2
Xka ta yu taꞌaan nde Jerusalén ndiya tiꞌ yu chaꞌ nu ykwiꞌ Palyu
Wa mdaꞌa tii lyukwa yijan, kanꞌ yiꞌaǎn Jerusalén xiyaꞌ; loꞌo Bernabé taꞌa ndaꞌaǎn, kwiꞌ loꞌo Tito. Yaa ba Jerusalén, chaꞌ wa yꞌni Ndiose chaꞌ mbiꞌya ska chaꞌ tiyeěn, kanꞌ chaꞌ yaa ba; xa wa mdiyan ba kichen kanꞌ, bra kanꞌ yiꞌaǎn seꞌen ndiꞌin neꞌ nu nka ndloo la ꞌin nchga ta nten ꞌin Krixtu bra kanꞌ. Yiꞌaǎn seꞌen ndukwa neꞌ ykwiꞌ ti neꞌ, ykwiǐnꞌ loꞌo neꞌ bra kanꞌ. Ytsaǎnꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ ni ñaꞌan chaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ nu kulaa Krixtu ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan. Kanꞌ lka chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo neꞌ Jerusalén kanꞌ, chaꞌ ja ngwa tiǎnꞌ chaꞌ tyaꞌan chaꞌ kuxi tiye neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌñaǎn; ja ngwa tiǎnꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ chaꞌ ja suꞌwe chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ nu ngwa xkanꞌ, kwiꞌ ja ngwa tiǎnꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ja suꞌwe tñan nu ngiꞌniǐn ni. Loꞌo ngwañaꞌan Tito, taꞌa ndaꞌaǎn ni, ja ngulo neꞌ kanꞌ tñan ꞌin yu chaꞌ siꞌyu yu kijin chaꞌ lkwan yu sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío, ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka yu. Nu nka, wa mdiyan chinꞌ nten seꞌen ndiꞌin ba bra kanꞌ, neꞌ nu ndukwin chaꞌ msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo kwiñi neꞌ; wa mñi lyoꞌo neꞌ kanꞌ ꞌwa chaꞌ lka neꞌ nten ꞌin Krixtu. Mnan ti mdiꞌin neꞌ kanꞌ laja taꞌa ba chaꞌ ñaꞌan biyaꞌ neꞌ ꞌwa, si lkwan neꞌ nu ndaꞌan loꞌo ba, si ja lkwan neꞌ. Ngwa tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ tukunꞌ tiꞌin neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesús nu nchkwianꞌ, chaꞌ ja ndiya tiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ndiꞌian lo chalyuu chabiyaꞌ ꞌin Jesús; ngwa tiꞌ neꞌ kanꞌ tatsaa neꞌ ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian nchga lo tñan nu ngulo ayman ꞌwa ꞌin neꞌ judío taꞌa ba. Loꞌo ja yꞌni ba kwenta chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Ngwa tiꞌ ba chaꞌ ja kanaꞌ ni ska chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ Krixtu loꞌoan, sa ñaꞌan nu kulaa Ni ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi; ngwa tiꞌ ba chaꞌ kanun suꞌwe nchga chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌwan bra kanꞌ.
Ja nduwe tiǎnꞌ ni siya chkwiꞌ nten chaꞌ tnun ꞌa nchka neꞌ nu nka ndloo ꞌñaan nde Jerusalén kanꞌ; jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ska ti ñaꞌan nka tiye Ni loꞌo nchga nten. Ni siya ndloo la neꞌ kanꞌ, ja ngulo neꞌ xka la tñan ꞌñaǎn chaꞌ kwaꞌuǔn ꞌwan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ: ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo neꞌ; yꞌni biyaꞌ neꞌ chaꞌ loꞌoǔn bra kanꞌ; ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ wa ngulo Ndiose tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ni loꞌo wan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, sa ñaꞌan ka tyoꞌo laa wan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin chalyuu. Kwiꞌ ngwañaꞌan ykwiꞌ neꞌ tnun nchka kanꞌ, chaꞌ wa ngulo Ni tñan ꞌin Tyu, chaꞌ chkwiꞌ yu chaꞌ suꞌwe kanꞌ loꞌo neꞌ judío. Ti kwiꞌ Ndiose nu msuꞌwa ꞌin Tyu yaa chaꞌ kwaꞌu yu chaꞌ ꞌin Ni ꞌin neꞌ judío, kwiꞌ Ni msuꞌwa Ni ꞌñaǎn yiꞌaǎn chaꞌ kwaꞌuǔn chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
Kanꞌ chaꞌ yuꞌwi lyo neꞌ chaꞌ ꞌñaǎn, kwiꞌ Santiago loꞌo Tyu loꞌo Xuwa kanꞌ, ti kwiꞌ neꞌ nu nka ndloo la ꞌin neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu. Ska ti chaꞌ ykwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo ba, chaꞌ suꞌwe ꞌa yꞌni Ndiose loꞌoǔn bra nu nda Ni tñan kanꞌ ꞌñaǎn. Bra kanꞌ msñi yaꞌ taꞌa ba loꞌo neꞌ bra kanꞌ, naꞌ loꞌo Bernabé, chaꞌ ngwa biyaꞌ tiꞌ ba chaꞌ suꞌwe nka tiye neꞌ loꞌo ba, chaꞌ suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo ba, chaꞌ ti tsaa la ba kichen tyi neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. Kanun ykwiꞌ neꞌ kanꞌ seꞌen ndiꞌin yu judío taꞌa ba bra kanꞌ. 10 Sa kanꞌ ti chaꞌ ykwiꞌ neꞌ loꞌo ba, nu mjñan neꞌ ꞌwa chaꞌ nchga bra tyuꞌwi tiꞌ ba nan lka nu lyiji ꞌin yu tiꞌi taꞌaan nu nganun nde Judea. Ti kwiꞌ ti chaꞌ nu lye ꞌa ngiꞌniǐn chaꞌ ka tñan kanꞌ.
Yꞌni tlá Palyu ꞌin Tyu nde kichen Antioquía
11 Bra kanꞌ mdiyan Tyu nde kichen Antioquía bra nu mdiꞌiǐn kichen kanꞌ bra kanꞌ. Chunꞌ ndiꞌin la yiꞌaǎn seꞌen ndiꞌin yu, yꞌniǐn tláǎn ꞌin yu chunꞌ nu wa mdiya ska chaꞌ kuxi nu ngiꞌni yu. 12 Nde ñaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ: bra nu tka ngala ti yu nde kwa, ja mjyuꞌu tiꞌ yu; yku yu tyija loꞌo neꞌ taꞌaan nde kwa bra kanꞌ, ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka neꞌ. Chunꞌ ndiꞌin la, bra nu ngala la chinꞌ yu judío taꞌa ba, kwiꞌ nu msuꞌwa Santiago ndijyan, kanꞌ mxiꞌin chunꞌ yu bra kanꞌ; ja mslyaa ꞌa yu ku yu tyija loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ntsen yu si ñaꞌan neꞌ judío kanꞌ ꞌin yu, chaꞌ nchku yu tyija loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ, chaꞌ ja nsuꞌwi chabiyaꞌ ꞌin neꞌ judío ku neꞌ tyija loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, chunꞌ nu ja luwi neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ judío. 13 Loꞌo kanꞌ kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni xka ta neꞌ judío taꞌa ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Krixtu, ska ti chaꞌ yꞌni neꞌ loꞌo Tyu; kwiꞌ loꞌo Bernabé nka tiye yu kuꞌni yu sa ñaꞌan nu yꞌni neꞌ kanꞌ, chaꞌ tukwa chaꞌ ndaꞌan tiye neꞌ. 14 Bra kanꞌ bra nu ngwa biyaꞌ tiǎnꞌ chaꞌ nu ja ngiꞌni neꞌ sa ñaꞌan nka chaꞌ suꞌwe nu ngwaꞌu Krixtu ꞌñaan, bra kanꞌ ykwiǐnꞌ loꞌo Tyu tloo nchga nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Krixtu kichen kanꞌ. Ngwañaꞌan niǐn ꞌin Tyu bra kanꞌ: “Nuꞌwin lka yu judío” niǐn ꞌin yu bra kanꞌ. “Ti bra nu ngalaa nde re, wa yꞌnii sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ xka laꞌa tsuꞌ re, chaꞌ taꞌaan lkaan nten ꞌin Krixtu; ja yꞌnii sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío taꞌa kichen tyian. Kanꞌ chaꞌ ni, ja suꞌwe tatsaa nuꞌwin ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ re, chaꞌ kuꞌni neꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ judío.” Ngwañaꞌan ykwiǐnꞌ loꞌo yu.
Suꞌwa ngiꞌni Ndiose loꞌo neꞌ judío loꞌo nchga nten chalyuu
15 Bare ni, neꞌ judío lka ba ti xa nu ngula ba chalyuu, kwiꞌ ndukwa ba nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌo ba; ja ngiꞌni ba ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi sa ñaꞌan nu ngiꞌni neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. 16 Ni siya ngwañaꞌan, jlyo tiꞌ ba chaꞌ ja ka suꞌwe kasiya ꞌwa loꞌo Ndiose, ni siya ngiꞌni ba nchga tñan nu ngulo ayman Moisés ꞌwa chaꞌ kuꞌni ba; ska ti si tsaa ñaꞌan tiꞌ ba ꞌin tñan nu yꞌni Jesucristo chaꞌ ꞌin nchga nten chalyuu, kanꞌ nu ka suꞌwe kasiya ꞌwa bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ loꞌo bare wa msñi ba chaꞌ ꞌin Jesucristo, chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌwa chaꞌ ꞌin Ndiose, chunꞌ nu tsaa ñaꞌan ti tiꞌ ba ꞌin Jesús, siꞌi chunꞌ chaꞌ nu ngiꞌni ba tñan nu ngulo ayman Moisés ꞌwa. Ja tukwin ka suꞌwe kasiya ꞌin tloo Ndiose chaꞌ ndukwa yu lee nu mda ayman ꞌñaan.
17 Suꞌwe sikwa. Ni siya neꞌ judío lka ba, wa jlyo tiꞌ ba chaꞌ chunꞌ tñan nu wa yꞌni Krixtu chaꞌ ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ka luwi kasiya ꞌwa chaꞌ ꞌin Ndiose. Ti kwiꞌ ti chaꞌ, jlyo tiꞌ ba chaꞌ loꞌo ykwiꞌ ba loꞌo nchga neꞌ judío taꞌa ba ndukwi ba kiꞌya, kwiꞌ sa ñaꞌan nu ndukwin ba chaꞌ ndukwi neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kiꞌya. ¡Loꞌo siꞌi Krixtu nu yꞌni chaꞌ lka ba nten nu kuxi ngiꞌni! 18 Kanꞌ chaꞌ wa ngulaa yaꞌ ba lee kula nu yaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ ba nu ngwa sꞌni. Loꞌo ni, si xiyaꞌ xñi ba lee kula nu yuꞌwi ꞌwa sꞌni, xka tuꞌwa ndukwi ba kiꞌya tloo Ndiose bra kanꞌ, chunꞌ chaꞌ siꞌi tyukwi ti tiye ba msñi ba chaꞌ ꞌin Jesucristo. 19 Loꞌoǔn ni, ja ka kuꞌniǐn jiǐn nchga chaꞌ kula kanꞌ, kanꞌ chaꞌ wa yꞌniǐn tyiǐn chaꞌ ꞌñaǎn loꞌo chaꞌ kula kanꞌ; loꞌo ni, xkwiꞌ ndiꞌiǐn lo chalyuu chaꞌ kuꞌniǐn nchga tñan nu kulo Ndiose ꞌñaǎn. 20 Kwenta ꞌin chaꞌ kula kanꞌ lkaǎn ñaꞌan tiꞌ ska yu nu wa ngujwi, ñaꞌan tiꞌ si suꞌwa ngaꞌaǎn lo wsi loꞌo Jesús; loꞌo ni, ja ndloǔn tñan niꞌ kasiya ꞌñaǎn ti ykwiǐnꞌ tiǎn, chaꞌ Krixtu nu ndiya niꞌ kasiya ꞌñaǎn kanꞌ nu ndlo tñan ꞌñaǎn. Ndiꞌiǐn suꞌweěn tiǎn lo chalyuu ni, ska ti chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ ꞌin tñan nu wa yꞌni Jesús, ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose; kanꞌ lka nu suꞌwe nka tiye loꞌoǔn, kanꞌ lka nu mda chabiyaꞌ ꞌin nten chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin ykwiꞌ yu chaꞌ katin kiꞌya ꞌñaǎn. 21 Siꞌi nan ja nduwe tiǎnꞌ ꞌin nchga chaꞌ suꞌwe nu yꞌni Ndiose loꞌo neꞌ judío taꞌa ba; ska ti chaꞌ nduwe ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ja ka suꞌwe kasiya ꞌñaan tloo Ndiose, ni siya suꞌwe ꞌa ndukwaan nchga tñan nu ndlo lee kula kanꞌ ꞌñaan. Nduwe ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ja ngujwi Jesús chaꞌ ꞌin ti; ndiya tñan nu yꞌni yu bra nu ngujwi yu lo wsi kanꞌ; nan wa yꞌni xuꞌwe yu kasiya ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ.