4
Nde ndiya ska chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan: Ndiya ska nu xuwe ni, nu mxnun ayman sti nchga chaꞌ suꞌwe ꞌin yu bra nu ngujwi yu; nan ꞌin yu xuwe kanꞌ lka nchga nan ꞌin sti yu bra kanꞌ. Sa kanꞌ ti chaꞌ, bra nu ti ji ka kula yu, suꞌwa ñaꞌan nchka tiꞌ nu xuwe kanꞌ loꞌo ska msu nu wa msiꞌi sti yu. Ñaꞌan bra nu wa ndukwin ayman sti yu xuwe kanꞌ ꞌin yu, xka nten ndlo tñan ꞌin yu xuwe, xka nten kuꞌni kwan ꞌin yu bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan lkaan loꞌo Jesús. Bra nu ti ji kunaan chaꞌ ꞌin Jesús, lkaan nten nu ti xuwe, chaꞌ ti ngiꞌnian tñan nu ndatsaa ya ñaꞌan ti joꞌo ꞌñaan, sa ñaꞌan nu ngiꞌni nchga nten. Xa wa mdiya yaꞌ nu tsaa toꞌo chaꞌ nu mskanꞌ Ndiose loꞌoan, bra kanꞌ ngulo Ni tñan ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni chaꞌ kan Ni lo chalyuu re; sñiꞌ ska nu kunaꞌan neꞌ judío ngwa Jesús kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ yu nchga chaꞌ kula nu ndiꞌin ꞌin neꞌ judío. Mdiyan Jesús lo chalyuu re chaꞌ kulaa yu yuweꞌ nu ndukwa chuanꞌ siꞌya lee kula kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, chaꞌ wa mdoꞌo laan ni, bra kanꞌ lkaan sñiꞌ Ni, nchga chaꞌ ꞌin Ni kanun ꞌñaan bra kanꞌ.
Kanꞌ chaꞌ nda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni nu kanun niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ kwaꞌu Ni ꞌñaan chaꞌ wa lkaan sñiꞌ Ni. Tyiꞌi Ndiose ngiꞌni chaꞌ ka chkwianꞌ loꞌo Ni chañi chaꞌ lka Ni: “¡Papa! ¡Stian!” nchkwian. Kanꞌ chaꞌ ja lka wan sa ñaꞌan lka ska msu nu msiꞌi nten, nan wa lka wan sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose; kanꞌ chaꞌ ni, ta Ni nchga chaꞌ nu nganun chaꞌ kaja ꞌwan chunꞌ Krixtu, chaꞌ lka wan sñiꞌ Ndiose.
Nduwe ꞌa tiꞌ Palyu chaꞌ mñi lyoꞌo nten ꞌin neꞌ galacia
Sꞌni la, bra nu ti ji ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose, msñi wan chaꞌ ꞌin xka ta joꞌo, chaꞌ kuꞌni wan tñan ꞌin ran, joꞌo nu siꞌi Ndiose nu chañi lka. Loꞌo ni, wa nsuꞌwi lyo wan ꞌin Ndiose; o ta suꞌwe la chkwianꞌ, wa nsuꞌwi lyo Ndiose ꞌwan. ¿Ni chaꞌ lka nchka tiꞌ wan xiꞌin chunꞌ wan ꞌin Ndiose sikwa a? Xiyaꞌ kuꞌni wan tñan nu ndatsaa ya ñaꞌan ti joꞌo nu kuxi kanꞌ ꞌwan bra kanꞌ, joꞌo nu nñan nten ti; ja suꞌwe chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti, ja ka kulaa joꞌo kanꞌ ꞌñaan. 10 Loꞌo ni, ¿ta ka suꞌwe kasiya ꞌwan tloo Ndiose, xkeꞌ tiꞌ wan, bra nu ngiꞌni kti wan nchga tsan kti nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ judío?, ni siya taꞌa nu ndyaa tukwa snuꞌ tsan, ni siya taꞌa nu kuneꞌ koꞌ, ni siya taꞌa nu ngiꞌni nten nchga yijan; 11 kanꞌ chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ ndaꞌan tiyeěn, ¿ta ja yꞌni suꞌwe siyaꞌ ti nchga chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan a?, ¿ta xuꞌwe ti ngwaꞌuǔn chaꞌ kanꞌ ꞌwan a?
12 ꞌWan taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo, lye ꞌa chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni, chaꞌ nu nchka ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ka wan sa ñaꞌan nu lkaǎn siyaꞌ ti. Ja ka tatsaa neꞌ ꞌñaǎn ni, loꞌo chaꞌ kula kanꞌ, ni siya neꞌ judío lkaǎn; suꞌwa ꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaǎn loꞌo wan ni, chaꞌ wa mdoꞌoǔn laǎn ꞌin chaꞌ kula nu mdatsaa ꞌa ꞌñaǎn sꞌni la. Xa wa yiꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan ti kulo, ja ska chaꞌ kuxi yꞌni wan loꞌoan. 13 Wa jlyo tiꞌ wan sa ñaꞌan ngwa ꞌñaǎn bra nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan ti kulo, chaꞌ ka kulaa Krixtu ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi; tiꞌiǐn ꞌaǎn bra kanꞌ, kanꞌ chaꞌ mdoꞌo laja ꞌñaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ kanꞌ loꞌo wan. 14 Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ykwiꞌ wan chaꞌ kuxi loꞌoǔn bra kanꞌ, ja ngulo wan ꞌñaǎn seꞌen ndiꞌin wan, mdaloo wan ꞌñaǎn ni siya tiꞌiǐn ꞌaǎn. Xka ñaꞌan yꞌni wan loꞌoǔn bra kanꞌ, yꞌni wan kwenta ꞌñaǎn sa ñaꞌan si lkaǎn ska angajle ꞌin Ndiose, sa ñaꞌan si lkaǎn Jesucristo ykwiꞌ. 15 Suꞌwe ꞌa ngwa tiye wan loꞌoǔn bra kanꞌ, sa ñaꞌan ngwa si ngwa tiꞌ wan kulo wan ti ykwiꞌ wan kiloo wan chaꞌ ta wan ꞌñaǎn, chaꞌ lye ꞌa mdayaꞌ wan ꞌñaǎn bra kanꞌ. Loꞌo ni, ¿nan lka ngwa ꞌwan ni a? 16 ¿Ta nxkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ taꞌa wsuun wan lkaǎn ni a?, chunꞌ nu ñi ꞌa ykwiǐnꞌ loꞌo wan bra kanꞌ.
17 Chañi chaꞌ nchka ꞌa tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ, chaꞌ xñi wan chaꞌ nu chkwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo wan. Siꞌi chaꞌ suꞌwe nka tiye neꞌ ngiꞌni neꞌ ngwañaꞌan loꞌo wan; wa nchka tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ ja kunan ꞌa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo wan, chaꞌ kunan wan chaꞌ nu nchkwiꞌ ykwiꞌ neꞌ. 18 Suꞌwe ꞌa si loꞌo xka nten kwaꞌu la neꞌ chaꞌ nu ñi ꞌwan, si suꞌwe nka tiye neꞌ loꞌo wan. Suꞌwe ꞌa si ngwañaꞌan ka nchga bra, ni siya ndiꞌiǐn loꞌo wan, ni siya ja ndiꞌiǐn. 19 Xiyaꞌ tiꞌí ꞌa nka tiyeěn chaꞌ ꞌwan, chaꞌ sa ñaꞌan nchka tiǎnꞌ loꞌo sñiěnꞌ, ngwañaꞌan ndaꞌan chaꞌ tiyeěn chaꞌ ꞌwan; ñaꞌan tiꞌ ska nu kunaꞌan nu tiꞌí ꞌa chaꞌ kala sñiꞌ, ngwañaꞌan ndaꞌan chaꞌ tiyeěn. Taloǔn nchga nu tiꞌí kanꞌ sa ñaꞌan yaꞌ nu kanun tyukwi chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya wan. 20 ¡Ja jlyo tiǎnꞌ siyaꞌ ti sa ñaꞌan kwaꞌaǎn kityi re nu tsaa seꞌen ndiꞌin wan ni; suꞌwe la ni siya tsaꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan chaꞌ chkwiǐnꞌ chinꞌ loꞌo wan, chaꞌ ja chan xka ñaꞌan suꞌwe la chkwiǐnꞌ loꞌo wan bra kanꞌ!
Sa ñaꞌan ngwa chaꞌ ꞌin Agar loꞌo Sara
21 ꞌWan, nu nchka tiꞌ wan sten yuꞌwi wan loꞌo lee kula kanꞌ ti, suꞌwe sikwa. ¿Ja ya kunan wan chaꞌ re, nu nchkwiꞌ sa ñaꞌan ngwa ꞌin Abraham a? 22 Nchkwiꞌ kityi chaꞌ ngula tukwa sñiꞌ ayman Abraham kanꞌ: nu ngula kulo ni, kanꞌ ngwa sñiꞌ ska nu kunaꞌan nu wa msiꞌi yu chaꞌ kuꞌni tñan ꞌin neꞌ; xka kanꞌ ngwa sñiꞌ kwilyoꞌo ykwiꞌ yu, ska nu kunaꞌan nu ndiꞌin suꞌwe ti. 23 Sñiꞌ nu kunaꞌan nu nka msu kanꞌ ni, kwañaꞌan ti ngula kanꞌ, sa ñaꞌan nu ndlya nchga nu xuwe chalyuu; sñiꞌ ykwiꞌ kwilyoꞌo yu ni, ngula kanꞌ chunꞌ chaꞌ mskanꞌ Ndiose ska chaꞌ loꞌo sti yu loꞌo jyaꞌan yu sꞌni la, bra nu ndukwin Ni chaꞌ kala sñiꞌ neꞌ. 24 Nde ndiya ska chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan: Wa mdiya tukwa neꞌ kunaꞌan kanꞌ, kanꞌ nu nchka tiꞌ chkwiꞌ chaꞌ nsuꞌwi tukwa lo chaꞌ nu yꞌni biyaꞌ Ndiose loꞌo nten chalyuu. Lo kiꞌya Sinaí nu ndiya nde Arabia, la kanꞌ mdyisnan lee kula; loꞌo suꞌwa ndiꞌin chaꞌ kanꞌ loꞌo Agar, nu kunaꞌan nu ngwa msu ꞌin ayman Abraham. Nten nu ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ chaꞌ kanꞌ, wa lka neꞌ sa ñaꞌan lka ska msu nu msiꞌi nten. 25 Suꞌwa ñaꞌan nchka tiꞌ Agar kanꞌ loꞌo kiꞌya Sinaí kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ ꞌin Agar loꞌo chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ Arabia; ti kwiꞌ lo kiꞌya kanꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ judío nu ngwa ti sꞌni. Kwiꞌ ngwañaꞌan sa bra ni, tnun ꞌa tñan ngiꞌni nchga neꞌ judío chaꞌ tukwa neꞌ nchga chaꞌ kula kanꞌ, ti kwiꞌ ñaꞌan tñan tiꞌin nu yꞌni ayman Agar chaꞌ ꞌin ayman Abraham nu ngwa sꞌni. Loꞌo neꞌ judío nu ndiꞌin kichen Jerusalén ni, kanꞌ nu nchka tiꞌ tatsaa ꞌñaan ni, chaꞌ tukwaan nchga chaꞌ kula kanꞌ. 26 Loꞌo nan ni, wa mjwi xka chaꞌ ꞌñaan, chunꞌ xka nu kunaꞌan kanꞌ nu ngwa kwilyoꞌo Abraham, nu kunaꞌan nu mdiꞌin suꞌwe kanꞌ. Xka Jerusalén nu kwi kanꞌ nka ndloo ꞌñaan ni, kanꞌ lka ñaꞌan tiꞌ kichen tyi nchga nten ꞌin Jesucristo; la kanꞌ ka tyiꞌiin suꞌwean loꞌo Ndiose. 27 Ndiya ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula nu nde ñaꞌan nchkwiꞌ:
Ka suꞌwe tiyee, neꞌ kula nu ja ngula sñiiꞌ, ni siya ja tukwin nsuꞌwi ꞌiin.
Kwen xiꞌyaa, neꞌ kula, chaꞌ suꞌwe nka tiyee ni siya ja ya jlyo tiiꞌ sa ñaꞌan ka nu tiꞌí chaꞌ ndlya nten.
Kaꞌan la sñiꞌ nu kunaꞌan nu ngulaa yaꞌ neꞌ ꞌin; chinꞌ la sñiꞌ nu kunaꞌan nu ndiꞌin kwilyoꞌo.
Ngwañaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi ꞌin Ndiose.
28 Isaac nu ngwa sñiꞌ kwilyoꞌo Abraham ngula yu chunꞌ ska chaꞌ nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌo neꞌ kula ꞌin yu, chaꞌ ka ngwañaꞌan. Loꞌo ꞌwan loꞌo bare, nchgaan nu wa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, lkaan sñiꞌ Ndiose, chunꞌ ska chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan. 29 Bra nu mdiꞌin ayman Abraham kanꞌ lo chalyuu, sñiꞌ msu ꞌin yu nu ngula kwañaꞌan ti, kanꞌ ngwa nu liyeꞌ tiꞌ ꞌin Isaac, sñiꞌ kwilyoꞌo yu, ni siya ngula Isaac kanꞌ xa wa yꞌni Tyiꞌi Ndiose ska chaꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan lka ni, chaꞌ nxuun neꞌ kanꞌ loꞌoan, chaꞌ siꞌi sñiꞌ Ndiose lka neꞌ kanꞌ. 30 Loꞌo ndukwa xka chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi kula kanꞌ, chaꞌ nu ykwiꞌ kwilyoꞌo Abraham loꞌo yu kula kanꞌ: “Kuloo ꞌin nu kunaꞌan nu wa msiꞌii, chaꞌ tyaa nu kunaꞌan kwa loꞌo sñiꞌ. Ja ka kanun chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌiin loꞌo taꞌa tyukwaa nu kiꞌyu re. Ja nchka ka suꞌwa chaꞌ ꞌin sñiꞌ nu kunaꞌan nu lka msu ꞌiin loꞌo sñiěnꞌ, chaꞌ ska nu kunaꞌan nu ndiꞌiǐn suꞌwe lkaǎn” ndukwin kwilyoꞌo Abraham ꞌin yu kula bra kanꞌ. 31 Loꞌo nan, taꞌaan nu msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, ja lkaan sa ñaꞌan ngwa sñiꞌ nu kunaꞌan nu ngwa msu kanꞌ; nan ndiꞌiin suꞌwe tian sa ñaꞌan nu mdiꞌin Isaac, sñiꞌ kwilyoꞌo Abraham, nu kunaꞌan nu ndiꞌin suꞌwe kanꞌ.