6
Tayaanꞌ ꞌin neꞌ taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu
ꞌWan taꞌaan, nde ñaꞌan kuꞌni wan bra nu ñaꞌan wan ꞌin ska yu taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ nchka kuxi kasiya ꞌin yu chunꞌ nu ngiꞌni yu ska chaꞌ kuxi. ꞌWan nu nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan ndiꞌin chaꞌ tayaꞌ wan chinꞌ ꞌin yu kanꞌ, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi yu, chaꞌ kunan yu chaꞌ ꞌin Krixtu xiyaꞌ. Suꞌwe ti chkwiꞌ wan loꞌo yu kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndii ti tiꞌ wan tyiꞌin wan ti ykwiꞌ ti wan, chaꞌ ja kuꞌni wan ti kwiꞌ chaꞌ kuxi sa ñaꞌan nu yꞌni yu kanꞌ. Kuꞌni suꞌwa tiye wan loꞌo taꞌa nten wan, chaꞌ ka tayaꞌ wan ꞌin neꞌ loꞌo ska chaꞌ tukwi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, chaꞌ ja kuꞌni neꞌ ska chaꞌ kuxi. Ngwañaꞌan ndukwaan suꞌwean nchga tñan nu nda Krixtu ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian.
Nan nñi lyoꞌoan ꞌñaan ti ykwiinꞌ tian bra nu ndaꞌan ska chaꞌ siyeꞌ tiyean chaꞌ suꞌwe ꞌa lkaan tloo Ndiose; suꞌwe la si jlyo tianꞌ chaꞌ ja ska nan lkaan tloo Ni. Ndiꞌin chaꞌ kiꞌyaan kwenta sa ñaꞌan nu ndiꞌian kwenta skaan lo chalyuu. Nu chañi chaꞌ suꞌwe ngiꞌnian ni, chaꞌ ꞌñaan tian lka chaꞌ kanꞌ; ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌniin siyeanꞌ loꞌo xka ta nten. Ndiꞌin chaꞌ chan taloan lo tñan ꞌñaan, nchga chaꞌ tukwi nu ndijian chalyuu.
Nchgaan nu ngiꞌniin xaꞌaan chaꞌ suꞌwe nu wa ykwiꞌ Krixtu kanꞌ, ndiꞌin chaꞌ taan chinꞌ chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌñaan chaꞌ kaja nan nu tyijin yuꞌwi ꞌin mstru nu nduꞌu chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌñaan.
Ja xkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ ka kwiñi lyoꞌoan ꞌin ykwiꞌ Ndiose. Ja tukwin ka kuꞌni ngwañaꞌan, chaꞌ nu kwiꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌnian kwenta skaan lo chalyuu re, kwiꞌ ngwañaꞌan kaja chaꞌ ꞌñaan chunꞌ ndiꞌin la nde seꞌen ndiꞌin Ndiose. Sa ñaꞌan lka bra nu kataan ska nan kwiñi ni, chaꞌ ti kwiꞌ taꞌa nan nu kataan, ti kwiꞌ ti nan tyoꞌo loo ran. Kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tianꞌ bra nu ndiꞌian lo chalyuu re. Bra nu ti ngiꞌnian ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi nu ndiya tianꞌ kuꞌnian, ja ska chaꞌ suꞌwe kaja ꞌñaan bra nu tyii chalyuu re. Sa kanꞌ ti chaꞌ nganun chaꞌ kajaan, loꞌo ngwañaꞌan ti tyii nchga chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌñaan. Bra nu kuꞌnian nchga tñan nu nchka tiꞌ Tyiꞌi Ndiose chaꞌ kuꞌnian, suꞌwe ꞌa tsaa toꞌo chaꞌ ꞌñaan bra kanꞌ; kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan. Ja tyii tñan ꞌñaan ngwañaꞌan ti. Kanꞌ chaꞌ ja suꞌwe si ka xiyaꞌ tianꞌ kuꞌnian chaꞌ suꞌwe laja nu ndiꞌian lo chalyuu. Bra nu tiya bra kanꞌ, bra kanꞌ tyoꞌo tukwa chaꞌ suꞌwe nu ndukwin Ni chaꞌ kaja ꞌñaan nde loo la, ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe nu chan ꞌa ndiꞌin taan ꞌin ran; ndiꞌin chaꞌ taloan la chinꞌ, chaꞌ ja ka xiyaꞌ tianꞌ chaꞌ ngiꞌnian chaꞌ suꞌwe. 10 Kanꞌ chaꞌ suꞌwe si nchga bra nu ñaꞌaan sa ñaꞌan ka tayaanꞌ ꞌin ska nten, bra kanꞌ ndla tian tayaanꞌ ꞌin yu kanꞌ. Loꞌo kulo ndukwa la tayaanꞌ ꞌin taꞌaan, neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Krixtu.
Chaꞌ nu ndaꞌan Palyu bra wa tyii ti kityi
11 Loꞌo ni, ti ykwiǐnꞌ tiǎn kwaꞌaǎn tukwa snan ti chaꞌ lo kityi re. Chkanꞌ chaꞌ tnun ꞌa letra ndaꞌaǎn. 12 Nten nu ndatsaa ꞌa ꞌwan chaꞌ siꞌyu wan kijin sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío chaꞌ lkwan neꞌ, ngiꞌni neꞌ ngwañaꞌan chunꞌ nchka tiꞌ neꞌ chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌin ykwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ judío; bra kanꞌ ja ka liyeꞌ tiꞌ taꞌa neꞌ judío ꞌin neꞌ kanꞌ si xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nu ngujwi lo wsi, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ. 13 Loꞌo ykwiꞌ neꞌ nu wa lkwan ngwañaꞌan ni, ja ngiꞌni ji neꞌ nchga tñan nu ndukwa lo kityi chaꞌ kula chaꞌ kuꞌnian bra kanꞌ. Sa kanꞌ ti chaꞌ nchka tiꞌ neꞌ, chaꞌ kaja ñaꞌan nu chkwiꞌ neꞌ chaꞌ siyeꞌ loꞌo taꞌa neꞌ: “Wa nkwan neꞌ kwa chabiyaꞌ ꞌware” nchkwin neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ bra kanꞌ. 14 Naꞌ ni, ska ti chaꞌ suꞌwe nsuꞌwi chalyuu, nxkeꞌ tiǎnꞌ, chaꞌ nu ngujwi Jesucristo nu nka Xꞌnaan lo wsi chaꞌ ꞌñaan; kanꞌ chaꞌ ja nchka ꞌa tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ xka chaꞌ loꞌo nten. Loꞌo ngwañaꞌan, chunꞌ nu wa ngujwi Krixtu, ja ka ꞌa tatsaa nu xaꞌan nu nsuꞌwi chalyuu ꞌñaǎn, chaꞌ ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ ꞌñaǎn loꞌo chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi chalyuu ni. 15 Bra nu suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo, ja nꞌni ꞌa chaꞌ ni siya nkwaan, ni siya ja nkwaan, ska ti chaꞌ ꞌñaan loꞌo taꞌaan. Ska ti chaꞌ nu ndloo la ꞌñaan ni, chaꞌ xaꞌan Ni siyaꞌ ti nchga chaꞌ nu ngiꞌnian laja nu ndiꞌian lo chalyuu, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌnian bra kanꞌ. 16 Nchga nten nu kuꞌni ngwañaꞌan chabiyaꞌ ꞌin Jesús laja nu ndiꞌin neꞌ lo chalyuu, ka tyiꞌin tiin ti neꞌ bra kanꞌ, loꞌo ngwañaꞌan chka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni Ni loꞌo taꞌaan nu chañi chaꞌ lkaan nten ꞌin Ni.
17 Nu ngwa sꞌni ni, tnun ꞌa tñan nda wan ꞌñaǎn, chaꞌ ja ndukwa ꞌa wan chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan; kanꞌ chaꞌ ni, ja kuꞌni wan chaꞌ wsuun loꞌoǔn xiyaꞌ. Wa lka nsuꞌwi biyaꞌ chuǔnꞌ, kanꞌ lka biyaꞌ seꞌen mda neꞌ nu tiꞌí ꞌñaǎn chunꞌ chaꞌ ngiꞌniǐn tñan ꞌin Jesús.
18 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose, nchga bra tyuꞌwi tiꞌ wan ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti ngiꞌni Ni loꞌo wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka chaꞌ re sikwa.