Ngwaꞌan Palyu kityi ndyaa seꞌen ndiꞌin Filemón
1
Palyu lkaǎn, loꞌo ni, nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan chunꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo. Ndaꞌaǎn kityi re loꞌo Timu taꞌaan, chaꞌ chkwiꞌ ba ska chaꞌ loꞌo nuꞌwin, Filemón, chaꞌ suꞌwe ꞌa taꞌa suꞌwe ndiꞌian lkaan, chaꞌ ti kwiꞌ taꞌa tñan ngiꞌnian. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndaꞌan ba kityi re chaꞌ nchga neꞌ taꞌaan nu ndyoꞌ tiꞌin seꞌen ndiꞌiin ka kunan neꞌ chaꞌ nu chkwiꞌ bare; loꞌo nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo Apia taꞌaan, loꞌo Arquipo nu suꞌwa ti lye ngiꞌni tñan loꞌo ba chaꞌ kanen chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ tyijin lyo ba ꞌin nu kuxi. Nde ñaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka ꞌwan, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan chunꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
Ñaꞌan ti msñi suꞌwe Filemón chaꞌ ꞌin Jesucristo
Ndyaǎn xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌiin, Filemón, nchga bra nu nchkwiǐnꞌ loꞌo Ndiose. La seꞌen ndiꞌiǐn re, wa ynen chaꞌ suꞌwe ꞌa msñii chaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan, ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa nka tiyee ñaꞌaan ꞌin Jesús loꞌo nchga nten ꞌin Ni nde kwa. Wa ynaǎn nchga chaꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ njñaǎn chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ nchga nten nu wa ynan chaꞌ nu ykwiiꞌ loꞌo neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo. Bra kanꞌ ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ neꞌ chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni Krixtu loꞌoan. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni, ngula tiꞌ niꞌ kasiya ꞌñaǎn chunꞌ nuꞌwin, chaꞌ wa ynaǎn chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyee ñaꞌaan ꞌin neꞌ taꞌaan, chaꞌ ndayaaꞌ ꞌa ꞌin neꞌ taꞌaan chaꞌ talo neꞌ ꞌin nu tiꞌí. Loꞌo chañi chaꞌ lkaan taꞌaan chunꞌ Jesucristo.
Njñan Palyu ska chaꞌ suꞌwe chaꞌ ꞌin Onésimo
8-9 Loꞌo ni, njñaǎn ska chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌiin. Jlyo tiǎnꞌ sa ñaꞌan suꞌwe ꞌa nka tiyee ñaꞌaan ꞌin nten, kanꞌ chaꞌ siꞌi ska tñan nu kuloǔn ꞌiin lka re, ni siya ndiya chabiyaꞌ ꞌñaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ ngwañaꞌan loꞌoo. Palyu lkaǎn, wa kulaǎn ni, kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan, chunꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo nten. 10 Chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌoo chaꞌ ꞌin Onésimo, chaꞌ lka yu ñaꞌan tiꞌ sñiěnꞌ; ngwañaꞌan nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌin yu kanꞌ ni, chaꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan re msñi yu chaꞌ ꞌin Ndiose chunꞌ chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ loꞌo yu.
11 Onésimo kanꞌ ni, ja ska tñan ngunanjoꞌo yu ꞌiin nu ngwa ti sꞌni. Loꞌo ni, xka ñaꞌan ngiꞌni yu ni; ni siya chaꞌ ꞌiin, ni siya chaꞌ ꞌñaǎn, suꞌwe ꞌa ngiꞌni yu tñan ni. 12 Wa nguloǔn tñan ꞌin yu chaꞌ xitukwi yu tyaan yu nde seꞌen ndiꞌiin xiyaꞌ, ñaꞌan tiꞌ si ti kwiꞌ kasiya ꞌñaǎn msuꞌwaǎn ndyaa nde seꞌen ndiꞌiin. 13 Nuꞌwin jlyo tiiꞌ chaꞌ nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan nde, chunꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo loꞌo nten; kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa ka tiyeěn ni siya kanun yu loꞌoǔn nde re, chaꞌ tayaꞌ yu ꞌñaǎn ñaꞌan tiꞌ si ndiꞌiin ykwiiꞌ nde re. 14 Nchka tiǎnꞌ chaꞌ skaǎnꞌ chaꞌ loꞌoo kulo ndukwa la, Filemón. Nuꞌwin, suꞌwe ꞌa tiyee, loꞌo nchka tiǎnꞌ chaꞌ kuꞌnii loꞌo yu sa ñaꞌan nu nchka tiiꞌ ykwiiꞌ; ja nchka tiǎnꞌ kuloǔn tñan ꞌiin chaꞌ kanun yu loꞌoǔn. 15 Ja chan msnan yu chinꞌ ꞌiin, chaꞌ nu chunꞌ ndiꞌin la, ti ta Ndiose chabiyaꞌ kala yu seꞌen ndiꞌiin xiyaꞌ, chaꞌ la ni, kanun yu seꞌen ndiꞌiin tyukwi tyempu nu tyiꞌin yu lo chalyuu. 16 Loꞌo siꞌi msu nu msiꞌi wan ka yu ni, taꞌaan lka yu; loꞌo lka yu taꞌaǎn chunꞌ nu suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌin yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan taꞌa nu suꞌwe la ndiꞌin ꞌiin ka yu ni; ka yu ska msu nu suꞌwe la ti ndiꞌin ꞌiin ni, chaꞌ kwiꞌ taꞌa nten ꞌin Jesucristo lka wan.
17 Kanꞌ chaꞌ chkwiiꞌ suꞌwe loꞌo yu bra nu kala yu seꞌen ndiꞌiin, ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu suꞌwe nchkwiiꞌ loꞌoǔn bra nu ndaꞌaǎn seꞌen ndiꞌiin, chaꞌ ska ti chaꞌ ꞌin Ndiose msñian. 18 Si ndukwi yu tneꞌ ꞌiin chunꞌ chaꞌ kuxi nu yꞌni yu nu ngwa sꞌni, xtyaa tneꞌ kanꞌ kwenta ꞌñaǎn. 19 Tyaǎn tñi kanꞌ ꞌiin, kanꞌ chaꞌ nsuꞌwaǎn niǐn nde re: Palyu. Ja chkwiǐnꞌ ꞌaǎn chaꞌ ndiya nan nu ndukwii ꞌñaǎn, ni siya kaꞌan ꞌa chaꞌ ndukwii, chaꞌ kwiꞌ chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌiin wa mjwi ꞌiin chunꞌ chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ loꞌoo. 20 Taꞌaan lka yu chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo, kanꞌ chaꞌ sa ñaꞌan nu tka mjñaǎn ꞌiin, chaꞌ suꞌwe ti chkwiiꞌ loꞌo yu, ngwañaꞌan kuꞌnii loꞌo yu. Ja chan ka suꞌwe la tiyeěn si ta wan chabiyaꞌ tyaan yu nde re chaꞌ tayaꞌ yu ꞌñaǎn.
21 Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ndukwaa nchga chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌoo, kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌiin; kwiꞌ ngwañaꞌan, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ti kaꞌan la chaꞌ suꞌwe ti kuꞌnii loꞌoǔn. 22 Loꞌo xka chaꞌ ni, wa ynan Ndiose chaꞌ taꞌa ti njñan wan ska chaꞌ ꞌñaǎn ꞌin Ni, kanꞌ chaꞌ suꞌwe si kuꞌni xuꞌwe wan ska seꞌen tyiꞌiǐn; nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ xuꞌwe ti tyoꞌoǔn niꞌ ñaꞌan chkwan re, tyaǎn seꞌen ndiꞌin wan bra kanꞌ.
Mdyii ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ
23 Loꞌo Epafras taꞌa nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan re chunꞌ chaꞌ nchkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Jesucristo, loꞌo yu kanꞌ nchka tiꞌ yu chkwiꞌ suꞌwe yu loꞌo wan. 24 Kwiꞌ ngwañaꞌan Marku, loꞌo Aristarco, loꞌo Dema, loꞌo Luka, taꞌa neꞌ ndyuꞌwi tiꞌ neꞌ ꞌiin. Ndayaꞌ ꞌa neꞌ kanꞌ ꞌñaǎn loꞌo tñan ꞌin Ndiose nde re.
25 Ñaꞌan ti kuꞌni Jesucristo nu nka Xꞌnaan chaꞌ suꞌwe loꞌo taꞌa wan sikwa. Ngwañaꞌan ka sikwa.