9
Krixtu, kanꞌ nu wa mslaa tuwiin ꞌñaan chaꞌ tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose
Nchga chaꞌ kula nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ Israel nu ngwa sꞌni, kanꞌ nu ytsaꞌ ꞌin neꞌ sa ñaꞌan kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo ngwañaꞌan, wa yuꞌwi ska naꞌan nu kti ꞌin neꞌ, seꞌen yuꞌni tnun neꞌ kanꞌ ꞌin Ni, ni siya nten chalyuu ti ngwiñan naꞌan kanꞌ; ska laa teꞌ naꞌan ngwiñan neꞌ, kanꞌ nu mdukwa jluꞌwe niꞌ lyoꞌoo seꞌen ndaꞌan ska ti sti joꞌo. Niꞌ lyaa teꞌ naꞌan kanꞌ mdiya kandlyeru chkwan seꞌen nchkin kiiꞌ nchga bra; kwiꞌ ngwañaꞌan, mduun ska msaa seꞌen ndyukwa jaxlya nu ka lomstan ꞌin Ndiose. Nchga tsan nxtya sti joꞌo lomstan kanꞌ lo msaa kanꞌ. Nde chunꞌ teꞌ tukwin nu ndukwi loo joꞌo kanꞌ, la kanꞌ mdiya xka kwartu, ska seꞌen nu kti ꞌa ꞌin neꞌ. La kanꞌ mduun msaa oro seꞌen ndikin sti joꞌo ynan; ti kwiꞌ la kanꞌ mdiya tñaꞌ nu kti, kwiꞌ nu mxiin chkwan oro ñaꞌaan chunꞌ tñaꞌ kanꞌ. Niꞌ tñaꞌ kanꞌ mxkwan seꞌen neꞌ sa yuꞌwe nan nu msuꞌwa Ndiose chaꞌ ku neꞌ Israel lo ntenꞌ wtyi kanꞌ, tuwiin nu mdaꞌan neꞌ nu ngwa sꞌni. Ñaꞌan tiꞌ skwan, ngwañaꞌan nchka tiꞌ ran bra kanꞌ; ska niꞌ styu oro yuꞌwi nan nu yku neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, niꞌ tñaꞌ kanꞌ yuꞌwi seꞌen yka skan ꞌin ayman Aarón, yka skan nu mdukwa kutin chaꞌ ꞌin ti. Kwiꞌ ngwañaꞌan, yuꞌwi taꞌa tyukwaa kee kwajaꞌ; lo kee kanꞌ mdukwa taꞌa tii chaꞌ kanꞌ, tñan nu wa ngulo Ndiose ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ. Nchga nan kanꞌ yuꞌwi seꞌen ran niꞌ tñaꞌ kti kanꞌ bra kanꞌ. Chunꞌ tñaꞌ kanꞌ mdiya tukwa nkwin angajle nu xaa ꞌa tyukwi ñaꞌaan chunꞌ; msñi yaꞌ taꞌa angajle nduwi kanꞌ chunꞌ tñaꞌ, chaꞌ tyaa yuꞌwi tiꞌ nten chaꞌ la kanꞌ ndijyan Ndiose chaꞌ katin nchga kiꞌya nu ndukwi neꞌ. Angajle nduwi kanꞌ mduun chunꞌ tñaꞌ kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ Israel chaꞌ nchga tsan ndiꞌin Ndiose seꞌen ndiꞌin neꞌ bra kanꞌ. Loꞌo ni, ja kaja ꞌa bra ꞌñaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ jiǐn nchga chaꞌ kanꞌ.
Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ mdiꞌin nchga nan kanꞌ niꞌ lyaa teꞌ naꞌan seꞌen yꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ nchga tsan ndaꞌan sti joꞌo niꞌ lyaa teꞌ naꞌan kanꞌ, chaꞌ kuꞌni yu tñan ꞌin Ndiose niꞌ lyaa kanꞌ. Ska ti xꞌnan sti joꞌo ndaꞌan yu seꞌen nu kti ꞌa kanꞌ ꞌin neꞌ, ska yaꞌ ti ndaꞌan yu ska yijan. Loꞌo tnen ꞌni ndaꞌan sti joꞌo kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ skwin tnen kanꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose nde seꞌen kti kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan katin kiꞌya nu ndukwi sti joꞌo kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, katin nchga kiꞌya nu ndukwi nten kichen, ni siya kiꞌya nu ja jlyo tiꞌ neꞌ si wa yꞌni neꞌ. Chaꞌ ꞌin Ndiose yꞌni xꞌnan sti joꞌo tñan kanꞌ. Laja nu nchkwianꞌ chaꞌ ꞌin teꞌ naꞌan nu ngwa laa kanꞌ, ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ, chaꞌ ti ji stean seꞌen nu kti ꞌa ꞌin Ndiose, si ti ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo chaꞌ kula kanꞌ; ti ji tsaan tuwiin seꞌen ndiꞌin Ndiose, si ti ngiꞌni tnuan ꞌin Ndiose sa ñaꞌan nu yꞌni neꞌ kula kanꞌ nu ngwa sꞌni. Loꞌo nchga chaꞌ kula kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe la tianꞌ nchga chaꞌ nu ndiꞌin ni. Ja kaja ñaꞌan ka luwi kasiya ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose xa nu ti ngiꞌniin tnuan ꞌin Ni sa ñaꞌan nu yꞌni neꞌ loꞌo chaꞌ kula kanꞌ. Ni siya kaꞌan ꞌa lomstan taan ꞌin Ni, ni siya tikian kaꞌan ꞌa ꞌni lo msaa seꞌen nchkin kiiꞌ kanꞌ, ja ka katin kiꞌya nu ndukwian tloo Ndiose ngwañaꞌan. 10 Xkwiꞌ chaꞌ ꞌin nten chalyuu ti lka chaꞌ kula kanꞌ, ni siya nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ ja suꞌwe kuan ska nan, ta ja suꞌwe koꞌoan ska nan, ni siya nchkwiꞌ neꞌ sa ñaꞌan kuꞌnian chaꞌ ka luwi kasiya ꞌñaan. Kanꞌ lka chaꞌ nu ndatsaa nten chalyuu ti ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian; ti xiꞌi ti talo chaꞌ kanꞌ, ti chinꞌ ti wa xaꞌan Ndiose nchga chaꞌ kanꞌ.
11 Loꞌo ni, wa yan Krixtu, nu nka xka loo xꞌnan sti joꞌo nu suꞌwe la ti chaꞌ ꞌñaan; wa lka mdyisnan nchka suꞌwe chalyuu chunꞌ tñan nu yꞌni Ni. Loꞌo ja yan Ni kuꞌni Ni tñan ska niꞌ lyaa tnun nu ngwiñan nten chalyuu ti, ngiꞌni Ni tñan ska seꞌen nu suꞌwe la ti. 12 Nde ndiya tñan nu yꞌni Krixtu chaꞌ ꞌñaan, bra nu yten Ni ti kwiꞌ seꞌen kti ꞌa seꞌen ndiꞌin Ndiose: ja loꞌo tnen chivu, ja loꞌo tnen kuta kuneꞌ mdaꞌan Ni bra kanꞌ, chaꞌ skwin Ni tnen kanꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwian bra kanꞌ; nan wa ngujwi Krixtu lo wsi, lye ꞌa ngalu tnen yu siꞌya kiꞌya nu ndukwian. Kanꞌ chaꞌ ngulaa Krixtu ꞌñaan siyaꞌ ti, chunꞌ tñan nu yꞌni Ni ꞌñaan, loꞌo ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kanꞌ. 13 Nu ngwa sꞌni, si mdiya ska chaꞌ nu yꞌni chaꞌ ja luwi ska nten, mskwin sti joꞌo tnen chivu tnen kuta chunꞌ neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ka luwi neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose xiyaꞌ bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan mskwin sti joꞌo jii chunꞌ neꞌ, jii kuta kuneꞌ nu ngwa lomstan nu wa mkin chaꞌ ꞌin neꞌ. 14 Ni siya ngwañaꞌan tñan yꞌni sti joꞌo kanꞌ nu ngwa bra kanꞌ, ¡tnun la ti tñan yꞌni Krixtu ni!, chaꞌ ngalu tnen ykwiꞌ yu bra nu ngujwi yu lo wsi siꞌyaan. Tyiꞌi Ndiose, kanꞌ nu yꞌni chaꞌ ngwa ꞌin Krixtu mda yu ꞌin yu, ti ykwiꞌ ti yu, chaꞌ katin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan loꞌo Ndiose siyaꞌ ti; loꞌo Krixtu ni, ja ska kiꞌya ndukwi yu siyaꞌ ti. Kanꞌ chaꞌ ni, ka ꞌin Ni kuꞌni luwi Ni kasiya ꞌñaan taꞌaan, xa nu tyaa yuꞌwi tianꞌ sa ñaꞌan nu yꞌni Ni chaꞌ ngalu tnen Ni lo wsi. Loꞌo ka ꞌin Ni kuꞌni tyii Ni nchga chaꞌ kuxi nu ngiꞌni ñuꞌun ꞌñaan, chaꞌ ngwañaꞌan ka ꞌñaan kuꞌnian tñan ꞌin Ndiose ykwiꞌ lo chalyuu re bra kanꞌ.
15 Kanꞌ chaꞌ Krixtu lka nu mskanꞌ ska chaꞌ kwi chaꞌ tyiꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten chalyuu, kwiꞌ loꞌo nchga nten nu wa ngulo suwi Ndiose. Ngwañaꞌan yꞌni Krixtu, bra nu ngujwi yu, chaꞌ ngwañaꞌan mdoꞌo laan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu mdiꞌin ꞌñaan xa nu mdukwaan chaꞌ kula kanꞌ. Loꞌo ni, ka kaja nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose Stian loꞌoan chaꞌ kaja ꞌñaan loꞌo ꞌin nchga nten nu wa ngulo suwi Ni; loꞌo ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kanꞌ ꞌñaan siyaꞌ ti bra kanꞌ. 16 Kityi nu nñan nten chalyuu chaꞌ kanun chinꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ xa wa ngujwi neꞌ, nde ñaꞌan ngiꞌni kityi kanꞌ: Ja nnanjoꞌo kityi kanꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, si ti luꞌu nten nu ndiꞌya loo chaꞌ suꞌwe kanꞌ; 17 ja ndiꞌin chabiyaꞌ xñi neꞌ nan ꞌin taꞌa neꞌ, xa nu ti ji kaja nten nu ndiꞌya loo chaꞌ suꞌwe kanꞌ. Siyaꞌ ti bra wa naꞌan neꞌ chaꞌ ngujwi nten kanꞌ, bra kanꞌ kunanjoꞌo kityi kanꞌ ꞌin taꞌa nten kanꞌ bra kanꞌ. 18 Loꞌo ngwañaꞌan chaꞌ kula nu mdiꞌin ti kulo kanꞌ, ngunanjoꞌo ran ꞌin neꞌ, chunꞌ nu yjwi neꞌ ska ꞌni nu ngwa lomstan chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi neꞌ. 19 Nu ngwa ti kulo, kanꞌ ytsaꞌ ayman Moisés nchga chaꞌ kula kanꞌ ꞌin nchga neꞌ Israel kanꞌ, ytsaꞌ yu nchga tñan nu wa ngulo Ndiose ꞌin yu chaꞌ kuꞌni neꞌ. Chunꞌ ndiꞌin la msñi yu tnen kuta kuneꞌ loꞌo tnen chivu nu tka yjwi ti neꞌ, mxtiyaaꞌ yu tnen kanꞌ loꞌo tyiꞌa luwi bra kanꞌ. Kwiꞌ msñi yu ska stanꞌ yka nu nguxiin kichanꞌ slyaꞌ nu wa nguoꞌo tyaꞌan ngaꞌa chunꞌ ran; loꞌo kichanꞌ slyaꞌ kanꞌ mskwin yu tnen kanꞌ chunꞌ nten kanꞌ, kwiꞌ lo kityi seꞌen ndukwa chaꞌ kula kanꞌ bra kanꞌ. 20 Bra kanꞌ ykwiꞌ yu loꞌo nchga nten kanꞌ: “Loꞌo tnen re mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni wan nchga loo tñan nu wa ngulo Ni ꞌwan” ndukwin Moisés ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 21 Kwiꞌ ngwañaꞌan mskwin Moisés tnen chunꞌ teꞌ naꞌan nu ngwa laa kanꞌ, loꞌo chunꞌ nchga nan nu ndiꞌin seꞌen ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose. 22 Kanꞌ chaꞌ xkwiꞌ loꞌo tnen ska ꞌni nu wa yjwi nten, ngwañaꞌan ngwa luwi nchga nan chaꞌ ꞌin chaꞌ kula kanꞌ; ska loo ti ngwañaꞌan yꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ ꞌin kiꞌya nu ndukwi neꞌ.
Yꞌni tyii Krixtu kiꞌya nu ndukwi nten chalyuu bra nu ngujwi Ni lo wsi
23 Ngwañaꞌan yꞌni ayman kula ꞌñaan, bra nu yꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose niꞌ lyaa teꞌ naꞌan nu ngwa bra kanꞌ, chaꞌ ka luwi nchga nan nu nnanjoꞌo ꞌin neꞌ; lo chalyuu re mdiꞌin nan kanꞌ, ni siya mdukwa ran chaꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo xka chaꞌ ni, tnun la ti chaꞌ, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi nten chalyuu tloo Ndiose, suꞌwe la ti tñan yꞌni Krixtu chaꞌ kulaa Ni ꞌin nten, chaꞌ tyoꞌo laa neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ. 24 Kanꞌ chaꞌ ja yaa Krixtu ska niꞌ lyaa nu ngwiñan nten chalyuu ti chaꞌ kuꞌni Ni tñan kanꞌ, ni siya mdukwa ran chabiyaꞌ ꞌin Ndiose; nan wa ndyaa ñi Ni seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan. La kanꞌ nduun Ni ni, chaꞌ chkwiꞌ Ni loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌñaan. 25 Chaꞌ kula nu ngwa bra kanꞌ, nchga yijan wa mdiya ska tsan nu ndaꞌan xꞌnan sti joꞌo judío seꞌen nu kti ꞌa niꞌ lyaa kanꞌ; ndaꞌan xꞌnan sti joꞌo loꞌo tnen ꞌni nu tka yjwi ti neꞌ chaꞌ ka lomstan, chaꞌ katin nchga kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ Israel. Loꞌo Krixtu ni, ja ndiꞌin chaꞌ tsaa Ni tyun yaꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan. 26 Ja ndyaa Ni tyun yaꞌ la kanꞌ, chunꞌ ja mstya neꞌ ꞌin Ni tyun yaꞌ lo wsi ti bra nu ndyaꞌ chalyuu. Ska yaꞌ ti yan Ni lo chalyuu nu ja sꞌni lye, xa wa tyii ti chalyuu kula, yan Ni chaꞌ kuꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin nchga nten chalyuu chunꞌ ngujwi Ni lo wsi. 27 Taꞌaan ndiꞌin chaꞌ kajaan ska yaꞌ ti, bra kanꞌ kuꞌni biyaꞌ Ndiose ꞌñaan; 28 kwiꞌ ngwañaꞌan Krixtu, ska yaꞌ ti ngujwi yu lo wsi, chaꞌ ngwañaꞌan yꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndukwi kaꞌan ꞌa nten. Loꞌo ti kan Krixtu xiyaꞌ chunꞌ ndiꞌin la; ja kan ꞌa Ni chaꞌ kuꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndukwi nten bra kanꞌ, chaꞌ nu ngwa sꞌni mdyii yꞌni Ni tñan kanꞌ. Kan Ni chaꞌ kulaa Ni ꞌin nchga nten nu ndiꞌin ta ꞌin Ni, sa ñaꞌan bra nu kan Ni xiyaꞌ.