Kityi nu ngwaꞌan Palyu ndyaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Efeso
1
Palyu lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re. Ngulo Ndiose tñan ꞌñaǎn, kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo neꞌ xka la kichen seꞌen tijyuꞌ la. Loꞌo ni, ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan neꞌ Efeso, chaꞌ lka wan nten ꞌin Ndiose, chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo. Ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan chaꞌ nu wa msñi wan chaꞌ ꞌin Xꞌnaan Jesucristo.
Nchga chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌñaan chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu
Lye ꞌa tyaǎn xuꞌwe ꞌin Ndiose Stian, nu lka Sti Jesucristo nu nka Xꞌnaan. Wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu; kanꞌ chaꞌ loꞌo Ndiose, suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan. Nchga loo chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin chaꞌ kaja ꞌñaan chaꞌ msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo, wa mda Ni chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu. Xa nu ti ji tyaꞌ chalyuu, ti bra kanꞌ ngulo suwi Ndiose ꞌñaan chaꞌ kaan nten ꞌin Ni, chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu. Nchka tiꞌ Ni chaꞌ kulaa yaanꞌ ꞌin nchga loo chaꞌ kuxi, chaꞌ ngwañaꞌan ja nchka tiꞌ Ni xtya Ni kiꞌya ꞌñaan siyaꞌ ti. Suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ti bra kanꞌ, ngwa tiꞌ Ni chaꞌ xñian chaꞌ ꞌin Ni, sa ñaꞌan si lkaan sñiꞌ Ni chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo. Loꞌo ni, ndiꞌin chaꞌ kuꞌni tnuan ꞌin Ndiose, chaꞌ tlyu ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ni loꞌoan. Suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ wa msuꞌwa Ni ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni nu yan lo chalyuu, ti kwiꞌ nu ndiya ꞌa tiꞌ Ni ꞌin, chaꞌ ngwañaꞌan ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Sñiꞌ Ni. Wa mdoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan, chunꞌ chaꞌ wa ngujwi Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose lo wsi siꞌyaan, chaꞌ wa yꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaan ꞌin kiꞌya nu mdiꞌin ꞌñaan ti bra kanꞌ; kanꞌ lka chaꞌ suꞌwe nu tlyu ꞌa nu wa yꞌni Ndiose loꞌoan. Suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ yꞌni Ni ngwañaꞌan. Loꞌo yꞌni Ni chaꞌ ka jlyo tianꞌ nchga chaꞌ ꞌin Ni, chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ kanꞌ. Sa ñaꞌan nu ngwiꞌya chaꞌ ke Ni ti sꞌni, ngwañaꞌan yꞌni Ni bra kanꞌ; ni siya ja ytsaꞌ Ni ꞌin nten chalyuu nu ngwa sꞌni sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ kanꞌ, ti bra kanꞌ ngwa tiꞌ Ni chaꞌ kala Krixtu lo chalyuu re. Loꞌo ni, wa ngwa biyaꞌ suꞌwe tianꞌ sa ñaꞌan nu ngwa tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni Ni xa nu yan Krixtu; 10 ngwa tiꞌ Ni chaꞌ ka suꞌwa nchga loo nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, loꞌo ska ti Xꞌnaan Krixtu ka ndloo la bra kanꞌ. Xa nu tiya tsan kanꞌ, bra kanꞌ xoꞌ tiꞌin Ndiose nchga loo nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, loꞌo nchga loo nan nu nsuꞌwi niꞌ kwan; bra kanꞌ ska ti Krixtu ka ndloo la ꞌin nchga nan kanꞌ.
11 Nchga chaꞌ nu nchka lo chalyuu, nchka ran chunꞌ chaꞌ nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka ran ngwañaꞌan. Kwiꞌ ngwañaꞌan nan ni, ti kulo ngulo suwi Ni ꞌñaan chaꞌ kaan nten ꞌin Ni, chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu, chaꞌ loꞌoan kaja nchga chaꞌ suꞌwe nu ta Ni ꞌñaan, chunꞌ chaꞌ ngwañaꞌan nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka. 12 Ngwañaꞌan ngwa tñan nu yꞌni Ni, chaꞌ ka kuꞌni tnun nten ꞌin Ni, xa nu ñaꞌan neꞌ ꞌwa seꞌen ndiꞌin ba lo chalyuu; chaꞌ nu bare ni, wa msñi ba chaꞌ ꞌin Krixtu ti kulo la ke xka ta nten. 13 Loꞌo ti kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌwan bra kanꞌ. Ti kulo ynan wan chaꞌ nu ñi nu ndiꞌin ꞌin Krixtu; suꞌwe ꞌa ngwa tiye wan xa nu ytsaꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌwan, chaꞌ wa ngulaa Ni ꞌwan ꞌin chaꞌ kuxi. Msñi wan chaꞌ ꞌin Krixtu, bra kanꞌ mda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌwan, ñaꞌan tiꞌ si wa mjiꞌin kaꞌan Ni biyaꞌ nu ꞌin ykwiꞌ Ni chunꞌ wan chaꞌ lka wan nten ꞌin Ni; ti kwiꞌ tñan nu ndukwin Ni chaꞌ kuꞌni Ni, kwiꞌ kanꞌ yꞌni Ni bra kanꞌ. 14 Tyiꞌi Ndiose ni, kanꞌ lka nu nda Ni ꞌñaan kulo ndukwa la, chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ chañi kuꞌni Ni loꞌoan sa ñaꞌan nu ndukwin Ni chaꞌ kuꞌni Ni loꞌo nchga nten ꞌin Ni; ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ kulaa ji Ni ꞌñaan taꞌaan nu msñian chaꞌ ꞌin Ni. ¡Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌni tnuan ꞌin Ndiose, chaꞌ tlyu ꞌa chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni Ni loꞌoan!
Nchka tiꞌ Palyu chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe la tiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu
15 Wa ynaǎn sa ñaꞌan nu ngiꞌni wan ti bra nu msñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Xꞌnaan Jesús; ndukwin neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose. 16 Kanꞌ chaꞌ ni, taꞌa ti ndyaǎn xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan; ndyuꞌwi tiǎnꞌ ꞌwan bra nu ndiꞌiǐn ngiꞌni tnuǔn ꞌin Ndiose. 17 Tlyu ꞌa chaꞌ suꞌwe ndiꞌin ꞌin Ndiose Stian, ti kwiꞌ Ndiose nu lka Sti Xꞌnaan Jesucristo. Njnaǎn ꞌin Ni chaꞌ ta Ni Tyiꞌi ykwiꞌ Ni ꞌwan, chaꞌ ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ wan nchga chaꞌ bra kanꞌ; kwaꞌu Tyiꞌi Ni ꞌwan sa ñaꞌan lka Ndiose, loꞌo kanꞌ ka xuꞌwi lyo suꞌwe la wan ꞌin Ni. 18 Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchkwiǐnꞌ loꞌo Ni chaꞌ slaa Ni ke wan, chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ wan nchga chaꞌ suꞌwe nu ka ꞌwan ni, chunꞌ wa ngulo suwi Ni ꞌwan; tlyu ꞌa chaꞌ suꞌwe nu ndukwin Ni chaꞌ kaja ꞌwan, loꞌo ꞌin nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Ni. 19 Njnaǎn ꞌin Ni chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ wan nchga chaꞌ re, chaꞌ nu ngiꞌni ꞌa Ni tñan niꞌ kasiya ꞌñaan, nchgaan nu msñian chaꞌ ꞌin Ni. Tñan nu ngiꞌni Ni loꞌoan chaꞌ kaan nten ꞌin Ni, 20 ti kwiꞌ tñan tnun lka kanꞌ, sa ñaꞌan nu yꞌni Ni bra nu mda Ni Tyiꞌi Ni ngala niꞌ kasiya ꞌin Krixtu xiyaꞌ, chaꞌ ndyuꞌu yu xa nu ngujwi yu; chunꞌ ndiꞌin la ndyaa loꞌo Ni ꞌin yu chaꞌ ndyaa tukwa yu laꞌa seꞌen kwin ꞌin Ndiose Sti yu, xka chalyuu seꞌen nu suꞌwe la nde niꞌ kwan. 21 La kanꞌ lka Krixtu ndloo la ꞌin nchga nten ni siya ni, ni siya tyempu nde loo la; ja nsuꞌwi nu tlyu la ke Krixtu la kanꞌ, ja nsuꞌwi xka la nu ka kulo tñan ꞌin yu. Ja nsuꞌwi xka xꞌnan nten chalyuu nu ka ꞌin tyijin lyo ꞌin Krixtu; kwiꞌ ngwañaꞌan la xka chalyuu nde niꞌ kwan, ja nsuꞌwi kwiꞌin kuxi, ja nsuꞌwi nten chaꞌ ꞌin Ndiose nu ka tyijin lyo ꞌin Krixtu. 22 Siyaꞌ ti wa nda Ni nchga nan chaꞌ kulo Krixtu tñan ꞌin ran. Bra kanꞌ mstya Ni ꞌin Krixtu chaꞌ ka yu ndloo ꞌin nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Krixtu kwenta ska kichen seꞌen ndiꞌin neꞌ, kanꞌ chaꞌ lka Ni Xꞌnan nchga nten chalyuu. 23 Taꞌaan nu msñian chaꞌ ꞌin Krixtu skaa kichen, sa tlyu ti ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu. Ñaꞌan tiꞌ si lkaan ska tsuꞌ yaꞌ Krixtu, ngwañaꞌan lkaan chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ kuꞌnian tñan nu nsuꞌwi ꞌin Ni lo chalyuu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchga loo nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, ndiꞌin nan kanꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu.