4
Wa ykwiꞌ Ndiose ska chaꞌ loꞌoan sikwa, chaꞌ ka tsaan seꞌen ndiꞌin Ni, chaꞌ tyiꞌiin suꞌwean la kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuwe tianꞌ ꞌin nchga neꞌ taꞌaan, chaꞌ ja ska neꞌ kanꞌ tyoꞌo ntan neꞌ tuwiin nu ñi nu tsaa seꞌen tyiꞌian loꞌo Ni. Sa ñaꞌan nu ynan ayman kanꞌ chaꞌ suꞌwe nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ chaꞌ tyoꞌo laa neꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan nan, wa ynaan chaꞌ suꞌwe nu ykwiꞌ Jesús. Nchga ayman kanꞌ ni, ja ngwa luwi kasiya ꞌin neꞌ, ni siya wa ynan neꞌ chaꞌ kanꞌ, chaꞌ nu ja yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ja mslyaa neꞌ xñi suꞌwe neꞌ chaꞌ kanꞌ. Nan ni, xa wa msñian chaꞌ nu ykwiꞌ Ni, ka tsaan seꞌen ndiꞌin Ni chaꞌ tyiꞌiin suꞌwean loꞌo Ni bra kanꞌ. Loꞌo ayman kanꞌ ni, ja yꞌni neꞌ ngwañaꞌan, chunꞌ wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ re ꞌin neꞌ kanꞌ:
Msinꞌ ꞌa tiǎnꞌ bra kanꞌ, ndukwin Ni.
Lye ꞌa ykwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ja kan ꞌa neꞌ kanꞌ seꞌen ndiꞌiǐn re,
ja tyiꞌin suꞌwe neꞌ loꞌoǔn nde re.
Ngwañaꞌan ndukwin Ndiose, ni siya wa mdyii nchga tñan ꞌin Ni ti bra nu ndyaꞌ chalyuu. Ndiya ska chaꞌ lo kityi kula nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin tsan kati, kwiꞌ tsan nu nxitñaꞌ neꞌ judío taꞌaan.
Mxitñaꞌ Ndiose xa wa mdaꞌa kati tsan bra kanꞌ, ja yꞌni ꞌa Ni tñan tsan kanꞌ bra kanꞌ, ndukwin kityi kula.
Xiyaꞌ chkwianꞌ ti kwiꞌ ti chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula kanꞌ:
Ja kan ꞌa neꞌ kanꞌ seꞌen ndiꞌiǐn re chaꞌ tyiꞌin suꞌwe neꞌ loꞌoǔn, ndukwin Ni.
Kanꞌ lka nten nu kulo ndukwa la ynan chaꞌ suꞌwe nu wa ykwiꞌ Ni loꞌo neꞌ, chaꞌ tyoꞌo laa neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi. Chunꞌ ndiꞌin la ja ngwa ꞌa tsaa neꞌ kanꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose, ja ngwa tyiꞌin suꞌwe neꞌ seꞌen ndukwin Ni chaꞌ tyiꞌin neꞌ, chaꞌ nu ja mslyaa neꞌ kanꞌ tukwa neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo neꞌ. Loꞌo ni, ti lyiji chinꞌ taꞌa nten nu ndiꞌin chaꞌ tyiꞌin suꞌwe loꞌo Ndiose; ti nda Ni ti chinꞌ tyempu ꞌñaan, chaꞌ kunaan chaꞌ kanꞌ, ni siya ni ti. Wa mdijin tyun yijan ti bra nu ngujwi ayman Moisés kanꞌ, bra nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo David bra kanꞌ. Nde ndiya chaꞌ nu ykwiꞌ Ni:
Kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan; ja xuꞌwi ꞌa chaꞌ kuxi tiye wan ñaꞌan wan ꞌñaǎn.
Nu ngwa sꞌni kanꞌ, ja ngwa ꞌin ayman Josué tsaa loꞌo yu ꞌin neꞌ Israel seꞌen ndiꞌin Ndiose ska yaꞌ ti; kanꞌ chaꞌ ni, ti nda Ni ti chinꞌ tyempu chaꞌ kunaan chaꞌ kanꞌ. Loꞌo nan, si xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Ndiose, ka tyiꞌiin suꞌwean loꞌo Ni bra kanꞌ, sa ñaꞌan ngwa tsan nu mxitñaꞌ Ni xa wa mdaꞌa kati tsan kanꞌ. 10 Ni siya tyii tñan ꞌñaan lo chalyuu, tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose bra kanꞌ; ni siya ti nsuꞌwi tñan ꞌñaan lo chalyuu, ti kwiꞌ ti chaꞌ ka tyiꞌiin suꞌwean loꞌo Ni, sa ñaꞌan nu mxitñaꞌ Ndiose xa wa mdyii tñan ꞌin Ni bra wa mdaꞌa kati tsan kanꞌ. 11 Nchga tsan lye kuꞌnian tñan sikwa, chaꞌ ti xuꞌwi chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose, chaꞌ ka tyiꞌiin suꞌwean bra kanꞌ. Ja kuꞌnian sa ñaꞌan nu yꞌni ayman kula kanꞌ, nu ja mdukwa chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose siyaꞌ ti, loꞌo ja ngwa ꞌa ꞌin neꞌ tsaa neꞌ seꞌen ndukwin Ni chaꞌ tsaa neꞌ bra kanꞌ.
12 Nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌo nten ni, ñaꞌan tiꞌ ska nan luꞌu, ngwañaꞌan lka chaꞌ kanꞌ. Nchga bra ngiꞌni chaꞌ kanꞌ tñan niꞌ kasiya ꞌin nten nu kunan chaꞌ kanꞌ. Wa nka chaꞌ kanꞌ ñaꞌan tiꞌ ska xlyu nu cha ꞌa tuꞌwa taꞌa tyukwaa laꞌa; ka slaa ran kunaanꞌ sa ñaꞌan nu tiya seꞌen nsuꞌwi tijyaan, sa yaꞌ nu tiya ran seꞌen nsuꞌwi tyukwa niꞌ tijyaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan lka bra nu kunaan chaꞌ ꞌin Ndiose, ngiten chaꞌ kanꞌ kean, ngiten chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan. Bra nu kunaan ska chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌo nten, tyija lyo ñi chaꞌ ꞌñaan kwenta skaan, nchga chaꞌ nu nka tiyean chaꞌ kaja ꞌñaan, nchga chaꞌ nu ndaꞌan tiyean. 13 Ja ka xuꞌwi kutsiꞌ ska chaꞌ nu ndaꞌan tiyean, ska chaꞌ nu ndiꞌin ꞌñaan ꞌin Ndiose. Ndiose jlyo tiꞌ nchga chaꞌ kanꞌ. Ñaꞌan Ni nchga nten nu wa ngwiñan Ni, nu wa msuꞌwa Ni lo chalyuu; jlyo tiꞌ Ni nchga chaꞌ nu ndiꞌin ꞌñaan. Ja ska tñan ka kuꞌnian mnan tloo Ndiose, chaꞌ ndiꞌin chaꞌ taan kwenta ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌin nchga tñan nu yꞌnian kwenta skaan lo chalyuu, bra nu tsaa tii chalyuu ꞌñaan.
Wa nka Jesús ñaꞌan tiꞌ xꞌnan sti joꞌo, chaꞌ njñan Ni chaꞌ ꞌñaan tloo Ndiose.
14 Xa wa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian tñan chaꞌ kanun suꞌwe chaꞌ ꞌin Ni niꞌ kasiya ꞌñaan bra kanꞌ. Wa lka ndiya ska xꞌnan sti joꞌo nu njñan chaꞌ ꞌñaan ꞌin Ndiose; Jesús, ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, kanꞌ lka Ni. Wa ndyaa Jesús nde seꞌen ndiꞌin Ndiose Sti yu; loꞌo ni, ndiꞌin Jesús tloo Ni, chaꞌ nchkwiꞌ Ni chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ni. 15 Wa nka Jesús ñaꞌan tiꞌ xꞌnan sti joꞌo chaꞌ ꞌñaan, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Jesús ꞌñaan. Wa jlyo tiꞌ Ni chaꞌ tyun yaꞌ wa kuꞌni ti kuneꞌ xaꞌan kanan ꞌñaan; ti kwiꞌ ti chaꞌ, lye ꞌa yꞌni lyoꞌo kuneꞌ xaꞌan ꞌin yu, ngwa ꞌa tiꞌ kuneꞌ xaꞌan chaꞌ kuꞌni Jesús chaꞌ kuxi, bra nu ti mdiꞌin yu lo chalyuu re. Loꞌo Jesús ni, ja ska chaꞌ xaꞌan yꞌni yu, kanꞌ chaꞌ lka yu xꞌnan sti joꞌo chaꞌ ꞌñaan ni, chaꞌ jlyo tiꞌ yu chaꞌ kwiñi ꞌa kuneꞌ xaꞌan. 16 Ja ndiꞌin chaꞌ kutsean siyaꞌ ti sikwa, tyukwi ti tiyean ka jñaan chaꞌ ꞌin Ndiose, chunꞌ kwiꞌ Ni nka Ni ndloo. Chkwianꞌ loꞌo Ndiose nu xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ni loꞌo nten chalyuu; jñaan chaꞌ ꞌin Ni chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaan, chaꞌ suꞌwa yaꞌ Ni ꞌñaan, bra nu ndiꞌin la chaꞌ nu lyiji ꞌñaan.