6
Ndla ti kuꞌnian sikwa, chaꞌ kunaan suꞌwean nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Krixtu; ndiꞌin chaꞌ kaan nten nu suꞌwe ndaꞌan chaꞌ tiye. Ja suꞌwe si ska loo ti chaꞌ kuꞌnian, sa ñaꞌan nu yꞌni xaꞌaan tian ti kulo. Loꞌo nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Krixtu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian. Wa jlyo suꞌwe tianꞌ la seꞌen ndiꞌin kiyaꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu: wa mdyii ykwianꞌ sa ñaꞌan ka kulaa yaanꞌ nchga chaꞌ kuxi nu yꞌnian nu ngwa sꞌni, nu ja nnanjoꞌo ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose; wa ykwianꞌ sa ñaꞌan ka tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose; wa ykwianꞌ sa ñaꞌan tyukwatyaan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu; wa ykwianꞌ sa ñaꞌan xtya neꞌ yaꞌ kean chabiyaꞌ ꞌin Krixtu; wa ykwianꞌ sa ñaꞌan tyuꞌuan xiyaꞌ chunꞌ ndiꞌin la, ni siya wa ngujwian; wa ykwianꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten nu nsuꞌwi chalyuu. Loꞌo ni, ndla ti ndiꞌin chaꞌ kunaan nchga chaꞌ ꞌin Jesús nu ti ji kuꞌniin xaꞌaan; kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌnian sikwa, si ti ta Ndiose chalyuu ꞌñaan.
Ja kaja ñaꞌan kuꞌnian loꞌo nten nu mdoꞌo ntan ꞌin chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Wa jlyo tiꞌ neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan ngwa bra wa yten xaa ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa jlyo tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nchga chaꞌ nu nda Ndiose ꞌin neꞌ. Loꞌo neꞌ kanꞌ, wa yꞌni Tyiꞌi Ndiose tñan niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Wa jlyo tiꞌ neꞌ kanꞌ, wa naꞌan neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni loꞌoan; wa mgii tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ nchka, bra wa mdyisnan chalyuu kwi ꞌin Ndiose seꞌen ndiꞌin neꞌ. Loꞌo bra kanꞌ wa ngulaa yaꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús. Kanꞌ chaꞌ ja kaja ꞌa ñaꞌan kuꞌnian ni, chaꞌ xiyaꞌ xñi suꞌwe neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús. Nda neꞌ kanꞌ nu tiꞌí ꞌin Jesús nu nka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, chunꞌ ngiꞌni neꞌ ñaꞌan tiꞌ si nxtya neꞌ ꞌin Jesús lo wsi xiyaꞌ, chaꞌ xtyi lyoꞌo nten chalyuu ꞌin Ni xiyaꞌ. Ñaꞌan tiꞌ ska yuu nu suꞌwe seꞌen ngiꞌni nten chalyuu tñan, taꞌa ti ndiꞌya tyoo lo yuu kanꞌ; ndiꞌyo yuu kanꞌ tyiꞌa tyoo bra kanꞌ, chunꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni Ndiose loꞌo yuu chaꞌ kalu nan kwiñi nu wa yta neꞌ, chaꞌ kunanjoꞌo ꞌin neꞌ nu ngiꞌni tñan kanꞌ. Loꞌo ja suꞌwe yuu seꞌen xkwiꞌ kixinꞌ kuxi, xkwiꞌ yka kicheꞌ ndukwa lo ran; kulaa tiꞌin neꞌ ꞌin yuu nu ngwañaꞌan, chaꞌ ñaꞌan tiꞌ ska yuu nu wa ndukwa yuweꞌ chunꞌ, ngwañaꞌan lka ran. Ndiꞌin chaꞌ xuꞌu neꞌ kiiꞌ lo yuu kanꞌ, chaꞌ tyii chkin nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo yuu kanꞌ. Sa ñaꞌan nu ka ꞌin yuu nu ja suꞌwe siyaꞌ ti, kwiꞌ ngwañaꞌan ka kuxi ꞌñaan si kulaa yaanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ.
Wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ja kulaa yaꞌ Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Ni sikwa
ꞌWan taꞌa suꞌween ndiꞌian, nu suꞌwe ꞌa nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan, jlyo suꞌwe tiꞌ ba ꞌwan chaꞌ ja ka ꞌwan ngwañaꞌan, ni siya tka nchkwiꞌ ti ba chaꞌ kanꞌ. Wa jlyo tiꞌ ba chaꞌ suꞌwe la ndiꞌin wan ni, ti bra nu ngulaa Jesús ꞌwan ꞌin chaꞌ kuxi. 10 Loꞌo ngwañaꞌan, ñi ꞌa chaꞌ ngiꞌni Ndiose loꞌo nten chalyuu. Ja kjlyaa ꞌa tiꞌ Ni nchga chaꞌ suꞌwe nu wa yꞌni wan, chaꞌ ndayaꞌ ꞌa wan ꞌin neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús; wa kaꞌan ꞌa tñan yꞌni wan chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Chaꞌ nu wa yꞌni wan ngwañaꞌan, kanꞌ chaꞌ jlyo tiꞌ xka ta nten chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan loꞌo Jesús, loꞌo ti ngiꞌni wan chaꞌ suꞌwe loꞌo neꞌ. 11 Loꞌo nchka tiꞌ ba chaꞌ ti kuꞌni wan ngwañaꞌan tyukwi tyempu nde loo la, laja nu ndiꞌin ta wan ꞌin Ndiose sa ñaꞌan bra nu tsaa toꞌo nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan bra kanꞌ. 12 Ja nchka tiꞌ ba chaꞌ ka ndaja tiꞌ wan; nan nchka tiꞌ ba chaꞌ kuꞌni wan sa ñaꞌan nu ngiꞌni xka ta taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, nu ngiꞌni ꞌa chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin nten bra nu ndiꞌin ta neꞌ ꞌin Ndiose. Kanꞌ chaꞌ ndyiji nchga chaꞌ ꞌin neꞌ, sa ñaꞌan nu ndukwin Ni chaꞌ kaja ꞌin neꞌ.
13 Nu ngwa ti sꞌni, bra nu yꞌni biyaꞌ Ndiose ska chaꞌ loꞌo ayman Abraham, kwiꞌ mda Ndiose nin Ni ꞌin yu kula kanꞌ bra nu mskanꞌ Ni chaꞌ re loꞌo yu: “Chabiyaꞌ ꞌñaǎn, ti ykwiǐnꞌ tiǎn kuꞌniǐn tñan kanꞌ chaꞌ ꞌiin” ndukwin Ni. Ja ndiya ꞌa xka nten nu tnun la chaꞌ ꞌin ke Ndiose, kanꞌ chaꞌ mda Ndiose nin ykwiꞌ Ni ꞌin yu, chaꞌ skanꞌ Ni chaꞌ loꞌo ayman Abraham kanꞌ. 14 Nde ndiya chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo ayman kanꞌ bra kanꞌ: “Chañi chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌoo, chaꞌ suꞌwe ꞌa kuꞌniǐn loꞌoo, loꞌo kaꞌan ꞌa nten ꞌiin nu ndijyan lo chalyuu re nu ndyaa nde loo la.” Ngwañaꞌan ndukwin Ni nu ngwa bra kanꞌ. 15 Xꞌni ꞌa mdalo Abraham bra kanꞌ, chaꞌ nu ndiꞌin ta yu sa ñaꞌan bra nu ka chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu; kanꞌ chaꞌ yaa toꞌo suꞌwe nchga chaꞌ nu ngwa ꞌin yu. 16 Nde ñaꞌan ngiꞌni nten chalyuu ni. Si nchka tiꞌ neꞌ chaꞌ kanun tsaa ska chaꞌ nu kuꞌni biyaꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, kanꞌ kulo naan neꞌ ska joꞌo, chaꞌ tnun la chaꞌ ꞌin, xkeꞌ tiꞌ neꞌ bra kanꞌ; chunꞌ ndiꞌin la ja xuun ꞌa neꞌ siꞌya chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 17 Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Ndiose, ytsaꞌ ñi Ni ꞌin neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan nu ka chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ nu ndyaa nde loo la, chaꞌ ja tyoꞌo ntan Ni siyaꞌ ti ꞌin ska chaꞌ nu wa mskanꞌ Ni loꞌo neꞌ; kanꞌ chaꞌ mda Ni nin Ni ti kulo, chaꞌ ngwañaꞌan yꞌni biyaꞌ Ni chaꞌ loꞌo ayman Abraham kanꞌ. 18 Loꞌo nchga chaꞌ kanꞌ wa jlyo tianꞌ chaꞌ ja xaꞌan ꞌa ska chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ka; ja kwiñi lyoꞌo Ni ꞌñaan siyaꞌ ti. Loꞌo suꞌwe ti ndiꞌin tiyean ni, chaꞌ ja ndiya ska chaꞌ kuxi nu ka xitsen ꞌñaan, chaꞌ nu wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌoan; wa yꞌni Ni chaꞌ ka tnun la tiyean, chaꞌ xñiin suꞌwean kwenta nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan sa ñaꞌan bra nu tsaa toꞌo chaꞌ kanꞌ. 19 Ñaꞌan tiꞌ chkwan stanꞌ nu nduguun neꞌ nde suun yka naꞌan, chaꞌ tsaa xñi kaꞌan chkwan kanꞌ chunꞌ kee la niꞌ tyiꞌa, chaꞌ tyukwi seꞌen ti yka naꞌan kanꞌ lo tyiꞌa kanꞌ, chaꞌ ja ka tyoꞌo tsuꞌ yka naꞌan kanꞌ siyaꞌ ti bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Jesús loꞌoan. Ngiꞌni Ni chaꞌ kanun tsaa chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ ja tyoꞌoun tsuanꞌ chaꞌ ꞌin Ni siyaꞌ ti. Wa ndiya Jesús nde niꞌ kwan, ñaꞌan tiꞌ si wa mdijin Ni seꞌen ndukwi teꞌ tukwin nu ndyukwi loo joꞌo niꞌ lyaa tnun; loꞌo ni, wa ndyaa tukwa Ni ti kwiꞌ seꞌen ndukwa Ndiose nde niꞌ kwan. 20 Chaꞌ ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ wa ndyaa Jesús la kanꞌ kulo ndukwa la, chaꞌ ka suꞌwa yaꞌ Ni ꞌñaan bra kanꞌ. Loꞌo ja tsaa tii ꞌa chaꞌ lka Jesús sti joꞌo nu nka ndloo la ti chaꞌ ꞌñaan. Sa ñaꞌan tñan nu yꞌni ayman Melquisedec nu ngwa sti joꞌo ti sꞌni, kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni Jesús chaꞌ ꞌñaan ni.