5
Tyiꞌin suꞌwe wan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ngiꞌni chaꞌ ndiꞌiin suꞌwean lo chalyuu
Wa ngulaa Krixtu ꞌñaan, chaꞌ ka tyiꞌiin suꞌwean lo chalyuu bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ja ta wan chabiyaꞌ chaꞌ kulo xka ta nten tñan ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ kuxi, ñaꞌan tiꞌ si lka wan msu nu wa msiꞌi nten, chaꞌ kuꞌni wan tñan ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
Kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan. Naꞌ lkaǎn Palyu nu ndaꞌaǎn chaꞌ re. Ja ka suꞌwa yaꞌ Krixtu ꞌwan si ta wan chabiyaꞌ chaꞌ siꞌyu neꞌ kijin wan sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío chaꞌ lkwan neꞌ. Ti chkwiǐnꞌ chaꞌ re loꞌo wan xka yaꞌ: Bra nu nkwan wan chabiyaꞌ ꞌin neꞌ judío, bra kanꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan nchga lee nu ngwaꞌan Moisés lo kityi kula kanꞌ bra kanꞌ. ꞌWan nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌwan tloo Ndiose chaꞌ nu ngiꞌni kti wan chaꞌ kula kanꞌ, nan wa mxiꞌin chunꞌ wan chaꞌ ꞌin Krixtu bra kanꞌ; loꞌo ja nduwe ꞌa tiꞌ wan ꞌin Ndiose chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni loꞌoan. Nan ni, ndiꞌiin taan ꞌaan ñaꞌan bra nu kuꞌni Ni chaꞌ ka suꞌwe ji kasiya ꞌñaan tloo Ndiose, bra nu tyaan chaꞌ tyiꞌian loꞌo Ni. Kanꞌ lka tñan nu ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ wa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu. Loꞌo ngwañaꞌan, si chañi chaꞌ suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo, ja nꞌni chaꞌ ni siya nkwaan ni siya ja nkwaan. Ska ti chaꞌ ndloo la ꞌñaan, chaꞌ stean nchga chaꞌ ꞌin Ndiose; kanꞌ ka xuꞌwi chaꞌ suꞌwe tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌaan bra kanꞌ.
Suꞌwe ꞌa yꞌni wan nu ngwa xkanꞌ. ¿Ti ka lka nu yꞌni lyoꞌo ꞌwan, chaꞌ ja kunan ꞌa wan chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ Krixtu loꞌoan a? Ndiose ngulo suwi Ni ꞌwan ti kulo, loꞌo siꞌi Ndiose nu ngiꞌni chaꞌ nñi lyoꞌo nten ꞌwan ni. Tyaꞌan chaꞌ tiye wan chinꞌ, ni tñan kuꞌni ni siya chinꞌ ti skwan tiyeꞌ, nu suꞌwa neꞌ lo kaꞌan kata jaxlya; kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tiꞌ chaꞌ kuxi nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo wan, kuꞌni ñuꞌun ran kasiya ꞌwan. 10 Ti kwiꞌ Xꞌnaan nu nka Krixtu, ngiꞌni Ni chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn bra nu ndyuꞌwi tiǎnꞌ ꞌwan. Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ska ti chaꞌ xuꞌwi tiye wan loꞌo chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ loꞌo wan. Ja nꞌni chaꞌ ti ka lka nu ndaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ kwiñi loꞌo wan chaꞌ xitsen ꞌwan, kulo Ndiose kiꞌya ꞌin neꞌ kanꞌ.
11 ꞌWan neꞌ taꞌaan, jlyo tiꞌ wan chaꞌ ja kasinꞌ tiꞌ neꞌ judío ꞌñaǎn si kuloǔn tñan ꞌin nchga nten nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Krixtu chaꞌ lkwan neꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío kanꞌ; loꞌo ni, ti tiꞌí tiꞌ neꞌ kanꞌ ꞌñaǎn, chunꞌ ja xlyaǎn kuloǔn tñan kanꞌ ꞌwan, chaꞌ ska ti chaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo wan sa ñaꞌan nchka chaꞌ, chaꞌ ngujwi Jesús lo wsi bra kanꞌ. 12 Nten nu ndaꞌan ndatsaa ꞌwan chaꞌ lkwan wan chabiyaꞌ ꞌin neꞌ, suꞌwe la ti si tyii neꞌ siꞌyu neꞌ ꞌin neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ, si ngwañaꞌan nchka tiꞌ neꞌ.
13 Wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan chaꞌ ka tyiꞌin suꞌwe wan lo chalyuu. Sa kanꞌ ti chaꞌ, chaꞌ tiya ti tiꞌ wan xuꞌwi wan chalyuu; ja tyaꞌan naan wan chaꞌ kuxi nu kuꞌni wan laja nu ndiꞌin suꞌwe wan, chaꞌ siꞌi nan ndiꞌiin suꞌwean chaꞌ kuꞌniin ñuꞌuan ya ñaꞌan ti ꞌñaan, ti ykwiinꞌ tian. Ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin taꞌa ntean bra nu suꞌwe nsuꞌwi tiyean loꞌo taꞌaan, kanꞌ chaꞌ ndiꞌiin suꞌwean lo chalyuu. 14 Bra kanꞌ ka kuꞌnian nchga tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian, si kunaan ska ti chaꞌ tiya re: “Ndiꞌin chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin nchga nten, kwiꞌ sa ñaꞌan nu nchka tꞌnan tiꞌ wan ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan.” 15 Si xkwiꞌ chaꞌ kusuun ndiꞌin wan nchku taꞌa wan, ja chan kuꞌni tyii wan ꞌin taꞌa wan bra kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin taꞌa wan, chaꞌ ja kuꞌni wan ngwañaꞌan.
Chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi tiye nten, loꞌo chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose
16 Nde ndiya ska chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan: Ta wan chabiyaꞌ chaꞌ ka Tyiꞌi Ndiose ndloo niꞌ kasiya ꞌwan seꞌen ndiꞌin wan; ja xitukwi ꞌa tiꞌ wan chaꞌ kuꞌni wan nchga chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ wan, chaꞌ lka wan nten chalyuu. 17 Chaꞌ xaꞌan nu ndiya ꞌa tianꞌ ni, nxuun ran loꞌo chaꞌ suꞌwe nu nda Tyiꞌi Ndiose chaꞌ xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan Tyiꞌi Ndiose ni, kanꞌ nu nxuun loꞌo chaꞌ xaꞌan nu ndiya tianꞌ kuꞌnian, chaꞌ lkaan nten chalyuu. Ja suꞌwa tyukwaa chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti; kanꞌ chaꞌ ja ka kuꞌni wan nchga chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ wan, kwiꞌ sa ñaꞌan nu yꞌni wan nu ngwa sꞌni. 18 Bra nu kunan wan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo wan niꞌ kasiya ꞌwan, siꞌi chaꞌ kula nu nchkwiꞌ nten ti nu ka ndloo ꞌwan bra kanꞌ.
19 Nde ndiya chaꞌ kuxi nu ndiya la tiꞌ nten chalyuu, kwiꞌ nu ja nda chabiyaꞌ chaꞌ ka Tyiꞌi Ndiose ndloo niꞌ kasiya ꞌñaan: xkwiꞌ chaꞌ nsuꞌwi saꞌa neꞌ, xkwiꞌ ja luwi neꞌ, xaꞌan ꞌa ngiꞌni neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ; 20 kwiꞌ ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin nkwin joꞌo; kwiꞌ ngiꞌni neꞌ chaꞌ taꞌá loꞌo taꞌa nten neꞌ, kwiꞌ tiꞌí tiꞌ neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, lye ꞌa nxuun neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ; loꞌo xlyaa ꞌa neꞌ, kwiꞌ chinꞌ ti chaꞌ bra kasinꞌ tiꞌ neꞌ; kwiꞌ ja xlyaa neꞌ chaꞌ ka suꞌwe tiye neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ, ska ta ti chaꞌ ꞌin neꞌ ndaꞌan tiye neꞌ; kwiꞌ ndiꞌin wsuun neꞌ loꞌo taꞌa kichen tyi neꞌ, kwiꞌ ndatsaa ꞌa neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ chaꞌ ka tyun ta neꞌ; 21 kwiꞌ ngwañaꞌan, xkwiꞌ nan ndlaa neꞌ nan nu nsuꞌwi ꞌin taꞌa nten neꞌ, kwiꞌ ndyujwi taꞌa neꞌ; xkwiꞌ nan kuꞌwi neꞌ, loꞌo ngwañaꞌan, ndiya nten nu kuweꞌ ꞌa nchku, chaꞌ kaꞌan ꞌa nan nchku neꞌ; loꞌo ti nsuꞌwi la tyun chaꞌ kuxi ngiꞌni neꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ñi ꞌa chkwiǐnꞌ loꞌo wan sa ñaꞌan nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan nu ngwa sꞌni, chaꞌ ja ka ꞌa kalaan tloo Ndiose nde loo la, si kuꞌnian sa loo ti chaꞌ kuxi ngwañaꞌan.
22 Loꞌo xka ñaꞌan ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan xa nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Jesús: ngiꞌni Ni chaꞌ nchka tꞌnan tianꞌ ꞌin taꞌa ntean; kwiꞌ ngiꞌni Ni chaꞌ nka suꞌwe ka tiyean chaꞌ ꞌin Ni, ngiꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌian, ngiꞌni Ni chaꞌ taloan ꞌin taꞌa ntean; ngiꞌni Ni chaꞌ ka suꞌwean loꞌo taꞌa ntean, chaꞌ tyiꞌin ñi neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ; 23 kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose loꞌoan chaꞌ ja tnun ngiꞌnian ꞌñaan loꞌo taꞌa ntean, ngiꞌni Ni chaꞌ ka ꞌñaan kuꞌnian kwenta ꞌñaan, ti ykwiinꞌ tian bra kanꞌ. Ja ska ꞌa kiꞌya xtya Ndiose ꞌñaan, si kuꞌnian ngwañaꞌan. 24 Wa ngujwi Krixtu lo wsi chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwian; kanꞌ chaꞌ wa yꞌni tyian nchga chaꞌ kuxi nu yuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan sꞌni la; wa ngula yaanꞌ nchga chaꞌ kuxi nu mdiya tianꞌ sꞌni, wa mdyii nchga chaꞌ kanꞌ chunꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu, wa yꞌni tyian ꞌin ran ñaꞌan tiꞌ si loꞌoan wa ngujwian lo wsi. 25 Bra nu msñian chaꞌ ꞌin Krixtu ti kulo, kanꞌ mjwi chalyuu suꞌwe ꞌñaan nu nda Tyiꞌi Ndiose ꞌñaan bra kanꞌ. Loꞌo ni, suꞌwe la si taan chabiyaꞌ chaꞌ tyukwa loo Tyiꞌi Ndiose ꞌñaan xuꞌwian chalyuu.
26 Ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja suꞌwe si chkwianꞌ chaꞌ siyeꞌ loꞌo taꞌa ntean, chaꞌ ngwañaꞌan kaꞌan ꞌa chaꞌ kusuun tyiꞌin ꞌñaan loꞌo taꞌa ntean chaꞌ nu siyeanꞌ bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja suꞌwe kuꞌniin liyeꞌ tianꞌ ꞌin taꞌaan.