Kityi nu ngwaꞌan Santiago
1
Santiago lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa nde seꞌen ndiꞌin wan, taꞌa nten ꞌin Ndiose nu ndyaa wan ñaꞌaan chalyuu. Tñan ꞌin Ndiose lkaǎn, kwiꞌ ngwañaꞌan lkaǎn tñan ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan. Nchka tiǎnꞌ taǎn kasiya ꞌwan taꞌa wan.
Bra nu ta Ndiose chaꞌ tiya ꞌñaan skaan
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, si lye ꞌa ndaꞌan chaꞌ tiye wan chunꞌ nchga nu tiꞌí nu ndijin wan, ja nꞌni chaꞌ ka xiꞌin ꞌa tiꞌ wan bra kanꞌ; ka suꞌwe ꞌa ka tiye wan bra kanꞌ, chaꞌ xa nu wa ndalo wan nu tiꞌí kanꞌ chunꞌ nu wa msñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Jesús, bra kanꞌ ka jlyo tiꞌ wan chaꞌ wa nchka la ꞌwan talo wan lo chalyuu. Kuꞌni wan chaꞌ talo wan tyukwi tyempu nu ndiꞌin wan lo chalyuu, sa ñaꞌan bra nu tyii nu tiꞌi ꞌwan, chaꞌ ka wan nten nu tyukwi ti tiye, nten nu ja ska nan lyiji ꞌin chunꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús.
Si ndiya yaꞌ nu ja jlyo tiꞌ wan siyaꞌ ti sa ñaꞌan kuꞌni wan, bra kanꞌ jñan wan xuꞌwe ꞌin Ndiose, chaꞌ ta Ni ska chaꞌ tiya nu kiꞌya ke wan sa ñaꞌan kuꞌni wan bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa chaꞌ xuꞌwe ti nda Ni nchga chaꞌ ꞌin nten, loꞌo ja ngiꞌni tlá Ni ꞌñaan xa nu nda Ni ska chaꞌ suꞌwe ꞌñaan. Sa kanꞌ ti chaꞌ, bra nu jñan wan ska chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ ndiꞌin chaꞌ tsaa ñaꞌan tiꞌ wan ꞌin Ni chaꞌ nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni ngwañaꞌan; ja suꞌwe si xiꞌin chunꞌ wan ꞌin chaꞌ kanꞌ, ñaꞌan tiꞌ si nchkwin wan chaꞌ ja nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni ngwañaꞌan. Nten nu ngwañaꞌan nchkwin chaꞌ ja nchka ꞌin Ndiose, lka neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan lka kulooꞌ nu ndiya lo tujoꞌo; ndyituun kulooꞌ ndyaa ran la seꞌen ndukwa naꞌan kwiꞌin ꞌin ran chaꞌ tsaa ran. Loꞌo neꞌ kanꞌ, ja ndiꞌin chaꞌ tyaꞌan chaꞌ tiye neꞌ chaꞌ ta Xꞌnaan ska nan ꞌin neꞌ bra kanꞌ, chunꞌ tukwa chaꞌ ndaꞌan tiye neꞌ kanꞌ; ja ska chaꞌ kaja ꞌin neꞌ bra kanꞌ. Ska chaꞌ chkwiꞌ neꞌ ska tsan, xka tsan xka chaꞌ chkwiꞌ neꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
Ka suꞌwe ka tiye neꞌ tiꞌí taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose; tayaꞌ Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ suꞌwe la tyiꞌin neꞌ nde loo la, ni siya ndijin ꞌa neꞌ nu tiꞌí seꞌen ndiꞌin neꞌ ni. 10 Kwiꞌ ngwañaꞌan, kuꞌni Ni chaꞌ ka suꞌwe ka tiye ska nu kuliyaꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ni, ni siya tyii chaꞌ kuliyaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ; ndiꞌin chaꞌ tyii nchga chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ kuliyaꞌ, sa ñaꞌan lka xa wa mdyii chaꞌ ꞌin ska keé nu ndiꞌya ñaꞌan nu nsuꞌwi niꞌ kixinꞌ. 11 Xa wa mdoꞌo tukwa kwichaa, nchka tikeeꞌ ꞌa kwan bra kanꞌ, nganaan yka keé, ngalu nchga keé, mdyii chaꞌ ndiꞌya ñaꞌan ran bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan tyii chaꞌ ꞌin neꞌ kuliyaꞌ; bra nu ngiꞌni ꞌa neꞌ tñan chaꞌ ti kaja la chaꞌ suꞌwe ꞌin neꞌ, ska yaꞌ ti tyii chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
Bra nu jwakii kuneꞌ xaꞌan ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian chaꞌ kuxi
12 Ka suꞌwe ka tiye nten nu ti nsñi chaꞌ ꞌin Jesús, ni siya tyijin neꞌ kaꞌan ꞌa nu tiꞌí. Suꞌwe si chan talo neꞌ, xa wa mdyii chaꞌ tiꞌí kanꞌ ꞌin neꞌ, chaꞌ kaja chalyuu ꞌin neꞌ nu ja tsaa tii ꞌa bra kanꞌ; kanꞌ lka chaꞌ suꞌwe nu wa ndukwin Ndiose chaꞌ ta Ni ꞌin nten nu suꞌwe ꞌa nka tiye ñaꞌan ꞌin Ni. 13 Bra nu jwakii ska chaꞌ kuxi ꞌñaan, ja suꞌwe chaꞌ chkwianꞌ: “Ndiose yꞌni chaꞌ nñi lyoꞌo chaꞌ kuxi re ꞌñaǎn.” Ja nñi lyoꞌo Ni ꞌin nten chaꞌ kuꞌni ska chaꞌ kuxi; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ndiya ꞌa chaꞌ kuxi nu ka kwiñi lyoꞌo ꞌin Ni. 14 Bra nu jwakii chaꞌ kuxi ꞌñaan, kanꞌ lka tyempu nu ja ndukwaan ska chaꞌ ꞌin Ndiose; bra kanꞌ ti kwiꞌ chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan, ti ykwiinꞌ tian, kanꞌ lka nu ndatsaa ꞌñaan chaꞌ ti kuꞌniin laan chaꞌ kuxi. 15 Ndiya la tianꞌ kuꞌnian chaꞌ kuxi kanꞌ, ni siya nchka tnun la kiꞌya ꞌñaan; chunꞌ ndiꞌin bra nu ndyaꞌan tianꞌ ngiꞌnian chaꞌ kuxi kanꞌ, bra kanꞌ ja nchka kulaa yaanꞌ ꞌin ran, bra kanꞌ tyisnaan xiꞌin chuanꞌ ꞌin chalyuu suꞌwe nu wa mjwi ꞌñaan.
16 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose, ndiya ꞌa tiǎnꞌ ñaꞌaǎn ꞌwan: ja ta wan chabiyaꞌ chaꞌ kwiñi lyoꞌo kuneꞌ xaꞌan ꞌwan. 17 Nchga chaꞌ suꞌwe nu ndyiji ꞌñaan ni, nchga chaꞌ nu chañi chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ran, nde seꞌen ndiꞌin Ndiose siyaꞌ ti ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ, ti kwiꞌ Ndiose nu mñan nchga xaa tnun nu nsuꞌwi niꞌ kwan. Ska ti chaꞌ nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan; ja ndla ꞌa ti ka xaꞌan chaꞌ nu nka tiye Ni, chunꞌ ja nꞌni chaꞌ xiꞌin chunꞌ Ni ꞌin ska chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌo nten. 18 Nchga chaꞌ nu ñi lka chaꞌ ꞌin Ndiose, wa ngwaꞌu Ni ꞌñaan chaꞌ kaan nten ꞌin Ni, chaꞌ ngwañaꞌan ngwa tiꞌ Ni chaꞌ ka; nchka tiꞌ Ni chaꞌ kulo ndukwa la kaan nten ꞌin Ni, chaꞌ kaan tlyu la ꞌin nchga lo nan nu wa mñan Ni, ngwañaꞌan nchka tiꞌ Ni.
Chaꞌ kti nu chañi ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian chabiyaꞌ ꞌin Ndiose
19 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan, nꞌni chaꞌ kiꞌya wan kwenta ꞌin chaꞌ nu chkwiǐnꞌ re. Taꞌaan ndiꞌin chaꞌ ndla ti kunaan chaꞌ nu chkwiꞌ nten loꞌoan, ni siya tiyaꞌ ti xkwean ꞌin neꞌ, tiyaꞌ ꞌa kasinꞌ tianꞌ ꞌin neꞌ. 20 Chaꞌ nu bra nu kasinꞌ tianꞌ, ja ka kuꞌnian chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian lo chalyuu. 21 Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ kulaa yaanꞌ nchga chaꞌ chen ñaꞌan, nchga chaꞌ kuxi nu ti ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌñaan. Tukwaan chaꞌ ꞌin Ndiose sikwa, suꞌwe ti xñian nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan, chaꞌ kanun chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan, kanꞌ lka chaꞌ nu ka kulaa ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi nu njwakii ꞌa ꞌñaan.
22 Sa kanꞌ ti chaꞌ, ndiꞌin chaꞌ tukwaan nchga chaꞌ nu nduꞌu Ni ꞌñaan, siꞌi nan kunan tian chaꞌ kanꞌ; ti ykwiinꞌ tian nñi lyoꞌoan ꞌñaan, si xkwiꞌ nan nnan tian chaꞌ kanꞌ, loꞌo ja ngiꞌnian kasu ꞌin chaꞌ kanꞌ. 23 Nchga nten nu nchka tiꞌ kunan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni loꞌoan, loꞌo bra kanꞌ ja xlyaa neꞌ kuꞌni neꞌ kasu ꞌin chaꞌ kanꞌ, lka nten kanꞌ ñaꞌan tiꞌ nten nu nduun ñaꞌan kwiꞌya ꞌin neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ lo ska kunan; 24 ndla ndsaa ti ñaꞌan kwiꞌya neꞌ ꞌin neꞌ, loꞌo bra wa ndyaa neꞌ, bra ti kjlyaa tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan ñaꞌan neꞌ bra kanꞌ. 25 Tayaꞌ Ndiose ꞌin nchga nten nu chañi kunan chaꞌ suꞌwe nu nchkwiꞌ Ni loꞌoan, chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan; kanꞌ lka chaꞌ nu tayaꞌ ꞌñaan chaꞌ ka tyiꞌin suꞌwe tiyean. Si suꞌwe ti kuꞌnian lo chalyuu, si kuꞌnian nchga tñan nu nduꞌu Ni ꞌñaan nchga tsan nu ti tyiꞌian lo chalyuu, suꞌwe ꞌa ka ꞌñaan bra kanꞌ. Siꞌi nan nnan tian chaꞌ kanꞌ, loꞌo kanꞌ kjlyaa tianꞌ ran chunꞌ ndiꞌin la.
26 Ja chan ndiya chinꞌ taꞌa wan nu xkeꞌ tiꞌ chaꞌ kti ꞌa ngiꞌni neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ. Chaꞌ kwiñi ti ngiꞌni neꞌ ngwañaꞌan, si ja nduwe tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan chkwiꞌ neꞌ loꞌo nten; ti ykwiꞌ ti neꞌ nñi lyoꞌo neꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ kti neꞌ bra kanꞌ. 27 Bra nu tyukwi ti tiyean siyaꞌ ti kuꞌnian chaꞌ kti ꞌin Ndiose Stian, loꞌo siꞌi tukwa chaꞌ nsuꞌwi tiyean, nde ndiya chaꞌ kti nu nchka la tiꞌ Ndiose Stian chaꞌ kuꞌnian bra kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin nu xuwe tiꞌi, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin nu kunaꞌan nu nganun ska ti, bra nu ndijin ꞌa neꞌ nu tiꞌí lo chalyuu; ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja suꞌwe sten yuꞌwian loꞌo ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu.