2
Tsijï bʌ mandar
Calobilob, wolic ts'ijbubeñetla ili jun cha'an mach mi la' cha'len mulil. Mi an majqui tsi' cha'le mulil, an la caj pejcaya ti' tojlel lac Tat, jiñʌch Jesucristo, jini Toj Bʌ. Jiñʌch tsa' bʌ i yubi i mich'ajel Dios ti' caj lac mul, mach jinic jach lac mul pero i mul ja'el pejtelel año' bʌ ti pañimil. Mi woli lac ch'ujbiben i mandar, la cujil cʌñʌlix lac cha'an Jesús. Jini mu' bʌ i yʌl: J cʌñʌyʌch Jesús, che'en, woli ti lot mi ma'anic mi' ch'ujbiben i mandar. Ma'anic i sujmlel ti' pusic'al jini winic. Jini mu' bʌ i ch'ujbiben i t'an Jesús, woli' wen c'uxbin Dios. Che' jini la cujil añonla ti Jesús. Jini mu' bʌ i yʌl woli' yajñel ti Jesús la' ajnic che' bajche' tsa' ajni Jesús.
Hermanojob, mach tsijibic ili mandar woli bʌ c ts'ijbubeñetla, pero jiñʌch oñiyix bʌ mandar tsa' bʌ subentiyetla ti' cajibal. Jini oñiyix bʌ mandar jiñʌch jini t'an tsa' bʌ la' wubi c'ʌlʌl ti' cajibal. Anquese oñiyix pero tsijibʌch jini mandar woli bʌ c ts'ijbubeñetla. Tsiquil i sujmlel ti Jesús yic'ot ti jatetla. Come wolix ti ñumel ic'yoch'an bʌ pañimil. Wolix ti wen tsictiyel i sʌclel pañimil, jini isujm bʌ.
Jini mu' bʌ i lon al woli' yajñel ti' sʌclel pañimil che' woli' ts'a'len i yermano, anto ti ic'yoch'an bʌ pañimil. 10 Jini mu' bʌ i c'uxbin i yermano, anix ti' sʌclel pañimil. Ma'anic mi' yʌsan i yermano ti mulil. 11 Jini mu' bʌ i ts'a'len i yermano an ti ic'yoch'an bʌ pañimil. Mi' cha'len xʌmbal ti ic'yoch'an bʌ pañimil. Mach yujilic baqui mi' majlel, come ma'anic mi' c'otel i wut cha'an i yi'ic'lel pañimil.
12 Wolic ts'ijbubeñetla alobob, come ñusʌbilix la' mul cha'an i c'aba' Jesús. 13 Wolic ts'ijbubeñetla tatʌlet bʌ la, come cʌmbilix la' cha'an jini am bʌ ti' cajibal pañimil. Wolic ts'ijbubeñetla ch'itoñob, come t'uchtʌbilix la' cha'an jini xjontolil. Wolic ts'ijbubeñetla alobob, come cʌmbilix la' cha'an lac Tat. 14 Tsa'ix c ts'ijbubeyetla tatʌlob, come cʌmbil la' cha'an jini am bʌ ti' cajibal pañimil. Tsa'ix c ts'ijbubeyetla ch'itoñob come p'ʌtʌletla. I t'an Dios woli' yajñel ti la' pusic'al. T'uchtʌbilix la' cha'an jini xjontolil.
15 Mach la' c'uxbin i cha'an bʌ pañimil mi chuqui an ti pañimil. Come jini mu' bʌ i c'uxbin i cha'an bʌ pañimil, ma'anic mi' c'uxbin lac Tat. 16 Come pejtelel chuqui an ti pañimil, i colosojlel lac pusic'al yic'ot i ts'i'lel lac wut, yic'ot i chañ'esʌntel lac bʌ mach ch'oyolic ti lac Tat pero ch'oyol ti pañimil. 17 I cha'año' bʌ pañimil mi caj i jilelob yic'ot i colosojlel i pusic'al, pero mi' yajñel ti pejtelel ora jini mu' bʌ i cha'len che' bajche' yom Dios.
Xcontra Cristo
18 Alobob, jiñʌch cojix bʌ q'uin tac. Tsa' la' wubi tal jini xcontra Cristo. Wʌle añobix cabʌl mu' bʌ i contrajiñob Cristo. Jini cha'an la cujil añonixla ti cojix bʌ q'uin tac. 19 Tsa' loq'uiyob majlel ti lac tojlel, come mach lac cha'añobic. Lac cha'añobic, wʌ'to añob la quic'ot c'ʌlʌl wʌle. Pero tsa' loq'uiyob cha'an mi' tsictiyel mach lac cha'añobic.
20 Pero tsa'ix tili jini Ch'ujul bʌ Espíritu ti la' tojlel. Jini cha'an mi la' cʌmben i sujmlel ti la' pejtelel. 21 Ma'anic mic ts'ijbubeñetla che' bajche' jini mach bʌ cʌntesʌbilobic ti' sujmlel, come cʌntesʌbiletixla. La' wujil chuqui isujm yic'ot chuqui mach isujmic. Mach tilemic lot ti jini Isujm bʌ. 22 ¿Majqui xlot? ¿Mach ba jinic mu' bʌ i yʌl mach Cristojic jini Jesús? Jiñʌch xcontra Cristo mu' bʌ i yʌl mach i Tatic Cristo jini Dios, yic'ot mach i Yalobilic Dios jini Cristo. 23 Jini mu' bʌ i yʌl mach i Yalobilic Dios jini Cristo mach i cha'anic lac Tat. I cha'añʌch lac Tat jini mu' bʌ i sub i Yalobilʌch Dios Jesús.
24 La' cʌlec ti la' pusic'al jini tsa' bʌ la' ñich'ta c'ʌlʌl ti' cajibal. Mi woli' cʌytʌl ti la' pusic'al jini tsa' bʌ la' ñich'ta c'ʌlʌl ti' cajibal, che' jini, mi caj la' chʌn ajñel ti lac Tat yic'ot ti' Yalobil. 25 Dios mi' yʌq'ueñonla laj cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel che' bajche' albil i cha'an.
26 Wolic ts'ijbubeñetla ili t'an cha'an mach mi la' jac' jini yomo' bʌ i lotiñetla. 27 Tsa'ix aq'uentiyetla jini Ch'ujul bʌ Espíritu woli bʌ i chʌn ajñel ti jatetla. Jini cha'an mach wersajic mi' cʌntesañetla yambʌ, come cʌntesʌbiletla ti Espíritu ti pejtelel chuqui yom. Isujmʌch i cʌntesa, mach lotic. Che' bajche' tsi' cʌntesayetla, che'ʌch yom mi la' chʌn ajñel ti Jesús. 28 Wʌle, alobob, chʌn ajñenla ti Cristo. Che' jini ch'ejl lac pusic'al mi caj laj q'uel che' mi' tsictiyel. Aja machiqui mi' tejchel t'an ti lac pusic'al cha'an mi lac tʌts' lac bʌ ti quisin che' mi' tilel. 29 La' wujil tojʌch Cristo. La' wujil ja'el tsa'ix i yilayob pañimil ti Dios pejtelel mu' bʌ i cha'leñob chuqui toj.