3
Sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian si lkaan nten ꞌin Jesús
Kwaꞌuu ꞌin neꞌ taꞌa wan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesucristo chaꞌ tukwa neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ nchga nu nduun loo la ꞌin neꞌ, nchga neꞌ wsiya; ndiꞌin chaꞌ tukwa neꞌ nchga loo tñan suꞌwe nu kulo neꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ. Ja suꞌwe chkwiꞌ neꞌ kwentu ꞌin xka la nten, kwiꞌ ja suꞌwe xuun neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ; ndiꞌin chaꞌ kuwe tiꞌ neꞌ ꞌin xka la nten, chaꞌ suꞌwe ti chkwiꞌ neꞌ loꞌo nchga nten.
Nu ngwa sꞌni la, ja ndiꞌyaan kwenta siyaꞌ ti sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose; ja ndukwaan ꞌaan chaꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ, chaꞌ wa mñi lyoꞌo kuneꞌ xaꞌan ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian nchga chaꞌ kuxi nu jñan kasiya ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian. Mdiya ꞌa tianꞌ ngiꞌnian chaꞌ kuxi kanꞌ bra kanꞌ, liyeꞌ ꞌa tianꞌ ꞌin taꞌa ntean. Naꞌan tiꞌí nten ꞌñaan, kwiꞌ ngwañaꞌan nan, naꞌan tiꞌian ꞌin nten. Bra kanꞌ ynaan chaꞌ nchka ꞌa tiꞌ Ndiose kulaa Ni ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi; chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni Ni loꞌoan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan nu lkaan nten chalyuu, kanꞌ chaꞌ yꞌni Ni ngwañaꞌan. Loꞌo ngulaa Ni ꞌñaan chunꞌ nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaan bra kanꞌ; nchka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaan ni, siꞌi chunꞌ ska chaꞌ suꞌwe nu wa yꞌnian, siꞌi chunꞌ ska tñan kti nu wa yꞌnian. Ndiose yꞌni tñan kanꞌ, Ndiose yꞌni luwi kasiya ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ka chkwianꞌ chaꞌ wa ngula kwian xiyaꞌ; wa ngwa kwi kasiya ꞌñaan ni, chunꞌ tñan nu wa yꞌni Tyiꞌi Ndiose loꞌoan. Suꞌwe ꞌa nda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni nu kanun niꞌ kasiya ꞌñaan chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo nu ndlaa ꞌñaan; loꞌo tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe yꞌni Ndiose loꞌoan ngwañaꞌan, chaꞌ kaan sa ñaꞌan si lkaan sñiꞌ Ni, xa wa mjwi chalyuu kwi ꞌñaan, kwiꞌ nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan.
Ndiꞌin chaꞌ xñi suꞌwe wan chaꞌ nu ñi nu ndaꞌaǎn lo kityi re, kanꞌ chaꞌ lye chkwiiꞌ chaꞌ re loꞌo nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose la kwa, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa chaꞌ nu ñi re, ka kunanjoꞌo chaꞌ kanꞌ ꞌin ya ñaꞌan ti nten. Ja suꞌwe chkwiꞌ wan ska chaꞌ nu ja lka, kwiꞌ ngwañaꞌan ja xkwen wan chaꞌ kuxi ꞌin taꞌa wan chunꞌ tñan nu yꞌni ayman kula ꞌñaan; ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ luwe wan chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés nu ngwa sꞌni. Ja la tsaa toꞌo suꞌwe ska chaꞌ si nu kuꞌni wan ngwañaꞌan. Kanaꞌ tyempu ꞌwan ngwañaꞌan, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ nu ndukwi lo kwiꞌin ti nchkwiꞌ wan bra kanꞌ.
10 Ska tukwa yaꞌ chkwiiꞌ loꞌo neꞌ taꞌa wan nu nchka tiꞌ xisuun ꞌwan, chaꞌ ja suꞌwe taꞌa wan ꞌwan, nu ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Jesucristo. Si ja kunan neꞌ kanꞌ, bra kanꞌ kulaa yaꞌ wan ꞌin neꞌ kanꞌ. 11 Wa mnaꞌ siyaꞌ ti chaꞌ tiya ꞌin neꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin kiꞌya ꞌin neꞌ; ti ykwiꞌ ti neꞌ jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ ndiꞌin kiꞌya ꞌin neꞌ.
Mdyii ykwiꞌ Palyu loꞌo Tito
12 Wa suꞌwaǎn tiǎn ska nten nu tsaa seꞌen ndiꞌiin, ni siya Artemas, ni siya Tíquico. Bra nu tiya yu nde kwa, bra kanꞌ bra ti tsaa nde kichen Nicópolis si ka ꞌiin; tyukwa taꞌaan nde kwa bra kanꞌ, chaꞌ tyiꞌian kichen kanꞌ tyempu tlyaꞌ, nka tiyeěn. 13 Tayaaꞌ ꞌin Zenas, nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌñaan loꞌo yu wsiya, loꞌo tayaaꞌ ꞌin Polo. Kiꞌya kwenta ꞌin neꞌ chaꞌ ja ska nan lyiji ꞌin neꞌ bra nu ti tsaa la neꞌ tuwiin. 14 Ndiꞌin chaꞌ kuꞌni xaꞌan nchga nten ꞌin Jesucristo nde kwa, chaꞌ kuꞌni neꞌ nchga chaꞌ suꞌwe, chaꞌ ka tayaꞌ neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ nu lyiji chinꞌ nan ꞌin. Ja suꞌwe si xkwiꞌ chaꞌ ndaja ti tiꞌ neꞌ taꞌaan ndiꞌin neꞌ lo chalyuu.
15 Taꞌa ba ndiꞌin ba nde re nchka tiꞌ ba chkwiꞌ suꞌwe ba loꞌo wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan nuꞌwin, suꞌwe ti chkwiiꞌ loꞌo taꞌa wan, kwiꞌ nu lka taꞌa suꞌwe nsuꞌwi ba nde kwa, chaꞌ lka neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús. Loꞌo ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo nchga wan. Ngwañaꞌan ka sikwa.