nu ngwa sꞌni, chaꞌ ka neꞌ kanꞌ nten ꞌin Ni. Ja siyaꞌ ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌwan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ nu ngwa sꞌni; ja yuꞌwi chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌwan nde loo la, chaꞌ ja ska chaꞌ ꞌin Ndiose jlyo tiꞌ wan siyaꞌ ti lo chalyuu seꞌen ndiꞌin wan bra kanꞌ. Ja yuꞌwi chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu siyaꞌ ti bra kanꞌ.
13 Loꞌo xka ñaꞌan lka wan ni, ti bra nu ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Jesucristo. Nu ngwa sꞌni la, ja yuꞌwi lyo wan ꞌin Ndiose siyaꞌ ti; tijyuꞌ ꞌa mdiꞌin Ndiose seꞌen ndiꞌin wan, mskeꞌ tiꞌ wan. Loꞌo ni, kwiꞌ seꞌen ti ndiꞌin Ndiose loꞌo wan; wa ndyija ꞌwan ti ka nu lka Ndiose, chunꞌ chaꞌ ngujwi Krixtu lo wsi. 14 Krixtu lka nu yꞌni chaꞌ nchka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose. Kwiꞌ ngwañaꞌan, yꞌni Krixtu chaꞌ ngwa tiin chaꞌ ꞌin neꞌ judío taꞌa bare loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ taꞌa wan; kanꞌ chaꞌ ni, wa nchka ska ti chaꞌ ꞌñaan taꞌaan loꞌo neꞌ kanꞌ. Nu ngwa sꞌni, wa yuꞌwi ska chaꞌ nu mdukunꞌ chaꞌ ꞌñaan loꞌo neꞌ kanꞌ; mdatsaa ꞌa chaꞌ kanꞌ ꞌñaan chaꞌ ja ka suꞌwa chaꞌ ꞌin neꞌ judío taꞌa ba loꞌo xka ta nten siyaꞌ ti, chaꞌ ja ngwa tyiꞌin suꞌwe ba loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. 15 Ti kwiꞌ chaꞌ kula nu ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ neꞌ judío taꞌa ba, kanꞌ lka nu mñi lyoꞌo ꞌwa chaꞌ ja ka tiin chaꞌ wsuun kanꞌ, chaꞌ nsuꞌwi ꞌa ñaꞌan ndatsaa chaꞌ kanꞌ ꞌwa. Wa yꞌni tyii Jesús ꞌin chaꞌ kula kanꞌ ni, chunꞌ wa ngujwi yu lo wsi; kanꞌ chaꞌ taꞌa tyukwaa ta nten taꞌaan, wa lkaan ska nten kwi ni, chaꞌ ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose. Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Jesús chaꞌ kaja ñaꞌan tyiꞌin suꞌwean loꞌo Ni, ngwañaꞌan loꞌo taꞌa ntean. 16 Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ yꞌni tyii Krixtu chaꞌ wsuun nu mdiꞌin ꞌwa loꞌo wan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, bra nu ngujwi yu lo wsi; loꞌo ni, wa ngwa tiin chaꞌ ꞌin taꞌa tyukwaa ta nten loꞌo Ndiose chunꞌ tñan nu wa yꞌni Krixtu, chaꞌ nu yꞌni Ni chaꞌ nchkaan ska ti nten.
17 Wa yan Krixtu ni, ykwiꞌ yu ska chaꞌ nu suꞌwe ꞌa loꞌo nchgaan, chaꞌ suꞌwe ti tyiꞌian loꞌo Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan loꞌo nchga taꞌa ntean; wa ykwiꞌ Krixtu loꞌo wan neꞌ ndiꞌin tijyuꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ judío taꞌa ba nu ndiꞌin kwiꞌ seꞌen ti. 18 Loꞌo ni, ja nꞌni chaꞌ ni siya neꞌ judío lka ba, ni siya xka ta nten lka wan, ska ti nten lkaan loꞌo nchga taꞌaan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu, ska ti Tyiꞌi Ndiose ngiꞌni chaꞌ xuꞌwi lyoan ꞌin Ni; 19 kanꞌ chaꞌ ni, ja tijyuꞌ ndiꞌin Ndiose loꞌo wan. Chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ja lka wan ñaꞌan tiꞌ nten nu mdoꞌo xka laꞌa tsuꞌ; nchga chabiyaꞌ nu nsuꞌwi ꞌin Ndiose wa nda Ni ꞌwan ni, chaꞌ lka wan nten ꞌin Ni. Suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo nchga neꞌ xka la kichen nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ nchka wan sa ñaꞌan lka si suꞌwa ti ndiꞌin wan loꞌo Ndiose. 20-21 Nchga wan nu msñi wan chaꞌ ꞌin Krixtu, wa lkaan taꞌaan; ska ti Krixtu lka ndloo la ꞌñaan. Chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu, kanꞌ chaꞌ wa nganun suꞌwe chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose; chunꞌ Krixtu, kanꞌ chaꞌ wa mjwi tñan nu kuꞌni skaa wan, chaꞌ ka wan tñan ꞌin Ni, chaꞌ wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni. Ñaꞌan tiꞌ ska naꞌan nu suꞌwe ꞌa ndyaꞌ, ngwañaꞌan lka wan. Tsaa ꞌa ndukwa kiyaꞌ naꞌan kanꞌ, chaꞌ nsuꞌwi ska kee tlyu kiyaꞌ naꞌan kanꞌ nu nda jwersa ꞌin naꞌan kanꞌ; chunꞌ kee kanꞌ ndyaꞌ tyukwi ñaꞌaan naꞌan kanꞌ bra kanꞌ. Loꞌo nten nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo, loꞌo ayman nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni, ti kwiꞌ neꞌ kanꞌ mstya neꞌ kiyaꞌ chaꞌ kanꞌ, chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose; loꞌo ska ti Krixtu lka nu nduun loo la ꞌwan. 22 Wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu; kanꞌ chaꞌ ni, loꞌo wan, loꞌo nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose nchga kichen, nchka suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose. Loꞌo kanꞌ ka tyiꞌin Ndiose loꞌo wan, loꞌo Tyiꞌi Ni nu wa nda Ni ꞌwan.