Kityi nu ngwaꞌan Palyu nu yaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde Galacia
1
Naꞌ lkaǎn Palyu nu ndaꞌaǎn kityi re. Wa lka tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo nchga nten. Siꞌi nten chalyuu ti nu mda tñan re ꞌñaǎn, ja tukwin ykwiꞌ loꞌoǔn chaꞌ kuꞌniǐn tñan re; Jesucristo loꞌo Ndiose Sti Ni, kanꞌ lka nu mda tñan re ꞌñaǎn. Ti kwiꞌ Ndiose lka nu yꞌni chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ bra nu ngujwi yu. Loꞌoǔn, loꞌo nchga yu taꞌaan nu ndiꞌin loꞌoǔn nde re, kwiꞌ yu nu wa yten chaꞌ ꞌin Jesús, ndaꞌan ba kityi re chaꞌ tsaa nchga kichen tyi wan neꞌ Galacia, nchga kichen seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo. Nchka ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin wan chunꞌ nu wa yten wan chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan. Ti kwiꞌ Jesús mda Ni ꞌin Ni chaꞌ kaja chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi nchga nten chalyuu, chaꞌ ngwañaꞌan kulaa Ni ꞌñaan lo chalyuu re seꞌen nu ngwa kuxi ꞌa tiye nten siꞌya chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ; kanꞌ chaꞌ ngulo Ndiose Stian tñan ꞌin Jesús, chaꞌ nu yꞌni yu tñan kanꞌ chaꞌ ꞌñaan. Kanꞌ chaꞌ ¡nchga tsan kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose! Ngwañaꞌan ka sikwa.
Ja nsuꞌwi xka chaꞌ nu ka kulaa ꞌin nten yaꞌ neꞌ xaꞌan
Nduwe ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ndla ꞌa mdaꞌan chunꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya ngulo suwi Ni ꞌwan chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Krixtu ñaꞌan ꞌñaan; nduwe tiǎnꞌ chaꞌ ndaꞌan naan wan xka chaꞌ nu nchkwiꞌ nten chaꞌ ka kulaa ꞌñaan yaꞌ neꞌ xaꞌan, nu siꞌi chaꞌ ꞌin Ndiose. Ñi la chkwianꞌ chaꞌ ja nsuꞌwi ꞌa xka chaꞌ ꞌin Jesucristo nu ka kulaa ꞌñaan. Nde ñaꞌan nchka chaꞌ: Ndiya chinꞌ nten nu nchka tiꞌ xtiyaaꞌ chaꞌ nu xuꞌwi tiye wan; nchka ꞌa tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ xaꞌan neꞌ sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Krixtu. Tnun ꞌa yuweꞌ xtya Ni ꞌin nten nu chkwiꞌ ska chaꞌ kwiñi loꞌo wan, nu kwaꞌu xka ñaꞌan nu ka tyoꞌo laa wan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌwan, nu kwaꞌu ꞌwan ska chaꞌ nu ja lka ti kwiꞌ chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan ti kulo. Loꞌo bare, xtya Ndiose kiꞌya ꞌwa si xaꞌan ba chaꞌ nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan; ni siya ska angajle nu wa mdoꞌo seꞌen ndiꞌin Ndiose chkwiꞌ chaꞌ kwiñi nu ngwañaꞌan, xtya Ndiose yuweꞌ ꞌin, chaꞌ tnun ꞌa kiꞌya lka kanꞌ. Ngwañaꞌan niǐn ꞌwan nu ngwa sꞌni, loꞌo ti kwiꞌ chaꞌ kanꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan xiyaꞌ ni: Tnun ꞌa yuweꞌ kiꞌya chunꞌ nten nu chkwiꞌ xka la chaꞌ loꞌo wan, ska chaꞌ nu ja lka ti kwiꞌ ti chaꞌ nu wa ynan wan ti kulo, sa ñaꞌan nu kuꞌni wan chaꞌ tyoꞌo laa wan ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ.
10 Bra nu nchkwiǐnꞌ ngwañaꞌan, siꞌi chaꞌ lye ndaꞌan naǎn ꞌin xka ta nten nu kuꞌni tnun ꞌñaǎn. Ja nchka ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ nu chkwiꞌ suꞌwe nten chalyuu ꞌñaǎn; nan nu nchka ti tiǎnꞌ ni, Ndiose kanꞌ nu tukwa chaꞌ ꞌñaǎn. Ja ndiya ꞌa ñaꞌan nu kuꞌniǐn tñan ꞌin Krixtu si nu xkwiꞌ ndaꞌan chaꞌ tiyeěn chaꞌ kuꞌniǐn suꞌweěn loꞌo nten.
Sa ñaꞌan ngwa la mjwi tñan kanꞌ ꞌin Palyu
11 ꞌWan taꞌaan, nchka tiǎnꞌ chaꞌ nu ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ wan chaꞌ re, chaꞌ siꞌi ska chaꞌ tiya nu nda nten ti lka chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ loꞌo wan; chaꞌ nu ꞌin Jesús lka kanꞌ, nu nchkwiꞌ sa ñaꞌan ka tyoꞌoun laan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan. 12 Siꞌi nten chalyuu nu ytsaꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌñaǎn kulo ndukwa; ja tukwin ngwaꞌu chaꞌ kanꞌ ꞌñaǎn lo chalyuu re; ti kwiꞌ Jesucristo ngwaꞌu tloo Ni ꞌñaǎn, ykwiꞌ Ni ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌñaǎn bra kanꞌ.
13 Wa jlyo tiꞌ wan sa ñaꞌan tñan nu yꞌniǐn lo chalyuu re nu ngwa sꞌni, sa ñaꞌan nu ndukwaǎn ꞌaǎn nchga chaꞌ nu kti ꞌa nu ngiꞌni neꞌ judío taꞌa ba. Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ kaꞌan ꞌa nu tiꞌí mdaǎn ꞌin nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo nu ngwa ti sꞌni; mdaꞌan chaꞌ tiyeěn chaꞌ kuꞌni tyiǐn ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti bra kanꞌ. 14 Chaꞌ kti nu ngiꞌni tnun neꞌ judío taꞌa ba ꞌin Ndiose ni, naꞌ nu lye la yꞌniǐn ñi chaꞌ kanꞌ. Xka la yu taꞌa kichen tyiǐn nu lka taꞌa suꞌwa yijan nsuꞌwiǐn, ja yꞌni neꞌ sa ñaꞌan tñan nu yꞌniǐn; lye la mdukwaǎn nchga lo lee nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ ayman loꞌo neꞌ judío taꞌa ba nu ngwa ti sꞌni. 15 Loꞌo ndla la yꞌni Ndiose; bra nu ja ya kalaǎn wa ngulo suwi Ni ꞌñaǎn chaꞌ kaǎn nten ꞌin Ni, chaꞌ ngwañaꞌan ngwa tiꞌ Ni chaꞌ ka. Nan wa ngulo suwi Ni ꞌñaǎn chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni loꞌoǔn. 16-17 Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Ni chaꞌ nu yuꞌwi lyoǔn ꞌin Jesús, nu lka ska ti Sñiꞌ Ndiose, kanꞌ chaꞌ ka ꞌñaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ni loꞌo nchga nten nu ndiꞌin xka laꞌa tsuꞌ. Naꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo taꞌa wan chaꞌ chunꞌ tñan nu wa yꞌni Jesús ka tyoꞌo laa wan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌwan. Bra nu tka msñiǐn chaꞌ kanꞌ, bra ti mdoꞌoǔn yiꞌaǎn ska lo yuu seꞌen naan Arabia bra kanꞌ; la kanꞌ mdiꞌiǐn xkaǎn tiǎn. Ja yiꞌaǎn naǎn ska nten nu ta chaꞌ tiya ꞌñaǎn; ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja yiꞌaǎn nde kichen Jerusalén chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo yu taꞌa ngiꞌniǐn tñan nu ndiꞌin la kanꞌ, ni siya ti kwiꞌ yu kanꞌ nu wa ykwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo nten kulo ndukwa la, bra nu ti ji kunaǎn chaꞌ kanꞌ. Yiꞌaǎn nde Arabia, loꞌo chunꞌ ndiꞌin la mxitukwiǐn yiꞌaǎn nde kichen Damasco bra kanꞌ.
18 Ja yiꞌaǎn nde Jerusalén bra kanꞌ; xa wa mdaꞌa snan yijan, yiꞌaǎn nde kwa bra kanꞌ. La kanꞌ yuꞌwi lyoǔn ꞌin Tyu, ngunuǔn tiꞌyun tsan loꞌo yu bra kanꞌ. 19 Ja naꞌaǎn xka la taꞌa yu nu yꞌni xaꞌan ꞌin Krixtu nu ngwa ti kulo bra kanꞌ; ska ti Santiago taꞌa Jesús nu nka Xꞌnaan, kanꞌ nu wa naꞌaǎn. 20 Chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ykwiꞌ, chañi ꞌa chaꞌ nu ndaꞌaǎn lo kityi re; ja ska chaꞌ kwiñi ndaꞌaǎn re.
21 Chunꞌ ndiꞌin la yiꞌaǎn nde lo yuu ꞌin Siria bra kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan yiꞌaǎn lo yuu ꞌin Cilicia. 22 Xka ta nten taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin kichen nde Judea, ti ji xuꞌwi lyo neꞌ kanꞌ ꞌñaǎn nu ngwa bra kanꞌ. 23 Tsa kwa ti chaꞌ wa ynan neꞌ, chaꞌ nchkwiꞌ nten ꞌñaǎn chaꞌ: “Kwiꞌ yu nu ngwa tiꞌ kuꞌni tyii ꞌñaan ti sꞌni la, la ni wa mxaꞌan kasiya ꞌin yu, chaꞌ wa yten yu chaꞌ ꞌin Jesús ni” ndukwin neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ. “Ndaꞌan yu nchkwiꞌ yu loꞌo xka ta nten, chaꞌ loꞌo nten kanꞌ tsaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ ꞌin Jesús” ndukwin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 24 La kanꞌ mdyisnan yꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌñaǎn bra kanꞌ.