2 PEDRO
1
Simón Pedrojon, i winicon Jesucristo, apóstolon i cha'an. Mic ts'ijbubeñetla ili jun come junlajal tsa' aq'uentiyetla la' ñop Cristo quic'ot lojon. Come toj la caj Coltaya Dios, i c'aba' Jesucristo. Yom mi lac wen c'uxbin jini wen t'an woli bʌ lac ñop. La' p'ojlic i yutslel yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al come la' cʌñʌyʌch Dios yic'ot lac Yum Jesús.
Tsa' aq'uentiyonla lac pusic'al lajal bʌ bajche' i cha'an Dios
Ti ñuc bʌ i p'ʌtʌlel Dios tsi' yʌq'ueyonla pejtelel chuqui anto yom lac cha'an che' bʌ tsi' yʌq'ueyonla laj cʌn lac Yum Jesús cha'an mi la cajñel ti ch'ujul. Tsi' pʌyʌyonla cha'an mi laj cʌmben i ñuclel yic'ot i yutslel. Jini cha'an tsi' yʌq'ueyonla jini albil bʌ t'an, wen ñuc bʌ, c'ax uts'at bʌ. Che' mi la' ñopben i t'an mi' yʌq'uetla ti colel ba' chuculetla ti' colosojlel la' pusic'al ti' wenta pañimil cha'an mi la' taj la' cuxtʌlel ch'oyol bʌ ti Dios. Jini cha'an yom mi la' cha'len wersa cha'an mi la' pʌs la' bʌ ti uts, come tsa'ix la' ñopo Dios. Che' utsetla yom wen bʌ la' ña'tʌbal. Che' an la' ña'tʌbal yom mi la' tic' la' pusic'al. Che' mi la' tic' la' pusic'al yom mi la' cuch wocol ti xuc'ul. Che' mi la' cuch wocol ti xuc'ul yom mi la' tsictesan Dios. Che' mi la' tsictesan Dios yom mi la' p'untan la' pi'ʌlob. Che' mi la' p'untañob yom mi la' c'uxbiñob. Mi che'ʌch mi la' mel mi caj la' p'ʌt'an majlel. Mi caj i yutsi p'ojlel la' c'ʌjñibal. Che' jini mach lolomic jach tsa' la' cʌñʌ lac Yum Jesucristo. Jini mach bʌ anic mi' mel che' bajche' jini, xpots' yilal. Ma'anic mi' c'otel i wut. Mach c'ajalix i cha'an mi tsa'ix pocbenti i mul tsa' bʌ i mele ti yambʌ ora.
10 Jini cha'an hermanojob, cha'lenla wersa cha'an mi' wen tsictiyel pʌybiletla, yajcʌbiletla. Mi che'ʌch mi la' mel, ma'anic mi caj la' yajlel. Ma'anic mi caj la' cʌy la' ñop. 11 Che' jini mi caj la' pʌjyel ochel ti' yumʌntel Dios mach bʌ anic mi' jilel, yic'ot lac Yum Jesucristo, Xcoltaya lac cha'an.
12 Jini cha'an mi caj c chʌn c'ajtesʌbeñetla pejtelel jini t'an, anquese ña'tʌbilix la' cha'an, anquese xuc'chocobiletla ti' sujmlel woli bʌ la' ñop. 13 Che' cuxulon to tic bʌc'tal mi cʌl uts'at mic chʌn xic'beñetla. Yom mic chʌn c'ajtesʌbeñetla bajche' yom mi la' mel. 14 Come cujil mach jalix mi caj j cʌy c bʌc'tal che' mic chʌmel, che' bajche' tsi' subeyon lac Yum Jesucristo. 15 Jini cha'an mic cha'len wersa ti la' tojlel cha'an mi la' chʌn ña'tan jini t'an ti pejtelel ora che' chʌmeñonix.
Tsi' q'ueleyob i ñuclel Cristo ti' wutob
16 Ma'anic tsac jop'o lojon maña jax bʌ t'an che' bʌ tsac subeyet lojon i p'ʌtʌlel lac Yum Jesucristo mu' bʌ caj i cha' tilel ti' ñuclel i yumʌntel, pero tsac subeyetla chuqui tsaj q'uele lojon yic'ot c wut. 17 Ya' añon lojon ba' ora Dios tsi' yʌq'ue i ñuclel i Yalobil. Tsa' yʌjñi i wut ti' ñuclel Dios i Tat. Tsa cubibe i t'an Dios loq'uem bʌ ti' yumʌntel ti panchan che' bʌ tsi' yʌlʌ: “Jiñʌch c'uxbibil bʌ Calobil. Tijicña mij q'uel”, che'en. 18 Tsa cubi lojon jini t'an ch'oyol bʌ ti panchan che' ya' añon lojon yic'ot Jesús ya' ti ch'ujul bʌ wits.
19 Jini cha'an ñumen xuc'ulonla cha'an ti' t'an x'alt'añob, come woli ti ts'ʌctiyel ti' tojel lac wut. Yom mi la' wen p'is ti wenta i t'an, come lajalʌch i c'ʌjñibal bajche' lámpara mu' bʌ i pʌsbeñonla i sʌclel ti ac'ʌlel jinto mi' sʌc'an pañimil, jinto mi' tsictiyel Cristo che' bajche' Ñoj Ec' ti la' pusic'al. 20 Ñaxan yom mi la' ch'ʌmben isujm, ma'anic t'an ti' Ts'ijbujel Dios tsa' bʌ i bajñel ña'tayob jini x'alt'añob. Come jiñʌch Ch'ujul bʌ Espíritu tsa' bʌ i yʌq'ueyob jini isujm bʌ i t'an Dios. 21 Come c'ʌlʌl ti' cajibal ma'anic tsi' bajñel cha'leyob t'an winicob ti' bajñel pusic'al, pero jini ch'ujul bʌ winicob ñijcʌbilo' bʌ i cha'an Ch'ujul bʌ Espíritu tsi' cha' subuyob chuqui tsi' yubiyob ti Dios.