3
Bra nu tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Krixtu, chunꞌ sa kanꞌ ti chaꞌ kaja ñaꞌan ka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose bra kanꞌ
¡Tiji ꞌa tloo wan, ꞌwan neꞌ galacia!, chaꞌ nu nnan wan chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ; wa lka wan ñaꞌan tiꞌ si ndiya nu wa yꞌni chaꞌ taꞌá ꞌwan. Kanꞌ chaꞌ ni, ja nchka tiꞌ wan xñi la wan chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ Krixtu loꞌoan. Bra nu ykwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo wan ti kulo, bra kanꞌ ngwaꞌu ꞌa ba ꞌwan sa ñaꞌan ngwa la nu ngujwi Jesucristo lo wsi siꞌyaan; ngwañaꞌan ngwaꞌu ba ꞌwan sa ñaꞌan yaꞌ nu ngwa biyaꞌ suꞌwe tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ. Xkwen lya wan ꞌñaǎn sikwa: ¿Ta wa nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan ni a? ¿Sa ñaꞌan yꞌni wan chaꞌ mjwi Tyiꞌi Ndiose ꞌwan sikwa a? ¿Ta wa mjwi Tyiꞌi Ni ꞌwan chunꞌ nu wa yꞌni wan tñan nu ndukwa lo kityi chaꞌ kula kanꞌ a? Siꞌi. Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ mjwi Tyiꞌi Ndiose ꞌwan bra nu msñi wan chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan, chaꞌ nu ꞌin ykwiꞌ Krixtu. ¿Ni chaꞌ lka ngwa kwi kasiya ꞌwan ni a? Chunꞌ tñan nu ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan, kanꞌ chaꞌ tka mdyisnan ti wan ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose nu ngwa xkanꞌ; loꞌo ni, chaꞌ nu lye ꞌa ngiꞌni wan tñan ti ykwiꞌ ti wan, ¿ta ngwañaꞌan xkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ ka ꞌwan ti ykwiꞌ wan tyiꞌin suꞌwe chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose a? Ni siya wa yꞌni Ni kaꞌan chaꞌ tnun seꞌen ndiꞌin wan nu ngwa xkanꞌ ti, ti ndiya bra nu nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ ja ngwa suꞌwe kasiya ꞌwan loꞌo Ni siyaꞌ ti, chunꞌ nu ñaꞌaǎn sa ñaꞌan nu ngiꞌni wan. ¡Loꞌo jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ngwa suꞌwe kasiya ꞌwan loꞌo chaꞌ tnun kanꞌ nu yꞌni Ni! Nan wa nda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌwan, kwiꞌ loꞌo Tyiꞌi Ni wa mjwi ñaꞌan ka tyun lo chaꞌ tnun nu ngiꞌni Ndiose nde seꞌen ndiꞌin wan. Bra nu ngiꞌni Ni ngwañaꞌan, siꞌi chaꞌ ndukwa ꞌa wan lee kula kanꞌ; nan ngiꞌni Ni ngwañaꞌan, chunꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe nu wa ynan wan chaꞌ ꞌin Jesús.
Loꞌo Abraham nu ngwa ayman ꞌwa, yaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ yu kula kanꞌ nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu. Chunꞌ nu yaa ñaꞌan tiꞌ yu chaꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ mskanꞌ Ni chaꞌ loꞌo yu ñaꞌan tiꞌ si ngwa yu ska nten nu xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ngiꞌni. Loꞌo ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ nchga nten nu xñi chaꞌ ꞌin Krixtu, chañi chaꞌ ka neꞌ kanꞌ ñaꞌan tiꞌ sñiꞌ steꞌ ayman Abraham, chunꞌ ngiꞌni neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ sa ñaꞌan nu yꞌni ayman kanꞌ, ni siya bra ni. Wa ndukwa chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose re lo kityi kula, chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌo ayman Abraham nu ngwa sꞌni: “Ka suꞌwe kasiya ꞌin nchga nten nu ndiꞌin xka laꞌa tsuꞌ chaꞌ ꞌin nuꞌwin” ndukwin Ni ꞌin Abraham. Ndiose lka nu ykwiꞌ chaꞌ kanꞌ loꞌo ayman kanꞌ nu ngwa ti kulo, chaꞌ ngwañaꞌan loꞌo ꞌwan, neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, ka suꞌwe kasiya ꞌwan loꞌo Ndiose nu ndyaa nde loo la, bra nu xñi wan chaꞌ ꞌin Ni. Suꞌwe ngwa tiye Ni loꞌo Abraham nu ngwa sꞌni, chaꞌ msñi yu kula kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo yu; kanꞌ chaꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwe nka tiye Ni loꞌoan, taꞌaan nu xñian chaꞌ ꞌin Krixtu.
10 Nchga nten nu nchka tiꞌ chaꞌ ska ti chunꞌ ndukwa ñi neꞌ nchga lee kula nu ngwaꞌan ayman Moisés ka suꞌwe neꞌ tloo Ndiose, kanun yuweꞌ chunꞌ nten kanꞌ, chaꞌ nde lka chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi ꞌin Ndiose: “Kanun yuweꞌ chunꞌ nchga nten nu ja kuꞌni ñi nchga chaꞌ nu ndukwa lo kityi kanꞌ.” 11 Kanꞌ chaꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ ja ka luwi kasiya ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose xa nu ngiꞌniin tian tñan nu ndlo lee kula kanꞌ ꞌñaan. Loꞌo nchkwiꞌ kityi kanꞌ: “Ka suꞌwe kasiya ꞌñaan tloo Ndiose chunꞌ nu xñian chaꞌ ꞌin Ni; bra kanꞌ ka kaja ska chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan bra kanꞌ.” 12 Loꞌo ja suꞌwe ꞌa lee kula kanꞌ ni, chunꞌ nu ndiya ska chaꞌ nu nchkwiꞌ lee kula kanꞌ: “Ska ti si kuꞌnian ñian nchga tñan nu kulo Ndiose ꞌñaan siyaꞌ ti, ka tyiꞌiin suꞌwean lo chalyuu bra kanꞌ” ndukwin kityi kanꞌ. Loꞌo ja nchka ꞌñaan kuꞌnian ñian tñan kanꞌ.
13 Wa ngulo Krixtu nchga yuweꞌ nu msuꞌwa Ndiose chunꞌ nten, chaꞌ ja ngwa ꞌñaan kuꞌniin ñian nchga tñan nu ykwiꞌ Ni loꞌoan; yuweꞌ nu ndukwa chuanꞌ, kanꞌ nganun chunꞌ Jesús bra kanꞌ. Nde lka chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose: “Tnun ꞌa yuweꞌ ndukwa chunꞌ ñaꞌan nten nu xtya neꞌ ꞌin, ñaꞌan luꞌu ti, lo wsi chaꞌ kaja.” 14 Loꞌo ni, kaja chaꞌ suꞌwe ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo, ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe nu ndukwin Ndiose ꞌin ayman Abraham nu ngwa sꞌni. Bra kanꞌ loꞌo taꞌaan ka nchga chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo Abraham, chaꞌ kaja Tyiꞌi Ni nu xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan taꞌaan bra nu xñian chaꞌ ꞌin Krixtu.
Sꞌni la mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo Abraham
15 ꞌWan taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu, chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌo wan ni, chaꞌ ꞌin ska nten nu nchka tiꞌ skanꞌ ska chaꞌ ꞌin yu loꞌo taꞌa yu. Ti kulo, kwiñan yu ska kityi. Xa wa mdyii ngwa biyaꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin yu, ja ka ꞌin xka nten kuꞌni tyii chaꞌ kanꞌ; kwiꞌ ja ka xaꞌan neꞌ chaꞌ kanꞌ. 16 Ngwañaꞌan yꞌni Ndiose loꞌo Abraham kanꞌ; wa yꞌni biyaꞌ Ni chaꞌ loꞌo ayman kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan loꞌo ska nten nu ka kwiñi ayman kanꞌ nu ndyaa nde loo la. Ja nchkwiꞌ kityi ꞌin Ndiose chaꞌ mskanꞌ Ni chaꞌ kanꞌ loꞌo kaꞌan nten. “Nan wa yꞌni biyaꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo ska ti nten nu ka kwiñi Abraham nde loo la” ndukwin kityi. Loꞌo nu ska ti nten kanꞌ ni, Krixtu lka kanꞌ. 17 Nde ndiya chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan: Wa mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo Abraham nu ngwa bra kanꞌ. Loꞌo wa mdijin jakwa siyentu nsuꞌwi kalatyii yijan ti nu yꞌni biyaꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo yu kula kanꞌ. Chunꞌ ndiꞌin la ykwiꞌ Ni loꞌo Moisés chaꞌ kulo yu tñan ꞌin nten chabiyaꞌ ꞌin Ni. Kanꞌ chaꞌ ja ka ꞌin lee nu ngwaꞌan Moisés kanꞌ kuꞌni tyii chaꞌ nu wa mskanꞌ Ni loꞌo Abraham nu ngwa sꞌni la, ja ka kuꞌni tyii nten chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. 18 Si nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌniin ñi tian nchga tñan nu ngulo Moisés ꞌñaan, chaꞌ ngwañaꞌan ti tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi, bra kanꞌ ja ngiꞌni chaꞌ tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌoan chaꞌ kulaa Ni ꞌñaan. Loꞌo chañi chaꞌ wa mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo Abraham, chaꞌ xuꞌwe ti kuꞌni Ni chaꞌ kanꞌ loꞌoan bra nu kulaa Ni ꞌñaan.
19 ¿Ni chaꞌ lka ngulo Ni tñan ꞌin ayman Moisés chaꞌ ngwaꞌan yu chaꞌ kanꞌ lo kityi sikwa a? Chunꞌ ndiꞌin la ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌin Moisés, chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan nchkwiꞌ Ndiose nan lka ska chaꞌ kuxi. Chinꞌ ti bra mdalo chaꞌ kula kanꞌ, bra kanꞌ ngula Krixtu, ti kwiꞌ “nu lka kwiñi Abraham”; kulo ndukwa la wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin Krixtu bra nu mskanꞌ Ni chaꞌ loꞌo ayman Abraham. Bra nu ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌin ayman Moisés, loꞌo angajle ꞌin Ndiose mduun lo kiꞌya kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ loꞌo yu kula Moisés kanꞌ. Jluꞌwe la kanꞌ mduun ayman Moisés chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. 20 Loꞌo ni, chaꞌ ndiya ska nten nu nchkwiꞌ loꞌoan snan loo Ndiose, ja nꞌni chaꞌ tyuun xka nten sa ñaꞌan ngwa Moisés jluꞌwe la chaꞌ chkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌoan. Loꞌo nu ska ti nten kanꞌ lka Krixtu.
Tñan nu yꞌni chaꞌ kula kanꞌ
21 Suꞌwe si kunaan chaꞌ nchkwiꞌ kityi kula sikwa. Ti kwiꞌ ti chaꞌ, nꞌni ꞌa chaꞌ tsaa ñaꞌan tianꞌ nchga chaꞌ nu mskanꞌ Ndiose loꞌo nten. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ni siya tukwaan nchga chaꞌ kula kanꞌ, siꞌi ngwañaꞌan ka kaja chalyuu kwi nu ta Ndiose ꞌñaan; ja ka suꞌwe kasiya ꞌñaan tloo Ndiose chunꞌ ngiꞌniin tian nchga tñan nu ndukwa lo kityi kula kanꞌ; ja ka ꞌñaan siyaꞌ ti. 22 Nchkwiꞌ kityi ꞌin Ndiose chaꞌ nu chaꞌ kuxi nu ngiꞌni nchga nten chalyuu, kanꞌ nka ndloo la ꞌin neꞌ, ñaꞌan tiꞌ si nu wa lka neꞌ presu ꞌin ran. Bra nu jlyo tianꞌ chaꞌ ti kwiꞌ chaꞌ kuxi nu ngiꞌnian, kanꞌ lka ndloo la ꞌñaan, bra kanꞌ ka ꞌin Ni kulaa Ni ꞌñaan bra kanꞌ; ta Ni chalyuu kwi ꞌñaan bra kanꞌ, bra nu tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Jesucristo. Kanꞌ lka chaꞌ suꞌwe nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌoan.
23 Bra nu ti ji kan Jesucristo ni, ti ji kaja ñaꞌan tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose; kanꞌ chaꞌ ngwa chaꞌ kula kanꞌ ndloo ꞌñaan, sa ñaꞌan bra nu tsaa ñaꞌan suꞌwe tianꞌ ꞌin Ni chabiyaꞌ ꞌin Krixtu. 24 Chaꞌ kula kanꞌ ngwa ndloo ꞌñaan sa ñaꞌan si lkaan ska nu xuwe; ngwaꞌu chinꞌ chaꞌ kula kanꞌ chaꞌ nu ñi ꞌñaan laja nu ti ji kan Krixtu. Loꞌo Krixtu ni, suwi Ni kasiya ꞌñaan siyaꞌ ti chabiyaꞌ ꞌin Ndiose bra nu tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ni. 25 Loꞌo ni, ka tsaa ñaꞌan suꞌwe tianꞌ ꞌin Ndiose chunꞌ tñan nu yꞌni Jesucristo, loꞌo siꞌi chaꞌ kula nu nka ndloo la ꞌñaan ni.
26 Sñiꞌ Ndiose lka taꞌa wan ni, ti bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo, chunꞌ wa yten wan chaꞌ ꞌin Ni. 27 Bra nu ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ni, bra kanꞌ mdukwatya neꞌ ꞌin nchgaan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ ngwañaꞌan wa nganun nchga chaꞌ ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌñaan, ñaꞌan tiꞌ ska steanꞌ nu xuꞌwi chuanꞌ. 28 Kwiꞌ ñaꞌan bra nu ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo, ti kwiꞌ bra kanꞌ ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo taꞌa ntean; kanꞌ chaꞌ ja chkwianꞌ chaꞌ neꞌ judío lka ba, chaꞌ neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka wan; ja chkwianꞌ chaꞌ msu nu msiꞌi nten lka wan, chaꞌ nten nu ndiꞌin suꞌwe ti lkaan; ja chkwianꞌ chaꞌ kiꞌyu lkaan, ta kunaꞌan lkaan. Taꞌaan, suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo taꞌaan ni. 29 Bra nu xñian chaꞌ ꞌin Krixtu, kwiꞌ ngwañaꞌan lkaan nten ꞌin Abraham, ni siya kulo ndukwa la yan yu chalyuu, chunꞌ ndiꞌin la mdiyaan. Xa wa mdyii chaꞌ, bra kanꞌ kanun chaꞌ ꞌñaan, nchga chaꞌ nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌo Abraham nu ngwa sꞌni chaꞌ kaja ꞌñaan bra kanꞌ.