12
Tyaꞌan chaꞌ tiyean sa ñaꞌan nu yꞌni Jesús xa nu mdijin lyo yu ꞌin nu tiꞌí tiꞌ ꞌin yu
Loꞌo ni, nde ñaꞌan kuꞌnian lo chalyuu re, ñaꞌan tiꞌ si ti ndiꞌin ayman kula kanꞌ sa tlyu ti loꞌoan: Tyuꞌwi suꞌwe tianꞌ nchga chaꞌ tnun nu yꞌni ayman kanꞌ nu ngwa sꞌni, chunꞌ nu yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ ꞌin Ndiose. Kanꞌ chaꞌ kulaa yaanꞌ nchga chaꞌ nu ngiꞌni tukwi ꞌñaan chaꞌ ja xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Jesús; kulaa yaanꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ndiya la tianꞌ. Loꞌo bra kanꞌ ka ngula la tiꞌ kasiya ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian chaꞌ suꞌwe lo chalyuu re, sa kwa bra nu ti ta Ni chalyuu ꞌñaan bra kanꞌ. Tyaꞌan chaꞌ tiyean sa ñaꞌan nu yꞌni Jesús, chunꞌ Jesús lka suun nchga chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ ni. Si ngwañaꞌan kuꞌnian, ka tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ni sa yaꞌ nu tyii chalyuu ꞌñaan. Jesús ni, ja mxiꞌin chunꞌ yu ꞌin tñan nu mdiꞌin chaꞌ kuꞌni yu, ni siya jlyo tiꞌ yu chaꞌ wa kaja ti yu lo wsi. Chunꞌ ndiꞌin la xa wa mdijin lyoo yu ꞌin nu kuxi, suꞌwe ꞌa ngwa tiye yu bra kanꞌ; kanꞌ chaꞌ ja mjyuꞌu tiꞌ yu siyaꞌ ti, ni siya mda neꞌ nu tiꞌí ꞌin yu lo wsi. Loꞌo ni, wa ndyaa tukwa Jesús nde laꞌa seꞌen kwin seꞌen tnun seꞌen ndukwa Ndiose Stian.
Tyaꞌan suꞌwe chaꞌ tiye wan chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ngwa ꞌin Jesús bra kanꞌ. Mdalo ꞌa yu ꞌin neꞌ nu yꞌni chaꞌ kuxi kanꞌ loꞌo yu bra kanꞌ, ni siya tiꞌí ꞌa tiꞌ neꞌ kuxi ꞌin yu. Kanꞌ chaꞌ, loꞌo ꞌwan ni, ja ndiꞌin chaꞌ ka naꞌan tiꞌ kasiya ꞌwan chaꞌ ꞌin Jesús, ja ndiꞌin chaꞌ ka ndaja tiꞌ wan ꞌin Ni. Ni siya lye ꞌa nxuun wan loꞌo nchga chaꞌ kuxi, ja ya kujwi neꞌ ꞌin ska wan chaꞌ ꞌin Jesús. Ja ndiꞌin chaꞌ kjlyaa tiꞌ wan chaꞌ re xa nu suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ Ndiose loꞌo wan ñaꞌan tiꞌ si lka wan sñiꞌ Ni:
Sñiěnꞌ, ndukwin Ndiose, ja kiꞌya tiꞌí ꞌwan loꞌoǔn ni siya taǎn nu tiꞌí ꞌwan;
ja ka ndaja tiꞌ wan ꞌñaǎn, ni siya ja taǎn chabiyaꞌ ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan ska chaꞌ kuxi.
Chaꞌ nu naꞌ lkaǎn Xꞌnan wan, loꞌo suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan, kanꞌ chaꞌ taǎn nu tiꞌí ꞌwan ti xiꞌi, ndukwin Ndiose.
Ndiya yaꞌ ndaǎn chinꞌ nu tiꞌí ꞌin nten ꞌñaǎn, chaꞌ sñiěnꞌ lka neꞌ.
Ngwañaꞌan nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan, kanꞌ chaꞌ chan talo wan bra nu tyijin wan nu tiꞌí chabiyaꞌ ꞌin Ndiose Sti wan sikwa. Ndijin wan chinꞌ nu tiꞌí ni, kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ lka wan sñiꞌ Ndiose, chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Ndiose loꞌo wan. Nchga nten nu nsuꞌwi sñiꞌ, ndiya yaꞌ kuꞌni tlá neꞌ ꞌin sñiꞌ neꞌ; bra nu ja nnan nu xuwe kanꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ sti neꞌ, nda sti neꞌ nu tiꞌí ꞌin sñiꞌ bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Ndiose loꞌoan. Ndiꞌin chaꞌ ta Ndiose nu tiꞌí ꞌwan sa ñaꞌan nu nda Ni nu tiꞌí ꞌin nchga sñiꞌ Ni, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ chañi chaꞌ wa lka wan sñiꞌ Ni bra kanꞌ; ja lka wan sñiꞌ nu mjwi ꞌin nten lo kichen ti. Lo chalyuu re nda stian nu tiꞌí ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ nnaan chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kula ꞌñaan loꞌoan. Kanꞌ chaꞌ ni, ¿ta ja suꞌwe si taan chabiyaꞌ chaꞌ ta Ndiose Stian nu tiꞌí ꞌñaan a?, chaꞌ suꞌwe la tyiꞌian nde loo la bra kanꞌ. 10 Wa lka ti bra nu nda stian nu tiꞌí ꞌñaan lo chalyuu re, sa ñaꞌan nu suꞌwe chaꞌ ꞌñaan skaan ngiꞌni neꞌ kula kanꞌ, chaꞌ kuꞌniin xaꞌaan, nka tiye neꞌ kula ꞌñaan; ti kwiꞌ ti chaꞌ, nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ nda Ni nu tiꞌí ꞌñaan ngwañaꞌan. Xa wa ngutin kiꞌya nu ndukwian, ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose Stian, nu ja nsuꞌwi chaꞌ kuxi ꞌin siyaꞌ ti bra kanꞌ. 11 Chañi chaꞌ xiꞌin tianꞌ bra nu ndijian nu tiꞌí, siꞌi nan suꞌwe nka tiyean bra kanꞌ; chunꞌ ndiꞌin la ka kuꞌnian kaꞌan la chaꞌ suꞌwe, chaꞌ tiin ti tyiꞌian lo chalyuu bra kanꞌ, chaꞌ wa msñian suꞌwean chaꞌ ꞌin Ndiose bra nu mdijian nu tiꞌí.
Tnun ꞌa chaꞌ lka si kulaa yaanꞌ ꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose
12 Xiyaꞌ kuꞌni ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan; ja kutsen wan sikwa, ni siya ngwa tñaꞌ ꞌa wan, ni siya ngwa ndaja tiꞌ wan nu ngwa xkanꞌ. 13 Tsaa naan la wan tuwiin nu ñi seꞌen tsaa wan, chaꞌ ja ka ñuꞌun la tuwiin ꞌin xka ta neꞌ taꞌa wan nu naꞌan la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ; kuꞌni wan chaꞌ ka tyukwi la ti tiye nten kanꞌ, chaꞌ ja ka ñuꞌun la tiꞌ neꞌ.
14 Lye kuꞌni wan tñan chaꞌ suꞌwe ti tyiꞌin wan loꞌo nchga nten; kuꞌni luwi wan kasiya ꞌwan, chaꞌ nu ja ta Ndiose chabiyaꞌ ñaꞌaan ꞌin Ni si ti ji ka luwi kasiya ꞌñaan. 15 Xñi wan kwenta ꞌin taꞌa wan chaꞌ ja ska wan kulaa yaꞌ ngwa ti ñaꞌan nchga chaꞌ suꞌwe nu wa yꞌni Ndiose loꞌoan. Nu kulaa yaꞌ wan ꞌin Ni, ja chan ka wan ñaꞌan tiꞌ ska loo yan nu kuꞌni tnaꞌ ꞌin xka la neꞌ taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús. Ñaꞌan tiꞌ ska kixinꞌ tlá nu kuꞌni ñuꞌun ꞌin nten chaꞌ lka ran yan, kwiꞌ ngwañaꞌan kaan loꞌo taꞌaan bra nu ndiꞌin ska chaꞌ kuxi ꞌñaan. 16 Xñi wan kwenta ꞌin taꞌa wan chaꞌ ja ska wan sten wan loꞌo xka nten nu ja lka kwilyoꞌo wan. Ja kuꞌni wan sa ñaꞌan yꞌni ayman Esaú; chen ñaꞌan yꞌni yu kanꞌ loꞌo nten ꞌin yu, chaꞌ ja yuwe tiꞌ yu ꞌin Ndiose. Sñiꞌ kulo Isaac ngwa Esaú kanꞌ, loꞌo mdyii nchga chaꞌ suꞌwe nu wa ta ti sti yu ꞌin yu yjwiꞌ yu bra kanꞌ, chaꞌ ngwa tiꞌ yu ku yu ni siya ska ti kaꞌnan skwa nu mda taꞌa yu ꞌin yu; ngwañaꞌan mñi lyoꞌo taꞌa ngula yu ꞌin yu bra kanꞌ. 17 Wa jlyo tiꞌ wan sa ñaꞌan ngwa chunꞌ ndiꞌin la. Bra nu ngwa tiꞌ Esaú chaꞌ lkwan sti yu ꞌin yu, kanꞌ ja ynan ꞌa sti yu chaꞌ nu ykwiꞌ yu loꞌo; ja mjwi ꞌa ñaꞌan tyaꞌan chunꞌ yu ꞌin tñan nu wa yꞌni yu, ni siya nganan ꞌa yu bra nu mjñan yu chaꞌ kanꞌ ꞌin sti yu.
18 Bra nu ynan wan chaꞌ ꞌin Ndiose, ja ngwa ꞌwan sa ñaꞌan nu ngwa ꞌin neꞌ Israel nu ngwa sꞌni, xa nu mduun neꞌ kanꞌ kiyaꞌ kiꞌya Sinaí bra kanꞌ. Ja ndii tiꞌ wan ni, sa ñaꞌan nu mgii tiꞌ neꞌ kanꞌ xa nu lye ꞌa mkin siꞌ kiꞌya Sinaí kanꞌ nu ngwa bra kanꞌ; liye ꞌa ngwa tla bra kanꞌ, ja ngwa ñaꞌan neꞌ siyaꞌ ti, kwiꞌ ngwañaꞌan lye ꞌa ngwa kwiꞌin tnun. 19 Loꞌo ngwañaꞌan, ja ynan wan bra nu kwen ꞌa ynen kuwi chkwan ꞌin Ndiose bra kanꞌ, ynen ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten kanꞌ bra kanꞌ. Bra nu ynan neꞌ chaꞌ nchkwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ, lye ꞌa mjñan neꞌ ꞌin Ni chaꞌ ja chkwiꞌ ꞌa Ni loꞌo neꞌ siyaꞌ ti bra kanꞌ. 20 Ytsen ꞌa neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ja mdalo neꞌ kunan neꞌ chaꞌ re nu ykwiꞌ ayman Moisés loꞌo neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose: “Ja kan wan nde siꞌ kiꞌya re siyaꞌ ti; ni siya tsaa ska taꞌa wan, ni siya tsaa ska ꞌni ꞌwan siꞌ kiꞌya re, ndiꞌin chaꞌ kujwi wan ꞌin bra ti loꞌo kee.” 21 Lye ꞌa ñaꞌan ngwa bra kanꞌ. Bra kanꞌ ykwiꞌ Moisés chaꞌ re: “Lye ꞌa nchkwaǎn chaꞌ ngitseěn”.
22 Loꞌo siꞌi ngwañaꞌan nchka ꞌwan ni, chaꞌ xka chalyuu kwi tsaa wan ni, ti kwiꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose ykwiꞌ nde niꞌ kwan. La kanꞌ ndiꞌin Ndiose loꞌo tyun ꞌa mi angajle ꞌin Ni. Suꞌwe ꞌa ñaꞌan la kanꞌ; ñaꞌan tiꞌ si wa ndukwa xka kiꞌya Sión nde niꞌ kwan, ñaꞌan tiꞌ si nde kwa nskwa xka kichen Jerusalén nu suꞌwe la ñaꞌan, ngwañaꞌan lka la kanꞌ. 23 Kwiꞌ ngwañaꞌan, tsaa wan seꞌen ndiꞌin taꞌa sñiꞌ Ndiose nu wa ndyaa loꞌo Ni ꞌin nde kwa, chaꞌ wa ndukwa nin nchga sñiꞌ Ni lo kityi ꞌin Ndiose nde niꞌ kwan. Suꞌwe ꞌa nka tiye neꞌ kanꞌ seꞌen ndyoꞌ tiꞌin neꞌ bra kanꞌ. Nan wa tsaa ti wan ti kwiꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose nu kuꞌni biyaꞌ ꞌin nchga nten, nde seꞌen ndiꞌin taꞌa ayman nu luwi kasiya ꞌin chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ wa nchka kwi tyukwi ñaꞌaan neꞌ. 24 La kanꞌ ndiꞌin Jesús, nu wa mskanꞌ xka chaꞌ nu suꞌwe la loꞌoan tloo Ndiose. Suꞌwe ꞌa ngwa chaꞌ ngalu tnen ykwiꞌ Jesús, chaꞌ loꞌo tñan nu yꞌni Jesús, kanꞌ chaꞌ wa yꞌni tyii Ndiose nchga chaꞌ kuxi nu mdiꞌin ꞌñaan bra kanꞌ. Loꞌo ayman Abel ni, kuxi ꞌa yaa toꞌo chaꞌ ꞌin yu, bra nu ngalu tnen yu nu ngwa sꞌni; mdiꞌin chaꞌ kaja ti kwiꞌ yu nu wa yjwi ꞌin yu bra kanꞌ.
25 Kiꞌya wan kwenta sikwa, chaꞌ kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Krixtu loꞌo wan. Lye ꞌa mda Ndiose nu tiꞌí ꞌin ayman kula ꞌñaan, chunꞌ ja mslyaa neꞌ kunan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ ayman Moisés loꞌo neꞌ lo chalyuu re chabiyaꞌ ꞌin Ndiose; ja ngwa xnan neꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo tnun la chaꞌ ka ꞌñaan ni, si ja kunaan chaꞌ nchkwiꞌ Krixtu nu mdoꞌo seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan mdiyan lo chalyuu re; loꞌo ni, wa ndyaa tukwa Ni xiyaꞌ nde seꞌen ndiꞌin Ndiose. 26 Laja nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten sꞌni, ti kwiꞌ bra kanꞌ lye ꞌa mñan chalyuu; loꞌo ni, nde ndiya xka chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan: “Xiyaꞌ ti kuꞌniǐn chaꞌ kiñan tyukwi ñaꞌaan chalyuu, loꞌo ti kwiꞌ bra kanꞌ xñaǎn ñaꞌaan niꞌ kwan” ndukwin Ni. 27 Bra nu ndukwin Ni “Xiyaꞌ ti”, ngwañaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ xñan Ni nchga nan nu wa ngwiñan Ni, kulo tsuꞌ Ni ꞌin nan kanꞌ bra kanꞌ. Sa kwa ti nan nu nsuꞌwi ꞌin Ndiose ykwiꞌ, kanꞌ ti nan nu kanun bra kanꞌ, chaꞌ ja ka katin ran siyaꞌ ti. 28 Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja xaꞌan ꞌa chalyuu kwi nu wa mjwi ꞌñaan chunꞌ Krixtu, ja siyaꞌ tyii chalyuu kanꞌ; kanꞌ chaꞌ tyaan xuꞌwe ꞌin Ndiose sikwa. Kuꞌniin tnuan ꞌin Ni, chaꞌ ngwañaꞌan nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌnian. Kuwe ꞌa tianꞌ ꞌin Ni chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ ndiꞌin ꞌin Ni; nchga tsan kuꞌniin tnuan ꞌin Ni sikwa. 29 Ti kwiꞌ Ndiose nu ngiꞌniin tnuan ꞌin, chañi chaꞌ ka ꞌin Ni kuꞌni tyii Ni ꞌñaan ska bra ti, sa ñaꞌan lka si skian ska lo kiiꞌ tnun, si nu nchka tiꞌ Ni kuꞌni Ni ngwañaꞌan.