5
Cʌntanla i cha'año' bʌ Dios
Testigojon cha'an tsi' ñusa wocol Cristo. Mi caj cʌq'uentel c ñuclel yic'ot Cristo che' mi' tsictiyel. Ti wocol t'an mic subeñob ancianojob ti la' tojlel, come ancianojon ja'el: Cʌntanla i tiñʌme' Dios año' bʌ ti la' wenta. Mach cha'anic xic'bebiletla, pero ti pejtelel la' pusic'al che' bajche' yom Dios. Mach cha'anic ganar, pero cha'an che' yom la' pusic'al. Mach yomic mi la' chañ'esan la' bʌ ti' tojlel jini tiñʌme' año' bʌ ti la' wenta. Pʌsbeñob ti la' melbal bajche' yom mi' melob. Che' mi' tsictiyel jini ñuc bʌ Xcʌnta tiñʌme', mi caj la' wʌq'uentel corona i yejtal bʌ la' ñuclel mach bʌ anic mi' jilel.
Che' ja'el, ch'iton winicob, ac'ʌ la' bʌ ti' wenta ancianojob. Ti la' pejtelel chʌn mele la' bʌ ti pec' ti' tojlel la' pi'ʌlob, come Dios mi' contrajin jini mu' bʌ i chañ'esan i bʌ. Mi' yʌq'uen i yutslel i pusic'al jini mu' bʌ i peq'uesan i bʌ. Ac'ʌ la' bʌ ti pec' ti p'ʌtʌl bʌ i c'ʌb Dios, cha'an mi' yʌq'ueñetla la' ñuclel che' ti' yorajlel. Ac'ʌ ti' wenta Dios pejtelel la' c'oj'ol, come woli' cʌntañetla.
Ña'tanla pañimil. Chʌcʌ q'uele la' bʌ, come jini xiba, jini la' contra, woli ti pam ñumel che' bajche' colem bajlum woli bʌ ti jujuj t'an. Woli' chijtan i colojm cha'an mi' c'ux. Cha'lenla wersa ti' contra xiba. Xuc'ul yom la' pusic'al ti Dios. Ña'tanla lajal woli' yubiñob wocol la' wermanojob ti pejtelel pañimil. 10 Dios am bʌ cabʌl i yutslel i pusic'al tsi' pʌyʌyetla cha'an temel mi la' wajñel yic'ot Cristo ti' ñuclel i yumʌntel mach bʌ anic mi' jilel. Che' bʌ tsa'ix la' jumuc' ñusa wocol, mi caj i ñuq'uesan la' pusic'al ya' ti' tojlel. Mi caj i xuc'chocoñetla, mi caj i p'ʌt'esañetla. 11 La' tsictiyic i ñuclel yic'ot i p'ʌtʌlel ti pejtelel ora. Amén.
Cortesía tac
12 Tsac mele alʌ jun cha'añetla ti' c'ʌb la quermano Silvano, xuc'ul bʌ mij q'uel. Tsac ts'ijba jun cha'an mic xic'beñetla, yic'ot ja'el cha'an mi cʌc' ti cʌjñel jini isujm bʌ i yutslel i pusic'al Dios ba' cʌyʌletla. 13 Jini xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Babilonia, tem yajcʌbilo' bʌ la' wic'ot, mi' yʌq'ueñetla cortesía, yic'ot ja'el calobil Marcos. 14 Aq'uen la' bʌ cortesía. C'uxbin la' bʌ ti uts'at. La' aq'uentiquetla i ñʌch'tʌlel la' pusic'al pejtel añet bʌ la ti Cristo.