Kityi nu ndyaa nchga seꞌen ndiꞌin neꞌ judío taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu
1
Laa la ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten chalyuu xa nu mdiyan Krixtu
Nu ngwa sꞌni ni, wa tyun ꞌa yaꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌo ayman kula ꞌñaan, ngwañaꞌan ti ñaꞌan ytsaꞌ Ni chaꞌ ꞌin ayman kanꞌ, chaꞌ kwaꞌu neꞌ ꞌin nchga taꞌa kichen tyi neꞌ bra kanꞌ. Bra wa ni, xa nu wa tyii ti chalyuu re, wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan xka tuꞌwa, chaꞌ wa yan Krixtu lo chalyuu re seꞌen ndiꞌian, ti kwiꞌ ska ti kanꞌ nu lka Sñiꞌ Ni. Wa ndiꞌin Krixtu loꞌo Ndiose Sti Ni bra nu ngwiñan Ni chalyuu ti kulo; bra nu ti nñan Ni nchga loo nan nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan loꞌo nchga loo nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, ndiꞌin Krixtu loꞌo Ndiose Sti Ni bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa nda Ndiose chabiyaꞌ ꞌin Krixtu chaꞌ ka Ni ndloo ꞌin nchga chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Nchga xaa tnun nu nsuꞌwi seꞌen ndiꞌin Ndiose nganun loꞌo Krixtu nu nka Sñiꞌ Ni xa nu mdiꞌin Ni lo chalyuu. Sa ñaꞌan lka Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan lka Krixtu Ndiose; suꞌwe ꞌa ndlo Krixtu tñan ꞌin nchga chaꞌ nu ndiꞌin lo chalyuu siyaꞌ ti, kanꞌ chaꞌ suꞌwe ndiꞌin nchga nan bra kanꞌ. Bra wa mdyii yꞌni Krixtu tñan nu mdiꞌin chaꞌ kuꞌni Ni lo chalyuu re, chaꞌ yꞌni tyii Ni nchga kiꞌya nu ndukwi nten chalyuu, xiyaꞌ ndyaa Ni seꞌen ndiꞌin Ndiose Sti Ni, ndyaa tukwa Ni nde laꞌa seꞌen kwin seꞌen ndukwa Ndiose nde niꞌ kwan bra kanꞌ.
Ja suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin angajle loꞌo Krixtu
Ska ti Krixtu nu lka Sñiꞌ Ndiose, tnun la ti chabiyaꞌ mjwi ꞌin Ni ke nchga angajle nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan, chunꞌ tñan nu ngiꞌni Ni ꞌin Sti Ni; tlyu ꞌa chabiyaꞌ nda Ndiose ꞌin Krixtu, chaꞌ ska ti chaꞌ ꞌin Ni loꞌo Ndiose Sti Ni. Nde ndiya ska chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo Krixtu nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni:
Sñiěnꞌ lkaa; wa mdaǎn Tyiꞌiǐn ꞌiin chaꞌ lkaa Sñiěnꞌ, ndukwin Ni.
Kwiꞌ ngwañaꞌan wa ykwiꞌ Ndiose xka chaꞌ nu ꞌin Krixtu:
Naꞌ kaǎn Sti yu; kwiꞌ yu ka yu Sñiěnꞌ ykwiǐnꞌ, ndukwin Ni.
Loꞌo siꞌi chaꞌ ꞌin angajle nu ndiya nde niꞌ kwan nchkwiꞌ chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ꞌin Krixtu nchkwiꞌ chaꞌ kanꞌ. Nu ngwa ti kulo, bra nu wa ta ti Ndiose tñan ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ chaꞌ ndijyan yu lo chalyuu re, ykwiꞌ Ni bra kanꞌ:
Nchga angajle nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaǎn nde niꞌ kwan, ndiꞌin chaꞌ kuꞌni tnun ꞌin Sñiěnꞌ, ndukwin Ni.
Ngwañaꞌan ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni; loꞌo xka ñaꞌan ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin angajle kanꞌ:
Wa lka angajle ꞌñaǎn ñaꞌan tiꞌ kwiꞌin nu suꞌwe ꞌa ngiꞌni.
Sa ñaꞌan ska kiiꞌ nu nchkin lye, chaꞌ tijyuꞌ ꞌa nxtyi xaa ran, kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni angajle ꞌñaǎn tñan, ndukwin Ni.
Loꞌo xka ñaꞌan ykwiꞌ Ndiose loꞌo Krixtu nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni:
Ja tsaa tii ꞌa chaꞌ ka nuꞌwin ndloo la, chaꞌ nuꞌwin lkaa Ndiose, ndukwin Ni;
ñi ꞌa kuloo tñan, chunꞌ nuꞌwin lkaa nu nduun loo la ꞌin nten chalyuu.
Nuꞌwin ndiya ꞌa tiiꞌ nchga chaꞌ suꞌwe nu kuꞌni nten; kwiꞌ msinꞌ ꞌa tiiꞌ xa nu kuꞌni nten chaꞌ xaꞌan loꞌo Ndiose Stii.
Kanꞌ chaꞌ ngulo suwiǐn ꞌiin chaꞌ kuꞌnii tñan ꞌñaǎn, ndukwin Ndiose.
Ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa nka tiyee ni, chaꞌ tnun la chabiyaꞌ wa ndaǎn ꞌiin ke xka la nu, ndukwin Ndiose.
10 Ti ndiya xka chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo Krixtu nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni:
Nuꞌwin lkaa Xꞌnan ñaꞌaan chalyuu, ndukwin Ndiose.
Ti kulo ngwiñaan nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ngwiñaan nchga nan nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan.
11 Chunꞌ ndiꞌin la tsaa tii nchga nan ngwañaꞌan ti, loꞌo ja ska chaꞌ kuxi ka ꞌiin siyaꞌ ti,
ni siya kasun chalyuu, ni siya kasun nchga nan nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan sa ñaꞌan ngasun ska teꞌ.
12 Xkwaan nuꞌwin chaꞌ kanꞌ, sa ñaꞌan ncha tuꞌwaan ska teꞌ nu ja nnanjoꞌo ꞌa ꞌñaan;
nxaꞌaan ꞌin ran chaꞌ kaja xka nu tiji bra kanꞌ.
Loꞌo nuꞌwin ni, ja tsaa tii chaꞌ ꞌin ykwiiꞌ;
ja ndiꞌin chaꞌ kasuuꞌ siyaꞌ ti, ndukwin Ndiose ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni bra kanꞌ.
13 Nde ndiya xka chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula chaꞌ ꞌin Krixtu:
Tyaan lyaa nde re, tyukwaa lyaa seꞌen ndukwaǎn re.
Nde ti tyukwa nuꞌwin sa ñaꞌan yaꞌ nu tyijin lyoǔn ꞌin nchga nu nxuun loꞌoo, chaꞌ nuꞌwin lka ndloo ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, ndukwin Ndiose.
Ja ya chkwiꞌ Ndiose ngwañaꞌan chaꞌ ꞌin ska angajle ꞌin Ni nde niꞌ kwan, ska ti loꞌo Krixtu wa ykwiꞌ Ni ngwañaꞌan. 14 Nchga angajle nu ndiya nde niꞌ kwan ni, nchga tsan ngiꞌni angajle kanꞌ tñan nu ndlo Ndiose; kwiꞌin nu suꞌwe ꞌa lka angajle kanꞌ. Ndlo Ndiose tñan ꞌin angajle kanꞌ ndijyan lo chalyuu, chaꞌ tayaꞌ ꞌin nchga nten chalyuu nu wa tyoꞌo laa ꞌin chaꞌ kuxi chunꞌ Jesús, chaꞌ nu wa tsaa tii chalyuu re.