2
Tnun ꞌa chaꞌ lka chaꞌ wa mdoꞌo laan ꞌin chaꞌ xaꞌan
Tnun ꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesús ni, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ xñiin suꞌwean nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Jesús loꞌoan, chaꞌ ja xiꞌin chuanꞌ ꞌin tuwiin ñi nu wa msñian. Nu ngwa sꞌni ni, ykwiꞌ angajle kanꞌ loꞌo nten chaꞌ ꞌin Ndiose. Ñi ꞌa ykwiꞌ angajle kanꞌ loꞌo neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ lye ꞌa ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu kuꞌni chaꞌ kuxi, kwiꞌ nu ja xlyaa kunan chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka ꞌñaan ni, ja kaja ñaꞌan lyaan ꞌin Ndiose xa wa mdyii chalyuu, bra nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten, si ja kunaan chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni, chaꞌ nu tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi. Kulo ndukwa la ytsaꞌ ykwiꞌ Jesús nu nka Xꞌnaan chaꞌ kanꞌ ꞌin nten nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin yu. Ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ yu bra kanꞌ; chunꞌ ndiꞌin la loꞌoan ytsaꞌ neꞌ kanꞌ ꞌñaan. Kanꞌ chaꞌ jlyo tianꞌ chaꞌ chañi lka chaꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, yꞌni Ndiose tñan chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ chañi ꞌa chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ kanꞌ, xa wa yꞌni Ni kaꞌan ꞌa chaꞌ tnun seꞌen ndiꞌian chaꞌ ñaꞌaan ꞌin ran. Tyun ꞌa chaꞌ tnun nu ja ka kuꞌni nten chalyuu yꞌni Ni bra kanꞌ, chaꞌ kuwe tianꞌ ꞌin Ndiose bra nu ñaꞌaan chaꞌ tnun kanꞌ bra kanꞌ. Loꞌo msuꞌwa Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan taꞌaan, sa ñaꞌan nka tiye Ni chaꞌ ta Ni ꞌñaan; kanꞌ chaꞌ nchka ꞌñaan kuꞌnian tyun loo tñan chaꞌ ꞌin Ndiose, nu ja nchka kuꞌni nten, ti ykwiꞌ ti neꞌ.
Taꞌaan lka Jesucristo chaꞌ nu ngwa Ni nten
Chkwianꞌ ska chaꞌ ꞌin chalyuu kwi nu ta Ndiose chunꞌ ndiꞌin la. Kwiꞌ ja nda Ndiose chabiyaꞌ chaꞌ ka angajle ndloo la chalyuu kwi kanꞌ, ska ti Ndiose kulo tñan nde kwa bra kanꞌ. Ndiya ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula seꞌen nchkwiꞌ chaꞌ re:
Ndiose nu nka Xꞌnan ba, ja ska nan lka ba siyaꞌ ti, taꞌa ba nu lka ba nten chalyuu; nuꞌwin ja ndiꞌin chaꞌ kuwe tiiꞌ ꞌwa.
Ja ndiꞌin chaꞌ chkaa tꞌnan tiiꞌ ꞌwa, chaꞌ lka ba nten chalyuu, ndukwin ayman kanꞌ.
Loꞌo ni, ndiya ska nten nu ngulo nuꞌwin tñan ꞌin chaꞌ mdiyan yu lo chalyuu;
ti xiꞌi ndaa chabiyaꞌ ꞌin angajle chaꞌ ka tnun la ꞌin yu kanꞌ bra kanꞌ.
Loꞌo chunꞌ ndiꞌin la ndaa ska seꞌen suꞌwe ꞌa seꞌen tyukwa yu loꞌoo, ñaꞌan tiꞌ seꞌen ndukwa ska nten nu tnun ꞌa nchka, ska xꞌnan nten, ska seꞌen kuꞌni tnun nten ꞌin yu.
Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ndaa chabiyaꞌ chaꞌ ka yu ndloo la ꞌin nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu.
Ngwañaꞌan nchkwiꞌ kityi kula kanꞌ. Chaꞌ ꞌñaan taꞌaan nu nsuꞌwian lo chalyuu nchkwiꞌ kityi kanꞌ, bra nu nchkwiꞌ chaꞌ wa nda Ndiose chabiyaꞌ ꞌin yu chaꞌ ka yu ndloo ꞌin nchga nan, ni siya ja ya ka chkanꞌ chaꞌ lka yu ndloo la ni. Wa jlyo tianꞌ sa ñaꞌan ngwa ꞌin Jesús nu ngwa bra kanꞌ, chaꞌ chinꞌ ti bra ngwa angajle tnun la ꞌin ykwiꞌ yu. Ngujwi yu lo wsi siꞌya nchga nten chalyuu, chaꞌ xkwiꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ndiose loꞌoan. Loꞌo ngwañaꞌan, nduwe ꞌa tianꞌ sa ñaꞌan nchka ꞌin Ni ni, chaꞌ lye ꞌa ngiꞌni tnun nten ꞌin Ni chaꞌ ngujwi Ni siꞌyaan, chaꞌ wa mdijin ꞌa Ni nu tiꞌí siꞌyaan.
10 Ti kulo ngwiñan Ndiose nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan nxñi Ni kwenta ꞌin nchga nan; loꞌo ngwañaꞌan, nchka tiꞌ Ni chaꞌ tyaan taꞌaan nu lkaan sñiꞌ Ni nde seꞌen suꞌwe ꞌa ñaꞌan seꞌen ndukwa Ni. Kanꞌ chaꞌ kulo ndukwa ndloo ꞌa chaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ tyii kuꞌni Jesucristo nchga tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni Ni lo chalyuu; loꞌo ni, wa mdoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi chunꞌ Jesús, ni siya kaꞌan ꞌa nu tiꞌí mdijin yu bra nu yꞌni yu tñan kanꞌ. 11 Wa msuwi Jesús kasiya ꞌin nten chalyuu, kanꞌ chaꞌ Ndiose lka Stian ni; loꞌo taꞌaan nu ngwa luwi kasiya ꞌñaan chunꞌ Jesús, ska ti Stian loꞌo Jesús, chaꞌ Ndiose lka Stian ni. Loꞌo ngwañaꞌan, ja njyuꞌu ꞌa tiꞌ Jesús chkwiꞌ Ni chaꞌ lka Ni taꞌaan. 12 Ndiya ska chaꞌ lo kityi kula nu nchkwiꞌ:
Ndiose Stiǐn, suꞌwe ꞌa chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌiin loꞌo neꞌ taꞌaǎn seꞌen ndiꞌiǐn;
kula tuꞌwaǎn, kwiꞌ kuꞌniǐn tnuǔn ꞌiin tloo nchga nten nu ndyoꞌ tiꞌin re.
13 Loꞌo ndiya xka chaꞌ nu ykwiꞌ yu kanꞌ:
Loꞌoǔn ndyaa ñaꞌan ꞌa tiǎnꞌ ꞌin Ndiose Stian, ndukwin.
Loꞌo bra kanꞌ ti ykwiꞌ la yu xiyaꞌ:
Nde ti ndiꞌin ba, suꞌwa ndiꞌiǐn loꞌo sñiěnꞌ nu wa nda Ndiose ꞌñaǎn.
Ngwañaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ nu wa ndukwa lo kityi kula kanꞌ.
14 Nan nu lkaan nten chalyuu ni, ska ti kunaanꞌ, ska ti tnean loꞌo neꞌ kula ꞌñaan loꞌo neꞌ taꞌaan. Sa ñaꞌan lkaan, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa Jesús nten, kanꞌ chaꞌ ngwa ꞌin yu ngujwi yu siꞌyaan. Ska ti ngwañaꞌan mjwi ñaꞌan mdijin lyo Jesús ꞌin kuneꞌ xaꞌan nu ndlo tñan lo kiiꞌ jwlyaa, seꞌen nchka tiꞌ kuneꞌ xaꞌan chaꞌ tsaa kasiya ꞌin nchga nten. 15 Kanꞌ chaꞌ nchka ꞌin Ni kulaa Ni ꞌin nchga nten nu ntsen ꞌa chaꞌ kaja; nchga tsan nu ndijyan neꞌ lo chalyuu, kuxi ti ndiꞌin neꞌ, tiꞌí ꞌa tñan ꞌin neꞌ, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ, chaꞌ xkwiꞌ ntsen ꞌa neꞌ kaja neꞌ. Ngwañaꞌan yꞌni tyii Jesús chaꞌ ntsen nten, yꞌni Ni chaꞌ suꞌwe ti tyiꞌin nten ni. 16 Ja yan Jesús lo chalyuu chaꞌ tayaꞌ yu ꞌin angajle ꞌin Ni nde niꞌ kwan; chaꞌ ꞌñaan re nu nkaan nten chalyuu, kanꞌ chaꞌ mdiyan Jesús, chaꞌ suꞌwa yaꞌ Ni ꞌñaan, nka tiye Ni, chaꞌ taꞌaan lkaan nten ꞌin ayman Abraham, ni siya chunꞌ ndiꞌin la chinꞌ ndijyaan lo chalyuu. 17 Kanꞌ chaꞌ yꞌni suꞌwa Jesús chaꞌ loꞌo nten ꞌin Ni lo chalyuu re, chunꞌ ngujwi Ni lo wsi siꞌyaan. Loꞌo ni, ndukwa Ni ti kwiꞌ seꞌen tnun seꞌen ndiꞌin Ndiose chaꞌ chkwiꞌ Ni loꞌo Sti Ni, chaꞌ kuꞌni tyii Ni nchga kiꞌya nu ndukwian. Loꞌo ni, wa lka Jesús ñaꞌan tiꞌ ska sti joꞌo nu ndloo la ti, nu ndyuꞌwi ꞌa tiꞌ ꞌñaan, nu lye ꞌa nchka tꞌnan tiꞌ ꞌñaan. 18 Kanꞌ chaꞌ nchka ꞌin Jesús kulaa ꞌin nten nu ndatsaa ꞌa kuneꞌ xaꞌan ꞌin. Nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni ngwañaꞌan, chaꞌ loꞌo ykwiꞌ Ni ngwa tiꞌ kuneꞌ xaꞌan kuꞌni kanan ꞌin Ni, loꞌo Ni mdijin Ni nu tiꞌí bra nu mdiꞌin Ni lo chalyuu re.