8
Jesús ndiꞌin nde seꞌen ndiꞌin Ndiose, chaꞌ chkwiꞌ loꞌo Ni chaꞌ ꞌñaan
Nde ñaꞌan chaꞌ nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni: Nde niꞌ kwan ndukwa Jesús nde laꞌa seꞌen kwin seꞌen ndukwa Ndiose, chaꞌ ndlo Ni tñan ñaꞌaan chalyuu; la kanꞌ ndukwa Jesús chaꞌ lka Ni xꞌnan sti joꞌo chaꞌ ꞌñaan. Kti ꞌa seꞌen lka, kwiꞌ Ndiose ngwiñan seꞌen nu ngiꞌni Jesús tñan ni; siꞌi nten chalyuu nu ngwiñan ꞌin ran, chaꞌ lka ran sa ñaꞌan nu ngwa tiꞌ Ndiose chaꞌ ka ran. Nchga xꞌnan sti joꞌo lo chalyuu re ni, ndiꞌin chaꞌ xtya neꞌ lomstan tloo Ndiose, loꞌo ndiꞌin chaꞌ tikin neꞌ xka lomstan lo msaa seꞌen nchkin kiiꞌ, chaꞌ kanꞌ lka tñan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan Jesús ni, ndiya lomstan nu mstya Ni tloo Ndiose chaꞌ ꞌñaan, ni siya ja ngwa Jesús sti joꞌo bra nu mdiꞌin yu lo chalyuu re. Ja mda nten tñan kanꞌ chaꞌ ka yu bra kanꞌ, chaꞌ wa lka ndiꞌin xka ta sti joꞌo kula nu nxtya lomstan nu ndiꞌin chaꞌ ta neꞌ kichen chaꞌ ꞌin ayman Moisés. Xka ta sti joꞌo kanꞌ, chaꞌ lka neꞌ kanꞌ nten, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tsaa tii chaꞌ ꞌin neꞌ; wa lka ti tñan ngiꞌni neꞌ, ja nchka neꞌ lye. Chunꞌ tñan nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwe la ti sti joꞌo lka Jesús, kwiꞌ nu ndukwa seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan. Loꞌo laa teꞌ naꞌan nu ngwiñan ayman Moisés seꞌen yꞌni tnun ayman ꞌñaan ꞌin Ndiose nu ngwa ti sꞌni, ndiya ska chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo yu kula kanꞌ, chaꞌ ꞌin laa teꞌ naꞌan kanꞌ: “Xñi wan kwenta chaꞌ kwiñan wan ska laa teꞌ naꞌan re sa ñaꞌan nu ngwaꞌuǔn ꞌwan bra nu mduǔn ykwiǐnꞌ loꞌo wan lo kiꞌya kwan kanꞌ” ndukwin Ni ꞌin Moisés. Ska nkwin ti ngwa chaꞌ kanꞌ, ska nan nu mtin bra ti, loꞌo suꞌwe la ti seꞌen ndukwa Jesús nde niꞌ kwan ni. Kanꞌ chaꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwe la ti tñan nu ngiꞌni Jesús chaꞌ ꞌñaan, chinꞌ la tñan ngiꞌni xka ta sti joꞌo nu lka nten chalyuu ti. Loꞌo ni, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌoan, ndlo ꞌa chaꞌ kanꞌ ꞌñaan ni, chunꞌ Jesús, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan.
7-8 Ti kaꞌan ꞌa chaꞌ lyiji ꞌin chaꞌ kula kanꞌ, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌo nten nu ngwa ti kulo. Loꞌo ja yaa toꞌo suꞌwe chaꞌ kanꞌ, ja ngwa ꞌin chaꞌ kula kanꞌ kuꞌni xuꞌwe kasiya ꞌin nten chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ja suꞌwe tñan yꞌni nten kanꞌ bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ mskanꞌ Ndiose xka chaꞌ loꞌo nten. Nde ndiya chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose nu nchkwiꞌ chaꞌ kanꞌ:
Bra ti tiya tsan nu skaǎnꞌ chaꞌ loꞌo nchga neꞌ Israel xiyaꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan loꞌo nchga neꞌ Juda, ndukwin Ndiose nu nka Xꞌnaan.
Siꞌi ti kwiꞌ chaꞌ nu wa mskaǎnꞌ loꞌo ayman ꞌin neꞌ nu ngwa sꞌni, ndukwin Ni.
Nu ngwa bra kanꞌ mdayaǎnꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ mdoꞌo neꞌ kichen tyi neꞌ Egipto, ndyaa neꞌ.
Loꞌo ja ynan neꞌ chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ loꞌo neꞌ; ti yꞌni la neꞌ chaꞌ kuxi, kanꞌ chaꞌ ngulaa yaǎnꞌ ꞌin neꞌ, ndukwin Ndiose nu nka Xꞌnaan.
10 Loꞌo ni, nde lka chaꞌ nu kwi nu skaǎnꞌ loꞌo neꞌ Israel, ndukwin Ni. Xa nu tiya bra, kanꞌ kuꞌniǐn chaꞌ kanun suꞌwe nchga chaꞌ nu chkwiǐnꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
Tyukwi ti tiye neꞌ kuꞌni neꞌ tñan ꞌñaǎn bra kanꞌ;
naꞌ kaǎn Ndiose Xꞌnan neꞌ, loꞌo neꞌ kanꞌ ka neꞌ nten ꞌñaǎn bra kanꞌ.
11 Nchga neꞌ kanꞌ ka xuꞌwi lyo neꞌ ꞌñaǎn bra kanꞌ, taꞌa neꞌ tnun loꞌo xuwe, nchga neꞌ xuꞌwi lyo neꞌ ꞌñaan bra kanꞌ.
Tyempu kanꞌ ja nꞌni chaꞌ kunichaꞌ neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ ti ka nu lkaǎn;
ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja nꞌni chaꞌ kwaꞌu neꞌ ꞌin taꞌa kichen tyi neꞌ chaꞌ naꞌ lkaǎn Ndiose Xꞌnan neꞌ.
12 Kuꞌniǐn chaꞌ tlyu tiꞌ nchga kiꞌya nu ndukwi neꞌ, ja tyaa yuꞌwi ꞌa tiǎnꞌ nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni neꞌ bra kanꞌ.
Ngwañaꞌan nchkwiꞌ lo kityi ꞌin Ndiose kanꞌ. 13 Nan wa tyii ti katin chaꞌ kula nu mdiꞌin ti kulo; ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ, bra nu nchkwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin xka chaꞌ kwi nu skanꞌ Ni loꞌoan. Sꞌni ꞌa mdyisnan chaꞌ kula kanꞌ; loꞌo ni, wa mdyii mtin nchga chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ.