2
Ngwa Jesús ska yu tiꞌi bra nu yan yu lo chalyuu, loꞌo chunꞌ ndiꞌin la tlyu ꞌa chabiyaꞌ mda Ndiose ꞌin yu
Ja chan wa ngula la tiye wan ni, chaꞌ wa msñi wan chaꞌ ꞌin Krixtu; wa suꞌwe la nka tiye wan ni, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌwan. Ti kwiꞌ ti chaꞌ, loꞌo Tyiꞌi Ndiose suꞌwa ti ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo taꞌa wan, ngwañaꞌan loꞌo Ndiose. Loꞌo ni, ngwa tꞌnan la tiꞌ wan ꞌin taꞌa nten wan, wa ngwa suꞌwe tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa nten wan. Kanꞌ chaꞌ ni, si chañi chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni wan, kuꞌni wan chaꞌ ka suꞌwe ka tiyeěn sikwa; ngwañaꞌan ka bra nu ñaꞌaǎn chaꞌ suꞌwa ꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo taꞌa wan, chaꞌ ska ti chaꞌ nka tiye wan, chaꞌ ska ti chaꞌ ndaꞌan tiye wan, chaꞌ ska ti biyaꞌ suꞌwe ti ngiꞌni wan loꞌo taꞌa wan. Ja chkwiꞌ wan lye ꞌa bra nu kuꞌni wan ska tñan; siꞌi xkwiꞌ chaꞌ ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, tyaꞌan chaꞌ tiye wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja kuꞌni siyeꞌ wan loꞌo taꞌa wan. Suꞌwe la si tyaꞌan chaꞌ re tiye wan, chaꞌ suꞌwe la xka yu taꞌa wan, ja suꞌwe ykwiꞌ wan. Kuwe la tiꞌ wan ꞌin xka yu taꞌa wan chaꞌ ka suꞌwe la chaꞌ ꞌin neꞌ, siꞌi xkwiꞌ chaꞌ ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, nu ndiꞌin chaꞌ kuwe tiꞌ wan.
Suꞌwe la si tyaꞌan chaꞌ tiye wan chaꞌ re, ti kwiꞌ ñaꞌan chaꞌ nu mdaꞌan tiye ykwiꞌ Jesucristo. Ngwañaꞌan ngwa ꞌin yu: Tyukwi tyempu lka Jesucristo Ndiose siyaꞌ ti, ja nsuꞌwi bra nu ja lka yu Ndiose; bra nu yan yu lo chalyuu, ja mdaꞌan chaꞌ tiye Jesús chaꞌ kan loꞌo yu nchga chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya yuꞌwi ꞌa chabiyaꞌ ꞌin yu seꞌen mdiꞌin yu nu ngwa ti kulo, chaꞌ suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin yu loꞌo Ndiose Sti yu. Mxnun yu chabiyaꞌ nu nsuꞌwi ꞌin yu seꞌen ndiꞌin Ndiose Sti yu, chaꞌ suꞌwe la ngwa tiye yu xa nu yꞌni yu ngwañaꞌan. Bra kanꞌ mslyaa yu ngwa yu nten, chaꞌ kaja ñaꞌan tayaꞌ yu ꞌñaan; sa ñaꞌan ndlya nten, ngwañaꞌan ngula yu lo chalyuu, nten siyaꞌ ti ngwa yu. Ngwa yu ska nten tiꞌi, loꞌo ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa mdukwa yu tñan nu ngulo Ndiose Sti yu ꞌin yu, ni siya ngujwi yu. Loꞌo ngujwi yu lo wsi, ñaꞌan tiꞌ ndujwi nten ꞌin neꞌ nu xaꞌan ꞌa bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ni, wa ndyaa loꞌo Ndiose ꞌin yu chaꞌ suꞌwa ti tyiꞌin yu nde seꞌen tlyu la seꞌen ndukwa Ni; loꞌo tlyu ꞌa chabiyaꞌ wa nda Ni ꞌin Jesús ni. Tyukwi ñaꞌaan chalyuu ja nsuꞌwi la xka chabiyaꞌ nu tlyu la, 10 chaꞌ ngwañaꞌan tyuun xtyinꞌ nchga nan luꞌu tloo Jesús, ni siya nten, ni siya kwiꞌin. Ja tyii chaꞌ kuꞌni tnun nten ꞌin Ni, chaꞌ ꞌin chabiyaꞌ nu tnun ꞌa nu wa nda Ni ꞌin yu, ni siya nu ndiꞌin niꞌ kwan, ni siya nu ndiꞌin lo chalyuu, ni siya nten nu wa ngutsiꞌ, loꞌo ayman kanꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin yu. 11 Kwen ꞌa chkwiꞌ nchga nten chaꞌ Jesucristo lka Xꞌnan nchga chalyuu, ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose Stian.
Sa ñaꞌan xaa nu nda kwii kulasiin xa tla, ngwañaꞌan nkaan laja nu ndiꞌian lo chalyuu
12 ꞌWan neꞌ taꞌaan nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, mdukwa ꞌa wan chaꞌ nu ykwiǐnꞌ nchga tsan bra nu mdiꞌiǐn loꞌo wan; loꞌo ñaꞌan ti ndloo ꞌa chaꞌ ꞌwan chaꞌ ti tukwa la wan chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ ni, ni siya tijyuꞌ ꞌa ndiꞌiǐn seꞌen ndiꞌin wan. Ñaꞌan ti kuꞌni wan tñan chaꞌ kuꞌni ji nchga chaꞌ nu ngwa tiꞌ Ndiose kuꞌni niꞌ kasiya ꞌwan bra nu ngulaa Jesucristo ꞌwan ꞌin chaꞌ kuxi. Chinꞌ ti chaꞌ xuꞌwi tiye wan, ti ykwiꞌ ti wan, kuwe la tiꞌ wan ꞌin Ndiose. 13 Tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ nchga tsan ngiꞌni Ndiose tñan niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ ka kuꞌni wan tñan ꞌin Ni; ngwañaꞌan ngiꞌni Ni chaꞌ xlyaa wan kuꞌni wan nchga tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni wan.
14 Nchga lo tñan nu kuꞌni wan ni, siꞌi xkwiꞌ nan ngiꞌni kiꞌya wan ska chaꞌ xa nu ngiꞌni wan tñan kanꞌ. Ja chkwiꞌ wan chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo nten, 15 chaꞌ ja ka chkwiꞌ neꞌ chaꞌ ndukwi wan kiꞌya, siꞌya chaꞌ kuxi nu ngiꞌni wan bra kanꞌ. Suꞌwe la si ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ chañi chaꞌ lka wan sñiꞌ Ndiose tyukwi ti tiye wan, ni siya xkwiꞌ laja nten kuxi ndiꞌin wan lo chalyuu, laja nten nu chen nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ. Chaꞌ ꞌwan ndiꞌin chaꞌ kanen chaꞌ ꞌin Jesús nchga seꞌen ndiꞌin nten kanꞌ; sa ñaꞌan xaa nu nda kulasiin tla, ngwañaꞌan ta wan xaa lo chalyuu, 16 bra nu chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ chaꞌ suꞌwe nu ꞌin Krixtu nu ka ta chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin neꞌ. Si ngwañaꞌan kuꞌni wan, ka suꞌwe ꞌa ka tiyeěn naꞌaǎn ꞌwan bra nu tiya tsan nu kuꞌni biyaꞌ Krixtu ꞌin nchga nten. Bra kanꞌ ka biyaꞌ tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe ti yaa toꞌo tñan ꞌñaǎn, siꞌi nan mnaꞌ tñan ꞌñaǎn ya ñaꞌan ti. 17-18 Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ siꞌi chinꞌ ti tñan yꞌni wan bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose; kaꞌan ꞌa nan nu mxnun wan, tyun yaꞌ nda wan tyukwi ñaꞌaan wan chaꞌ ka wan tñan ꞌin Krixtu, chunꞌ nu wa msñi wan chaꞌ ꞌin Ni. Loꞌoǔn kujwi neꞌ ꞌñaǎn ni, nxkeꞌ tiǎnꞌ; kanaꞌ chalyuu ꞌñaǎn ni chaꞌ ꞌwan. Loꞌo ja ntseěn; ni siya ngwañaꞌan ka ꞌñaǎn, suꞌwe ꞌa ka tiyeěn seꞌen ndiꞌiǐn. Kwiꞌ ngwañaꞌan nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ ka suꞌwe tiye wan, chaꞌ suꞌwa ti ka suꞌwe tiyeěn loꞌo wan.
Nchkwiꞌ Palyu chaꞌ ꞌin Timu loꞌo Epafrodito
19 Chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan, ja chan ndla ti suꞌwaǎn ꞌin Timu chaꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ kaja chinꞌ rsun ꞌñaǎn sa ñaꞌan ndiꞌin wan; suꞌwe ꞌa ka tiyeěn bra nu kunaǎn chaꞌ kanꞌ. 20 Ska ti yu kanꞌ lka nu chañi chaꞌ suꞌwa ti nka tiye yu loꞌoǔn, nu chañi chaꞌ suꞌwe nka tiye yu ñaꞌan yu ꞌwan; 21 ja nsuꞌwi ꞌa xka neꞌ taꞌaan nde re nu nduwe tiꞌ sa ñaꞌan nchka tñan ꞌin Jesucristo seꞌen ndiꞌin wan; xkwiꞌ tñan ꞌin neꞌ nsuꞌwi la tiye neꞌ. 22 Loꞌo ꞌwan, wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ luwi ꞌa tñan nu ngiꞌni Timu kanꞌ. Suꞌwa ti ngiꞌni yu tñan loꞌoǔn sa ñaꞌan si wa lka yu sñiěnꞌ, suꞌwa ti ndaꞌan ba nchkwiꞌ ba chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesús loꞌo neꞌ xka kichen. 23 Bra nu tyii ka biyaꞌ ꞌñaǎn loꞌo wse, bra kanꞌ suꞌwaǎn ꞌin yu chaꞌ bra ti tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan, 24 ni siya nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ loꞌoǔn ykwiǐnꞌ kaǎn ndla ti seꞌen ndiꞌin wan, chabiyaꞌ ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan.
25 Loꞌo ngwañaꞌan, ndiꞌin ꞌa chaꞌ kan xka yu seꞌen ndiꞌin wan, nka tiyeěn; Epafrodito naan yu kanꞌ. Ti kwiꞌ yu taꞌa ndaꞌan ba tñan lka yu, loꞌo ngwañaꞌan, ngula ꞌa tñan yꞌni yu loꞌo ba bra nu mxkwen ba ꞌin neꞌ kuxi chaꞌ ꞌin Jesús. Ti kwiꞌ yu kanꞌ lka yu nu msuꞌwa wan ꞌin yu yan seꞌen mdiꞌiǐn nu ngwa xkanꞌ, chaꞌ tayaꞌ yu ꞌñaǎn loꞌo nan lka nu lyiji chinꞌ ꞌñaǎn chaꞌ tyijin yuꞌwi ꞌñaǎn lo chalyuu. 26 Ndiya ꞌa tiꞌ yu ꞌwan, kanꞌ chaꞌ nchka tiꞌ yu kan naꞌan yu ꞌwan xiyaꞌ; kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiye yu bra nu mjwi rsun ꞌin yu chaꞌ wa ynan wan chaꞌ tiꞌí ꞌa yu. 27 Loꞌo chañi chaꞌ tiꞌí ꞌa yu nu ngwa bra kanꞌ, ngwa chaꞌ kaja yu; loꞌo Ndiose ngwa tꞌnan tiꞌ Ni ꞌin yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ngwa tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaǎn, chaꞌ ngwa xiꞌin ꞌa tiǎnꞌ nde re; loꞌo kanꞌ lye la ngwa xiꞌin tiǎnꞌ si wa ngujwi yu, loꞌo wa nchkaa yu ni. 28 Kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni, si ndla ti kan yu seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ loꞌo wan ka suꞌwe la ka tiye wan, bra nu ñaꞌan wan ꞌin yu xiyaꞌ. Ja ndiꞌin chaꞌ kuwe ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ꞌwan bra kanꞌ. 29 Ka suꞌwe ꞌa ka tiye wan loꞌo yu ni; suꞌwe ꞌa chkwiꞌ wan loꞌo yu bra nu tiyan yu seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ lka yu taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Xꞌnaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kuꞌni tlyu wan ꞌin ya ñaꞌan ti nten nu kuꞌni sa ñaꞌan nu ngiꞌni yu kanꞌ; 30 ja ytsen yu, ni siya wa kaja ti yu laja nu mdayaꞌ yu ꞌwa loꞌo tñan ꞌin Krixtu re ti ngwa xkanꞌ. Ni siya ja ngwa kan wan nde re, wa msuꞌwa wan ꞌin ykwiꞌ yu yan yu chaꞌ kuꞌni yu ti kwiꞌ tñan nu ja ngwa ꞌwan kuꞌni wan, chaꞌ nu ndayaꞌ ꞌa yu ꞌwa bra kanꞌ.