13
Tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian lo chalyuu
Ti chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Krixtu, kuꞌni wan chaꞌ suꞌwe loꞌo neꞌ kanꞌ. Tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ chkwiꞌ suꞌwe wan loꞌo nchga neꞌ xka kichen, nu tiyan naꞌan tyi wan; ta wan seꞌen tyiꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan yꞌni ayman kula ꞌwan nu ngwa sꞌni, loꞌo chunꞌ ndiꞌin la ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ angajle ꞌin Ndiose nu ndiꞌin nde niꞌ kwan ngwa neꞌ kanꞌ nu yan naꞌan tyi neꞌ.
Tyaꞌan chaꞌ tiye wan sa ñaꞌan ka tayaꞌ wan ꞌin taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose nu nsuꞌwi niꞌ ñaꞌan chkwan, ñaꞌan tiꞌ si ti kwiꞌ wan nsuꞌwi wan nde kwa loꞌo neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, tayaꞌ wan ꞌin neꞌ taꞌaan nu lye ꞌa ndijin nu tiꞌí chunꞌ tiꞌí tiꞌ nten ꞌin neꞌ; tayaꞌ wan ꞌin neꞌ kanꞌ, ñaꞌan tiꞌ si ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, ndijin wan nu tiꞌí loꞌo neꞌ.
Taꞌa wan ndiꞌin chaꞌ tyiꞌin suꞌwe wan loꞌo kwilyoꞌo wan; ja kuꞌni wan chaꞌ kuxi loꞌo kwilyoꞌo wan, kwiꞌ ja tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo xka nten nu ja lka kwilyoꞌo wan. Ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu kuꞌni chaꞌ kuxi ngwañaꞌan, ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin nten nu sten yuꞌwi loꞌo kwilyoꞌo xka nten.
Ja xuꞌwi tiye wan xkwiꞌ chaꞌ ꞌin tñi; suꞌwe si kalaꞌ tiꞌ wan loꞌo sa kwa ti nan nu nsuꞌwi chinꞌ ꞌwan. Nan wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ re loꞌoan: “Ja kulaa yaǎnꞌ ꞌaǎn ꞌwan” ndukwin Ni, “ja xnuǔn ꞌaǎn ꞌwan ngwa ti ñaꞌan.” Kanꞌ chaꞌ nde ñaꞌan tyaꞌan chaꞌ tiye wan chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan kwenta skaa wan:
Ykwiꞌ Xꞌnaǎn lka nu ndayaꞌ ꞌñaǎn.
Ja nꞌni chaꞌ kutseěn sikwa, chaꞌ ja ka ꞌa kuꞌni nten chaꞌ kuxi loꞌoǔn.
Tyaa yuꞌwi tiꞌ wan ꞌin ayman taꞌa wan nu ngwa ndloo la ꞌwan chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo; ti kwiꞌ neꞌ kanꞌ, ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo wan ti kulo, kanꞌ chaꞌ tyaꞌan suꞌwe chaꞌ tiye wan chaꞌ ꞌin tñan suꞌwe nu yꞌni neꞌ kanꞌ lo chalyuu. Loꞌo ꞌwan, kuꞌni wan sa ñaꞌan nu yꞌni neꞌ kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa yaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose.
Ja nxaꞌan Jesucristo. Sa ñaꞌan nu ngwa Ni nu ngwa sꞌni ꞌa, kwiꞌ ngwañaꞌan lka Ni ni, loꞌo ti kwiꞌ ngwañaꞌan ka Ni nu ndyaa nde loo la. Ja ta wan chabiyaꞌ kwaꞌu nten xka la chaꞌ ꞌwan, xka chaꞌ nu ja suꞌwa nchkwiꞌ loꞌo chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ ja xiꞌin chunꞌ wan tuwiin nu ñi. Suꞌwe la si kanun tsaa nchga chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ nchga bra kuwe tianꞌ ꞌin nchga chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni Ni loꞌoan. Loꞌo ja ka kanun suꞌwe chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan xa nu kunaan xka ta lee nu tatsaa nten ꞌñaan chaꞌ xñian, xa nu nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ ja suꞌwe kuan ska loo nan nchkuan. Ni siya wa ynaan ꞌaan lee kanꞌ nu ngwa xkanꞌ, ja nganun suꞌwe la tiyean xa wa yꞌnian tñan kanꞌ.
10 Xka ñaꞌan yꞌni Krixtu bra nu ngujwi yu lo wsi, chaꞌ ngwa yu lomstan chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwian tloo Ndiose, chaꞌ tnun la siyaꞌ ti tñan nu yꞌni Krixtu ke lomstan nu nxtya sti joꞌo kula ꞌin neꞌ judío. Kanꞌ chaꞌ nchga nten nu ti ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ ꞌin sti joꞌo kula kanꞌ, ja ka tyiꞌin suꞌwe neꞌ kanꞌ loꞌo Krixtu. 11 Ni siya xꞌnan sti joꞌo ꞌin neꞌ judío ni, xkwiꞌ loꞌo tnen ꞌni ndijyan loꞌo sti joꞌo kanꞌ loo joꞌo seꞌen kti ꞌa niꞌ lyaa kanꞌ, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi nten tloo Ndiose bra kanꞌ. Xa wa mdyii ngwa tñan kanꞌ, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin nchga kunaꞌ ꞌni nu lka lomstan kanꞌ tuꞌwa kichen; la kanꞌ ndikin neꞌ kunaꞌ kanꞌ. 12 Ti kwiꞌ ti chaꞌ, tuꞌwa kichen mdijin Jesús nu tiꞌí, chaꞌ kaja ñaꞌan katin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin nten, bra nu ngalu tnen ykwiꞌ yu chaꞌ ngujwi yu lo wsi bra kanꞌ. 13 Loꞌo nan, suꞌwe si ja kutsean, ni siya tsaa loꞌo neꞌ ꞌñaan chaꞌ ta neꞌ nu tiꞌí ꞌñaan chaꞌ ꞌin Jesús, ñaꞌan tiꞌ si suꞌwa tsaan loꞌo Jesús. 14 Lo chalyuu re ja ndiya seꞌen suꞌwe seꞌen kanuan; xkwiꞌ nan ndiꞌiin taan ñaꞌan bra nu tyaan la xka seꞌen nu suꞌwe la ti, seꞌen tsaan xa wa mdyii chalyuu re. 15 Kanꞌ chaꞌ nchga tsan kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌin Jesús; ñaꞌan tiꞌ si taan lomstan ꞌin Ni, kwiꞌ ngwañaꞌan lka xa nu tyukwi ti tiyean kuꞌniin tnuan ꞌin Ni. Loꞌo ngwañaꞌan, ¡suꞌwe ꞌa si nchga tsan chkwianꞌ chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ nu ndiꞌin ꞌin Ndiose Stian! 16 Loꞌo ja ka ndaja tiꞌ wan kuꞌni wan nchga chaꞌ suꞌwe, chaꞌ ngwañaꞌan tayaꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan; kanꞌ lka tñan nu ndiya tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌnian chaꞌ ꞌin Ni.
17 Kunan wan chaꞌ nchkwiꞌ nten nu nka tñan chaꞌ ꞌin ska ta neꞌ taꞌa wan; kuꞌni wan nchga tñan nu kulo neꞌ kanꞌ wan. Tnun ꞌa tñan nu ndiꞌin ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ nduwe ꞌa tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan tñan nu ngiꞌni wan kwenta skaa wan; ndiꞌin chaꞌ tijin neꞌ kwenta ꞌin Ndiose ykwiꞌ si chañi chaꞌ ti nganan suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Ni. Loꞌo suꞌwe la nka tiye neꞌ kanꞌ si ndiya tiꞌ wan kuꞌni wan sa ñaꞌan tñan nu chkwiꞌ neꞌ loꞌo wan; si nu ja kuꞌni wan ngwañaꞌan ni, ka xiꞌin tiꞌ neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, loꞌo ja ka ꞌa tayaꞌ neꞌ ꞌwan bra kanꞌ.
18 Loꞌo ngwañaꞌan, ti chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌware. Tyukwi ti tiye ba jlyo tiꞌ ba chaꞌ ja ska chaꞌ kuxi ndiꞌin ꞌwa chaꞌ ka jyuꞌu tiꞌ ba. Nchga bra nka tiye ba kuꞌni ba nchga chaꞌ nu suꞌwe la chaꞌ ꞌin Ndiose. 19 Kanꞌ chaꞌ xiyaꞌ njñaǎn ꞌaǎn ꞌwan, chaꞌ taꞌa ti chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌñaǎn. Ja chan kuꞌni Ni chaꞌ tyaǎn ndla la nde seꞌen ndiꞌin wan bra kanꞌ.
Mslaaꞌ yu ꞌin neꞌ
20 Ndiose lka nu yꞌni tñan chaꞌ ndyuꞌu Jesucristo nu nka Xꞌnaan xiyaꞌ, xa wa ngujwi Ni. Loꞌo ni, lka Jesús ndloo la ti, chaꞌ kuꞌni Ni kwenta ꞌñaan nu lkaan nten ꞌin Ni, ñaꞌan tiꞌ si ngiꞌni Ni kwenta ꞌin slyaꞌ ꞌin Ni, chaꞌ ngujwi Ni chaꞌ ꞌñaan. Bra nu ngujwi Jesús ni, kanꞌ mskanꞌ Ni chaꞌ loꞌo nchga nten ꞌin Ni, ska chaꞌ kwi nu ja tsaa tii ꞌa siyaꞌ ti. 21 Ndiose yꞌni chaꞌ tiin ti tyiꞌin kasiya ꞌñaan lo chalyuu, loꞌo ni, nchka tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwa yaꞌ Ni ꞌwan nchga seꞌen lyiji ꞌwan, chaꞌ ka kuꞌni wan nchga tñan, sa ñaꞌan tñan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌni wan. Loꞌo nchka tiǎnꞌ chaꞌ kuꞌni Ni loꞌoan nchga nan nu suꞌwe la nka tiye Ni, chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo. Loꞌo ngwañaꞌan nan, ja tsaa tii ꞌa chaꞌ kuꞌniin tnuan ꞌin Krixtu. ¡Ngwañaꞌan ka sikwa!
22 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn, talo wan chinꞌ ꞌñaǎn, kunan wan chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ re. Ja kaꞌan ꞌa chaꞌ ndaꞌaǎn lo kityi re, loꞌo nchka tiǎnꞌ chaꞌ kanun suꞌwe la chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌwan. 23 Loꞌo xka chaꞌ nchka tiǎnꞌ katsaǎnꞌ ꞌwan ni, chaꞌ wa ngulaa neꞌ ꞌin Timu, taꞌaan ndaꞌaan tñan, seꞌen yuꞌwi yu niꞌ ñaꞌan chkwan; bra nu tsaꞌaǎn, tsaꞌaǎn loꞌoǔn ꞌin yu bra kanꞌ, si ndla ti kala yu seꞌen ndiꞌiǐn.
24 Ta wan kasiya ꞌñaǎn ꞌin nchga neꞌ nu nka ndloo ꞌwan chaꞌ ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan ta wan kasiya ꞌñaǎn ꞌin nchga neꞌ taꞌa wan nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose. Nchga neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose nu ndiꞌin nde Italia re, loꞌo neꞌ kanꞌ nchka tiꞌ neꞌ ta neꞌ kasiya ꞌwan.
25 Loꞌo nchka tiǎnꞌ chaꞌ tyuꞌwi tiꞌ wan nchga bra chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti ngiꞌni Ndiose loꞌoan taꞌaan.