3
Tnun la ti ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesús ke Moisés
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, ꞌwan nu wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan, tyaꞌan chaꞌ tiye wan sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesucristo. Nan wa ngulo Ndiose Sti yu tñan ꞌin yu chaꞌ kan yu lo chalyuu re, loꞌo ni, lka Ni ñaꞌan tiꞌ xꞌnan sti joꞌo nu nduun loo la ꞌñaan, chaꞌ wa msñian chaꞌ ꞌin Ni. Bra nu mdiꞌin Jesús lo chalyuu, yꞌni Jesús nchga tñan nu ngulo Ndiose Sti yu ꞌin yu, mdukwa yu chaꞌ nchkwiꞌ Sti yu, kwiꞌ nu ngulo tñan ꞌin yu chaꞌ kan yu lo chalyuu re ti kulo. Kwiꞌ ngwañaꞌan mdukwa ayman Moisés tñan nu ngulo Ndiose ꞌin yu nu ngwa sꞌni la. Loꞌo ni, lye la ngiꞌniin tnuan ꞌin Jesús, chaꞌ ja suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin ayman Moisés loꞌo Jesús. Ñaꞌan tiꞌ xa wa mdyii ndyaꞌ ska naꞌan, suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ nten chaꞌ ꞌin yu nu ngwiñan naꞌan kanꞌ, ni siya ja chkwiꞌ lye neꞌ chaꞌ ꞌin ykwiꞌ naꞌan; kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesús ni, lye la ngiꞌni tnun nten ꞌin Jesús, ni siya ja lye ndyuꞌwi tiꞌ neꞌ ꞌin Moisés kanꞌ. Nchga naꞌan nu nñan nten ni, wa ndiya nu nka xꞌnan naꞌan kanꞌ; loꞌo Ndiose nka Xꞌnan nchga nan, chunꞌ ngwiñan Ni nchga chalyuu loꞌo nchga nten nu ndiꞌin lo chalyuu kanꞌ. Suꞌwe ꞌa tñan yꞌni Moisés xa nu ngwa yu ndloo la nu ngwa sꞌni, chaꞌ nu yꞌni yu tñan chaꞌ ꞌin nten ꞌin Ndiose lo chalyuu re; ykwiꞌ ꞌa ayman kanꞌ nchga chaꞌ nu ngwa tiꞌ Ndiose chkwiꞌ loꞌo nten. Loꞌo Krixtu ni, suꞌwe la ti tñan nu yꞌni yu, chunꞌ lka yu Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, lka yu ndloo ꞌin nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ni. Loꞌo nan, ti kwiꞌ nten ꞌin Ndiose lkaan, xa nu ja ntsean ꞌaan tyukwi tyempu nu nsuꞌwian chalyuu, bra nu ti ndyaa ñaꞌan suꞌween tianꞌ ꞌin Ni chaꞌ ndiꞌin taan ꞌin Krixtu chaꞌ kulaa ji Ni ꞌñaan.
Chañi chaꞌ tyiꞌiin suꞌwean bra nu tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose
Lo kityi kula ndukwa ska chaꞌ nu ykwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni. Nde nchkwiꞌ chaꞌ kanꞌ:
Loꞌo ni, kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan:
Ja xuꞌwi ꞌa chaꞌ kuxi tiye wan loꞌoǔn,
kwiꞌ ja kuꞌni wan sa ñaꞌan nu yꞌni ayman kula ꞌwan nu ngwa ti sꞌni.
Nu ngwa bra kanꞌ, lye ꞌa msuun neꞌ loꞌoǔn tuwiin niꞌ kixinꞌ seꞌen mdaꞌan yuꞌwi neꞌ, ndukwin Ni.
Ngwa tiꞌ neꞌ ñaꞌan biyaꞌ neꞌ ꞌñaǎn, si kuꞌniǐn tláǎn ꞌin neꞌ.
Liyeꞌ ꞌa tiꞌ ayman kanꞌ ꞌñaǎn nu ngwa bra kanꞌ;
mstyi lyoꞌo neꞌ ꞌñaǎn chunꞌ tuꞌwa yijan, ni siya wa naꞌan neꞌ nchga chaꞌ tnun nu yꞌniǐn chaꞌ ꞌin neꞌ tyukwi tyempu kanꞌ, ndukwin Ni.
10 Kanꞌ chaꞌ msinꞌ ꞌa tiǎnꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
Ykwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ bra kanꞌ:
“Xkwiꞌ chaꞌ kuxi ndaꞌan tiye neꞌ kwa, ja xlyaa neꞌ chaꞌ kanun chaꞌ ꞌñaǎn niꞌ kasiya ꞌin neꞌ siyaꞌ ti;
ja xlyaa neꞌ kuꞌni neꞌ sa ñaꞌan nu nchkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ” ndukwiǐn bra kanꞌ.
11 Kanꞌ chaꞌ msinꞌ ꞌa tiǎnꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, sa ñaꞌan nu lye ꞌa ykwiǐnꞌ loꞌo neꞌ bra kanꞌ:
“Ja kan ꞌa wan seꞌen ndiꞌiǐn chaꞌ tyiꞌin suꞌwe wan loꞌoǔn nde kwa” ndukwiǐn.
Ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ nu ngwa bra kanꞌ.
12 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, kuꞌni wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, chaꞌ ja ska wan xiꞌin chunꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose ykwiꞌ, chaꞌ ja ka kuxi niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ ja kulaa yaꞌ wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni. 13 Ja suꞌwe si kwiñi lyoꞌo chaꞌ kuxi ꞌwan, loꞌo tyisnan ka kuxi niꞌ kasiya ꞌwan bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ nchga tsan ndiꞌin chaꞌ tayaꞌ wan ꞌin taꞌa wan, chaꞌ kanun tsaa la chaꞌ ꞌin Jesús niꞌ kasiya ꞌwan loꞌo taꞌa wan, chaꞌ ja kwiñi lyoꞌo chaꞌ kuxi ꞌwan tyukwi tyempu nu ndiꞌin wan lo chalyuu. 14 Taꞌaan, ti ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu xa nu ti nxñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Ni sa ñaꞌan bra nsuꞌwian chalyuu, ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ni nu ngwa ti kulo.
15 Nde ndiya chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose, kwiꞌ nu ndukwa lo kityi kula kanꞌ:
Kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni. Ja xuꞌwi ꞌa chaꞌ kuxi tiye wan ñaꞌan wan ꞌñaǎn,
ja kuꞌni wan sa ñaꞌan nu yꞌni ayman kula ꞌwan nu ngwa ti sꞌni, xa nu lye ꞌa msuun neꞌ loꞌoǔn.
16 Nchga nten nu ndyaa loꞌo Moisés bra nu mdoꞌo neꞌ lo yuu ꞌin Egipto, ynan neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ nu ngwa bra kanꞌ, loꞌo lye ꞌa msuun neꞌ loꞌo Ni bra kanꞌ; 17 kanꞌ chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌin neꞌ tyukwi tyempu nu mdaꞌa tuꞌwa yijan, kwiꞌ ngujwi ayman kanꞌ ngwa ti ñaꞌan tuꞌwa tuwiin niꞌ kixinꞌ seꞌen mdaꞌan yuꞌwi neꞌ bra kanꞌ. 18 Wa lye ꞌa ykwiꞌ Ni loꞌo nten nu msuun loꞌo Ni: “Ja kan ꞌa wan seꞌen ndiꞌiǐn, chaꞌ tyiꞌin suꞌwe wan loꞌoǔn nde re” ndukwin Ni bra kanꞌ. 19 Ka biyaꞌ tianꞌ sikwa, chaꞌ ja mdiya neꞌ kanꞌ seꞌen ndukwin Ni ꞌin neꞌ chaꞌ tsaa neꞌ, chunꞌ nu ja yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose.