2
Chaꞌ nu ñi kwaꞌu Tito ꞌin nten chaꞌ kanun suꞌwe tiye loꞌo taꞌa nten
Nuꞌwin ni, Tito, xkwiꞌ chaꞌ nu ñi kwaꞌuu ꞌin nten. Kwaꞌuu ꞌin yu nu kula la chaꞌ ja ka kuꞌwi yu, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ nu ñi tsaa ñaꞌan tiꞌ yu, chaꞌ kuꞌni yu kwenta ꞌin yu, ti ykwiꞌ ti yu, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni yu bra kanꞌ; kwaꞌuu ꞌin yu kula kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa tsaa ñaꞌan tiꞌ yu nchga chaꞌ nu ñi, chaꞌ suꞌwe xuꞌwi tiye yu ꞌin taꞌa nten yu, chaꞌ lye ꞌa talo yu bra nu ñaꞌan tiꞌí nten ꞌin yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kwaꞌuu ꞌin neꞌ kunaꞌan kula sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ tyiꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ja chkwiꞌ ꞌa neꞌ kwentu ꞌin nten, chaꞌ ja ka kuꞌwi neꞌ, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti kuꞌni neꞌ tloo taꞌa nten neꞌ. Bra nu ñaꞌan nu kunaꞌan kuneꞌ ꞌin neꞌ kula kanꞌ, kuꞌni xaꞌan neꞌ chaꞌ suꞌwe xuꞌwi tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin kwilyoꞌo neꞌ loꞌo sñiꞌ neꞌ bra kanꞌ; kuꞌni xaꞌan nu kunaꞌan kuneꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ kwenta ꞌin neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni neꞌ, sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni nten nu wa ngwa luwi kasiya ꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose; kuꞌni xaꞌan neꞌ sa ñaꞌan nu suꞌwe ti kuꞌni neꞌ tñan naꞌan tyi neꞌ, sa ñaꞌan nu chka tꞌnan tiꞌ neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ, sa ñaꞌan nu tukwa neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ kwilyoꞌo neꞌ. Si xkwiꞌ suꞌwe ti kuꞌni nu kunaꞌan kuneꞌ, bra kanꞌ ja kaja ñaꞌan chkwiꞌ xka ta nten chaꞌ kuxi ꞌin Ndiose siꞌya neꞌ kanꞌ.
Kwiꞌ ngwañaꞌan, chkwiiꞌ loꞌo yu kuneꞌ chaꞌ kuꞌni yu kwenta ꞌin yu, ti ykwiꞌ ti yu, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni yu. Loꞌo nuꞌwiin, suꞌwe ti kuꞌnii, chaꞌ ngwañaꞌan kuꞌni xaꞌan yu kuneꞌ kanꞌ nchga chaꞌ suꞌwe xa nu ñaꞌan nten nchga tñan nu ngiꞌnii; ñi ti kwaꞌuu nchga chaꞌ ꞌin yu kanꞌ, siꞌi chaꞌ wjya ti chkwiiꞌ loꞌo yu. Suꞌwe ti kwaꞌuu ꞌin neꞌ sikwa, chaꞌ ja tukwin ka chkwiꞌ chaꞌ ꞌiin, chaꞌ ngiꞌnii chaꞌ kuxi. Bra kanꞌ ka jyuꞌu tiꞌ yu nu kuxi kasiya ꞌin, chaꞌ ja kaja ñaꞌan chkwiꞌ yu chaꞌ kuxi ꞌwan bra kanꞌ.
Chkwiiꞌ loꞌo msu nu msiꞌi nten, taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Jesús nde kwa, chaꞌ tukwa neꞌ nchga chaꞌ nu chkwiꞌ xꞌnan neꞌ, chaꞌ suꞌwe ti ka tiye neꞌ kuꞌni neꞌ nchga tñan nu kulo xꞌnan neꞌ, chaꞌ ja xkwen neꞌ chaꞌ kuxi ꞌin xꞌnan neꞌ. 10 Ja suꞌwe si kuꞌni msu kunan nan nu nsuꞌwi ꞌin xꞌnan neꞌ, ni siya chinꞌ ti chaꞌ; xkwiꞌ chaꞌ nu ñi kuꞌni msu sikwa. Kuꞌni tnun neꞌ ꞌin xꞌnan neꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ xka ta nten chaꞌ suꞌwe ꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose nu ndlaa ꞌñaan.
11 Suꞌwe ꞌa ngiꞌni Ndiose loꞌo nten chalyuu chaꞌ nchka tiꞌ Ni kulaa Ni ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi; 12 kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ngwaꞌu Ni ꞌñaan sa ñaꞌan ka tyiꞌiin suꞌwean lo chalyuu. Nchka tiꞌ Ni chaꞌ kulaa yaanꞌ nchga chaꞌ nu ja suꞌwe, nchga chaꞌ kuxi nu ndiya tianꞌ kuꞌnian, chaꞌ lkaan nten chalyuu, chaꞌ suꞌwe ti kuꞌnian loꞌo taꞌa ntean. Bra kanꞌ ka kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose suꞌwe ti. 13 Kwiꞌ ngwañaꞌan nduꞌu Ni ꞌñaan, chaꞌ ka suꞌwe tiyean bra nu ndiꞌin taan ꞌin Ndiose nu tnun ꞌa chaꞌ ndiꞌin ꞌin, ñaꞌan bra nu tyaan Ni xiyaꞌ. Luwi ꞌa xaa xuꞌwi seꞌen ndiꞌin Ni bra kanꞌ, bra nu tyoꞌo tukwa Jesucristo nu ndlaa ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi. 14 Bra nu mda Jesús chabiyaꞌ yjwi neꞌ ꞌin yu, chaꞌ ka tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi. Ngwañaꞌan yꞌni luwi yu niꞌ kasiya ꞌñaan chaꞌ kaan nten ꞌin Ni, chaꞌ xlyaan kuꞌnian xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe bra kanꞌ.
15 Ngwañaꞌan lka chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kwaꞌuu ꞌin nten, lye chkwiiꞌ nchga chaꞌ kanꞌ loꞌo neꞌ. Kuloo tñan ꞌin neꞌ, nchga loo tñan suꞌwe nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ; ja taa chabiyaꞌ kuꞌni neꞌ tñan nu ja suꞌwe, chaꞌ nuꞌwin nkaa ndloo. Ja taa seꞌen tyukwa kiyaꞌ chaꞌ chkwiꞌ nten chaꞌ kuxi ꞌiin.