10
Bra nu kuꞌnian xkwiꞌ chaꞌ kula nu ykwiꞌ ayman Moisés loꞌo ayman kula ꞌñaan, ja ka jlyo tianꞌ sa ñaꞌan kaja chaꞌ suꞌwe ꞌñaan chunꞌ ndiꞌin la chunꞌ tñan nu yꞌni Jesús, chaꞌ ja nchkwiꞌ chaꞌ kula kanꞌ loꞌoan sa ñaꞌan ka nchga chaꞌ kanꞌ. Chinꞌ ti chaꞌ ngitsaꞌ chaꞌ kula kanꞌ ꞌñaan, ñaꞌan tiꞌ ska nkwin nu ndijyan sa ndijin ti, nu kitsaꞌ ska tñan nu ka nde loo, ngwañaꞌan nchka tiꞌ chaꞌ kula kanꞌ. Neꞌ judío taꞌa kichen tyian ni, nchga yijan ngiꞌni neꞌ ti kwiꞌ ñaꞌan tñan; nchga yijan ndaꞌan neꞌ loꞌo ti kwiꞌ lomstan chaꞌ xiyaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi neꞌ tloo Ndiose, loꞌo ja nchka ꞌa tsaa tii chaꞌ kti kanꞌ ꞌin neꞌ, chaꞌ nu lomstan nu ndaꞌan loꞌo neꞌ niꞌ lyaa, ja ka suwi ran niꞌ kasiya ꞌin nten tloo Ndiose. Si ka luwi kasiya ꞌin neꞌ chunꞌ chaꞌ kula kanꞌ, chaꞌ ndaꞌan loꞌo neꞌ lomstan ꞌin neꞌ, bra kanꞌ ja kii ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ ndiꞌin yuweꞌ ꞌin neꞌ bra kanꞌ, ja nꞌni ꞌa chaꞌ tyaꞌan loꞌo neꞌ lomstan ꞌin neꞌ xiyaꞌ bra kanꞌ. Ska loo ti tñan ngiꞌni lomstan kanꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ, chaꞌ nchga yijan siyaꞌ ti ngiꞌni ran chaꞌ tyaa yuꞌwi tiꞌ neꞌ chaꞌ ti ndukwi neꞌ kiꞌya tloo Ndiose; loꞌo ja nchka katin kiꞌya kanꞌ ꞌin neꞌ, ni siya nskwin sti joꞌo tnen toro, ni siya nskwin tnen chivu chunꞌ neꞌ.
5-6 Bra nu wa kan ti Krixtu lo chalyuu re ni, ykwiꞌ Ni chaꞌ re loꞌo Ndiose Sti Ni:
Nuꞌwin ja nchka tiiꞌ chaꞌ kan nten loꞌo ꞌni nu skin chaꞌ ka lomstan, ndukwin Krixtu ꞌin Ndiose.
Ja suꞌwe nka tiyee ñaꞌaan ꞌin nten seꞌen nxtya neꞌ ꞌni lo msaa seꞌen nchkin kiiꞌ, chaꞌ ka iꞌ lomstan;
ni siya xka loo lomstan xtya neꞌ chaꞌ katin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, nuꞌwin ja ndiya tiiꞌ chaꞌ kanꞌ.
Kanꞌ chaꞌ nuꞌwin ngiꞌnii chaꞌ tsaꞌaǎn chalyuu, nuꞌwin ndaa tyukwi ñaꞌaǎn chaꞌ kaǎn ñaꞌan tiꞌ ska lomstan nu luꞌu, ndukwin Krixtu.
Kanꞌ chaꞌ ndijyaǎn re ni, Ndiose Stiǐn, chaꞌ kuꞌniǐn nchga tñan nu ndloo ꞌñaǎn, sa ñaꞌan nu nchkwiꞌ chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula chaꞌ ꞌñaǎn.
Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ nu ykwiꞌ Krixtu nu ngwa bra kanꞌ. Lo kityi kanꞌ, ti kulo ndukwin Krixtu chaꞌ ja nchka ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌni nu ka lomstan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ndukwin Ni chaꞌ ja ndiya tiꞌ Ndiose chaꞌ xkwiꞌ ndaꞌan loꞌo neꞌ lomstan, ni siya lomstan ngwa ti ñaꞌan, ni siya ꞌni luꞌu nu ka lomstan nu skin lo kiiꞌ, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi neꞌ tloo Ndiose. Ngwañaꞌan ykwiꞌ Ni, ni siya ngwañaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ kula ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ ykwiꞌ Krixtu loꞌo sti Ni: “Wa ndijyaǎn nde re, Ndiose Stiǐn, chaꞌ kuꞌniǐn nchga tñan nu ndloo ꞌñaǎn.” Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ ngulaa tiꞌin Ndiose chaꞌ kula kanꞌ, nu nchkwiꞌ sa ñaꞌan ka lomstan nu tsaa loꞌo neꞌ ska yaꞌ; loꞌo ni, xka chaꞌ kwi yꞌni Ndiose, bra nu ngulo Ni tñan ꞌin Krixtu chaꞌ kan Ni lo chalyuu chaꞌ ꞌñaan. 10 Yꞌni Jesucristo nchga tñan nu ngwa tiꞌ Ndiose Sti yu chaꞌ kuꞌni yu, chaꞌ mda yu tyukwi ñaꞌaan yu ꞌin Ni chaꞌ xtya neꞌ ꞌin yu lo wsi; ykwiꞌ yu ngwa yu lomstan ska yaꞌ ti, ti kwiꞌ lomstan nu ngwa tiꞌ Ndiose Sti yu chaꞌ ka yu bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ wa nganun luwi kasiya ꞌñaan tloo Ndiose ni, wa mdyii nchga kiꞌya nu ndukwian.
11 Sti joꞌo ꞌin neꞌ judío ni, nchga tsan ndiꞌin neꞌ kanꞌ ngiꞌni neꞌ tñan chaꞌ nxtya neꞌ ti kwiꞌ taꞌa lomstan lo msaa nu kti tloo Ndiose, ni siya tyun yaꞌ ska yijan; loꞌo ja ya tyii chaꞌ nxtya neꞌ lomstan kanꞌ, chaꞌ ja ka ꞌa katin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin nten loꞌo lomstan kanꞌ. 12 Loꞌo Jesucristo ni, ska yaꞌ ti ngujwi yu lo wsi chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi nten. Ni siya chalyuu ni, ja ya tyii jwersa ꞌin tñan nu yꞌni yu. Chunꞌ ndiꞌin la mdoꞌo Jesús chalyuu re ndyaa yu nde niꞌ kwan, ndyaa tukwa yu laꞌa seꞌen kwin seꞌen ndukwa Ndiose Sti yu nde niꞌ kwan. 13 La kanꞌ ndukwa Jesús ni, ndiꞌin ta Ni sa ñaꞌan bra nu tyii tyijin lyo Ndiose ꞌin nchga nu nxuun loꞌo ꞌin Ni. 14 Ska yaꞌ ti ngujwi Jesús lo wsi sikwa, chaꞌ yꞌni luwi yu kasiya ꞌin nten tloo Ndiose; ngwañaꞌan ngwa ñi chaꞌ ꞌin nten loꞌo Ni xiyaꞌ bra kanꞌ. 15 Ska ti loꞌo Tyiꞌi Ndiose ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan tñan yꞌni Krixtu nu ngwa bra kanꞌ, kanꞌ chaꞌ yꞌni Tyiꞌi Ni chaꞌ ndukwa chaꞌ re lo kityi:
16 Nde ndiya chaꞌ kwi nu skaǎnꞌ loꞌo nten xiyaꞌ, ndukwin Ni nu nka Xꞌnaan:
Bra nu tiya tsan kanꞌ kuꞌniǐn chaꞌ kanun suꞌwe chaꞌ ꞌñaǎn niꞌ kasiya ꞌin nten bra kanꞌ, nchga chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ bra kanꞌ;
kwiꞌ kuꞌniǐn chaꞌ kanun tsaa chaꞌ kanꞌ ke neꞌ bra kanꞌ.
17 Loꞌo ykwiꞌ Ndiose xka chaꞌ bra kanꞌ:
Ja tyuꞌwi ꞌa tiǎnꞌ nchga chaꞌ kuxi nu wa yꞌni neꞌ bra kanꞌ, ja chkwiǐnꞌ ꞌaǎn chaꞌ ꞌin kiꞌya nu mdukwi neꞌ.
Ngwañaꞌan ykwiꞌ Ndiose. 18 Kanꞌ chaꞌ ni, ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ tsaa loꞌo nten lomstan chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi neꞌ, chaꞌ wa yꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ ꞌin nchga kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ.
Kuꞌnian chaꞌ ka ska ti chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose
19 ꞌWan neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, wa mjwi chabiyaꞌ ꞌñaan ni, chaꞌ tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose, nu luwi ꞌa chaꞌ ndiꞌin ꞌin siyaꞌ ti. Jesús, kanꞌ nu nda chabiyaꞌ kanꞌ ꞌñaan, chunꞌ ngalu tnen yu bra nu ngujwi yu lo wsi, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwian. 20 Bra nu mda yu ꞌin yu chaꞌ ngujwi yu chaꞌ ꞌñaan, kanꞌ mslaa yu xka tuwiin kwi ꞌñaan; kanꞌ chaꞌ ni, chunꞌ Jesús ka xñian tuwiin nu ñi kanꞌ chaꞌ tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose. 21 Wa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesús ni, kanꞌ nu nka xꞌnan sti joꞌo chaꞌ ꞌñaan. Loꞌo Jesús, nka Ni ndloo ꞌin nchga nan ꞌin Ndiose Sti Ni. 22 Tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose sikwa; tyukwi ti tiyean kuꞌnian chaꞌ ka ska ti chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose Stian, chaꞌ xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ. Wa yꞌni tyii Ni nchga chaꞌ kuxi nu yꞌnian, kwiꞌ nu lye ꞌa mda chaꞌ jyuꞌu ꞌñaan; loꞌo luwi kasiya ꞌñaan ni, ñaꞌan tiꞌ si wa ytaan chku loꞌo tyiꞌa nu luwi ꞌa. 23 Kuꞌnian chaꞌ tsaa ñaꞌan suꞌwe tianꞌ chaꞌ nu wa msñian ti kulo sikwa, ja xiꞌin chuanꞌ ꞌin chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Ka tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ chañi kuꞌni Ni nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan. 24 Tyaꞌan suꞌwe chaꞌ tiyean sikwa, chaꞌ kaja ñaꞌan tayaanꞌ ꞌin xka ta taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús; tayaanꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan ka xuꞌwi chaꞌ suꞌwe tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ. 25 Ndiya neꞌ taꞌaan nu ja ndaꞌan seꞌen ndiꞌin taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, nu ja ndyoꞌ tiꞌin loꞌo taꞌaan. Ja suꞌwe kuꞌnian ngwañaꞌan; ndiꞌin chaꞌ ti tsaan tyoꞌ tiꞌian loꞌo taꞌaan, chaꞌ kanun tsaa la chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, taꞌaan nu wa msñian chaꞌ ꞌin Ni. Wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ wa kan ti Xꞌnaan xiyaꞌ, kanꞌ chaꞌ taꞌa ti tyoꞌ tiꞌian loꞌo neꞌ taꞌaan ni.
26 Ja ndiya ꞌa xka lomstan nu taan ꞌin Ndiose, si ti ndiya tianꞌ kuꞌnian chaꞌ kuxi bra kanꞌ; ja ndiya xka la chaꞌ nu ka kuꞌnian, chaꞌ katin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan. Wa ngwa biyaꞌ tianꞌ chaꞌ chañi ꞌa chaꞌ ꞌin Jesús kanꞌ, loꞌo ja kuꞌni ꞌa Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaan si xiꞌin chuanꞌ ꞌin chaꞌ kanꞌ. 27 Sa kanꞌ ti chaꞌ ka ꞌñaan bra kanꞌ, kutsean ꞌin Ndiose xa nu tiya bra nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten nu nxuun loꞌo Ni. Kanꞌ kuꞌni tyii Ni ꞌin nchga neꞌ kanꞌ, tyaa neꞌ lo kiiꞌ tnun nu ja tsaa tii ꞌa chkin bra kanꞌ. 28 Nu ngwa sꞌni, xa wa mdiya neꞌ judío nu ja ynan siyaꞌ ti tñan nu ngulo Ndiose ꞌin, yjwi neꞌ ꞌin nten kanꞌ bra kanꞌ. Yꞌni biyaꞌ neꞌ ꞌin nten kanꞌ ti kulo chaꞌ ꞌin ayman Moisés loꞌo tukwa snan nten nu katsaꞌ ñi sa ñaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ; bra wa mstya neꞌ kiꞌya ꞌin nten kanꞌ, yjwi neꞌ ꞌin neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ja mjwi ñaꞌan jñan neꞌ chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose ꞌin chaꞌ kuxi nu wa yꞌni neꞌ bra kanꞌ. Ngwañaꞌan ngwa ti sꞌni. 29 Loꞌo ni, lye la kaja nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu chen ꞌa nka tiye ñaꞌan ꞌin Jesús, ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose kanꞌ. Lye ꞌa nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ kuxi ꞌin tñan nu yꞌni Jesús lo wsi, ni siya chunꞌ chaꞌ ngujwi yu lo wsi kanꞌ, kanꞌ chaꞌ nchka luwi kasiya ꞌñaan. Loꞌo ngwañaꞌan, si chkwianꞌ chaꞌ kuxi ꞌin Tyiꞌi Ndiose, lye la tyijian nu tiꞌí, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni Tyiꞌi Ni loꞌoan. 30 Jlyo tianꞌ chaꞌ wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ re nu ngwa sꞌni: “Naꞌ lkaǎn nu taǎn nu tiꞌí ꞌin nten chalyuu” ndukwin Ni. “Taǎn nu tiꞌí ꞌin nten, chunꞌ chaꞌ kuxi nu wa yꞌni neꞌ bra kanꞌ.” Kwiꞌ ngwañaꞌan xka chaꞌ ykwiꞌ Ni: “Kuꞌniǐn biyaǎnꞌ ꞌin nten ꞌñaǎn, chaꞌ naꞌ lkaǎn Xꞌnan neꞌ” ndukwin Ni bra kanꞌ. 31 ¡Tnun ꞌa chaꞌ lka, si taꞌan yaꞌ Ndiose ꞌñaan chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌñaan, ti kwiꞌ Ndiose nu luꞌu nka Ni!
32 Tyaa yuꞌwi tiꞌ wan sikwa, sa ñaꞌan ngwa wan nu ngwa sꞌni, bra nu tka yten xaa ꞌin Ndiose ke wan chaꞌ kunan suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ. Kaꞌan ꞌa nu tiꞌí wa mdijin wan lo chalyuu bra kanꞌ. Loꞌo mdalo ꞌa wan bra kanꞌ, ja ngwa ꞌin neꞌ kuxi tyijin lyo ꞌwan bra kanꞌ. 33 Tyun yaꞌ yꞌni liyeꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌwan, tyun yaꞌ mda neꞌ nu tiꞌí ꞌwan xa nu nduun wan laja nten lo kiyaꞌ nu ngwa bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, mslyaa wan nganun wan seꞌen ndiꞌin neꞌ taꞌa wan bra nu tiꞌí tiꞌ nten ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya ja liyeꞌ tiꞌ neꞌ ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan bra kanꞌ. 34 Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndyaa naꞌan wan ꞌin neꞌ taꞌa wan bra nu yuꞌwi neꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan, suꞌwe ꞌa mdayaꞌ wan ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ni siya yꞌni nten kunan nchga chaꞌ suꞌwe nu mdiꞌin ꞌwan, mdalo wan bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa ngwa tiye wan, chaꞌ wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe la siyaꞌ ti chaꞌ ꞌin Jesús nu wa msñi wan kanꞌ; jlyo tiꞌ wan chaꞌ ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kanꞌ, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ynan wan ꞌin Jesús. 35 Ja kulaa yaꞌ wan chaꞌ ꞌin Jesús sikwa. Lye la kuꞌni wan chaꞌ ka ngula tiꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ suꞌwe ꞌa chaꞌ nu kaja ꞌwan chunꞌ ndiꞌin la tloo Ndiose, si ti xñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ. 36 Ndiꞌin chaꞌ talo wan ti xꞌni ni siya chan ꞌa, si ti nchka tiꞌ wan kuꞌni wan nchga tñan nu nchka tiꞌ Ndiose, chaꞌ ti ñaꞌan wan nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni chaꞌ ka chunꞌ ndiꞌin la. 37 Wa ndukwa chaꞌ re lo kityi kula, ska chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose:
Ti chinꞌ ti bra ti ji chaꞌ tiyan yu xiyaꞌ, yu nu ndiꞌin chaꞌ tiyan; wa kan ti yu kanꞌ, ndukwin Ni.
38 Loꞌo nten nu ka luwi kasiya ꞌin chabiyaꞌ ꞌñaǎn ni, bra nu xñi neꞌ chaꞌ ꞌñaǎn,
kanꞌ nu kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin neꞌ, ndukwin Ni.
Loꞌo ja suꞌwe nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌin nten nu xiꞌin chunꞌ ꞌin chaꞌ ꞌñaǎn.
39 Nan ni, ja ka xiꞌin chuanꞌ ꞌin chaꞌ ꞌin Jesús. Si xiꞌin chuanꞌ ꞌin Ni, kanaꞌ jian tyukwi ñaꞌaan loꞌo kasiya ꞌñaan bra kanꞌ. Nan, wa lkaan nten nu sa kuꞌ ti nxñian chaꞌ ꞌin Ni, kanꞌ chaꞌ kulaa Ni ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi.