11
Nten nu tyukwi ti tiye ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose
Bra nu chañi chaꞌ ndyaa ñaꞌan tianꞌ ska chaꞌ, bra kanꞌ ndiꞌin taan chaꞌ chañi ka chaꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan jlyo tianꞌ chaꞌ ka chaꞌ kanꞌ ꞌñaan, ni siya ti ji ñaꞌaan ꞌin ran. Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman kula ꞌñaan nu yꞌni tnun ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni, kanꞌ chaꞌ ngwa neꞌ nten suꞌwe, loꞌo kanꞌ chaꞌ mskanꞌ Ni chaꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ.
Ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ nchka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ti kulo ykwiꞌ Ndiose ska chaꞌ, loꞌo ndyaꞌ chalyuu re bra kanꞌ, sa ñaꞌan nu ndukwin Ni chaꞌ ka ran; ja naꞌaan sa ñaꞌan ngwa chaꞌ ndyaꞌ ran sꞌni, sa kanꞌ ti chaꞌ ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ wa mñan Ndiose nchga nan nu ñaꞌaan lo chalyuu re ni.
Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Abel ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ suꞌwe la yꞌni yu ke ayman Caín taꞌa yu, bra nu mstya yu lomstan tloo Ndiose. Msñi Ndiose chaꞌ nu ykwiꞌ Abel, chaꞌ nu yaa ñaꞌan tiꞌ yu ꞌin Ni; luwi ꞌa kasiya ꞌin yu ndukwin Ndiose, bra nu naꞌan Ni ꞌin yu seꞌen mstya yu lomstan. Kanꞌ chaꞌ ni, ti nchka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ msñi ayman Abel chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya sꞌni ꞌa ngujwi yu.
Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Enoc ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ja ngujwi yu. Ngwa ti ñaꞌan ndyaa loꞌo Ndiose ꞌin yu nde seꞌen ndiꞌin Ni; ja la ꞌa ñaꞌan nten ꞌin yu bra kanꞌ, chaꞌ nu wa yan yꞌya Ndiose ꞌin yu. Nchkwiꞌ kityi chaꞌ ndiya ꞌa tiꞌ Ni sa ñaꞌan nu yꞌni Enoc kanꞌ xa nu mdiꞌin yu lo chalyuu. Loꞌo ja skaan ka kuꞌniin tlaanꞌ tiye Ndiose, si ja ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ni. Si nchka tianꞌ chaꞌ chkwianꞌ loꞌo Ni, ndiꞌin chaꞌ tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ luꞌu Ni; ndiꞌin chaꞌ tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ ka tayaꞌ Ni ꞌñaan nchga bra nu jñaan ska chaꞌ ꞌin Ni.
Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Noé ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ynan yu chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo yu, bra nu ykwiꞌ Ni sa ñaꞌan ka chaꞌ kuxi nu wa ndijyan ti lo chalyuu, ni siya ja mgii ꞌa tiꞌ Noé sa ñaꞌan ka chaꞌ kanꞌ. Msñi yu chaꞌ ꞌin Ndiose, loꞌo ngwiñan yu ska yka naꞌan seꞌen tyiꞌin yu loꞌo nchga taꞌa ndiꞌin yu bra kanꞌ; ngwañaꞌan ngwa chaꞌ wa lka ti neꞌ kanꞌ mdoꞌo laa neꞌ ꞌin tyoo tlya kanꞌ bra kanꞌ. Jlyo tianꞌ ni, chaꞌ kuxi ꞌa ngwa chalyuu kula kanꞌ; ska ti Noé yaa ñaꞌan tiꞌ yu chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu, kanꞌ chaꞌ yꞌni Ni chaꞌ suꞌwe ꞌa nganun kasiya ꞌin yu bra kanꞌ.
Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Abraham ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ynan yu bra nu ykwiꞌ Ni loꞌo yu chaꞌ tsaa yu ska lo yuu tijyuꞌ ꞌa, chaꞌ ka kichen tyi yu nde kwa. Mdoꞌo yu lo yuu seꞌen mdiꞌin yu ti kulo, ndyaa yu bra kanꞌ, ni siya ja jlyo ꞌa tiꞌ yu la nde yaꞌ tsaa yu. Chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ yu ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ nganun yu lo yuu seꞌen ykwiꞌ Ni loꞌo yu chaꞌ ka kichen tyi yu nde kwa. La kanꞌ mdiꞌin yu ñaꞌan tiꞌ ska nten nu ndaꞌan xiꞌi ti; rmara teꞌ naꞌan ti mñan yu seꞌen tyiꞌin yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni ayman Isaac sñiꞌ yu loꞌo ayman Jacob sñiꞌ steꞌ yu nde loo la. Taꞌa tyukwaa ayman kanꞌ yaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo ayman Abraham sti neꞌ kanꞌ. 10 Yaa ñaꞌan tiꞌ Abraham chaꞌ nde loo la kuꞌni xuꞌwe Ndiose xka seꞌen suꞌwe la seꞌen tyiꞌin yu, nu ja tsaa tii ꞌa siyaꞌ ti ꞌin yu; kwiñan Ndiose ñaꞌaan kichen la kanꞌ.
11 Loꞌo Sara kwilyoꞌo yu, yaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ngwa tnan, ni siya kula ꞌa, ni siya ja ya tyiꞌin sñiꞌ siyaꞌ ti. Kanꞌ chaꞌ mdiꞌin sñiꞌ, chaꞌ nu yaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ chañi kuꞌni Ni nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 12 Loꞌo ngwañaꞌan ngwa chaꞌ kaꞌan ꞌa nten ꞌin yu yan chalyuu nde loo la chunꞌ ska ti yu kula Abraham, ni siya wa tyii ti chaꞌ ꞌin yu chaꞌ kula ꞌa yu. Sa ñaꞌan lka kwii kulasiin nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan, sa kwa nten yan lo chalyuu chunꞌ ndiꞌin la bra kanꞌ. Loꞌo ni, ja ka lkwaan ꞌin neꞌ kanꞌ; ñaꞌan tiꞌ ysiin, ja ka ꞌa ꞌñaan lkwaan sa ñaꞌan kata ysiin ndiꞌin tuꞌwa tujoꞌo.
13 Nchga ayman kanꞌ, ti ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ ꞌin Ndiose bra nu ngujwi neꞌ, ni siya ja naꞌan neꞌ chaꞌ ngwa nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni chaꞌ ka. Suꞌwe ꞌa nka tiye neꞌ kanꞌ, chaꞌ nu jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ wa laa ndijyan chaꞌ kanꞌ, sa ñaꞌan si sa kunun ti naꞌan neꞌ ꞌin ran. Jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ tijyuꞌ mdoꞌo ykwiꞌ neꞌ ndijyan neꞌ, loꞌo ja nsuꞌwi naꞌan tyi neꞌ lo chalyuu re. 14 Yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ nsuꞌwi ska seꞌen suꞌwe la seꞌen kala neꞌ chunꞌ ndiꞌin la, kanꞌ chaꞌ ngwa tiye neꞌ ngwañaꞌan. 15 Ja ndyaa yuꞌwi ꞌa tiꞌ Abraham loꞌo nten ꞌin yu kichen tyi neꞌ lo yuu tijyuꞌ seꞌen mdoꞌo neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ bra ti xiꞌin chunꞌ neꞌ tyaa neꞌ la kanꞌ, si ngwañaꞌan mdaꞌan chaꞌ tiye neꞌ. 16 Loꞌo siꞌi ngwañaꞌan mdaꞌan chaꞌ tiye neꞌ, chaꞌ nu yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ ta Ndiose ska seꞌen suꞌwe la siyaꞌ ti seꞌen tyiꞌin neꞌ; ngwa tiꞌ neꞌ kanꞌ kala neꞌ ti kwiꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose. Kanꞌ chaꞌ ja njyuꞌu tiꞌ Ni chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ Ndiose nka Xꞌnan neꞌ; nan wa yꞌni xuꞌwe Ni ska seꞌen tyiꞌin neꞌ nde seꞌen ndiꞌin Ni.
17-18 Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Abraham chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu, kanꞌ chaꞌ ndyaa loꞌo yu ꞌin Isaac sñiꞌ yu, chaꞌ ykwiꞌ yu xuwe kanꞌ ka lomstan chaꞌ xkwa lo msaa kee ꞌin Ndiose bra kanꞌ; ngwañaꞌan ngwa chaꞌ naꞌan biyaꞌ Ni ꞌin yu bra kanꞌ. Nan wa mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo Abraham ti sꞌni la chaꞌ kala sñiꞌ kwilyoꞌo yu; ti bra kanꞌ wa ykwiꞌ Ni loꞌo yu: “Chunꞌ Isaac ndijyan kaꞌan ꞌa nten ꞌiin lo chalyuu re chunꞌ ndiꞌin la.” Loꞌo mslyaa Abraham ndyaa loꞌo yu ꞌin nu xuwe Isaac kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ka nu xuwe kanꞌ lomstan bra kanꞌ; ska ti kanꞌ nka sñiꞌ yu loꞌo kwilyoꞌo yu. 19 Nchka ꞌin Ndiose kuꞌni chaꞌ tyuꞌu Isaac xiyaꞌ si wa ngujwi, nka tiye Abraham; kanꞌ chaꞌ mslyaa yu yꞌni yu ngwañaꞌan loꞌo sñiꞌ yu. Ti kwiꞌ bra nu nskwa Isaac lo msaa chaꞌ kaja, ngulaa Ni ꞌin nu xuwe kanꞌ, xiyaꞌ ndya Ni ꞌin yu ꞌin Abraham sti yu bra kanꞌ; ja ngujwi nu xuwe kanꞌ bra kanꞌ.
20 Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Isaac chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo taꞌa tyukwaa sñiꞌ yu, nu ngwa Jacob loꞌo Esaú, chaꞌ suꞌwe ꞌa ka ꞌin nten ꞌin neꞌ nu ndijyan nde loo la. 21 Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Jacob chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu, kanꞌ chaꞌ msuꞌwa yu kula kanꞌ nkwan ke taꞌa tyukwaa sñiꞌ steꞌ yu nu ngwa sñiꞌ Se, xa wa kaja ti yu kula kanꞌ. Bra kanꞌ yꞌni tnun yu kula kanꞌ ꞌin Ndiose, laja nu msñi tuun ꞌin yu loꞌo yka skan ꞌin yu. 22 Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Se ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ xa wa kaja ti yu, ykwiꞌ yu ska chaꞌ loꞌo neꞌ taꞌa yu, chaꞌ chañi chaꞌ tyoꞌo taꞌa neꞌ Israel lo yuu Egipto kanꞌ chunꞌ ndiꞌin la, tyaa neꞌ chaꞌ suꞌwe ti bra kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, ytsaꞌ yu la nde yaꞌ katsiꞌ tijyan yu xiyaꞌ xa wa mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ.
23 Yaa ñaꞌan tiꞌ sti jyaꞌan ayman Moisés ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ xa wa ngula sñiꞌ neꞌ, msuꞌwa kutsiꞌ neꞌ ꞌin yu niꞌ ñaꞌan snan koꞌ, chaꞌ ja ñaꞌan nten chaꞌ suꞌwe ꞌa ñaꞌan kuwiꞌ kuneꞌ kanꞌ. Ja ytsen neꞌ kanꞌ ꞌin ree xaꞌan, ni siya ja mdukwa neꞌ tñan kuxi nu ngulo ree kanꞌ. 24 Xa wa tlyu Moisés, bra kanꞌ ja mdiya tiꞌ yu chaꞌ nchkwiꞌ nten chaꞌ lka yu sñiꞌ nu kunaꞌan sñiꞌ ree nu nka ndloo ꞌin neꞌ Egipto, chunꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ yu ꞌin Ndiose nu nka Xꞌnan neꞌ Israel; 25 suꞌwe la chaꞌ suꞌwa ti tyijin yu nu tiꞌí loꞌo nchga nten ꞌin Ndiose, nka tiye yu. Ja nka tiye yu chaꞌ tyaꞌan yu xkwiꞌ chaꞌ paseya, ja nka tiye yu kuꞌni yu chinꞌ chaꞌ kuxi chaꞌ ska bra ti ka tsaa tiꞌ yu, ti ykwiꞌ ti yu; 26 suꞌwe la chaꞌ suꞌwa ti tyiꞌin yu loꞌo taꞌa kichen tyi yu, ni siya chen ñaꞌan ka tiye xka ta nten ñaꞌan ꞌin yu, nka tiye yu. Sa ñaꞌan mdijin ykwiꞌ Krixtu nu tiꞌí nde loo la, kwiꞌ ngwañaꞌan mdijin Moisés nu tiꞌí nu ngwa bra kanꞌ; ja nduwe tiꞌ yu chaꞌ kuliyaꞌ ꞌa neꞌ Egipto, mxnun tiꞌin yu nchga chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ, chaꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ yu chaꞌ suꞌwe la ka ꞌin nten ꞌin yu nde loo la chunꞌ Ndiose. 27 Yaa ñaꞌan tiꞌ ayman Moisés ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ mdoꞌo yu lo yuu Egipto kanꞌ; ja ytsen yu ni siya msinꞌ ꞌa tiꞌ ree xaꞌan kanꞌ bra kanꞌ, kwiꞌ ja mxiꞌin chunꞌ yu siyaꞌ ti. Ndyaa loꞌo yu ꞌin neꞌ Israel tuwiin tijyuꞌ, ñaꞌan tiꞌ si ndyaa ñaꞌan yu ꞌin Ndiose; ni siya Ndiose ni, ja nchka ñaꞌaan ꞌin Ni.
28 Yaa ñaꞌan tiꞌ Moisés chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ yu chaꞌ kuꞌni neꞌ taꞌa pascua, ti kwiꞌ tla xa wa tyijin ti ska angajle seꞌen ndiꞌin neꞌ Egipto; chaꞌ ꞌin Ndiose yan angajle kanꞌ, chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin neꞌ Egipto kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ngulo Moisés tñan chaꞌ taꞌan neꞌ tnen seꞌen lka tuꞌwa tunaꞌan ꞌin nchga neꞌ Israel. Bra nu ñaꞌan angajle kanꞌ tnen, ja kujwi Ni ꞌin sñiꞌ neꞌ Israel bra kanꞌ, ni siya wa yjwi angajle kanꞌ ꞌin sñiꞌ nu ngula kulo ꞌin nchga neꞌ Egipto kanꞌ. 29 Yaa ñaꞌan tiꞌ Moisés ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ngalaa ska tuwiin wtyi jluꞌwe la tyiꞌa Tujoꞌo Ngaꞌa, chaꞌ mdijin neꞌ la xka laꞌa tsuꞌ. Xa nu ngwa tiꞌ neꞌ Egipto tyoꞌo ñaꞌan ꞌin neꞌ Israel, ja ngwa ꞌin neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ nganun neꞌ niꞌ tyiꞌa kanꞌ; mdyii neꞌ Egipto, ngujwi neꞌ bra kanꞌ.
30 Yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ Israel chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose, kanꞌ chaꞌ mdaꞌan neꞌ mxitiꞌin neꞌ ñaꞌaan chunꞌ kichen Jericó, ñaꞌaan chunꞌ loꞌoo kee nu nduun tuꞌwa kichen kanꞌ bra kanꞌ. Kati tsan mdaꞌan neꞌ sa tlyu ti, loꞌo mdyii loꞌoo kanꞌ ngutin bra kanꞌ. 31 Ayman Rahab, ska nu kunaꞌan tsaa tiꞌ nu mdiꞌin kichen kanꞌ, yaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ndiose; kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ suꞌwe loꞌo tyukwaa neꞌ Israel nu yaa mnan ti, yaa naꞌan neꞌ lo kichen kanꞌ ti kulo. Mda Rahab kanꞌ seꞌen tyiꞌin neꞌ, kanꞌ chaꞌ ja ngujwi nu kunaꞌan kanꞌ bra nu ngujwi xka la taꞌa kichen tyi nu ja mdukwa chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose siyaꞌ ti.
32 Ti ndiya kaꞌan ꞌa chaꞌ nu ka chkwiǐnꞌ loꞌo wan, chaꞌ ꞌin chaꞌ tnun nu yꞌni ayman ꞌñaan, nten nu chañi yaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ndiose: ka chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Gedeón, loꞌo Barac, loꞌo Sansón, loꞌo Jefté, loꞌo David, loꞌo Samuel, loꞌo taꞌa ayman kula nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni bra kanꞌ. 33 Yaa ñaꞌan tiꞌ nchga neꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ msuun neꞌ loꞌo nten kuxi nu mdiꞌin xka nasiyun tijyuꞌ la, mdijin lyo neꞌ ꞌin nchga nten nu mdiꞌin nde kwa bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa tñan yꞌni neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ yꞌni Ni nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Ngwa ꞌin neꞌ kanꞌ tukunꞌ tuꞌwa kwichi la saꞌa chaꞌ ja yku ꞌin neꞌ; 34 kwiꞌ ngwañaꞌan, mdalo ꞌa neꞌ kanꞌ, ni siya mxkwan neꞌ xaꞌan ꞌin neꞌ lo kiiꞌ tnun chaꞌ skin neꞌ; ja ska ngwa ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya ngulo nten xtyi wsuun chaꞌ kujwi ꞌin neꞌ. Kulo ndukwa la, ja mdalo neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti, chaꞌ chinꞌ ti jwersa yuꞌwi ꞌin neꞌ; chunꞌ ndiꞌin la, ngwa ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ tnun ꞌa jwersa mjwi ꞌin neꞌ xa nu msuun neꞌ loꞌo nten xka nasiyun nu sa tlyu ti ndijyan chaꞌ tyijin lyo ꞌin neꞌ bra kanꞌ. 35 Kwiꞌ ngwañaꞌan nu kunaꞌan ni, xiyaꞌ ngala yu kiꞌyu ꞌin neꞌ ñaꞌan luꞌu ti, chaꞌ nu yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ ka ꞌin Ndiose kulaa ꞌin yu ni siya wa ngujwi yu ska yaꞌ.
Tiꞌí ꞌa mjiꞌin neꞌ kuxi kanꞌ ꞌin xka ta taꞌa yu bra kanꞌ, chunꞌ ja mslyaa yu kanꞌ kulaa yaꞌ yu ꞌin Ndiose. Si nu kulaa yaꞌ yu kanꞌ ꞌin Ni, ja jwiꞌin neꞌ kuxi ꞌin yu bra kanꞌ; kulaa neꞌ kuxi ꞌin yu kanꞌ bra kanꞌ. Mdiꞌin ta ꞌa yu kanꞌ ñaꞌaan bra kan yꞌya Ni ꞌin yu, chaꞌ ta Ni xka chalyuu nu suꞌwe la ꞌin yu. 36 Xka la taꞌa yu kanꞌ ni, ykwiꞌ neꞌ kuxi chaꞌ tiꞌí ꞌin yu laja nu mjiꞌin neꞌ ꞌin yu. Ndiya yu nu mskanꞌ neꞌ kuxi loꞌo karenan, ndiya yu nu msuꞌwa neꞌ ꞌin yu niꞌ ñaꞌan chkwan. 37 Ska tukwa yu kanꞌ ngujwi yu bra kanꞌ, chaꞌ tiꞌí ꞌa nguun kee neꞌ chunꞌ yu kanꞌ, loꞌo ndiya yaꞌ mduwe neꞌ ꞌin xka ta yu kanꞌ loꞌo siyera. Kwiꞌ ngwañaꞌan xka ta yu kanꞌ, ngujwi yu tuꞌwa xtyi ꞌin neꞌ kuxi. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiya yu nu ndaꞌan yuꞌwi ti yu, kijin slyaꞌ ti nchkuꞌ yu bra kanꞌ, ni siya kijin chivu. Kwiꞌ ngwañaꞌan ndiya nu tiꞌi, chaꞌ nu tiꞌí ꞌa tiꞌ neꞌ kuxi ꞌin yu. 38 Kuxi ꞌa nten chalyuu re nu yꞌni ngwañaꞌan. Ja jlyo tiꞌ nten chalyuu chaꞌ suꞌwe la yu nu mjwi cha kanꞌ ke ykwiꞌ neꞌ, ni siya mdaꞌan yuꞌwi ti yu kanꞌ, ni siya yuꞌwi kutsiꞌ ti yu niꞌ kixinꞌ siꞌ kiꞌya, chaꞌ nu tiꞌí ꞌa tiꞌ nten chalyuu ꞌin yu. Mdiꞌin yu kanꞌ tukee, kwiꞌ ngulu yu tiyuu seꞌen tyiꞌin yu. 39 Loꞌo ni, ti ndyuꞌwi tianꞌ ꞌin yu kanꞌ, taꞌa nten nu ngwañaꞌan yaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni, ni siya ja naꞌan neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni chaꞌ ka nde loo la. 40 Suꞌwe la chaꞌ nu mdaꞌan tiye ykwiꞌ Ni chaꞌ kuꞌni Ni loꞌo taꞌaan ni, chaꞌ loꞌo chaꞌ ꞌñaan mdaꞌan chaꞌ tiye Ni. Ngwa tiꞌ Ni chaꞌ kaan nten nu tyukwi ti tiye suꞌwa ti loꞌo neꞌ kanꞌ. Taꞌaan loꞌo ayman kula kanꞌ ꞌñaan, kaan sa ñaꞌan nu ngwa tiꞌ Ni chaꞌ kaan bra kanꞌ.