2
Lot bʌ x'alt'añob yic'ot lot bʌ xcʌntesajob
(Judas 4‑13)
Pero tsa' tejchi lot bʌ x'alt'añob ti' tojlel israelob. Che' ja'el mi caj i tejchel lot bʌ xcʌntesajob ti la' tojlel. Ti mucul jach mi caj i yotsañob jini sojquem bʌ cʌntesa mu' bʌ i yʌq'uetla ti sajtel. Woli' ñusañob lac Yum tsa' bʌ i mʌñʌyob. Woli' bʌc' pʌyob tilel i wocol mu' bʌ caj i jisañob. An cabʌlob mu' bʌ caj i jac'ob. Lajal mi' melob i ts'i'lel ti' colosojlel i pusic'al. Mi' yʌc'ob ti p'ajtʌl jini isujm bʌ bij. Wo'ob ti taq'uin jini xcʌntesajob, jini cha'an mi caj i lotiñetla cha'an mi' chilbeñetla la' chubʌ'an. C'ʌlʌl ti wajali c'ʌlʌl wʌle ña'tʌbil mi caj i tojob i mul. Chajpʌbilix ba' mi caj i jilelob.
Dios ma'anic tsi' ñusʌbeyob i mul ángelob tsa' bʌ i cha'leyob mulil. Tsi' chocoyob ochel ti c'ajc cha'an cʌchʌl mi' cʌytʌlob ya' ti ic'ch'ipan bʌ pañimil c'ʌlʌl ti' yorajlel toj mulil. Dios ma'anic tsi' p'unta jini pañimil ti oñiyi. Cojach tsi' colta Noé tsa' bʌ i subu i sujmlel ili t'an ti toj, yic'ot wuctiquil yaño' bʌ, che' bʌ tsi' choco tilel but'ja' cha'an mi' jisan xñusa Diosob ti pañimil. Tsi' junyajlel pulu Sodoma yic'ot Gomorra. Tsi' yʌc'ʌ ti jisʌntel cha'an mi lac ña'tan ti pejtelelonla che'ʌch mi' yujtelob jini mach bʌ anic mi' bʌc'ñañob Dios. Pero tsi' colta loq'uel Lot jini toj bʌ winic tsa' bʌ i wen mele i pusic'al cha'an i bibi'lel yic'ot i jontolil jini xñusa Diosob. Come an chuqui tsi' q'uele, an chuqui tsi' yubi jini toj bʌ winic che' ya' chumul yic'otob. Jini cha'an tsi' wen mele i pusic'al ti jujump'ejl q'uin cha'an i melbal jini mach bʌ tojobic. Che' ja'el lac Yum yujil i coltan jini ch'ujulo' bʌ che' woli' yilʌbentelob i pusic'al. Yujil ja'el i yʌc'ob ti toj mulil jini mach bʌ tojobic che' ti' yorajlel meloñel. 10 Cojco jini mu' bʌ i jac'beñob i colosojlel i pusic'al yic'ot i bibi'lel, mu' bʌ i ts'a'leñob año' bʌ i ye'tel.
Ch'ejl mi' melob i bʌ. Mi' melob bajche' jach yomob ti' bajñel pusic'al. Ma'anic mi' bʌc'ñañob i cha'len t'an ti' contra jini año' bʌ i ñuclel ti panchan. 11 Jini ángelob am bʌ ñumen ñuc bʌ i p'ʌtʌlel yic'ot i ye'tel, ma'anic mi' cha'leñob t'an ti' contra jini jontolo' bʌ ti' tojlel lac Yum. 12 Pero ili winicob mi' cha'leñob t'an ti' contra jini mach bʌ anic mi' ch'ʌmbeñob isujm. Tontojob che' bajche' bʌte'el mu' bʌ i yilan pañimil cha'an mi' yʌjquel, cha'an mi' tsʌnsʌntel. Mi caj i jilelob yic'ot i bibi'lel.
13 Mi caj i q'uextʌbentelob i jontolil. Tijicña mi' yubiñob che' woliyob ti leco bʌ q'uiñijel ti jujump'ejl q'uin. Bibi'ob jax. Añob i yoc'beñal. Wen tijicña mi' yubiñob cha'an i sajtemal che' mi' c'uxob waj la' wic'ot. 14 But'ulob i pusic'al ti' ts'i'lel. Mach mejlic i cʌyob i mul. Mi' pʌyob ti mulil jini mach bʌ xuc'ulobic i pusic'al. Ñʌmʌlobix i mel i ts'i'lel i wut. Chocbilobix ti Dios. 15 Tsa'ix i cʌyʌyob jini toj bʌ bij. Sajtemob. Tsi' tsajcʌbeyob majlel i bijlel Balaam, i yalobil Beor tsa' bʌ i mulʌbe i chobejtʌbal jontolil. 16 Jini burro mach bʌ yujilic t'an tsa' caji ti t'an che' bajche' winic. Tsi' tic'be i tontojlel jini x'alt'an.
17 Lajalob ili winicob bajche' tiquin bʌ i jol ja'. Lajalob bajche' tocal ñijcʌbil bʌ ti colem sutujt ic'. Cʌybilobix ti c'ax i'ic' bʌ ac'ʌlel ti pejtelel ora. 18 Mi' to'ol chañ'esañob i bʌ ti lolom jach bʌ. Ti bibi' bʌ i colosojlel i pusic'al mi' pʌyob ti mulil jini mu' bʌ cajel i ñopob Cristo, maxto bʌ jali tsi' cʌyʌ i tsajcañob i sajtemal i pi'ʌlob.
19 Che' chujquemob ti' mul mu' bʌ caj i jisañob, mi' lon subeñob yaño' bʌ bajche' mi caj i yʌc'ob ti colel. Come majqui jach mi' cha'len mulil chuculʌch ti' p'ʌtʌlel mulil ti' wenta xiba. 20 Che' mi' puts'elob loq'uel winicob ti' bibi'lel jini pañimil, che' mi' cʌñob lac Yum Jesucristo la caj Coltaya, mi tsa' cha' chujquiyob ti' bibi'lel, mi tsa' cha' yajliyob ti mulil, ñumen leco mi' yajñelob ti wi'il bajche' ti ñaxan. 21 Uts'at machic tsi' cʌñʌyob jini toj bʌ bij, come che' bʌ tsi' cʌñʌyob, tsi' cha' cʌyʌyob jini ch'ujul bʌ t'an tsa' bʌ aq'uentiyob. 22 Tsi' cha'leyob che' bajche' mi' yʌl jini proverbio ti isujm: “Jini ts'i' mi' sutq'uin i bʌ cha'an mi' cha' mʌc' i xej. Che' pocbilix jini chitam mi' cha' jujc'un i bʌ ti oc'ol”, che'en.