3
Sa ñaꞌan nu chañi ka chaꞌ katin kiꞌya nu nsuꞌwi ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, nchka ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ka suꞌwe ꞌa ka tiye wan ni chabiyaꞌ ꞌin ykwiꞌ nu nka Xꞌnaan. Ja nꞌni chaꞌ ꞌñaǎn, ni siya xiyaꞌ chkwiǐnꞌ ti kwiꞌ taꞌa chaꞌ nu ytsaǎnꞌ ꞌwan ti kulo; ja chan tayaǎnꞌ chinꞌ ꞌwan, si chkwiǐnꞌ ngwañaꞌan xiyaꞌ. Kanꞌ chaꞌ ni, ndii ti tiꞌ wan, kiꞌya suꞌwe wan kwenta ꞌin neꞌ kuxi kanꞌ, chaꞌ nu sa ñaꞌan nu ngiꞌni xneꞌ ndaja, ngwañaꞌan ngiꞌni neꞌ kanꞌ. Loꞌo chaꞌ kula nu ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ndatsaa neꞌ ꞌin xka ta nten chaꞌ xiꞌyu kijin ꞌin neꞌ, ni siya kuxi nsuꞌwi tiye neꞌ ngiꞌni neꞌ tñan kanꞌ, siꞌi nan suꞌwe nka tiye neꞌ. Nan ni, chañi lka chaꞌ nkwan Ndiose ꞌñaan, ni siya xka ñaꞌan nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ. Ngiꞌni tnuan ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌin Tyiꞌi Ni; suꞌwe ꞌa nka tiyean ndiꞌian lo chalyuu ni, xa wa mjwi chalyuu kwi ꞌñaan nu nda Jesucristo, loꞌo ja ndyaa ñaꞌan tianꞌ xka la chaꞌ nu ndatsaa ꞌa ꞌin nten chalyuu taꞌaan. Loꞌoǔn, yaa ñaꞌan ꞌa tiǎnꞌ ꞌin chaꞌ kula kanꞌ. Ti ngwa xkanꞌ la ni, ja yuꞌwi xka nten nu suꞌwa yꞌni loꞌoǔn, lye la mdukwaǎn nchga chaꞌ kula nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ judío taꞌa ba. Wa snuꞌ ti tsan nsuꞌwiǐn bra nu msiꞌyu neꞌ kijiǐn chaꞌ nkwan neꞌ ꞌñaǎn; neꞌ judío lkaǎn ti xa nu ngulaǎn, tnen neꞌ hebreo kanꞌ lka tneěn. Ngwañaꞌan ti kwiꞌ neꞌ Benjamín ngwa neꞌ kula ꞌñaǎn. Neꞌ fariseo lkaǎn, kanꞌ chaꞌ mdukwaǎn ꞌaǎn nchga tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni ba chaꞌ ꞌin chaꞌ kula ꞌin neꞌ judío; chunꞌ chaꞌ nu yaa ñaꞌan ꞌa tiǎnꞌ ꞌin chaꞌ kula kanꞌ, kanꞌ chaꞌ lye ꞌa mdaǎn nu tiꞌí ꞌin ya ñaꞌan ti nten nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo, yꞌniǐn liyeꞌ ꞌa tiǎnꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, ja ndiꞌin ꞌa kiꞌya ꞌñaǎn loꞌo neꞌ judío chaꞌ ꞌin chaꞌ kula kanꞌ, chaꞌ mdukwaǎn ꞌaǎn nchga chaꞌ kula kanꞌ; ti sꞌni wa ngwa luwi kasiya ꞌñaǎn, si chañi chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose ngwañaꞌan ti. Ti sꞌni mskeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nten lkaǎn chunꞌ nu mdukwaǎn chaꞌ kula kanꞌ; loꞌo ni, ja ndloo ꞌa chaꞌ kanꞌ ꞌñaǎn chunꞌ ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ ꞌin Krixtu. Loꞌo ngwañaꞌan, ni siya kanaꞌ nchga chaꞌ nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ lo chalyuu, ja nduwe tiǎnꞌ; tlyu la lka chaꞌ suꞌwe nu wa mjwi ꞌñaǎn ni, chaꞌ nsuꞌwi lyoǔn ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaǎn. Wa yꞌni Krixtu chaꞌ wa ngulaa yaǎnꞌ nchga chaꞌ kula kanꞌ; loꞌo ja suꞌwe chaꞌ kula kanꞌ siyaꞌ ti, nxkeꞌ tiǎnꞌ ni. Sa kanꞌ ti chaꞌ nchka tiǎnꞌ, chaꞌ sñiǐn suꞌweěn chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ suꞌwa ka tiyeěn loꞌo Ni. Nu ngwa sꞌni, ja yꞌni tyii ꞌa Ndiose kiꞌya ꞌñaǎn ni siya mdukwaǎn ꞌaǎn chaꞌ kula kanꞌ; siyaꞌ ti bra nu ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ tñan nu yꞌni Krixtu, bra kanꞌ yꞌni tyii ji Ni kiꞌya ꞌñaǎn. Sa kanꞌ ti tñan yꞌni Ni chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌñaǎn. 10 Loꞌo ni, sa kanꞌ ti chaꞌ nchka tiǎnꞌ, chaꞌ xuꞌwi lyoǔn jiǐn ꞌin Krixtu, chaꞌ ka jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ti ngiꞌni Ndiose tñan loꞌoǔn loꞌo ti kwiꞌ jwersa nu wa yuꞌwi ꞌin Ni bra nu yꞌni Ni chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ. Ja nꞌni chaꞌ ni siya ngwañaꞌan tyijiǐn nu tiꞌí sa ñaꞌan nu wa mdijin Jesús nu tiꞌí, ni siya kanaꞌ chalyuu ꞌñaǎn kajaǎn sa ñaꞌan nu ngujwi Krixtu lo wsi. 11 Loꞌo ni, ndiꞌin taǎn chaꞌ kaja xka chalyuu ꞌñaǎn chunꞌ ndiꞌin la, ska chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaǎn ni siya wa ngujwiǐn.
Kuꞌnian tñan chaꞌ kaja ska chaꞌ tnun ꞌñaan nde loo la
12 Ja chkwiǐnꞌ chaꞌ wa mdyii ngwa suꞌwe kasiya ꞌñaǎn tloo Ndiose siyaꞌ ti, loꞌo ni, ja ndiꞌin ꞌa kiꞌya ꞌñaǎn; ja chkwiǐnꞌ ngwañaꞌan. Nan wa ykwiꞌ Jesucristo loꞌoan chaꞌ lkaan nten ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ lye ꞌa ngiꞌniǐn tñan chaꞌ ka suꞌwe ji kasiya ꞌñaǎn. 13 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ti ji ka ꞌñaǎn ngwañaꞌan. Sa kanꞌ ti chaꞌ ndloo ꞌa ꞌñaǎn, chaꞌ ndla ti kuꞌniǐn chaꞌ kaja chaꞌ tnun ꞌñaǎn nde loo la, chaꞌ ka suꞌwe ji kasiya ꞌñaǎn loꞌo Ndiose, ni siya ja tyaa yuꞌwi ꞌa tiǎnꞌ nchga chaꞌ nu ngwa ꞌñaǎn nu ngwa ti sꞌni. 14 Kanꞌ chaꞌ sikwa, ndiꞌin chaꞌ xñian tuwiin nu ñi chaꞌ kaja chaꞌ tnun kanꞌ ꞌñaan, ti kwiꞌ chaꞌ kanꞌ nu wa yꞌni xuꞌwe Ndiose chaꞌ ꞌñaan seꞌen ndiꞌin Ni. Ka kaja chaꞌ kanꞌ ꞌñaan la bra kanꞌ, chunꞌ chaꞌ nu wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo.
15 Suꞌwe ꞌa si kwiꞌ ngwañaꞌan tyaꞌan chaꞌ tiyean, taꞌaan nu wa msñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Jesús; Ndiose lka nu kwaꞌu ñi la ꞌwan bra kanꞌ, si nsuꞌwi xka la neꞌ taꞌa wan nu ndaꞌan tiye xka la chaꞌ. 16 Suꞌwe sikwa, ti kuꞌniin laan ti kwiꞌ taꞌa chaꞌ, sa ñaꞌan nu ngwa biyaꞌ suꞌwe tianꞌ ti kulo.
17 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, suꞌwe si kuꞌni wan sa ñaꞌan chaꞌ nu wa naꞌan wan ꞌñaǎn ngiꞌniǐn. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kiꞌya suꞌwe wan kwenta sa ñaꞌan nu ngiꞌni xka la neꞌ taꞌaan, nu ngiꞌni sa ñaꞌan nu ngiꞌni ti bare, kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni wan. 18 Wa tyun ꞌa yaꞌ wa ytsaꞌ ba chaꞌ re ꞌwan, loꞌo ni, chkwiǐnꞌ loꞌo wan xiyaꞌ, ni siya xiꞌin ꞌa tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ re: Nsuꞌwi ꞌa nten nu nxuun loꞌo Krixtu, ni siya wa ngujwi yu lo wsi chaꞌ katin kiꞌya ꞌin neꞌ; taꞌa wsuun Krixtu lka neꞌ kanꞌ, chaꞌ nsuꞌwi ꞌa chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ nchga seꞌen ndaꞌan neꞌ. 19 Ndiꞌin chaꞌ tyaa neꞌ kanꞌ la chalyuu tla bra nu kaja neꞌ, chaꞌ nsuꞌwi ska ndiose kwiñi ꞌin neꞌ kanꞌ; nchga nan nu nxitukwi ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ kaja ꞌin neꞌ lo chalyuu, kanꞌ lka ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, siyeꞌ ꞌa ngiꞌni neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, ni siya ndiꞌin chaꞌ ka jyuꞌu ꞌa tiꞌ neꞌ; xkwiꞌ nsuꞌwi tiye neꞌ ꞌin nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu. 20 Nan ni, nde seꞌen ndiꞌin Ndiose siyaꞌ ti, nde kwa ndiꞌin kichen tyian nu chañi ka. Loꞌo ni, suꞌwe ꞌa nka tiyean ndiꞌin taan ꞌin Xꞌnaan Jesucristo, ñaꞌan bra tyoꞌo Ni niꞌ kwan kwiꞌ seꞌen nu ka kichen tyian, chaꞌ kan yꞌya Ni ꞌñaan lo chalyuu, chaꞌ kulaa ji Ni ꞌñaan. 21 Xaꞌan Ndiose tyukwi ñaꞌaan bra kanꞌ, chaꞌ kaan sa ñaꞌan nu lka ykwiꞌ Ni. Naꞌan ꞌa tianꞌ tyukwi ñaꞌaan ni, loꞌo Ndiose, suꞌwe ꞌa ñaꞌan Ni tyukwi ñaꞌaan Ni; kanꞌ chaꞌ xaꞌan Ni ꞌñaan tyukwi ñaꞌaan chaꞌ kaan sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ni nde loo la bra kanꞌ. Ka ꞌin Ni kulo Ni tñan ꞌin nchga lo nan nu nsuꞌwi chalyuu, loꞌo ngwañaꞌan, ka ꞌin Ni xaꞌan Ni tyukwi ñaꞌaan siyaꞌ ti.