2
Ska ti biyaꞌ kuꞌnian chaꞌ suꞌwe loꞌo nchga nten nu ndijyan seꞌen ndiꞌian
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo, ti kwiꞌ Xꞌnaan nu ndiꞌin seꞌen nu suꞌwe ꞌa ñaꞌan niꞌ kwan, ja suꞌwe si ska ñaꞌan nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin ska nten; suꞌwa ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan loꞌo nchga nten, kanꞌ nu suꞌwe la. Ja chan kan tyun lo nten seꞌen ndyoꞌ tiꞌin wan, ni siya nu kuliyaꞌ nu nsuꞌwi kwiiꞌ oro yaꞌ, kwiꞌ suꞌwe ꞌa ñaꞌan steꞌ neꞌ, ni siya nu tiꞌí nu msun ꞌa steꞌ neꞌ. Ja suꞌwe si lye ꞌa kuꞌni tnun wan ꞌin ska nten nu nchkuꞌ teꞌ nu wjñun ꞌa. Ja suꞌwe chkwiꞌ wan loꞌo ska nu kuliyaꞌ kanꞌ: “Tyukwaa chinꞌ lo yka xlya suꞌwe re, yu kula”, loꞌo ti kwiꞌ bra chkwiꞌ wan chaꞌ re loꞌo ska nu tiꞌi: “Nde kwa ti tyuun. O ta tyukwaa chinꞌ, ni siya lyuu ti kwa.” Ndukwi wan kiꞌya bra kanꞌ, chaꞌ ska ñaꞌan nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin skaa nten, kwiꞌ ngwañaꞌan kuxi ti nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin xka nten bra kanꞌ.
ꞌWan taꞌaǎn nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, kiꞌya wan kwenta sa ñaꞌan lka chaꞌ re, chaꞌ wa ngulo suwi Ndiose ꞌin nten nu tiꞌi chaꞌ ka xñi suꞌwe neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ta Ni ska chalyuu suꞌwe ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, ti kwiꞌ chalyuu kwi nu ndukwin Ni chaꞌ kaja ꞌin nten nu suꞌwe ꞌa nka tiye ñaꞌan ꞌin Ndiose. Ni siya tiꞌi ꞌa nten kanꞌ lo chalyuu, kuliyaꞌ ꞌa neꞌ tloo Ndiose. Ja suꞌwe ngiꞌni wan, chaꞌ nda wan chaꞌ wjyuꞌu ꞌin nu tiꞌi. Ngiꞌni tnun wan ꞌin nu kuliyaꞌ kanꞌ, loꞌo ti kwiꞌ nu kuliyaꞌ lka nu tiꞌí tiꞌ ꞌwan, ti kwiꞌ nu kuliyaꞌ lka nu ndyaꞌan loꞌo ꞌwan tloo neꞌ wsiya. Ti kwiꞌ neꞌ kanꞌ lka nu nchkwiꞌ ꞌa chaꞌ kuxi ꞌin Jesús, ti kwiꞌ Ni nu suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiyean ꞌin Ni.
Suꞌwe ꞌa si chañi chaꞌ ndukwa wan tñan nu ngulo Ndiose ti kulo, ti kwiꞌ chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula re: “Ndiꞌin chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan, sa ñaꞌan lka si chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan” ndukwin kityi. Bra nu ska ñaꞌan ngiꞌni wan loꞌo ska nten, kuxi ngiꞌni wan loꞌo bra kanꞌ, ndiꞌin kiꞌya ꞌwan tloo Ndiose bra kanꞌ; ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula kanꞌ. 10 Nten nu ndukwa nchga tñan nu ngulo Ndiose ꞌñaan, Loꞌo kanꞌ nsuꞌwi ni siya ska ti chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ, ska ti biyaꞌ ndukwi neꞌ kiꞌya, sa ñaꞌan lka si ja ndukwa neꞌ siyaꞌ ti nchga tñan nu wa ngulo Ni ꞌñaan. 11 Ndiose lka nu wa ykwiꞌ taꞌa tyukwaa chaꞌ nu ndukwa re: “Ja tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo kwilyoꞌo xka nten” ndukwin Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan ykwiꞌ Ni: “Ja kujwi wan ꞌin taꞌa nten wan” ndukwin Ni. Si kujwi wan ꞌin taꞌa nten wan ni, ndiꞌin kiꞌya ꞌwan sikwa, ni siya ja ya tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo kwilyoꞌo xka nten; ska ti biyaꞌ wa ngulaa yaꞌ wan chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan bra kanꞌ. 12 Wa ytsaꞌ Jesús ꞌñaan ska chaꞌ suꞌwe nu kanun niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌñaan chaꞌ suꞌwe ti ka tiyean. Ndiꞌin chaꞌ chkwianꞌ chaꞌ suꞌwe, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian chaꞌ suꞌwe bra nu ti ndiꞌian lo chalyuu, chaꞌ wa tiya ti tsan nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten chalyuu. 13 Loꞌo kanꞌ si ja ngwa tꞌnan tianꞌ ꞌin taꞌa ntean, ja ka chka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaan bra nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌñaan; nten nu chka tꞌnan tiꞌ ꞌin taꞌa nten, kanꞌ lka nu suꞌwe la ka chaꞌ ꞌin bra nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nten chalyuu.
Ndiya tñan suꞌwe chaꞌ kuꞌnian xa wa ytean chaꞌ ꞌin Ndiose
14 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, bra nu ja ngiꞌnian chaꞌ suꞌwe nu tayaꞌ ꞌin taꞌa ntean, ja ka chkwianꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesús. Ja xlyaa Ni kulaa Ni ꞌñaan ngwañaꞌan. 15 Ja chan ndiya neꞌ taꞌa ndyoꞌ tiꞌin wan nu lyiji ꞌa steꞌ neꞌ, nu lyiji ꞌa nan ku neꞌ, ni siya yu kiꞌyu, ni siya neꞌ kunaꞌan. 16 Si chkwiꞌ wan chaꞌ re loꞌo neꞌ kanꞌ: “Ndiose tayaꞌ ꞌwan” nchkwin wan ꞌin neꞌ. “Kuꞌ wan steꞌ wan, chaꞌ ka tsun tiꞌ wan, ku suꞌwe wan tyaja” nchkwin wan ꞌin neꞌ, loꞌo ja nda wan nan nu lyiji ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, ¿ta suꞌwe xkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ chkwiꞌ wan ngwañaꞌan loꞌo neꞌ a? Ja suꞌwe chkwiꞌ wan ngwañaꞌan; 17 wa mjlyaa tiꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose si chkwiꞌ wan ngwañaꞌan; ja ka chkwianꞌ loꞌo nten chaꞌ wa ytean chaꞌ ꞌin Ndiose, si ja loꞌo kuꞌnian chaꞌ suꞌwe nu tayaꞌ ꞌin taꞌa ntean.
18 Ja chan chkwiꞌ ska nten loꞌoǔn: “Suꞌwe ꞌa chaꞌ ꞌwan chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose. Naꞌ ni, nxkeꞌ tianꞌ chaꞌ yaꞌ la chaꞌ ꞌin Ndiose ni siya kuꞌniǐn tiǎn chaꞌ suꞌwe loꞌo nten, ni siya ja tsaa ñaꞌan lye tiǎnꞌ” nchkwin yu. Suꞌwe sikwa. Nde lka chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo yu kanꞌ bra kanꞌ: “Katsaꞌ wan ꞌñaǎn sikwa si chañi chaꞌ wa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya suꞌwe ti ngiꞌni wan loꞌo nten; loꞌo naꞌ ni, bra nu ñaꞌan wan ꞌñaǎn chaꞌ ngiꞌniǐn chaꞌ suꞌwe loꞌo nten, bra kanꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ chañi chaꞌ msñiǐn chaꞌ ꞌin Ndiose” chkwiǐnꞌ loꞌo yu kanꞌ. 19 Wa ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ ska ti Ndiose nsuꞌwi chalyuu. Suꞌwe ꞌa, loꞌo nchga kwiꞌin xaꞌan ndyaa ñaꞌan tiꞌ ran chaꞌ kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, lye ꞌa nchkwan kwiꞌin xaꞌan kanꞌ, chaꞌ ngitsen ꞌa ran ꞌin Ndiose. 20 Ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan, chaꞌ ja chañi chaꞌ msñian chaꞌ ꞌin Ndiose si ja kuꞌnian chaꞌ suꞌwe nu tayaꞌ ꞌin taꞌa ntean. 21 Nde ñaꞌan ngwa biyaꞌ tiꞌ Ndiose chaꞌ ngwa suꞌwe kasiya ꞌin Abraham nu ngwa sꞌni, ayman kula ꞌñaan ni. Naꞌan Ni chaꞌ mslyaa yu kula mda yu sñiꞌ ykwiꞌ yu, nu lka Isaac kanꞌ, chaꞌ ka yu ska lomstan. 22 Wa yꞌni Abraham ska tñan sikwa. Chunꞌ tñan nu yꞌni yu kula kanꞌ ngwa biyaꞌ tiꞌ Ndiose chaꞌ wa ynan yu chaꞌ nu ykwiꞌ Ni loꞌo yu; ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ yu kula chaꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ mslyaa yu kuꞌni yu tñan kanꞌ. 23 Kanꞌ lka chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula seꞌen nchkwiꞌ re: “Msñi Abraham chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ Ni chaꞌ ꞌin Abraham chaꞌ ngwa yu ska nten nu luwi ꞌa kasiya ꞌin.” Taꞌa suꞌwe nsuꞌwi Ndiose ngwa Abraham bra kanꞌ, ndukwin kityi.
24 Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ wan sikwa, chaꞌ xlyaa Ndiose tukwa chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu ngiꞌni chaꞌ suꞌwe, siꞌi chaꞌ nchkwiꞌ ti neꞌ chaꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ ꞌin Ni. 25 Kwiꞌ ngwañaꞌan msñi Ni chaꞌ nu ykwiꞌ nu kunaꞌan tsaa tiꞌ nu ngwa naan Rahab; mdukwa Ni chaꞌ nu ykwiꞌ nu kunaꞌan kanꞌ, sa ñaꞌan si ngwa nu kunaꞌan kanꞌ ska nten nu suꞌwe, chaꞌ suꞌwe ꞌa tñan yꞌni neꞌ tloo Ndiose. Wa mda Rahab seꞌen mdiꞌin tukwa nu kiꞌyu neꞌ Israel nu mnan ti yaa naꞌan kichen tyi nu kunaꞌan; bra kanꞌ ngwaꞌu nu kunaꞌan xka tuwiin ꞌin yu seꞌen tyaa suꞌwe ti yu kanꞌ, chaꞌ xnan yu ꞌin yu xaꞌan bra kanꞌ. 26 Kwiꞌ ngwañaꞌan nan ni, si chkwianꞌ chaꞌ wa ytean chaꞌ ꞌin Ndiose, loꞌo ja ngiꞌnian chaꞌ suꞌwe nu tayaanꞌ ꞌin taꞌa ntean, bra kanꞌ lkaan sa ñaꞌan lka nten nu wa ndyaa kasiya ꞌin chaꞌ wa ngujwi neꞌ.