5
Xka la xꞌnan sti joꞌo nu nsuꞌwi lo chalyuu ni, ndlo suwi neꞌ ꞌin taꞌa sti joꞌo neꞌ ti ka nu ka xꞌnan sti joꞌo, chaꞌ ka yu kanꞌ tñan ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌin nten. Nxñi sti joꞌo kanꞌ lomstan nu ndijyan loꞌo nchga nten, nxtya ꞌin ran lo msaa ꞌin Ndiose; kwiꞌ ngwañaꞌan, njñan yu kanꞌ chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ni ꞌin kiꞌya nu ndukwi nten bra kanꞌ. Nten chalyuu ti lka sti joꞌo kanꞌ; loꞌo ykwiꞌ yu ndukwi yu kiꞌya, kanꞌ chaꞌ ka chka tꞌnan tiꞌ yu ꞌin nten nu ja nnan siyaꞌ ti, nu ngiꞌni ꞌa chaꞌ xaꞌan. Ti kwiꞌ bra nu ngiꞌni yu kanꞌ tñan chaꞌ ꞌin nchga nten kichen, ndiꞌin chaꞌ jñan yu chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose ꞌin kiꞌya nu ndukwi yu, ti ykwiꞌ ti yu.
Ja tukwin ndiꞌin chabiyaꞌ ꞌin chaꞌ ka xꞌnan sti joꞌo chaꞌ nchka ti tiꞌ yu ka yu tñan kanꞌ; Ndiose ndlo suwi ti ka nu ndiya la tiꞌ Ni chaꞌ ka xꞌnan sti joꞌo chaꞌ ꞌin Ni, sa ñaꞌan nu ngulo suwi Ni ꞌin ayman Aarón chaꞌ ngwa yu xꞌnan sti joꞌo bra kanꞌ. Loꞌo Krixtu ni, wa lka Ni sti joꞌo nu nka ndloo la ti chaꞌ ꞌñaan. Loꞌo siꞌi chaꞌ ꞌin yu, ti ykwiꞌ ti yu, yꞌni yu ngwañaꞌan, ja mjñan yu chaꞌ ꞌin Ndiose Sti yu chaꞌ ka tnun la chaꞌ ꞌin yu. Ndiose Sti yu wa ykwiꞌ loꞌo yu ti kulo la:
Ska ti nuꞌwin lkaa Sñiěnꞌ; ykwiěnꞌ msuꞌwaǎn kasiya ꞌiin chaꞌ lkaa Sñiěnꞌ.
Kanꞌ ngwa chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo Krixtu. Loꞌo ndukwa xka chaꞌ lo kityi kula nu ykwiꞌ Ndiose:
Nchga tyempu nuꞌwin kaa sti joꞌo siyaꞌ ti; sa ñaꞌan nu yꞌni ayman Melquisedec nu ngwa ti sꞌni, kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni nuꞌwin chaꞌ ꞌin nten chalyuu ni.
Bra nu ti mdiꞌin Jesús lo chalyuu, tyun yaꞌ msiꞌya yu, kwiꞌ tyun yaꞌ ynan yu bra nu ykwiꞌ yu loꞌo Ndiose Sti yu; lye ꞌa yuwe tiꞌ yu niꞌ kasiya ꞌin yu bra nu mjñan yu chaꞌ ꞌin Ndiose Sti yu, chaꞌ ja ta chabiyaꞌ kaja yu si nu ngwañaꞌan ngwa tiꞌ Ni; loꞌo ynan Ni chaꞌ nu ykwiꞌ yu loꞌo Ni, chaꞌ mslyaa yu kuꞌni yu nchga chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose Sti yu loꞌo yu. Ngwañaꞌan yꞌni xaꞌan Jesús nchga tñan nu ngwa tiꞌ Ndiose Sti yu chaꞌ kuꞌni yu, xa nu mdijin ꞌa yu nu tiꞌí lo chalyuu, ni siya ska ti yu lka yu Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose. Chunꞌ ndiꞌin la, xa wa mdijin nchga chaꞌ ꞌin Jesús, xa wa yꞌni yu tñan nu ngulo Ndiose ꞌin yu chaꞌ kuꞌni yu, bra kanꞌ mdyisnan ndlaa Jesús ꞌin nchga nten chalyuu nu ngiꞌni chaꞌ nu ykwiꞌ yu bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kulaa Ni ꞌin nten ꞌin chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ. 10 Kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ Ndiose chaꞌ lka Jesús sti joꞌo nu nka ndloo la ti; sa ñaꞌan tñan nu yꞌni ayman Melquisedec nu ngwa ti sꞌni, kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Jesús chaꞌ ꞌñaan ni.
Tyoꞌo kuxi chaꞌ ꞌñaan si xiꞌiin chuanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús
11 Ti ndiya kaꞌan ꞌa chaꞌ nu nchka tiꞌ ba chkwiꞌ ba loꞌo wan chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ ti kaꞌan ꞌa chaꞌ ti ji ka biyaꞌ tiꞌ wan. Loꞌo ja nchka kwaꞌu suꞌwe ba chaꞌ kanꞌ ꞌwan; tlyu ꞌa tñan ka, chunꞌ ykwiꞌ wan ja ngiꞌni kuwe tiꞌ wan chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ. 12 Wa sꞌni ꞌa ynan wan chaꞌ ꞌin Krixtu ti kulo; loꞌo wa mdijin ꞌa tyempu ni. Ja chan wa lka wan mstru chaꞌ ꞌin Krixtu ni, loꞌo ngwa ti ñaꞌan ndiꞌin wan. Ti ndiꞌin chaꞌ kwaꞌu la neꞌ ꞌwan xiyaꞌ sa ñaꞌan ndiꞌin kiyaꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, ti kwiꞌ chaꞌ nu ngwa tiꞌ Ni katsaꞌ Ni ꞌin nten chalyuu nu ngwa ti kulo. Sa ñaꞌan nu ngiꞌni ska kuwiꞌ nu ti ngatiꞌ, nu ja ya ku tyaja, kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni wan, chaꞌ ja nchka ꞌa kuꞌni xaꞌan wan chaꞌ ꞌin Ndiose. 13 Kuwiꞌ nu ti ngatiꞌ ni, kuneꞌ ꞌa neꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan lka wan, chaꞌ ja ya ka jlyo tiꞌ wan siyaꞌ ti sa ñaꞌan chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan, xa nu ngwa suꞌwe niꞌ kasiya ꞌwan chaꞌ ꞌin Ndiose. 14 Nten nu wa ngulu chinꞌ, kanꞌ nu nchku tyaja; loꞌo ꞌwan ka wan ngwañaꞌan, si tyaꞌan tiꞌ wan tyaꞌan suꞌwe chaꞌ tiye wan sa ñaꞌan ndyoꞌo ska chaꞌ, si lka chaꞌ suꞌwe, si lka chaꞌ kuxi.